Jazyk
Zobrazení
854
Libor Halik 23 1

Fatima a proč Neposkvrněné početí tj. Panna Maria nebyla Židovkou

Panna Maria neměla genetickou výbavu (tj. DNA) po sv. Anně ani po sv. Joachimovi - neměla dědičný hřích a geneticky nebyla Židovkou, ač právně Židovkou byla (podobně Pán Ježíš Kristus geneticky nebyl Žid, ač právně Židem byl). Sv. Anna ji porodila - čili byla její PORODNÍ matkou.
Tyto věci jsme schopni rozumem chápat až od konce 20. století skrze novou a těžce hříšnou techniku umělého oplodňování ve zkumavce (IVF) a poté náhradního mateřství, což v minulosti lidstvo technicky nedokázalo. Technika, kterou v současnosti medicína používá je smrtelně hříšná, zejména proto, že je spojena s mimomanželským sexem (s umělým vzrušením se a s výronem mužského semene do skleničky mimo manželčino lůno) a se záměrnou smrtí "nadbytečných" embryí tj. smrtí nově počatých lidí. Nicméně díky existenci této hříšné techniky je náš lidský rozum dnes schopen pochopit, že všemohoucí Bůh mohl nekonečně dokonaleji než dnešní, v tomto případě smrtelně hříšná, medicína, stvořit bezhříšně (bez cizoložstev, bez smrti "nadbytečných" embryí, atd.) Neposkvrněné početí tj. Pannu Marii a dát ji porodit a odkojit náhradní matce tj. sv. Anně.
Viz Neposkvrněné početí Panny Marie - vysvětlení
Když si uvědomuji, že Panna Maria NEbyla geneticky Židovkou, začínám chápat, proč se zjevuje v Evropě jako běloška (La Saletta, Lurdy, Fatima, Turzovka, Garabandal), ale v Americe jako poloindiánka (v Guadaluppe). Ona NEPATŘÍ k žádnému jedinému výlučnému etniku, rase, národu a žádné takové skupině NEnadržuje.
1) Ano, souhlasím, že následující informaci zjevil sv. Paisijovi Athoskému Bůh - "byli bezvášniví. Nejprve se kajícně pomodlili k Bohu, každý zvlášť, aby jim daroval dítě, a pak se sešli v poslušnosti k Bohu, nikoliv z tělesné touhy. Bohorodice byla naprosto mravně čistá, protože se její početí uskutečnilo bez rozkoše." L: Termín bezvášnivost v pravoslavné asketické a mystické teologii neznamená, že dotyčný světec neměl žádné city. Ale znamená to, že jeho city a tělo už vůbec, či téměř vůbec nebyly ovládány ďáblem, ale působil v nich především Duch Svatý - viz jurodiví svatí, např. Diadémy starce - sv. Gabriel Urgebadze (české titulky)
2) Ano, souhlasím, že následující informaci zjevil sv. Paisijovi Bůh - "byla počata přirozeným způsobem (tj. nikoliv bez účasti muže), ale stalo se to zcela bezvášnivě, jak chtěl Bůh, aby se rodili lidé."
3) Ne, nesouhlasím, že následující informaci zjevil sv. Paisijovi Bůh - "Samozřejmě nebyla osvobozená od prarodičovského (všelidského) hříchu, jak nesprávně uvažují na západě." L: Protože BYLA OSVOBOZENA od prarodičovského hříchu, jak učil pravoslavný svatý ruský metropolita Dmitrij Rostovský, jehož ostatky jsem mohl uctít při návštěvě Ukrajiny. Pravoslavná církev začala MODERNĚ NETRADIČNĚ učit, že Bohorodička nebyla osvobozena od prarodičovského (všelidského = dědičného) hříchu až po smrti Dmitrije Rostovského (zesnul 28.10.1709 dle juliánského kalendáře) a nejpravděpodobněji až po svatořečení Dmitrije Rostovského. R.1752 bylo zjištěno, že jeho tělo nepodlehlo rozkladu a o 5 let později (1757) byl Dmitrij Rostovský pravoslavnou církví svatořečen. Sv. Paisij Athoský (zesnul r.1994) přijal v této jedné větě automaticky - "pokorně" názor pravoslavné teologie své doby - 20. století, okradené o tuto 1 pravdu Bohem zjevené křesťanské víry. Právě proto, že i pravoslavní svatí ve 20. století automaticky přebírají - "pokorně" názor pravoslavné teologie své doby, se zjevila Bohorodička v portugalské Fatimě r.1917 a tam na důkaz udělala i veřejný zázrak 2 Sluncí pro 70 000 shromážděných lidí. Řekla, že se zjeví znovu v určitém čase a bude žádat katolické papeže a katolické biskupy, aby oni zasvětily Rusko pod její ochranu, v čemž ji oni DODNES neposlechli. Panna Maria je o to požádala v r.1929. Protože ji papež Pius XI., přímo jmenovaný ve zjevení, neposlechl, tak se Rusko DODNES neobrátilo od bolševismu cele ke Kristu a nastala 2. světová válka. Nyní jsme před začátkem 3. světové války, protože neposlechli ani následující katoličtí papežové a katoličtí biskupové spolu s nimi.
Bůh hájí čest své VYVOLENÉ mezi všemi ženami. Jest v pravdě důstojno blahoslaviti Bohorodici! Bez pravdy je blahoslavení Bohorodičky nedůstojné. Ona má být všemi národy a pokoleními blahoslavena v pravdě. Když nejvyšší církevní hierarchové neposlouchají pokyny od Pána Boha, které On předal skrze svou vyvolenou, nejpožehnanější mezi ženami, pak chybí lidstvu Boží požehnání a Bůh dopouští i světové války, které připravil satan skze své služebníky zla.
Kniha Život starca Paisija Svätohorského od jeromnícha Isaaka je svatá, kromě této 1 věty na str.133, 134 a kromě názoru spisovatele Isaaka na str.146. Potvrzuje se tu, že pouze Písmo svaté Starého a Nového zákona je plně inspirované a neobsahuje ani 1 blud. Lze ji koupit za 18,93 eur na: www.martinus.sk
Co se týče biologicko technického vysvětlení početí v lůně sv. Anny, tak sv. Anna, která ji porodila zůstala neplodnou - neměla svoje vajíčka. Proto ji sv. Joachim nemohl oplodnit, i když spolu žili manželsky - sexuálně. Bůh stvořil Neposkvrněné početí (tj. Pannu Marii) uvnitř těla sv. Anny, které však nebylo z Annina ani z Joachimova těla. Panna Maria neměla genetickou výbavu po sv. Anně ani po sv. Joachimovi - neměla dědičný hřích a geneticky nebyla Židovkou, ač právně Židovkou byla (podobně Pán Ježíš Kristus geneticky nebyl Žid, ač právně Židem byl). Sv. Anna ji porodila - čili byla její PORODNÍ matkou. Velmi pravděpodobně ji po porodu kojila svým mateřským mlékem. Bůh stvořil bez hříchu Adama a z jeho těla Evu. Později Bůh stvořil bez hříchu Pannu Marii a z jejího těla člověčenství Ježíše Krista. Božství Krista je nestvořené, neboť je božstvím. Vysvětluji to takto na základě zjevení životopisu Bohorodičky, které bylo dáno sestře Marii od Ježíše, z Agredy ve Španělsku, z řehole bosých františkánek. Zesnula r.1665. Je zaznamenáno v knize Mystické město Boží, svazek 1. - početí, kapitola XV., body č.209-224 a popisuji to dnešním jazykem na základě svého biologického vzdělání.

ČLOVĚK je muž a žena, společně možný (potenciální) budoucí otec a možná budoucí matka. Člověk je tedy také otec, matka a dítě, lidská trojice. Samotný muž a samotná žena není celý člověk, řečeno terminologií Bible. Ta terminologie má základy v hebrejštině a na to je nutno stále pamatovat, i když je Nový zákon řecký.
1. Korintským, 15. kapitola Bible (kralická - dodnes asi nejpřesnější český překlad, nezatížený bludy modernismu 19. a 20. století)
20. Ale vstalť z mrtvých Kristus, prvotiny těch, kteříž zesnuli.
21. Nebo poněvadž skrze ČLOVĚKA smrt, skrze člověka i vzkříšení z mrtvých.
22. Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak i skrze Krista všickni obživeni budou.
23. Ale jeden každý v svém pořádku: Prvotiny Kristus, potom ti, kteříž jsou Kristovi, v příští jeho.
Římanům, 5. kapitola:
6. Kristus zajisté, když jsme my ještě mdlí byli, v čas příhodný za bezbožné umřel,
7. Ješto sotva kdo za spravedlivého umře, ač za dobréhoť by někdo snad i umříti směl.
8. Dokazujeť pak Bůh lásky své k nám; nebo když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás.
9.
Čím tedy více nyní ospravedlněni jsouce krví jeho, spaseni budeme skrze něho od hněvu.
10. Poněvadž byvše nepřátelé, smířeni jsme s Bohem skrze smrt Syna jeho, nadtoť smířeni jsouce, spaseni budeme skrze život jeho.
11. A ne jen to, ale chlubíme se i Bohem, skrze Pána našeho Jezukrista, skrze něhož nyní smíření jsme došli.
12. A protož jakož skrze jednoho ČLOVĚKA hřích na svět všel a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili.
13. Nebo až do zákona hřích byl na světě, ale hřích se nepočítá, když zákona není.
14. Kralovala pak smrt od Adama až do Mojžíše také i nad těmi, kteříž nehřešili ku podobenství přestoupení Adamova, kterýž jest figůra toho budoucího.
15. Ale ne jako hřích, tak i milost. Nebo poněvadž onoho jednoho pádem mnoho jich zemřelo, mnohemť více milost Boží a dar z milosti toho jednoho člověka Jezukrista na mnohé rozlit jest.
16. Aniž jako skrze jednoho, kterýž zhřešil, tak milost. Nebo vina z jednoho pádu ku potupení, ale milost z mnohých hříchů k ospravedlnění.
17. Nebo poněvadž pro ten pád jeden smrt kralovala pro toho jednoho, mnohemť více, kteříž rozhojněnou milost a dar spravedlnosti přijímají, v životě kralovati budou skrze toho jediného Jezukrista.
18. A tak tedy, jakž skrze pád jeden na všecky lidi přišla vina ku potupení, tak i skrze jediné ospravedlnění na všecky lidi přišla milost k ospravedlnění života.
19. Nebo jakož skrze neposlušenství jednoho člověka učiněno jest mnoho hříšných, tak i skrze poslušenství jednoho spravedlivi učiněni budou mnozí.
L: Pán Ježíš Kristus zemřel za 1 dobrou - Neposkvrněnou hříchem Pannu Marii a kromě toho taky za nás všechny té oběti nehodné, ostatní lidi hříšníky.
Když se Bohorodička zjevila r.1858 v Lurdech svaté Bernadetě, tak jí řekla: Já jsem Neposkvrněné početí. Na důkaz zjevení tělo zesnulé sv. Bernadety je NEJVÍCE nezetlelým tělem světců všech dob. Nezetlelé tělo Přesvaté Bohorodičky se na Zemi nenachází, protože bylo vzato brzy po jejím zesnutí na nebesa. Proto se Bohorodička, když ji Bůh na Zem občas pošle, zjevuje ve svém nanebevzatém těle.
Informace nejen pro @mavigerdan @Sard

K diskusi v komentáři:

Umírání je Boží kletbou z Ráje naprogramováno do našeho DNA díky zradě Adama a Evy, díky dědičnému hříchu. Jinak bychom stářím neztráceli síly, nešedivěli, neměli choroby, jako je neměli Pán Ježíš a Panna Maria. Proto na ikonách namalovaný zestárlý sv. Josef vypadá jakoby dědeček Panny Marie. On na rozdíl od Ježíše a Marie, byl potomkem Adama a Evy i Židem. Pán Ježíš na sebe vzal naše slabosti (choroby) až tím, že se nechal umučit za nás. I Panna Marie dobrovolně zesnula, neboť se smrtí chtěla podobat svému Synu. Jinak by tato dvojice byla nesmrtelná. Smrt je ovocem dědičného hříchu po Adamovi a Evě. Křest nás smrti nezbavuje, zbavuje jen věčného trestu pekla za Adamův a Evin hřích. Lživá víra v částečnou evoluci současné křesťany ochudila o část rozumu, proto evoluční polokatolíci nechápou Neposkvrněné početí Panny Marie, proto si nelogicky myslí, že Ježíš byl krví Žid a Maria krví Židovka, neboť se jim to vtloukalo do hlav celé 20. století - zpočátku to mělo napomoci zevangelizovat Židy. Nepomohlo, naopak to odkatoličtilo katolíky jako každá lež. Právně, dle původního biblického práva, byl Ježíš po svém pěstounovi sv. Josefovi Žid, avšak jen právně, nikoliv krví a DNA. Od té doby Židé změnili své právo tak, aby se židovství dědilo po matce, protože cizoložstvo mužské populace Židů se nepokáním po kritice od sv. Jana Křtitele a od Pána Ježíše Krista, zvedlo strmě vzhůru po odmítnutí Ježíše Krista za Spasitele a stalo se tak nekontrolovatelným jako u mužů předpotopní generace. Sexovali kdykoliv a s kýmkoliv podobně jako šimpanzi, kteří nemají na rozdíl od lidí nesmrtelnou duši. Protože křesťanští muži nebyli tolik cizoložní, tak židovští muži šéfující židovsko-křesťanským zednářským lóžím (tj. satanisté), které skrytě řídí evropsko-americké bankovnictví a politiku, naprogramovali skrze školství, zdravotnictví a změnu zákonů do křesťanské civilizace sebedestruktivní feminismus. Aby ženy v moderní postkřesťanské civilizaci nemusely rodit a vychovávat děti a poslouchat své manžely. Aby si sex užívaly, ale těhotenství se vyhnuly a případné těhotenství ukončily smrtí dítětě před porodem. A když je rozhněvá manžel, aby si místo usmíření našly jiné muže, i přes zoufalství svých vlastních dětí, které přišly o normální denní kontakt s tatínkem.

Veřejná doména
Napsat komentář
Detektiv
Kristův rodokmen začíná dvěma slavnými předky izraelského národa: Abrahamem a Davidem, jimž bylo slíbeno, že z jejich potomstva vzejde Vykupitel (Gn 13, 3; 2 Král 7, 13-16). Rodokmen sám je podán ve třech obdobích po čtrnácti členech. Jde tu nejspíše o mystické číslo; písmena „David“ dávají totiž v hebrejštině číslo 14. Rodokmen je ze strany Josefovy, neboť jen on, jako otec Ježíšův před záko… Více
mavigerdan
Za 1.republiky, se nevyčleňovali židé z čs. společenství na základě etnicity a zaznamenávali se pouze, pokud se někdo hlásil k židovskému náboženství, tedy jako "židé" s malým ž.

Pod nacisty se muselo psát slovo "Žid" s velkým "Ž".

Po 2.válce je možno psát "žid" s malým "ž" (jako stoupenec náboženství) i Žid s velkým "Ž" (jako příslušník národa).
Zedad se to líbí. 
mavigerdan
1) Mistica Ciudad de Dios je soukromé zjevení,
2x spálené a znovu na příkaz duchovníka napsané (cca 2700str.).
Jde proti několika Sv.otcům (např.Bl.Augustin v Harmonie evangelií),
když píše(k.8.kap.3), že Sv.Ap.Marek nepsal Evangelium v Římě řecky,
ale překládal do latiny z hebrejštiny.Byla opakovaně dávána/stahována
z indexu. Naposledy od 1729 (Benedikt 13.)až do zrušení 1966.
Učí, že embrya … Více
henta
Dvě velké hrubky tam máš. Žid ,vždycinky
s velkým Ž,
TUDLE TU zásadu si Stylito
pamatuj.

Stylita před 7 hodinami

sv. Panna Maria byla a je židovka a Ježíš byl a je žid.
henta
Nemusíš už jsi. Stejně jako všichni kdo
jsou živými údy Těla Kristova.
Nemůže to platit pro ty co posluhují
nevěstce babylonské, ti se Krista
spolu s jejich svatým JPII ect zřekli.
Stylita před 6 hodinami

To je zkratkovité jednání. To, že je Ježíš žid neznamená, že já se mám obřezat./oprava:Žid/
Samson1
Spása je se židů, z rodu Davidova. Ježíš má rodokmen. Ježíš je pravý Bůh i člověk a tedy musí k nějakému národu patřit, protože přijal tělo z Marie Panny. Rodiče P. Marie jsou Joachim a Anna. Holt Ježíš i P. Maria měly spojení s pupeční šňůrou s rodiči -matkou. Ježíš byl počat Mariiným souhlasem a Mocí Ducha svatého. P. Marii Bůh uchránil dědičného hříchu a jak to udělal? je všemohoucí. Tedy od … Více
menhir se to líbí. 
mike084
a my ťažko môžeme vylučovať Kresťanov zo židovstva spomedzi Kresťanov lebo to by sme museli celý zbor Apoštolov a Petra prvého vylúčiť plus svätého Pavla ovšem mesiánsky žid je bludná hovädina to je ako ostať židom a tváriť sa že nie. To je nepoctivé. Kresťanstvo NIE JE Judaizmus plus Ježiš
ceskoslo se to líbí. 
Samson1 se to líbí. 
mike084
židia mali uchovávať Vieru v jediného Boha a v Mesiáša to ich robilo výsadnými a práve preto Boh-človek Ježiš Kristus prišiel na svet medzi židmi nie preto žeby boli nejak zásadne lepší aj židia sa rodili a rodia s dedičným hriechom a prečo si vybral práve židov sa dá odtušiť aj keď nie plne pochopiť lebo kto bol Bohu radcom? nie oni si vybrali Jeho ale On si vybral ich že sú prví medzi rovnými … Více
Samson1 se to líbí. 
Libor Halik
Umírání je Boží kletbou z Ráje naprogramováno do našeho DNA díky zradě Adama a Evy, díky dědičnému hříchu. Jinak bychom stářím neztráceli síly, nešedivěli, neměli choroby, jako je neměli Pán Ježíš a Panna Maria. Proto na ikonách namalovaný zestárlý sv. Josef vypadá jakoby dědeček Panny Marie. On na rozdíl od Ježíše a Marie, byl potomkem Adama a Evy i Židem. Pán Ježíš na sebe vzal naše slabosti (… Více
ceskoslo
No-a Židi pocházejí ze stejných předků, jako ty, Stylita, či já. Proto je zbytečné něco vytrhovat od prostředka a používat to k politickým účelům.
Samson1
Ceskoslo, on je pravý Bůh i člověk, proto je Žid, stejně jako P. Maria a pěstoun Josef, který ho přijal je z rodu královského, Davidova.
menhir se to líbí. 
ceskoslo
Zkratovité jednání je pokládat Pána Ježíše za žida. Toho, který byl od věčnosti, ještě před Abrahámem.
Vzal na sebe lidské tělo a nechal se obřezat, aby mohl k židovskému národu mluvit. Jinak by byl pro ně neakceptovatelný. Bůh nemá národnost. A kromě toho všichni pocházíme od Adama a Evy.
Stylita
To je zkratkovité jednání. To, že je Ježíš žid neznamená, že já se mám obřezat.
ceskoslo
Bůh je podle tebe žid?
Tak se nech obřezat.
Stylita
sv. Panna Maria byla a je židovka a Ježíš byl a je žid. Dokazovat opak neposkrněností je nesmysl. Mluvit o tom, že neměla DNA po rodičích, se mi zdá taktéž nesmyslné. Pán mohl stvořit Pannu Marii i tedy DNA Marie podle DNA matky i otce. Její bezhříšnost nemá co dělat s DNA.
henta se to líbí. 
ceskoslo
34A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní,

www.biblenet.cz/b/Acts/10
ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.

www.biblenet.cz/b/Acts/10
To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.
Samson1
Na to, aby člověk pochopil, že Panna Maria byla uchráněna dědičného hříchu nepotřebuji nějaká zjevení, ale stačí věřit dogmatům Církve, po nihž henta šlape jako nějaká nevěstka babylonská. Kristus je Žid po matce. Pokud došlo k manželství Židovky s nežidem, tak po matce se určuje národnost. Svatý Jan Křtitel byl od dědičného hříchu očištěn už z matčina lůna, proto se nedotkl vína a ani žen. Když … Více
henta
Je ne pochopitelné jaký děs máte
z rodokmenu Pána Ježíše Krista-
Židovského krále.
Kdejaká konspirace
vás nadchne jen abyste vyloučili
křesťany z Izraelského národa,
tedy Židů!
Narkomani říkají, žemajína zádech
satana, který je stále nutí do drog.
Něco podobného
s vámi ...a osvobození není, a není
a není. Čím to je?-jak říká apredssa.
menhir se to líbí. 
henta
Tose ti ulevilo:-) antisemito!
Alezbytečné stejně polykáš placebó-
protože jsi spojen s nevěstkou babylonskou.
ceskoslo
Židé, nechápající smysl t. zv. antisemitismu, mohli by právem říci: Což nebyl Kristus a jeho matka židovského původu? Jste-li nepřáteli židovstva, neřežete do vlastního těla? Na to odpovídáme: Kristus a jeho matka krví svojí ovšem pocházejí z rodu semitského. Nejstarší obrazy Kristovy též nesou v jeho tváři výslovně rysy židovské. Ale vše to není podstatné a rozhodující. Kristus je Syn Boží, … Více
Mates5822 se to líbí. 
Zobrazit dalších 3 líbí se mi to.
JardaNovak
Dobrá schýza. Takže:
1. Marie byla normální žena jako tisíce dalších, není důvod aby byla počata jinak. Bůh já dal svobodnou volbu, mohla odmítnout a být vybrána jiná.
2. Kdoví co se některým lidem zjevuje. Je to povětšinou egoistický sobec, žádající úctu pro sebe. Ne matka Boží.