Jazyk
Zobrazení
130
Stylita 2 1

Žalm 21

Pro předního zpěváka. Davidův.
Hospodine, král se raduje z tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jásá.
Splnil jsi mu touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů jsi neodepřel.
Vyšels mu vstříc štědrým požehnáním, na hlavu mu kladeš korunu z ryzího zlata.
O život tě prosil; daroval jsi mu jej do nejdelších časů, navěky a navždy.
Dík tvému vítězství je velká jeho sláva, obestřel jsi ho velebnou důstojností.
Učinils ho navždy požehnáním, oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti.
Vždyť král doufá v Hospodina; pro milosrdenství Nejvyššího jím nic neotřese.
Tvá ruka si najde všechny nepřátele, tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí.
Rozpálíš je jako pec v čas, kdy se objevíš, Hospodine. Ve svém hněvu je Bůh pohltí, pozře je oheň.
Vyhubíš ze země jejich plod a jejich potomstvo mezi lidmi.
Ačkoli ti chystali zlý konec a vymýšleli pikle, nepořídí.
Položíš je na lopatky, napneš proti nim tětivy svých luků .
Pozvedni se, Hospodine, ve své moci! Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle.
Stylita zmínil tento příspěvek v Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se navázat styk s ….
henta
Je třeba stále bdít. Aby nás nikdo neobmanul,
a vždy rozeznali Boží hlas v nás nešli za
cizím. Proto stálá bdělost své duše.

..Tvá ruka si najde všechny nepřátele,
tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí.
Rozpálíš je jako pec v čas, kdy se objevíš, Hospodine.
Ve svém hněvu je Bůh pohltí, pozře je oheň.
Vyhubíš ze země jejich plod
a jejich potomstvo mezi lidmi.
Ačkoli ti chystali zlý konec a vymý…
Více
Zedad
Pozvedni se, Hospodine, ve své moci! Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle.

Amen