Pozretia1,2 tis.
ľubica
171

Žijeme v časoch keď si ovce musia dávať pozor na pastierov- heretikov ....!

Franz Spirago, profesor náboženstva: O bludároch, odpadlíkoch a nevercoch
(Tieto pasáže pochádzajú z Katolíckeho katechizmu vydaného roku 1907. Porovnajme ich s hmlistými a indiferentnými formuláciami moderných katechizmov. Uvažujme o tom v akej zúfalej situácii sa dnes nachádza svätá katolícka Cirkev a modlime sa za zachovanie pravej Viery.)
Text od p. profesora som doplnila aktuálnymi poznámkami a linkami k nehoraznym ohavnostiam, ktorých sa dopúšťa súčasné vedenie RKC v RIME A NA SLOVENSKU!
..........................................................

Kresťanská viera je cesta do neba. Bohužiaľ nie všetci ľudia sa nachádzajú na tejto ceste, mnohí sú na bludných cestách.


I. Kresťanskú vieru nemajú :

1. bludári (heretici)
2. neverci


1. Bludári, alebo tiež kacieri (heretici), sú tí, čo jednotlivé zjavené náboženské pravdy tvrdošijne zavrhujú.

Nazývajú sa bludármi, lebo v niektorých veciach viery blúdia. Tí čo iných ľudí zvádzajú k bludu, nazývajú sa učiteľmi bludov.
Učitelia bludov sú mole, ktoré rozožierajú drahocenné rúcho Kristovo – Cirkev (povedal sv. Gregor Veľký).

Urazená pýcha zaviedla učiteľov bludov na zlé cesty (povedal sv. Irenej).
Učiteľmi bludov boli napr. Arius, kňaz v Alexandrii, ktorý popieral božstvo Kristovo ( kvôli nemu sa zišiel cirkevný snem v Nicai r. 325), Macedonius, biskup carihradský, ktorý zapieral božstvo Ducha Svätého (kvôli nemu sa zišiel snem v Carihrade r. 381), Ján Hus, kňaz v Prahe, ktorý napádal menovite učenie o Cirkvi ( zaoberal sa ním snem v Kostnici r. 1414),
mních Martin Luther z Wittenbergu, ktorý napádal hlavne božskú ustanovizeň pápežstva a učiaci úrad Cirkvi (bol odsúdený na sneme Tridentskom 1545–1563),

Martin Luther - profil Reformátora z roku 1947 - Čítanie pre Pápeža Františka / a pre každého katolíka ktorému zaleží na pravde a musí si obhájiť svoju vieru!!!!/
Bergogliův učitel o papežství a o sobě

Luther zomrel v ťažkom smrteľnom hriechu - obesil sa!

Pápež ide do Švédska sláviť reformáciu - pár postrehov z jeho vyjadrení pred touto cestou pekla...

Keď má Cirkev pápeža heretika...

Bergoglio- Lutherov fanúšik
Dar od luteranov 13.10.2016 - 95 téz Luthera!
Bergoglio uprednostnil 13.10.2016 luteránov
pridávam special modernisticka a liberalna KBS sa klania tomu istému čo Bergoglio!!!
Osláv reformácie sa zúčastní aj RKC na Slovensku
Osláv reformácie sa zúčastní aj RKC na Slovensku II.

Drahý František, my žiaľ nemôžeme ísť tvojou cestou do pekla...Hlboký rozbor čo nás spája s protest…

Povinnosť vzdorovať pápežom, ktorí hlásajú myľné náuky a škodlivé herézy - podľa učenia Cirkvi

téza, antitéza, syntéza

Jedno v Kristovi

Vzdajme vďaky Bohu za to, že dnes luteráni a katolíci kráčajú po ceste, ktorá vedie z konfliktu k spoločenstvu

Ďakujeme Ti, Bože, za mnohé smerodajné teologické a duchovné poučenia, ktoré sme všetci prijali ….

Bergogliovo vyznanie viery.

Luther: Stal jsem se mnichem, abych se vyhnul stíhání....

Cirkevný analytik De Mattei: Na kolenách po 500 rokoch

To, co se momentálně jeví jako společné pro katolíky a luterány, je pouze situace hluboké krize, i …

Ekumenická prostituce v Lundu. Blíží se svatořečení Martina Luthera?

Železný záměr zavedení nového globálního řádu....za přispění luteránských farizeů

Henrich VIII., anglický kráľ, ktorý z nenávisti proti pápežovi, pretože jeho platný sobáš zrušiť nechcel, vyhlásil sa za hlavu anglickej cirkvi, zaviedol anglikánsky blud v Anglicku a hrozne prenasledoval katolíkov; taktiež bývalý profesor na vysokých školách a kapitulský prepošt Döllinger v Mníchove, ktorý popísal mnohé podarené vedecké diela, ale preto že nebol prizvaný k predprácam na I. Vatikánskom sneme r. 1870, z urazenej pýchy ostro napádal uznesenie tohto snemu o pápežskej neomylnosti a preto bol z Cirkvi vyobcovaný r. 1871 a zomrel bez obrátenia r. 1890. On je hlavným pôvodcom tzv. starokatolíckeho bludu. A mnohí ďalší.

Ako vidno, učitelia bludov boli takmer všetci, bohužiaľ, kňazmi. Ľudia rozširujúci bludy sú podobní falšovateľom peňazí, ktorí nemajú právo raziť peniaze a falošné predvádzajú ako pravé.
Oni sú vrahovia, lebo kazia ľuďom cestu, ktorá vedie do života večného (táto cesta je viera) a posúvajú ich na chodník, ktorý vedie do večnej smrti. Kristus vystríha pred nimi a hovorí: „Varujte sa lživých prorokov, čo prichádzajú k vám v rúchu ovčom (t.j. krásne hovoria a lichotia), ale vnútri sú draví vlci (t.j. plní zlosti). Po ovocí (t.j. po ich živote) spoznáte ich.“ (Mat. 7, 15.
) Aké verejné reči viedol len napr. Luther, koľké nadávky vyšli z jeho úst. Už z toho poznáme, že nebol poslaný od Ducha Svätého. Podobne je to aj s ostatnými. Učiteľom bludov nejde nikdy o čistotu viery, ale o uspokojenie svojich zlých žiadostí, napr. pýchy alebo telesnej rozkoše; náboženské náuky sú len zámienkou, pod ktorou chcú dosiahnuť svoje zlé ciele. Pritom sa vždy snažia využiť u ľudí niektorú slabú stránku. (Tak napr. Luther sľúbil kniežatám cirkevné statky, kňazom, že sa môžu ženiť atď.) Robia to tak, ako had v raji s Evou.

K bludárom (heretikom) patria i rozkolníci (schizmatici), ktorí vlastne len hlavu Cirkvi uznať nechcú, ale pritom ustavične upadajú do bludov. Rozkolníci sú napr. nezjednotení Gréci (pravoslávni), ktorí sa r. 1053 na popud ctižiadostivého patriarchu Michala Cerularia odtrhli od Ríma; i ruská cirkev, ktorá sa roku 1587 od gréckej odlúčila. Bludárstvo (heretizmus) považovala Cirkev vždy za jeden z najväčších zločinov. Už sv. Pavol sa vyslovil: „Ale keby i ... anjel z neba hlásal vám iné evanjelium, okrem toho, čo sme vám my kázali, nech je prekliaty“. (Gal. 1, 8.) A sv. Hieronym hovorí (!) : „Nikto nie je tak bezbožný, že by ho bludársky človek v bezbožnosti neprevyšoval“. Bludári (heretici) sú z Cirkvi vyobcovaní (vylúčení); od tohto trestu ich môže rozhrešiť len pápež alebo od pápeža splnomocnený biskup (Pius IX. 12. 10. 1869).

2.
Neverci sú tí, ktorí chcú veriť iba tomu, čo zmyslami môžu spozorovať a rozumom pochopiť.

Nevercom bol apoštol Tomáš; tento nechcel veriť vo vzkriesenie Krista, kým neuzrie na rukách jeho jazvy od klincov, nevopchá prst do rán Kristových a nevloží ruku do boku jeho. (Ján 20, 25.) Tomášovi sa podobajú mnohí ľudia; chcú veriť len tomu, čo vidia, rukami chytiť a snáď ešte i žuvať môžu; všetko ostatné zavrhujú. ... „Ó, koľko musia veriť neverci, aby neverili“, povedal sv. Klement M. Hofbauer.


Nevera pochádza predovšetkým zo zlého života. ... Zašpinené zrkadlo ukazuje zle alebo nijako. Ani duša, ktorá je zrkadlom, prijímajúcim svetlo božské (sv. Maxim) nechápe pravdy viery, keď je neprávosťami zašpinená.

II. Strata kresťanskej viery.

Vieru stratí ten, kto :
1. je ľahostajný k náukám viery
2. kto o pravdách viery dobrovoľne pochybuje
3. kto číta protináboženské knihy alebo noviny
4. kto vstupuje do protináboženských spolkov alebo do miešaného manželstva

2.
Kto dobrovoľne pochybuje o pravdách viery, ten pomaly celkom stratí svoju vieru. Pochybovanie o viere pochádza od diabla. ... Kto pochybuje o pravdách Bohom zjavených, neľúbi sa Bohu, lebo mu neverí. ...

3.
O vieru príde i ten, kto číta knihy proti nej napísané. To vidíme na pražskom kňazovi Husovi; ten čítal spisy anglického bludára Wicliffa (vl. menom Wig-Lőw, syn židovského konvertitu z grófstvaYorkshir, pozn. BM), stal sa sám veľkým heretikom a priniesol biedu na svoju českú vlasť. Spálený bol v Kostnici r. 1415.
Aj obaja bludári Zwingli, kazateľ v hlavnom chráme curyšskom vo Švajčiarsku a Kalvín v Ženeve boli najviac len spismi Lutherovými na zlé cesty zavedení. Isté je i to, že cisár Julián Apostata (Odpadlík) len preto stal sa neverným katolíckej viere, lebo v Nikomedii čítal Libaniove proticirkevné spisy. Také proti viere namierené spisy, čo v najnovšom čase došli veľkého rozšírenia, sú obzvlášť tie, ktoré pochádzajú od bezbožných mudrcov Rousseaua, Voltaira a iných z časov francúzskej revolúcie, ďalej spisy Renena a francúzskeho romanopisca Zolu. Cirkev ako láskavá matka upozorňuje svoje deti na také viere nepriateľské spisy a zakazuje ich čítať.

( moja poznámka: Žiaľ toto už dnes neplatí, pretože Cirkev v Ríme, vo Vatikáne nie je už dávno láskavá matka, je to podvodníčka a už vonkoncom na nič svoje deti neupozorňuje, ba naopak ona je tvorkyňou nepriateľských spisov, judášskeho II. VK a ešte ich nabáda, ponúka im čítať a počúvať hrozné lži počnúc pontifikátom Jána XXIII. po dnes.... vôbec nás nevaruje lebo je presiaknutá slobodomurármi a to už pekné desiatky rokov..... no existuje aj bratstvo kňazov sv PIA X. , pod vtedajším vedením arcibiskupa Mons. Lefebvra ktoré toto všetko prorocky vybadalo a od roku 1970 ide svojou cestou/ cirkev mimo Ríma / aj za cenu, že ich pápeži exkomunikovali, exkomunikáciu potvrdzovali / sv J. P. II/ a napokon ju však sňali 2009 - J.E. Benedikt XVI. /
Pripájam sem fakt že sv. páter PIO radil svojim duch. dcéram a synom modliť sa ako opreteky za kňazov, no nie za kňazov z Ríma ale za kňazov z bratstvva sv PIA X., pretože podľa neho iba títo si uchovajú pravú vieru, ostatní sa stanú bludármi a heretikmi..... čo jasne vidieť v dnešných časoch, keď si veriaci katolík musí dávať pozor na to, čo povie a čo napíše vrchný pastier.....!!!! OVCA SI MUSI DAVAT POZOR NA PASTIERA!!!! Lenže dnes je už tak veľa oviec zmanipulovaných a oddaných papalatrii, že oni už chudery ani nevedia zabéééékať a chrániť si svoje duše a povedať nahlas: tento pastier je podvodník, klamár a zlodej!!! Toho počúvať nebudem!!! )

Zalíbit se tu schizmatikům, tu heretikům a tu zas modloslužebníkům....

Nesvatá aliance aneb Vatikán na výplatní pásce George Sorose

Bergoglio a Soros.... čo majú asi spoločné?

Osudy milionů uprchlíků a migrantů závisí na nás - alebo ako sme sa stali súčasťou NWO

Multi - kulti vo Švédsku a inde v Europe, alebo utečenci do každej farnosti

Pápež: Otvoriť dvere migrantom je tá najlepšia záruka pred teroristickými činmi

Šialený pápež vyzýva kresťanov na zničenie Európy imigráciou. Pápež je nástrojom NWO

Modlitba lásky, tolerancie a mieru po moslimsky

V Itálii tisíce muslimů pochodovaly ulicemi za pokřiku „Allahu Akbar“

Papež František: Uprchlíka je totiž nutné nejen přijmout, ale také integrovat.

GATESTONE INSTITUTE: Vatikán sa podriaďuje islamu (2006-2016). Spomienka na Benedikta

Môžeme p.Orbánovi nohy bozkávať

“Osmani nás naučili umývať sa”, zaznelo na konferencii mimovládky o ISLAME v Bratislave

Františkův enormný tlak NWO chobotnice.... aneb vlk se vyzná jaké mantry pro uška ovcí!

tie staršie materiály:

Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras

TORONTSKÉ PROTOKOLY...a všetko ide podľa plánov USraELU !

FRANKFURTSKÁ ŠKOLA A JEJ IDEOVÍ SÚDRUHOVIA-Timothy Matthew

Papežovo islámské blouznění a aktuální hlas z nedávné minulosti

Ekumenická „vstřícnost“ pro sv. Františka neplatí

Svätý Don Bosco kázal pravdu o podvodníkovi Mohamedovi a jeho falošnom náboženstve
------------------
NO NASTASTIE KATOLICKA CIRKEV MA AJ MUDRYCH OTCOV NA ROZDIEL OD ROTARIANA A HERETIKA BERGOGLIA!
Americký kardinál sa vyjadril, že sa 'kresťanské národy' Západu musia brániť voči islamskému príliv…

Kresťania majú bojovať proti NOVÉMU SVETOVÉMU PORIADKU - upozorňuje arcibiskup Denveru Mons. Charle…

Povinnosť vzdorovať pápežom, ktorí hlásajú myľné náuky a škodlivé herézy - podľa učenia Cirkvi

4. Medzi spolkami viere nepriateľskými je najnebezpečnejší spolok slobodných murárov.

Posledným cieľom slobodomurárov je: podkopať potajme a čiastočne aj verejne, všetky jestvujúce vlády, cirkevné i svetské, zboriť ich a založiť pomaly veľkú slobodomurársku svetovú republiku (text bol vydaný v roku 1907. Vtedy podobné vety často vyvolávali úsmev v domnení, že niečo také ako „svetová slobodomurárska republika“ je nerealizovatelné. Hľaďme kde sme dnes po sto rokoch. Svetová republika sa nám všade predkladá ako nevyhnutný fakt !!! Pochybuje ešte niekto? Avšak dnešné katechizmy a klérus mlčia. pozn. BM) ... Kto vstúpi do spolku slobodných murárov, navštevuje ich schôdzky alebo ich len podporuje, je z Cirkvi vyobcovaný, t.j. nemá účasti na modlitbách Cirkvi a nesmú sa mu vysluhovať sv. sviatosti. Od tohto trestu môže rozhrešiť kajúceho hriešnika len pápež; ale kajúcemu slobodomurárovi môže dať na smrteľnej posteli rozhrešenie i jednoduchý kňaz.

Bergogliov pektorál je veľavravný....

Keď sa lož skrýva za pravdu alebo pozvánka na sv. omšu do Ríma pre členov Rotary-klubov.....

Proč zednářství, tradičně nazývané pravověrnými papeži jako synagoga Satanova, dnes tak nadšeně, ….

9 000 zednářů Rotary u svého člena Františka na nám. sv. Petra a ve Vatikánu 30.4.2016

František rozdá 30.4.2016 sv. přijímání zednářům proti zákonům Církve.

Nedůstojná a neopodstatněná novota. Velkými kroky k bergogliovskému univerzálnímu náboženství.

Keď nám pápež likviduje katolícku vieru… alebo… umývanie nôh pohanom a ženám na Zelený štvrtok…

III. Takí ľudia, čo svojou vinou bez kresťanskej viery umrú, nebudú blahoslavení.

Kto nemá vieru, už teraz je biedny; pomysli si len na pohanov. Taký sedí „vo tme a tieni smrti“. (Luk. 1, 79) Pravdy náboženstva mi pripadajú ako nejaké bájky (sv. Kl. M. Hofbauer) Kristus hovorí: „Kto neverí bude zatratený.“ (Ján 3, 18.) O bludárovi hovorí sv. Pavol, že je svojim vlastným súdom odsúdený. (Tit. 3, 11.)

Prečo nie je možná spása mimo Katolícku Cirkev? Biblický rozbor s učením Cirkvi

Modli sa teda, milý kresťan, každý deň za obrátenie bludárov a nevercov. Nasleduj v tom svätých. Sv. Klement M. Hofbauer hovorieval: „Ó, keby som mal milosť, že by som obrátil všetkých nevercov a bludárov; na svojich ramenách a pleciach nosil by som ich do svätej katolíckej Cirkvi !

Preložil Štefan Mišík, kňaz biskupstva spišského
Prevzaté z Katolíckeho katechizmu, vydaného Spolkom sv. Vojtecha v Trnave, A.D. 1907
Monika G sa to páči.
ľubica
V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni?

Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.
viac: František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Seraf…Viac
V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni?

Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.
viac: František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Serafína svedčí...
Jofi sa to páči.
ľubica
15 ďalších komentárov od ľubica
ľubica
Včerejší New York Times píše o „běhu proti větru“ papeže Bergoglia při definitivní transformaci církve na „progresivistický klub“, jako se to líbí radikálním levičákům.

Aby uspěl, - podle NYT - musel by zařídit dostatečný počet bergogliánkých kardinálů schopných zvolit nástupce podle jeho obrazu a podobenství. Je to obtížná operace. Jedna konzistoř na to nestačí.

V katolických kruzích nastal …
Viac
Včerejší New York Times píše o „běhu proti větru“ papeže Bergoglia při definitivní transformaci církve na „progresivistický klub“, jako se to líbí radikálním levičákům.

Aby uspěl, - podle NYT - musel by zařídit dostatečný počet bergogliánkých kardinálů schopných zvolit nástupce podle jeho obrazu a podobenství. Je to obtížná operace. Jedna konzistoř na to nestačí.

V katolických kruzích nastal rozruch, že tento pontifikát se ocitl ve slepé uličce, mimochodem nastolené v politickém kontextu, v jakém se zrodil (vláda Obama/Clintonová).

Včerejší konzistoř, závěr Svatého roku, Bergogliovy osmdesátiny (17. 12.) říkají, že pro tohoto papeže nadešla doba bilancování, s rozčarováním pro modernisty, kteří snili o revoluci, a pokládaného za katastrofální pravověrnými katolíky (mimo jiné statistky hovoří o dalším úpadku náboženské praxe). Podívejme se na jednotlivé hlasy.

Františkovo jubileum byl debakl nejen pro římské hoteliéry. Křesťanský lid ho opomíjí a nebere ho vážně.

Cesta papeže do Lundu na připomínku 500 let Lutherova schizmatu, která byla ohlášena jako historický zvrat s perspektivou „interkomunia“ mezi katolíky a protestanty, vyzněla jako obřad, který nepřekročil hranice obvyklých prohlášení (navíc i nepříjemným překvapením pro mnoho katolíků nad morální legitimaci Luthera).

Témata, jimiž Bergoglio otřásal po dva roky církví (Eucharistie a nesvátostné svazky), ho přivedla k porážce na dvou synodách.

Když pak sáhl k odvetě a podepsal postsynodální dokument Amoris laetitia, který se pokouší změnit tisíciletou nauku církve, aniž by to výslovně prohlásil, učinil tak „revolucí“ v tisku s aplikací „pastorace případ od případu“.

Tento zvrat pokládá mnoho věřících a biskupů za tak ničivý, že někteří kardinálové – představitelé mnoha dalších kardinálů a biskupů, předložili černé na bílém Dubia, s nimiž seznámili veřejnost poté, co papež odmítl svou jasnou odpověď o sporných bodech, pramenech konfliktu.

Jeho současná pozice je poznamenána nemohoucností, protože úkolem Petrova nástupce je právě říct definitivní a jasné slovo na obranu katolické nauky.

Jestliže to odmítá udělat, právě tím sám živí pastorační zmatek a chaos v církvi a sám sebe degraduje.

V této věci napsal americký kardinál Raymond Burke, jeden z autorů Dubia v National Catholic Register, že »pokud se nedostaví odpověď na sporné body, řekl bych, že bude třeba zvážit akt formální nápravy těžkého bludu. V tradici církve existuje možnost nápravy římského papeže, i když je to velmi zřídkavá okolnost«.

Včera americký vatikanista Edward Pentin referoval o zdroji ze Santa Marta, který hovoří o tom, že Bergoglio kvůli čtyřem kardinálům kypí zlostí.

Neudržitelnost jeho pozice spočívá v tom, že na kardinálská Dubia, na něž se kanonicky odpovídá pouze „ano“, nebo „ne“, nemůže odpovědět ani tak ani onak, protože by buďto zapřel svou revoluci, a to by byla jeho kapitulace, anebo by veřejně připustil, že porušil katolickou nauku, a tak se kompromitoval jako papež.

Bergoglio se rozhodl zrušit v konzistoři setkání s kardinály, protože by se před tímto shromážděním nemohl vyzout z eventuálních otázek o dubiích.

Prohra

Ale nejhorší debakl papeže Bergoglia je debakl politický, protože jeho pontifikát charakterizují tři politická ultraprogresivní témata: otevření bran mase imigrantů, ekokatastrofa a nekritické postoje k islámu. Kromě politických debaklů, které papež sklidil v Jižní Americe (např. v Argentině a Kolumbii) je to především vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách USA představuje jeho největší prohru.

A to právě z toho důvodu, že Trumpova linie je zcela opačná než jeho a Obamova, jak v otázkách imigrace, tak ekokatastrofy i islámu.

K tomu přistupuje skutečnost, že Bergoglio při své americké cestě výslovně atakoval Trumpa tvrdým anatema „ad personam“, zcela nepředloženým a útočným.

Fakt, že Trump vyhrál vlby a rozhodující roli přitom sehrály hlasy katolíků, znamená, že američtí katolíci Bergogliovi nedůvěřují.

Ostatně hned po prezidentských volbách hlasovali američtí biskupové pro nové vedení biskupské konference. Bylo to něco jako referendum o papeži Františkovi, řekl John Allen, když jména Františkových oblíbenců ztroskotala. Byli zvoleni jiní.

Trumpova éra znamená geopolitický západ bergoglianismu

Není náhoda, že především Obama (a okruh liberálních médií) mytizoval argentinského papeže, který zvrátil priority svých předchůdců a stal se svého druhu planetárním kaplanem obamismu.

Podivné „odstoupení“

V minulých dnech profesor Germano Dottori, docent strategických studií na univerzitě Luiss v Římě a vědecký poradce v Limě, poskytl zajímavé interview katolické agentuře Zenit.

Na dotaz o dokumentech, jež unikly z Wikileaks a které odhalují tajné aspekty Hillary Clintonové, např. dopis z r. 2012 (z doby Benedikta XVI.), který se týká katolické církve, Dottore odpověděl:

»Vyšly na světlo dokumenty, které odhalují silný zájem kliky Hillary Clintonové vyvolat revoltu v celé církvi a zničit hierarchii. Posloužit k tomu měly nátlakové skupiny zdola a použití schématu a zkušeností
barevných revolucí. Nejsme ještě u kouřící pistole, ale jsme nablízku. I když nemáme ještě přímé důkazy, vždy jsem si myslel, že Benedikt XVI. byl donucen k abdikaci komplexní machinací řízenou z míst, která mají zájem na zablokování smíru s pravoslavnou Rusí, náboženským pilířem projektu postupné konvergence mezi Evropu a Moskvou.«

Dnes, v době Trumpově, se vrací tato perspektiva jako aktuální také pro církev a Evropu. Setkání Františka s patriarchou Kyrillem mohlo znamenat první krok, kdyby si František nepospíšil, aby „přehodnotil“ to, co podepsal.

Je to takřka nemožné, ale byl by to mimořádný obrat, kdyby nyní odhodil agendu Obama (a agendu Scalfari) a osvojil si agendu Ratzinger a přijal bratrskou korigující ruku, kterou mu Benedikt opakovaně podával, aby zažehnal doktrinální deviace a.....

zdroj lumen de lumine cz
ľubica
Opět stojíme na konci církevního roku. Oslavili jsme v jeho průběhu všechny klíčové události dějin spásy a nyní nám církev a liturgie představuje tu podstatnou, ještě která ještě není minulostí, ale všechny nás nevyhnutelně dříve či později čeká jakožto vyvrcholení Božího díla spásy. Ačkoliv první křesťané k ní měli o dva tisíce let dále než my, cítili se tomuto poslednímu dni mnohem blíže než …Viac
Opět stojíme na konci církevního roku. Oslavili jsme v jeho průběhu všechny klíčové události dějin spásy a nyní nám církev a liturgie představuje tu podstatnou, ještě která ještě není minulostí, ale všechny nás nevyhnutelně dříve či později čeká jakožto vyvrcholení Božího díla spásy. Ačkoliv první křesťané k ní měli o dva tisíce let dále než my, cítili se tomuto poslednímu dni mnohem blíže než my a mnohem více na něho mysleli. Apoštolové dávali dokonce najevo, jakoby počítali s tím, že se onoho posledního dne sami dožijí. Každopádně život prvotní církve byl soustavnou přípravou na „poslední věci“. Několikrát v dějinách zavládla nálada, jakoby ten den už byl přede dveřmi. S plynoucími léty a staletími však jakoby se poslední den nejen nepřibližoval, ale spíše vzdaloval. Zda je blízko nebo daleko, to ví jen Otec, pro nás však platí Ježíšovo opakované napomenutí: Bděte a modlete se, protože nevíte dne ani hodiny. Syn člověka přijde jako zloděj. Naprosto jistá je jedna věc: že tento poslední soud všichni osobně zažijeme a že bychom měli spíše sdílet smýšlení prvních křesťanů než současnou opovážlivou bezstarostnost.

Jak je možno si realisticky představit poslední soud? Kolik se nás pak vůbec sejde? Záleží na tom, jak dlouho bude mít ještě Pán s tímto lidským rodem trpělivost. Již dnes je jisté že se nás před soudnou stolicí, na které zasedne s Pánem také dvanáct apoštolů, sejde nejméně kolem 90 – 100 miliard.

Milionová shromáždění už zeměkoule zažila. Na takové multimiliardové shromáždění bychom v současných pozemských podmínkách potřebovali prostranství o rozloze kolem 300 x 300 km.

Toto přelíčení se ovšem bude konat již „na onom světě“, tedy mimo zákony nynějšího času a trojrozměrného prostoru. Zmrtvýchvstalá těla budou mít zcela nový charakter, pro který již prostor ani čas nehraje roli. Zatím jsou pro nás ve své „zmrtvýchvstalé“ podobě těžko představitelná. Zmrtvýchvstalá těla budou ovšem výrazně rozličná, protože budou nesmazatelně poznamenána tím, co do nich jejich nositelé „zasévali“ . Buďto budou poznamenána vyzařující nádherou ctností a svatosti, nebo budou odporně zohavena páchanými neřestmi. Tyto protiklady výrazně odliší ty po pravici od oněch po levici. Můžeme však počítat s naprostou jistotou, že při této závěrečné události světových dějin žádná tlačenice ani zmatek nebude, ani nebude zapotřebí nějaké ozvučovací soupravy či obřích obrazovek. Všichni se rázem ocitnou tam, kam patří, a budou mít při tom ke všem ostatním i k trůnu nejvyššího Soudce dostatečně daleko i blízko a nikdo nebude nikomu při této povinné, nevyhnutelné a nejvelkolepější slavnosti nijak vadit ani překážet.

Bude to onen den, kdy bude všechno zjeveno v úplné nahotě: Nic není skryto, co nebude zjeveno, a nic není utajeno, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Musí se naplnit všechna spravedlnost, do všech podrobností se projeví skutečná hodnota a skutečné plody každé myšlenky, každého slova a každého skutku, tak jak svými dobrými nebo zlými důsledky mohly v čase procházet a působit třeba po celá pokolení, ba i z pokolení na pokolení na nijak neomezených rozlohách.

Na rozdíl od osobního soudu bude to soud nejen nad lidstvem, ale také nad jeho úhlavním nepřítelem a všemi jeho spojenci a náhončími. To znamená že bude demaskována a zřetelně zviditelněna pravá tvář všech jeho struktur, které si skrze lidi vytvořil, skutečná podoba všech zjevných i utajovaných organizací a společenství i všech projektů s ďábelskou účastí, bude otevřeno a odhaleno všechno zákulisí a všechny plány a podvody, všechny podlé záměry a jejich zhoubné plody. Budou zjeveni a náležitě oslaveni nebo naopak na pranýř postaveni všichni skuteční strůjci dějin a událostí, všechny pravé i nejhlubší kořeny dobra i zla a všech jeho nespravedlností a útisku, podvodů, lží a přetvářek ve velkém i v malém, individuálním i světovém měřítku. Všichni budou schopni tyto skutečnosti zcela jasně prohlédnout a pochopit do té největší hloubky a podstaty.

Všem lidem všech pokolení se dostane plné a zasloužené satisfakce. Se všemi škůdci, zhoubci a parazity lidské společnosti se nejdříve seznámíme, ale pak se s nimi navěky rozejdeme a nikdy nám již nevstoupí na mysl, zatímco před zraky všech těch dříve mocných, blahobytných, navýsost sebejistých suverénů, všech zjevných i skrytých pijavic a mocipánů světa i církve budou navěky defilovat zcela konkrétní a jmenovité zástupy těch, kteří se stali jejich obětmi, kterým jakýmkoliv způsobem způsobili, že jejich tělo nebo jejich duše neměla co jíst a neměla co pít, které neoděli, které pohrdavě ignorovali a po kterých bezohledně a sebevědomě šlapali. Všechno pozemské strádání bude pro ně po celou nekonečnou věčnost jedním z oněch sžírajících červů, kteří neumírají a kteří jim dají v nekonečné míře zakoušet a prožívat všechno zlo, co způsobili. Jejich za života kamenné srdce se v nich stane nesnesitelným žhoucím balvanem, jehož každý tep bude svým drásajícím úderem pronikat nesnesitelně celou bytost.

Stejně tak bude však před zraky všech představeno vyneseno na světlo také všechno známé i zcela skryté dobro, všechny nepoznané, neuznané a dosud utajené oběti, plody utrpení malých a nepatrných, pohrdaných a odstrkovaných, kteří byli ve skutečnosti největšími dobrodinci lidstva. Oni všichni se také doví přesně a jmenovitě, komu svou vytrvalostí v dobrém přispěli k záchraně, stejně jako všichni takto anonymně obdarovaní poznají své anonymní dobrodince, o kterých sice nikdy neslyšeli, ale kteří se nezištně přičinili o jejich záchranu od záhuby svými tichými a neokázalými, ale vytrvalými a neobyčejně záslužnými, Nejvyšším náležitě oceněnými modlitbami, skutky a obětmi. Všechny takové dosud bezvýznamné muže a ženy a dokonce i děti, kteří nám jakkoliv skrytě a tajemně prokazovali dobro, budeme na věky vděčně oslavovat spolu s anděly a svatými ke cti, chvále a slávě Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha Svatého.


Tento poslední ze všech soudů se nebude týkat jen lidí. Musí být definitivně odhalen a před zraky země i nebe postaven na pranýř hlavní Škůdce a Nepřítel lidstva. Ačkoliv na jeho straně bude stát většina lidstva a mohl by se cítit jakýmsi vítězem, všechny jeho tisícileté pozemské úspěchy se mu v tuto hodinu pravdy rázem změní v nejhorší, nejpotupnější a zdrcující porážku. Nebude mu dopřána ani ona jediná škodolibá ďábelská radost, kterou by mohl pociťovat z nesmírné velikosti způsobeného zla, utrpení a smrti. Jeho nešťastné oběti mu nebudou pražádnou útěchou ani společností. Čím větší je jejich zástup, tím větší a drásavější budou muka, která si budou všichni prokletí působit navzájem v nelítostné nenávisti, která bude ze všech stran obrácena především proti němu.

Ačkoliv na něho dopadne neuhasitelná nenávist všech lidských pokolení, ta největší nenávist, která ho postihne, bude jeho vlastní nenávist k sobě samému, neboť ze všech tvorů nejlépe a nejhlouběji pochopí a pozná hloubku a samu podstatu zla, kterému dal vznik i zhoubný rozvoj svou pýchou a vzdorem. Bude přesycen a zahlcen hnusem nad svou vlastní osobou, po celé věčné věky hůře než všechny sopky světa v něm bude bouřit jeho vzdor, který však bude přitom trvale okamžitě bolestně narážet na nepřekonatelné nejkrutější mříže a umocňovat se v naprosté vlastní bezmocnosti a marnosti. Ten, který hrdě a směle tak bláznivě aspiroval do poslední chvíle na místo svrchovaného pána všehomíra, nenajde nakonec uspokojení ani z jediné vteřiny své existence a bude naopak zakoušet ubohost a prohnilost, zrůdnost nejposlednější a nejodpornější ze všech bytostí. Celé peklo bude nikoliv kolem něho, ale ponese je přímo sám v sobě. Zhnusen sám sebou bude řvát zoufalstvím, že se nemůže zbavit sám sebe a musí zírat jen na sebe jako na toho, který byl a mohl zůstat nejvznešenější a nejmoudřejší a nejkrásnější ze všech ze stvořených duchů, ale dal se sám od sebe, nikým jiným nenaveden ani neoklamán, strhnout, aby se stal původcem, zdrojem a pachatelem největšího a nejodpornějšího a nejbláznivějšího a nenapravitelného omylu. Měli by ho již nyní v tomto jeho nejhanebnějším pokoření vidět a slyšet všichni jeho dnešní ctitelé a obdivovatelé, kteří nemají potuchy, jaká bude ve skutečnosti jeho věčná „sláva“, kterou s ním a v něm budou z vlastního rozhodnutí sdílet. Svatý Michael, vítězný kníže nebeského vojska, definitivně svrhne Satana, jeho duchy i všechny jejich zavržené oběti do pekelné propasti a navěky zapečetí její bránu. Spolu s nimi zmizí také z paměti všech nebešťanů jakákoliv myšlenka a vzpomínka na tyto prokleté a zatracené. Budou na věky zcela zapomenuti, jakoby vůbec nebyli.

V tento den posledního vyúčtování však bude spravedlivé, aby bylo před celým vesmírem zjeveno a oslaveno dílo věrných Božích služebníků, nesmírných andělských sborů, které dal dobrotivý a spravedlivý Bůh do služeb svých lidských tvorů. Jsou to miliardy nepopsatelně nádherných bytostí nevystihlé krásy, každá z nich neopakovatelná a nenapodobitelná, pro něž jejich krása není jejich ozdobou, ale samou podstatou jejich od Boha darované nejvyšší svatosti, dobra a pravdy. Nesčíslný počet z tohoto výkvětu Boží krásy a svatosti postavil Otec do osobních služeb lidských tvorů, aby je vedli a vedli je tak dovedně a delikátně, aby nikdy ani v nejmenším nenarušili jejich největší dar a důstojnost, božský dar svobody.

Svobodu, zcela nezbytnou podmínku a mohutnost pro každou bytost, která má být Božím obrazem, využili jedni k tomu, aby svou podobnost s Bohem rozvinuli do nedostižné svatosti a slávy, aby takřka splynuli se svým Stvořitelem, zatímco druhým posloužila zcela naopak jako nástroj a příležitost svobodně se rozhodnout, spojit a ztotožnit s odbojným archandělem. Jak Boží andělé, tak jejich vzpurní a zohavení protivníci si tento poslední den odvedou ty, kteří se jim svěřili a odevzdali, aby s nimi sdíleli věčnou blaženost nebo muka a prokletí.

Všem se stanou zřejmé a jasné všechny Boží plány a záměry, všichni se názorně přesvědčí, že i tam, kde se zdálo, že Boží projekty a plány ztroskotaly, osvědčil se nakonec Boží Syn jako neporazitelný Vítěz a Král, k jehož nohám jsou složeni všichni jeho nepřátelé. Tak jako ze svého nejhlubšího pozemského ponížení a zničení povstal Boží Syn k nejvyšší slávě své, svého Otce i Ducha Svatého, tak také jeho mystické Tělo, jeho svatá Církev opovrhovaná, ponižovaná, pronásledovaná a nejednou bloudící vítězně povstává.

Všichni věrní a vyvolení utvoří ten nejtriumfálnější průvod k trůnu Beránka, který je Alfa a Omega, první i poslední, začátek i konec a který obnovuje všechno.


Prokletí už nebude, bude zde stát trůn Boží a Beránkův, jeho služebníci se mu budou klanět, hledět na jeho tvář a jeho jméno ponesou na čele. A noc už vůbec nebude, ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude ozařovat a budou kralovat na věčné věky.

lumendelumine.cz
ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
defendfaith, vdaka za tuto modlitbu!
Pane Bože Trojjediný, obráť tohto zblúdilého pápeža Františka, k pravej katolíckej viere v Krista Pána, pretože sa rúti do pekla aj s veľkou časťou katolíckej populácie. Amen

a nevšímaj si papalatrijské komáre a muchy ktoré sa vyrútia, aby ta alebo mna zachranovali pre udajnym ruhanim.... máme tú milosť že to vieme, už to vedia aj viacerí kňazi, že …Viac
defendfaith, vdaka za tuto modlitbu!
Pane Bože Trojjediný, obráť tohto zblúdilého pápeža Františka, k pravej katolíckej viere v Krista Pána, pretože sa rúti do pekla aj s veľkou časťou katolíckej populácie. Amen

a nevšímaj si papalatrijské komáre a muchy ktoré sa vyrútia, aby ta alebo mna zachranovali pre udajnym ruhanim.... máme tú milosť že to vieme, už to vedia aj viacerí kňazi, že p. F. je falošný prorok, DEO GRATIAS za každého kto to poctivo skúma a príde nato porovnávaním starých materiálov pápežov pred DVK o modernizme, o exkomunikácii Luthera a mnohé iné!!!!
ľubica
prikladám sem koment od defendfaith, pretože vystihuje veľmi trefne našu dobu:
František už radšej nech nič nehovorí, alebo keď hovorí nech hovorí katolícku vierouku. Už mu odpadávajú masívne aj vlastné ovce, ktoré ho donedávna žrali. Ateisti sa nás pýtajú čo to máme za šaša a slniečkára na pápežskom stolci.
Ja sa divím že mu tam nikto nevie povedať, že hovorí blud za bludom, ako to povedal …Viac
prikladám sem koment od defendfaith, pretože vystihuje veľmi trefne našu dobu:
František už radšej nech nič nehovorí, alebo keď hovorí nech hovorí katolícku vierouku. Už mu odpadávajú masívne aj vlastné ovce, ktoré ho donedávna žrali. Ateisti sa nás pýtajú čo to máme za šaša a slniečkára na pápežskom stolci.
Ja sa divím že mu tam nikto nevie povedať, že hovorí blud za bludom, ako to povedal Svätý Pavol - Petrovi. Veriaci vedia že pápež tára a starčekovia s dobrými flekmi a slobodomurárskymi platmi tlieskajú tejto maškaráde. Jednota kresťanov existuje LEN v katolíckej Cirkvi.
Všetci kresťania sa musia stať katolíkmi - to je celé - čo učenie katolíckej Cirkvi učí. Jednota kresťanov, kde by mali odpadnutí kresťania zostať vo svojich falošných denomináciách je nezmysel. Modlime sa za slobodomurársko-židovského nekatolíckeho pápeža, snáď mu Boh dá obrátenie. Toto je učenie talmudu - spojiť všetko do jedného ekumenického celku, kde sa stratí viera v Krista a nahradí sa vierou v židovstvo. A tí ktorí preferujú ekumenizmus, už bez viery sú a bez viery nie je možné sa páčiť Bohu a byť spasený, čo znamená, že smerujú do večného ohňa pekla, v ktoré ani neveria. Pápež keby dnes zomrel, pre jeho postavenie a oveľa prísnejší súd - bol by v najhlbšom pekle. Snáď mu dá Boh obrátenie...
------------------ smutné ale PRAVDIVE , vdaka d., vela Božieho požehnania!!!
ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
FRANZ SPIRAGO: profesor náboženstva, r 1907: O bludároch, odpadlíkoch a nevercoch
dielnasj.blogspot.sk/…/o-bludaroch-odp…
Franz Spirago : ”Antikrist”
ľubica
....to je na plač a nie na smiech!!!! petko-skalka a clanky sem davam pre KATOLIKOV a nie pre nezainteresovanych ako si pisal primitivne co som zmazala! ty nie si katolik! skutočný katolík PLAČE a nerehoce sa ako ty v tom odmazanom komente
ľubica
ľubica