Jazyk
Zobrazení
227
Stylita 3 3

Boží slovo na den 15.5. A.D. 2018

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“

Jan 17,1-11a
henta
Máme mít ochotu stále se měnit, ale pro Krista a s Kristem
Těm, kteří Boha milují, všechny věci napomáhají k dobrému“, tedy i to, že padáme, i to, že zakoušíme duchovní boj. Démoni, přestože konají špinavou a podlou práci, musí nakonec v procesu našeho přetváření sloužit Bohu.


henta
..."Zjevil jsem tvé jméno lidem,
které jsi mi dal ze světa. Byli
tvoji a mně jsi je dal
a zachovali tvoje slovo
"
....

Děkuji ti Pane Ježíši za všechna
tvá slova, že nám dáváš poznat,
těm které ti Otec dal, jak mocné
je každé tvé slovo.Chraň nás prosím
všeho zla, které nám předkládá svět
a lidé tohoto světa.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
1. čtení:
Pavel poslal z Miléta do Efesu a povolal k sobě starší z církevní obce. Když k němu přišli, řekl jim: „Vy víte, jak jsem si u vás počínal od prvního dne, kdy jsem vstoupil do Asie, i po celý ostatní čas. Sloužil jsem Pánu se vší pokorou, se slzami a ve zkouškách, které mě potkaly pro úklady židů. Neopomenul jsem nic z toho, co by vám bylo k užitku, ale … Více