Clicks402
warez
314

O nemennosti sv. omše (sv. Pius V.)

O nemennosti sv. omše (sv. Pius V.)

Pius, biskup,
služebník služebníků Božích.
Na věčnou památku.


Jakmile jsme byli uvedeni do čela apoštolského úřadu, napnuli jsme pro něj rádi ducha a naše síly a zaměřili jsme všechny myšlenky k udržení ryzího církevního ritu. To jsme se snažili učinit za pomoci samého Boha a veškerým vynaloženým úsilím.
Když jsme museli mezi jinými dekrety posvátného Tridentského koncilu učinit usnesení o vydání a nápravě posvátných knih katechismu, misálu a breviáře a když již byl s pomocí Boží vydán katechismus ke vzdělání lidu a breviář upraven ke vzdávání chvály Bohu, aby se misál shodoval s breviářem (protože je velmi nutné, aby byl v Boží církvi jeden způsob uctívání žalmů, jeden ritus sloužení mše), zdá se již nezbytné, abychom co nejdříve uvažovali, co by v tomto směru ještě zbývalo učinit, totiž vydat samotný misál. Proto jsme uznali za vhodné svěřit tento obtížný úkol vybraným učeným mužům; ti pak pečlivě všechno srovnali se starými kodexy naší Vatikánské knihovny a s jinými odevšad shromážděnými, opravenými a neporušenými kodexy; a taktéž s vážnými spisy starých osvědčených autorů, kteří Nám zanechali památky o posvátné zvyklosti svých obřadů a uvedli v původní stav tentýž misál a ritus podle dávné normy svatých Otců.

Aby z toho záměru a započaté práce sklízeli ovoce všichni, přikázali jsme po zralé úvaze v Římě vytisknout misál a vytištěný vydat; totiž proto, aby kněží věděli, jakých modliteb mají užívat, jaké mají napříště zachovávat rity a jaké ceremonie při sloužení mší, aby to pak bylo odkázáno svatou církví římskou, matkou a učitelkou všech ostatních místních církví, všichni si všude oblíbili a zachovávali, ano napříště po budoucí věčné časy ve všech kostelech patriarchálních provincií křesťanského světa, v kostelech katedrálních, kolegiálních i farních, světských i klášterních jakéhokoliv řádu, jak mužských tak ženských, též řádů rytířských, v kostelech nebo kaplích bez zprávy, v nichž řádová zpívaná mše s chórem nebo tichá se má obyčejně sloužit, nebo se musí sloužit podle ritu římské církve, jinak se zpívá nebo čte podle formuláře námi vydaného misálu, byť by tyto kostely byly jakýmkoliv způsobem vyňaty, omilostněny Apoštolskou stolicí, zvykem, privilegiem, také přísahou, apoštolským stvrzením, nebo obdařeny jakýmikoli jinými fakultami; ledaže by od samého začátku zřízení byla (mše) schválena Apoštolskou stolicí buď samotným zřízením nebo zvykem, který by byl v týchž kostelech zachováván nepřetržitě alespoň dvě stě let. Těm nijak neodnímáme ani zmíněné ustanovení, ani zvyk sloužení mše. Kdyby se jim více zamlouval tento misál, o nějž jsme se starali aby byl vydán, svolujeme, aby se souhlasem biskupa, preláta a celé kapituly, aniž by jim v tom kdo bránil, podle něho mohli sloužit mše.
Všem pak ostatním zmíněným kostelům odnímáme užívání těch misálů a stanovíme a nařizujeme tímto navždy platným ustanovením, aby pod trestem naší nevole úplně a zcela byly odloženy misály a k tomu misálu námi nedávno vydaného nesmělo být nikdy nic přidáno, ubráno, tím spíše měněno.
Nařizujeme, a to přísně všem i jednotlivým patriarchům řečených kostelů, administrátorům a osobám honosícím se jakoukoliv církevní hodností, byť by to byli kardinálové svaté církve římské nebo jakéhokoli jiného stupně a předního místa, nařizujeme jim mocí svaté poslušnosti, aby se napříště zcela vzdali všech ostatních způsobů a ritů podle jiných misálů jakkoli starobylých, které se dosud obvykle zachovávaly, a zcela je odložili a zpívali i četli podle ritu a způsobu a normy, která se tímto misálem námi nyní podává a nechť také při sloužení mše se neodvažují přidávat nebo předčítat jiné ceremonie nebo modlitby, než jak je obsahuje tento náš misál.
A tak, aby mohli a směli tohoto misálu svobodně a právem užívat při zpívané nebo čtené mši v kterémkoli kostele a bez výčitek svědomí, bez hrozeb nějakými tresty, odsuzováním a zákazy, svou apoštolskou mocí a to navždy povolujeme. Ani vysocí hodnostáři, administrátoři, kanovníci, kaplani a jiní kněží světští nebo jakéhokoliv řádu jakýmkoliv jménem nazývaní, nemohou být vázáni sloužit mši jinak, než jak je námi stanoveno.
A nikdy nemohou být kýmkoliv donuceni a dohnáni ke změně tohoto misálu, ani přítomná listina nemůže být nikdy odvolána nebo zmírněna, nýbrž zároveň ustanovujeme a prohlašujeme, aby ve své síle byla vždy trvalá a platná.
Tomu nejsou na překážku předpoklady, ustanovení a apoštolská nařízení, ani obecná nebo zvláštní ustanovení vydaná na provinciálních a synodálních shromážděních, ani zvyklost řečených kostelů utužená odnepaměti dlouhotrvajícím ustanovením, ne však starším než dvě stě let, ani jakákoli opačná ustanovení a zvyklosti.
Chceme však a s touž autoritou rozhodujeme, aby po vydání této konstituce a misálu kněží, kteří jsou v římské kurii, byli vázáni zpívat a číst podle něho mši za jeden měsíc, kteří sídlí až po hory, po třech měsících, kteří za horami, po šesti měsících, nebo jakmile jim bude tento misál předložen na prodej.
Aby zůstal všude ve světě neporušen a uchráněn, bez písařských chyb a omylů, všem tiskařům (vydavatelům), kteří jsou na našem území a na území Svaté římské církve, které nám přímo nebo nepřímo podléhá s tím, že ipso facto ztratí knihy a musí zaplatit sto zlatých dukátů Apoštolské komoře;
Ostatním však, kteří sídlí v kterékoli části světa, pod trestem exkomunikace latae sententiae a jinými tresty podle našeho rozhodnutí apoštolskou autoritou a zněním této listiny obdobně zakazujeme, aby se žádným způsobem neodvažovali a netroufali si tisknout, vystavovat na prodej ani přijímat exemplář misálu bez našeho povolení, nebo bez zvláštního povolení Apoštolského komisaře, kterého v těchto krajinách k tomu ustanovíme, nebude-li dříve týž tiskař přesvědčen, že komisař srovnal exemplář misálu, z něhož musí tiskař přijmout normu k tisku ostatních misálů, s misálem vytištěným v Římě podle velké imprese a že se exemplář misálu s ním shoduje a v ničem neliší.
Avšak protože by bylo nesnadné dopravit tuto listinu do všech krajů křesťanského světa a seznámit s ní všechny co nejdříve, nařizujeme, aby podle zvyku byla uveřejněna a přibita na dveřích baziliky Knížete apoštolů, Apoštolské kanceláře a na sloupu na poli Flory a aby i vytištěné exempláře téže listiny měli všude na světě stejnou zcela nepochybnou hodnověrnost jako listiny podepsané rukou nějakého veřejného notáře a jako listiny opatřené pečetí osoby ustanovené do církevní hodnosti, hodnověrnost, kterou mají předložené listiny, jsou-li ukázány nebo vydány.
Tedy vůbec nikdo z lidí nesmí zrušit tuto stránku našeho povolení, ustanovení, nařízení, rozkazu, koncese, dovolení, prohlášení vůle, rozhodnutí a zadržení (zákazu), ani se jí v nerozvážné opovážlivosti protivit. Jestliže by se však někdo odvážil zkusit to, nechť ví, že ho stihne hněv všemohoucího Boha a jeho apoštolů Petra a Pavla.

Dáno v Římě u sv. Petra roku Vtělení Páně 1570, 13. července, pátého roku Našeho pontifikátu.
Caesar Glorierius
H. Cumin

Roku od narození Páně 1570, pátého roku pontifikátu v Kristu nejsvětějšího otce a pána našeho Pia V., z Boží prozřetelnosti papeže, jsme listinu, vyhlášenou 13. července opsali a 19. července uveřejnili a přibili na dveřích baziliky Knížete apoštolů, Apoštolské kanceláře a na sloupu na poli Flory, jak je zvykem, my, Joannes Andreas Rogerius a Filibertus Capius Cursores.
Scipio de Octavianis, magister Cursorum

Tymián
To ste nám teda poriadne nákladli. Sme v keli. Vaši spolubratiatia z NO.
ľubica
Peter(skala)
poriadku, prečitam si a potom ti napišem 1 a 2 dokument
warez
Peter neodbáčaj od témy, to robia pokrytci - neviem aký dokument máš na mysli. Pošli jeho názov, kde ho zoženiem, prečítam si ho a odpoviem ti. Teraz odpovedaj ty, ak máš česť. Čo si prečítaš ty? Ja tu nie som od toho, aby som s Tebou polemizoval. Viem, čo som objavil a toho pokladu sa nepustím, ak ho objavia i Ďaľší, iba ma to poteší. Ak teba nezaujíma, je to Tvoj problém.
Peter(skala)
warez pred 12 minútami
Peter, ale musí to tam aj vyjadriť ako svoj úmysel. Tak ako v omši, (tradičnej) kňaz v ofertóriu anticipuje premenenie. KeĎ chcem niekoho zaviazať, tak musím povedať explicitne, zaväzujem.
Vezmi a čítaj na začiatku NOM misálu by bula Pavla VI. mala byť. NOM misál musí budiť dojem, že je záväzný. Porovnaj si obe buly a hľadaj rozdiel sám. Viac pre teba nedokážem urobiť. (…More
warez pred 12 minútami
Peter, ale musí to tam aj vyjadriť ako svoj úmysel. Tak ako v omši, (tradičnej) kňaz v ofertóriu anticipuje premenenie. KeĎ chcem niekoho zaviazať, tak musím povedať explicitne, zaväzujem.
Vezmi a čítaj na začiatku NOM misálu by bula Pavla VI. mala byť. NOM misál musí budiť dojem, že je záväzný. Porovnaj si obe buly a hľadaj rozdiel sám. Viac pre teba nedokážem urobiť. (teda okrem modlitby)

a čo hovoríš na dokument, kde sv.JPII. schvaluje zmenu obratenia knaza tvarou k ludu.
Ked je v zavere dokumentu napisane, že je zaväzný, tak to je tiež ex-cathedra?
ľubica
warez
Zachovám disciplínu a ritus církve- Ďakujem
warez
ceskoslo - skús link ak sa ti chce, dík, ja tento komplikovaný web veľmi neovládam.
ľubica
warez
Peter, ale musí to tam aj vyjadriť ako svoj úmysel. Tak ako v omši, (tradičnej) kňaz v ofertóriu anticipuje premenenie. KeĎ chcem niekoho zaviazať, tak musím povedať explicitne, zaväzujem.
Vezmi a čítaj na začiatku NOM misálu by bula Pavla VI. mala byť. NOM misál musí budiť dojem, že je záväzný. Porovnaj si obe buly a hľadaj rozdiel sám. Viac pre teba nedokážem urobiť. (teda okrem modlitby)
Peter(skala)
warez pred 6 minútami
Peter, vezmi si ho a prečítaj. Sám sa presvedč. Nie, nie je. To je tá geniálna ilúzia. Ale si prečítaj (aj tak to neurobíš) môj najnovší príspevok, kde je to odborne vysvetlené. NIE, nová omša nie je definovaná a kanonizovaná. Duch Svätý si totiž neodporuje. To nedovolil.

akoto že nie, ved si vravel že ex-cathedra je tedy ked papež schaluje dokumetnom Misal, či?
warez
ceskoslo - ešte by bolo treba ak máš uverejniť pápežskú prísahu, kde sa hovorí, že pápež nič nezmení z prijatej tradície. Ja tento dokument nemám, potešilo b yma nájsť spoľahlivý zdroj a preklad.
warez
Peter, vezmi si ho a prečítaj. Sám sa presvedč. Nie, nie je. To je tá geniálna ilúzia. Ale si prečítaj (aj tak to neurobíš) môj najnovší príspevok, kde je to odborne vysvetlené. NIE, nová omša nie je definovaná a kanonizovaná. Duch Svätý si totiž neodporuje. To by nedovolil.
ľubica likes this.
Peter(skala)
warez pred 4 minútami
Peter, ako sa to môžeš pýtať?! Veď si ho prečítaj: Je to v ňom uvedené!!!! My svojou apoštolskou autoritou navždy nariaďujeme!!! To nie je rozprávka o Mackovi Uškovi!!!

lenže to iste sa píše aj v Novom Misali
warez
ceskoslo - Pascendi , že?
warez
Peter, ako sa to môžeš pýtať?! Veď si ho prečítaj: Je to v ňom uvedené!!!! My svojou apoštolskou autoritou navždy nariaďujeme!!! To nie je rozprávka o Mackovi Uškovi!!!
ľubica likes this.
Peter(skala)
ceskoslo pred 7 minútami
Římský papež, když mluví ex cathedra, to jest když vykonávaje svůj úřad pastýře a učitele všech křesťanů ze své nejvyšší autority apoštolské prohlašuje učení o víře nebo mravech, jehož se má celá Církev držet, s pomocí Boží jemu ve svatém Petru přislíbenou požívá té neomylnosti, jíž si božský Vykupitel přál obdařit svou Církev při prohlašování nauky o víře nebo mravech. …More
ceskoslo pred 7 minútami
Římský papež, když mluví ex cathedra, to jest když vykonávaje svůj úřad pastýře a učitele všech křesťanů ze své nejvyšší autority apoštolské prohlašuje učení o víře nebo mravech, jehož se má celá Církev držet, s pomocí Boží jemu ve svatém Petru přislíbenou požívá té neomylnosti, jíž si božský Vykupitel přál obdařit svou Církev při prohlašování nauky o víře nebo mravech. Proto takováto prohlášení římského papeže jsou sama sebou, bez ohledu na souhlas Církve, nezměnitelná.

1.vatikánský koncil
---

Dogmatické prohlášeni církve není tedy pouhým projevem o vnitřních pochodech duševních, který odpovídá požadavkům doby a byl pořízen čiře lidskými prostředky, nýbrž jest to pravda od Boha zjevená a od církve jako taková k věření předložená.
O významu dogmat

warez teraz
áno ceskoslo - vtedy a práve vtedy a iba vtedy.

Chlapi je dokument papeža ktorý schvaluje Misal vyhlasenim ex-cathedra?
ľubica
Peter(skala)
presne Lubka, niekto hlada pravdu, niekto nehlada, lebo udajne ju pozná a ked časom zisti že znova si to len namyšľal, tak potom je otazne, či to dokaže napraviť
ľubica
warez, šetri si sily a čas ohladne NOMackych pavukov, ktorí sa opať rozliezaju, ponúknuté materiály nečítajú, možnosť navštíviť TLO, nevyužijú... a len kydaju a kydaju...
Peter(skala) likes this.
Peter(skala)
warez pred 2 minútami
Peťko, trepeš, a to dokonca ani nie z vlastnej hlavy. Môžem sa iba pousmiať.
A) ak chceš reagovať pod nejaký článok, skús si ho ponajprv celý prečítať.
B) sv. Pius navždy definoval podobu sv. omše, ktorá i predtým bola rovnaká, lebo Luther bol prvý, kto sv. omšu pochybnil v jej dogmatickej podstate.

dakujem za tvoj nazor, pričom ma zaujalo ako si pisal, že sv.…More
warez pred 2 minútami
Peťko, trepeš, a to dokonca ani nie z vlastnej hlavy. Môžem sa iba pousmiať.
A) ak chceš reagovať pod nejaký článok, skús si ho ponajprv celý prečítať.
B) sv. Pius navždy definoval podobu sv. omše, ktorá i predtým bola rovnaká, lebo Luther bol prvý, kto sv. omšu pochybnil v jej dogmatickej podstate.

dakujem za tvoj nazor, pričom ma zaujalo ako si pisal, že sv.omša bola i preddtým rovnaka.

Ako tomu mam rozumieť?
Ak bola rovnaka dovtedy, tak to znamená, že aj Misál?
Ak je tomu tak, prečo ho až tento pápež schvalil a vyhlásil za nemenný?
ľubica likes this.
ľubica
Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v souvislosti s nadcházejícím desátým výročím vydání apoštolského listu Benedikta XVI. o užívání starší formy římského ritu z roku 1962 Summorum Pontificum vydal v prázninovém čísle francouzského katolického měsíčníku La Nef článek nazvaný Za liturgické smíření. více
warez
áno ceskoslo - vtedy a práve vtedy a iba vtedy.
ľubica likes this.
warez
Peťko, trepeš, a to dokonca ani nie z vlastnej hlavy. Môžem sa iba pousmiať.
A) ak chceš reagovať pod nejaký článok, skús si ho ponajprv celý prečítať.
B) sv. Pius navždy definoval podobu sv. omše, ktorá i predtým bola rovnaká, lebo Luther bol prvý, kto sv. omšu pochybnil v jej dogmatickej podstate.

Takto môžeš zrelativizovať aj dogmu o Nepoškvrnenom Počatí alebo o Nanebovzatí. Kľudne, ak ťa to …More
Peťko, trepeš, a to dokonca ani nie z vlastnej hlavy. Môžem sa iba pousmiať.
A) ak chceš reagovať pod nejaký článok, skús si ho ponajprv celý prečítať.
B) sv. Pius navždy definoval podobu sv. omše, ktorá i predtým bola rovnaká, lebo Luther bol prvý, kto sv. omšu pochybnil v jej dogmatickej podstate.

Takto môžeš zrelativizovať aj dogmu o Nepoškvrnenom Počatí alebo o Nanebovzatí. Kľudne, ak ťa to baví, ibaže už potom nebudeš katolík. Som stále viac a viac presvedčený, že netušíš, čo sv. omša je. Ani nevieš, že sa nemôže meniť podľa nálady Vatikánu za zeleným stolom, len preto, že si to pápež zmyslí. Toto nové, nie je rímskokatolícka liturgia. (tvári sa tak, ale nie je - no nerobím si ilúzie, že to pochopíš) A to ti potvrdia - čo je smutné, aj pravoslávni, keď sa na novú liturgiu dívajú.

Skús si prečítať knihu Duch liturgie od ešte vtedy kardinála Razingera.
Alebo si skús prečítať knihu od Uwe Michaela Langa - Obrácení k Pánu - orientace liturgické modlitby.
Ale ja viem, že si to aj tak neprečítaš, lebo to by mohlo rozhádzať tvoje mylné názory, ktorý ti vyhovujú.
ľubica likes this.
Peter(skala)
Myslim si, že niektorí ludia maju problem s pochopenim týchto slov:

"A nikdy nemohou být kýmkoliv donuceni a dohnáni ke změně tohoto misálu, ani přítomná listina nemůže být nikdy odvolána nebo zmírněna, nýbrž zároveň ustanovujeme a prohlašujeme, aby ve své síle byla vždy trvalá a platná."

Na prvý dojem sa môže zdáť tomu - kto neberie do uvahy cirkevne dokumenty s podobnými vyjadreniami - že …More
Myslim si, že niektorí ludia maju problem s pochopenim týchto slov:

"A nikdy nemohou být kýmkoliv donuceni a dohnáni ke změně tohoto misálu, ani přítomná listina nemůže být nikdy odvolána nebo zmírněna, nýbrž zároveň ustanovujeme a prohlašujeme, aby ve své síle byla vždy trvalá a platná."

Na prvý dojem sa môže zdáť tomu - kto neberie do uvahy cirkevne dokumenty s podobnými vyjadreniami - že pápež týmito slovami Misal v plnom znení určil nie len navždy ako nemenný, ale dokonca že ho nemôže nahradiť iný Misál, ktorý by takisto schvalil iný papež (jeho nastupca).

Lenže to je len zdanie prvého dojmu, pretože podobne zmýšľaju protestanti, ktorí tvrdia to isté ale o Biblii.

pre porozumenie: totižto v poslednej biblickej knihe: Zjavenie Jána, sám sv.Ján apoštol píše, že sa nesmie nič z tejto knihy ubrať ani pridať. To však hovorí len o svojej knihe (list) Zjavenie Jána. Nehovorí o všetkých biblických knihach, ktoré su sučasťou Biblie, pretože za jeho čias ani Biblia nebola ešte zostavená v plnosti tak ako ju poznaju dnes katolici alebo protestanti.

Ludia si čitali jednotlive evanjelia, listy apoštolov, učenikov, dokonca biskupov a svätých... ale všetky knihy, ktoré dnes poznáme ako sučasť Božieho Slova (Bibliu) boli uzakonene až neskôr.

Protestanti práve kvôli týmto slovam sv.Jána sa domnievaju, že po knihe Zjavenie Jána už nemožno do Biblie pridať žiadnu inu knihu, čiže Bibliu už nemožno doplnať inými knihami.

Katolici to však nevnimaju rovnako, pretože ako vieme, tak do Biblie pridali 1.a 2.knihu Machabejcov a to až ovela neskôr, preto sa volaju deuterokanonicke. Z toho vyplýva, že ked sv.Ján hovoril o zakaze doplnovania k jeho knihe niečo ine ako on sam napisal, tak tým nemyslel iné knihy ako sučasť celej Biblie, ale len svoju knihu: Zjavenie Jána.

To je aj logicke, lebo ako môže niekto cudzi doplnať do jeho knihy niečo, čo autor knihy nenapisal?! Prinajmenšom drzosť a prinajhoršom podvod.

Ked vidime ako správne chapať jednotlivu posvätnu knihu Zjavenie Jána a Bibliu ako celok, potom môžeme pochopiť aj dokumenty papežov konkr. hore spomenutý članku, že sa jedna o podobný problem:

papež v liste hovorí konkr.len o Misalu, ktorý nie je možné zmeniť, ale nehovorí o tom, žeby ho nebolo možné nahradiť. To sa aj stalo: Stary Misal dodnes ostal zachovaný a Nový Misal je zmenený podobne ako sa zmenila Biblia po doplnení deuterokanonickými knihami.
warez
Hoki, není dogma ako dogma - to bol pokus o vtip? Dosť nevydarený.
ľubica likes this.
warez
Tymián, kto Vás pasoval za vykladača Buly sv. Pia V.?
Nikde som v nej nečítal, že má platiť do 2VK. Vy áno?

Apropo, keby ste dokumenty 2. vat. koncilu čítali, ako ste ich nečítali, tak by ste vedeli, že sa tam nepovoľuje žiadne slávenie k ľudu, a latinčina je nariadená a potvrdená ako liturgická reč. Povoľujú sa iba také zmeny, ktoré prebĺbia vieru a úctu k tajomstvu, ktoré sa slávi a lepšie …More
Tymián, kto Vás pasoval za vykladača Buly sv. Pia V.?
Nikde som v nej nečítal, že má platiť do 2VK. Vy áno?

Apropo, keby ste dokumenty 2. vat. koncilu čítali, ako ste ich nečítali, tak by ste vedeli, že sa tam nepovoľuje žiadne slávenie k ľudu, a latinčina je nariadená a potvrdená ako liturgická reč. Povoľujú sa iba také zmeny, ktoré prebĺbia vieru a úctu k tajomstvu, ktoré sa slávi a lepšie bude zvýraznené. Liturgická reforma protirečí aj 2. vat. koncilu. A ak si myslíte, že po 2. vat. koncile sa viera prehĺbila a reformy sv. omše zvýraznili pravdy v nej obsiahnuté - tak je nutné sa zamyslieť, či nepotrebujete psychiatrickú pomoc. Ako vy neokatolíci dokáže sami strápniť to je na smiech. Naštudujte si veci, ku ktorým sa chcete vyjadrovať. Aké zmeny môže vykonávať koncil a pápeži? Sú veci, ktoré môže pápež meniť, a sú veci ktoré nemôže. Vy však netušíte, čo kam patrí.
ľubica likes this.
Caesar likes this.
Tymián
Ešte som chcel povedať, že kňazi a biskupi nemôžu svojvoľne v liturgii nič zmeniť. V tomto kontexte treba chápať Pia V.
Peter(skala) likes this.
Tymián
Treba to chápať na tu dobu pokiaľ neprišla zmena po 2VK. Zmeny však môže vykonávať pápež a koncily.
Peter(skala) likes this.
+Joseph+ and one more user like this.
+Joseph+ likes this.
Vinyiczky Bence likes this.