Clicks354

V utrpení poděkujme Bohu jako Job, neboť za vše je potřeba Bohu děkovat.

1) Nejprve poděkujme Bohu jako Job, neboť za vše je potřeba Bohu děkovat. Jobovi satan zabil všechny děti, ale on přesto poděkoval Bohu, neboť věřil, že Bůh je nad vším a taky byl a je a bude. 2) Pak se modleme, aby to příště dopadlo lépe, správně. K tomu je nutno se modlit za obrácení českojazyčných protestantů, aby poznali lásku k Panně Marii Neposkvrněné a k eucharistickému Kristu, aby byli osvobozeni od lživého školního výkladu českých dějin. 3) Bůh nás vyslyší. I Joba vyslyšel a obdaroval ho více než předtím. 4) Je potřeba dále spolupracovat na tomto díle. Sochař Váňa mezitím dodělá zbytky sloupu a až ten bude zcela připraven k instalaci, bude instalován. Bůh připraví vše. Důvěřujme mu i v té dnešní temnotě.
Text jsem napsal k tomu, že dnes 21.6.2019 před 4.00 ranní menšina zastupitelů magistrátu hlavního města Prahy, neumožnila nainstalovat sloup Panny Marie na Staroměstké náměstí.
Proč menšina? Protože většina šla spát ve 3.00 ráno, po celodenním schůzování o všem možném kromě sloupu.
Někdo dal kromě toho avízo nezastupitelům z veřejnosti v hledišti - evangelikálům z protestantských církví a ti si proto přivstali a přišli na hlasování magistrátu až právě před 4.00 ráno. Takže v poslední chvíli, v tzv. cílové rovince skandovali proti Panně Marii před 4.00 ranní, kdy už mariánští ctitelé byli velmi unavení po celodenní a noční práci anebo zde mnozí promariánští ctitelé už nebyli přítomni.
Mariánští ctitelé tu byli pak jak ovečky na porážku. Stejně jako u biblického Joba, když byla satanem napadena a usmrcena jeho rodina.
Chudáci protestanté ve své slepotě si neuvědomili, že právě spáchali duchovní sebevraždu. Že si je použil satan, neboť kdo se staví proti úctě k první křesťance, staví se i proti Kristu. Posloužili satanistům mezi zastupiteli hlavního města Prahy. Byli užitečnými idi-o-ty, jak by řekl Lenin.
Maria jako první uvěřila, že Ježíš Kristus zmrtvýchvstane, a tak ani nešla k jeho hrobu. Jediná věřila, že Ježíš v hrobě nezůstane. Proto dle evangelií k hrobu nešla, na rozdíl od Kristovým slovům nedůvěřujících žen a apoštolů. Tito ostatní neuvěřili, dokud si na zmrtvýchvstalého Krista materialisticky nesáhli. Avšak dle slov Krista blahoslavení jsou ti, kteří neviděli, a přesto uvěřili - a to byla TEHDY jen a pouze Panna Maria. Tím je matkou naší křesťanské víry.

Jako proběhlo ukřižování, proběhne i vzkříšení - říkám ve vztahu k sloupu Panny Marie na Staroměstském náměstí.
Amen. Pak se budeme radovat.

Veřejná doména

Doplnění:

V La Salettě r.1846 zjevila Panna Maria, že od r.1864 bude z pekla vypuštěno velké množství dáblů, kteří zničí i katolické řehole.

V roce 1864 bude Lucifer spolu s velkým počtem démonů vypuštěn z pekel; postupně vyhladí víru, a to i u osob Bohu zasvěcených; oslepí je do té míry, že bez zvláštní milosti převezmou ducha těchto zlých andělů; určitý počet řeholních domů zcela ztratí víru a způsobí tak záhubu mnoha duší. Zlé knihy zaplaví zemi a duchové temnot rozšíří ze všech stran ochabnutí všeho, co slouží Bohu. Budou mít velkou moc nad přírodou, vzniknou chrámy těchto zlých duchů. Budou přepravovat lidi z jednoho místa na druhé . Ani kněží nebudou žít podle dobrého ducha evangelia, který je duchem pokory, lásky a horlivosti pro Boží slávu. Mrtví vstanou a nabudou své podoby, jakou měli na zemi, aby snáze svedli lidi. Budou to ďáblové v lidské podobě, kteří budou hlásat jiné evangelium, než jaké hlásal Ježíš Kristus. Budou se dít obdivuhodné zázraky, protože pravá víra vyhasne a svět zaplaví falešné světlo. Běda církevním hodnostářům, kteří se budou zabývat jen tím, jak získávat bohatství, autoritu, a budou pyšně panovat! Náměstek mého Syna bude muset mnoho trpět, protože církev bude vystavena velkému pronásledování. Bude to hodina temnot. Církev bude procházet strašnou krizí. Zapomene na pravou víru v Boha, každý jedinec bude chtít být sám sobě vůdcem a povyšovat se nad sobě rovné. Civilní i církevní autorita bude znevážena, řád a spravedlnost budou pošlapány. Budou se dít jen vraždy, projevy žárlivosti, lží a nesvorností, bez lásky k vlasti a k rodině. Svatý otec bude mnoho trpět. Budu s ním, abych nakonec přijala jeho oběť. Zlí lidé budou podnikat atentáty na jeho život, ale nebudou schopni ukrátit jeho dny. Ale ani on ani jeho nástupce neuvidí triumf Boha a Církve. Všichni vládci světa budou mít stejný cíl, zničit a vyhladit všechno náboženství, aby uvolnili cestu materialismu, spiritismu a neřestem všeho druhu. V roce 1865 dojde ke zpustošení na místě Božím. Kláštery, květy církve, se stanou hnojištěm a ďábel se stane vládcem všech srdcí. Představení klášterů ať si dávají pozor na ty, které přijímají, protože ďábel využije vší zloby, aby uvedl do řeholí hřích. Po celém svět se rozšíří zlořády a láska k tělesným rozkoším. Francie, Itálie, Španělsko a Anglie budou ve válce. Krev poteče ulicemi. Francouz bude bojovat proti Francouzovi, Ital proti Italovi. Pak bude všeobecná, velmi strašná válka. Nějakou dobu Bůh opustí Francii i Itálii, protože se již neznají k evangeliu Ježíše Krista. Zlí budou šířit všechnu svou zlobu, i v domech se budou dít vraždy a vzájemné masakry. Při prvním bleskovém úderu meče se budou hory a celá příroda třást hrůzou, protože zlořády a zločiny lidí budou volat k nebi o pomstu: Paříž zničí oheň a Marseille se zalkne; velký počet měst bude zničen zemětřesením. Bude se zdát, že všechno je ztraceno. Všude budou mrtvoly, bude slyšet rachot zbraní a kletby. Spravedliví mnoho vytrpí; jejich modlitby, pokání a slzy budou stoupat k nebi a všechen Boží lid bude prosit o smilování, pomoc a záchranu.

Proto Ježíš Kristus pro svou velkou spravedlnost a pro své velké milosrdenství vůči spravedlivým poručí svým andělům, aby poslali smrt na jejich nepřátele. Jediným úderem zahynou pronásledovatelé Církve a Ježíše Krista a všichni lidé oddaní hříchu. Pak nastane pokoj, smíření s Bohem a s lidmi, lidé budou sloužit Kristu, budou se mu klanět a oslavovat ho. Všude rozkvete láska. Noví panovníci budou pravou paží církve, která bude silná, pokorná a zbožná, chudá a horlivá a bude následovat Ježíše Krista. Všude se bude hlásat evangelium a lidé budou dělat velké pokroky ve víře, protože bude jednota mezi dělníky Ježíše Krista a lidé budou žít v bázni Boží. Ale tento pokoj mezi lidmi nepotrvá dlouho. Po 25 letech bohatých žní lidé zapomenou na ty, jejichž hříchy byly příčinou všeho, co potkalo zemi. Pronásledovatel Antikrist se svými vojsky zajme mnoho národů, zavede válku proti Kristu, jedinému Spasiteli světa. Prolije mnoho krve a bude usilovat, aby zničil úctu k Bohu a aby byl sám pokládán za boha. Země bude postižena tresty všeho druhu, kromě jiného morem a hladem, které se velmi rozšíří; nastanou války až do poslední války, kterou vyvolá deset králů Antikristových, kteří budou mít společný záměr a budou jedinými vladaři na světě. Lidé budou myslet na zábavu, zlí se oddají hříchům všeho druhu. Ale synové svaté Církve, praví synové víry, mojí praví následovníci, porostou v lásce k Bohu a v ctnostech, které jsou mi nejdražší. Šťastné pokorné duše vedené Duchem Svatým! Budu bojovat spolu s nimi až k dosažení úplné zralosti. Příroda si bude žádat odvetu a bude se třást hrůzou před tím, co postihne zemi poskvrněnou hříchem. Třes se, země, a ty, který vyznáváš, že sloužíš Ježíši Kristu, ale uvnitř se klaníš jen sám sobě! Třes se! Protože Bůh tě označí za svého nepřítele, neboť svatá místa budou místem zkázy: mnoho klášterů nebude již Božími domy, ale pastýře Asmodea a jeho lidu.
Bude to období, kdy se z židovské řeholnice, falešné panny, zrodí Antikrist, který bude ve společenství se starým hadem. Bude učitelem nečistoty; jeho otcem bude biskup. Při zrození bude ze sebe chrlit rouhání, bude mít zuby, jedním slovem, bude to vtělený ďábel: Bude vydávat strašné skřeky, dělat divy, žít v nečistotě: Bude mít bratry, i když to nebudou vtělení ďábli jako on. Budou to synové zla: ve věku dvanácti let budou známí pro podivuhodná vítězství, jakých dosáhnou; budou na čele vojsk tvořených legiemi pekla. Změní se roční doby, země bude plodit jen špatné plody. Nebeská tělesa ztratí pravidelnost svých pohybů. Měsíc bude vydávat jen slabé narudlé světlo. Voda a oheň budou tvořit na zeměkouli děsivé proudy a pohltí hory a města. Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista. Démoni spolu s Antikristem budou konat velké divy na zemi a ve vzduchu, lidé budou ještě více zvrácení. Bůh bude pečovat o své věrné a o lidi dobré vůle; všude se bude hlásat evangelium, všechny národy poznají pravdu. Obrátím se k zemi s naléhavou výzvou, vyzvu pravé učedníky Boha, který žije a kraluje na nebi; vyzvu následovníky Krista, který se stal člověkem, jediným Spasitelem lidstva; vyzvu své děti, opravdu zbožné, ty kteří se mi zasvětili, abych je mohla přivést k svému Božímu Synu, ty, které nesu, jako by byli v mé náruči a žili podle mého ducha, kteří pohrdli světem a sebou, žili v pokoře, odříkání, mlčení a modlitbě, v utrpení, nepoznaní světem. A nyní jim dám, aby se vynořili a osvítili zemi. Jděte a ukažte se, že jste moje drahé děti, já jsem s vámi a ve vás, aby vaše víra svítila v těchto zlých časech. Kéž vaše horlivost vám dá hladovět po slávě a cti Ježíše Krista. Bojujte, synové světla! Vy, a těch několik málo, kteří vidí, že se přiblížil čas časů a konec časů. Církev bude zastíněna, svět strne hrůzou. Ale jsou zde Henoch a Eliáš, plní Božího Ducha, budou kázat s Boží mocí a lidé dobré vůle uvěří v Boha, mnoho duší bude posilněno, udělají velký pokrok v ctnostech Ducha Svatého a odsoudí ďábelské bludy Antikrista. Běda obyvatelům země! Nastanou krvavé války a hlad, mor a nakažlivé choroby, budou prudké lijáky a zvířecí epidemie, bouře, které zničí města, zemětřesení, která zpustoší krajiny. Ve vzduchu bude slyšet hlasy; lidé budou hlavou tlouci o zeď a vzývat smrt, ale smrt bude znamenat jejich trápení. Odevšad poteče krev. Kdo by to mohl vydržet, kdyby Bůh nezkrátil dobu zkoušky? Slzy a prosby spravedlivých obměkčí Boha; Henoch a Eliáš budou usmrceni: pohanský Řím zmizí. Z nebe spadne oheň a zničí tři města. Celý vesmír bude naplněn strachem a mnozí se dají svést, protože se neklanějí pravému Kristu, který žije uprostřed nich. Pak se slunce zatmí, jen víra přežije. Čas je blízko , otevírá se propast. Přichází král králů temnot, šelma a její poddaní, domnělá zachránkyně světa. V pýše se vznese až k nebi, aby vstoupila do ráje. Ale smete ji dech archanděla Michaela. Spadne na zem, která se tři dny bude stále proměňovat, otevře svou ohnivou hruď. Šelma bude svržena navždy spolu se všemi svými následovníky do věčné propasti pekla. Pak oheň a voda očistí zemi a stráví díla lidské pýchy a všechny věci budou obnoveny. Všichni budou sloužit Bohu a oslavovat ho. www.lumendelumine.cz/index.php


13. januára 1864 dušu pátra Louisa Cestaca (zomrel v roku 1868), ktorý mal vo veľkej úcte Najsvätejšiu Pannu, zasiahol odrazu akoby lúč nebeského svetla. Videl vystupovať spod zeme zlých duchov, ktorí spôsobovali neslýchané spustošenie a skazu. Zároveň sa dvíhal v ústrety Najsvätejšej Panne. Naša dobrá Matka mu povedala, že nadišiel čas modliť sa k nej ako ku Kráľovnej anjelov a prosiť ju aby poslala sväté légie na boj s mocnosťami pekla a ich premoženie.
„Matka moja“, hovorí pátrova duša, „Ty, ktorá si taká dobrá, nemôžeš poslať anjelské légie bez toho aby sme museli my prosiť?“
„Nie“, odpovedala Panna Mária. „Modlitba je podmienkou, ktorú ustanovil Boh a ktorú musí splniť každý, kto chce získať milosti.“
„Nauč ma teda Ty sama, Matka moja, ako sa máme k Tebe modliť.“ A pátrova duša prijala od Najsvätejšej Panny túto modlitbu:
„Vznešená Kráľovná neba, najvyššia nebeská vládkyňa anjelov, Teba, ktorej Boh dal už od počiatku moc a poslanie rozdrviť hlavu Satanovi, teda v pokore úpenlivo prosíme aby si poslala svoje nebeské légie, nech pod Tvojím vedením a s Tvojou pomocou prenasledujú zlých duchov a všade proti nim bojujú, premáhajú ich trúfalosť a drzosť a zaženú ich naspäť do priepasti. Kto je ako Boh? Ó, dobrotivá a milostivá Matka, buď našou láskou, našou nádejou! Ó, nebeská Matka, pošli svojich svätých anjelov, aby ma chránili a odháňali odo mňa krutého nepriateľa. Svätí anjeli a archanjeli, bráňte nás, chráňte nás! Amen.“ www.lifenews.sk/15388/umysel-na-ktory… a www.michaeljournal.org/…/the-august-quee…

V čas smrti nášho Pána na kríži, ako ho určujú niektorí odborníci:
Dnes, o 3. hodine popoludní, je presne na deň a hodinu čas, kedy podľa odborných výskumov zomrel na kríži Ježiš Kristus, len s tým rozdielom, že pred 1.985 rokmi pripadol 3. apríl na piatok. Pripravujem sa na posvätnú hodinu medzi 2. a 3. hodinou popoludní a potom presne o 3. hodine chcem sláviť svätú omšu a obetovať ju ako prosbu o Boží zásah do dnešnej krízy v Cirkvi, ktorá za pontifikátu pápeža Františka zasahuje jej najvyššie kruhy.“
O niekoľko hodín neskôr som od toho istého kňaza dostal ďalšiu správu: „Chvála Ježišovi Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych! Chvála Mu za to, že zomrel a vstal a premohol tak smrť naveky!
Viem, že rozumieš tomu, čo znamená duchovný boj a preto ti o tom píšem. Hovoril som ti o posvätnej hodine a o svätej omši, ktoré chcem prežiť v zjednotení s Ježišovým umieraním na kríži pred 1.985 rokmi. Posvätná hodina bola náročná; pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou k adorácii som sa modlil Liturgiu hodín a posvätný ruženec.
Keď som začal slúžiť svätú omšu na úmysel prosby o Boží zásah do dnešnej krízy v Cirkvi, ktorá za pontifikátu pápeža Františka zasahuje jej najvyššie kruhy, to začalo byť „husté“. Prepadli ma vnútorné pochybnosti (takmer vo všetkom) a zaútočili na moje telo formou bolesti a malátnosti. Tesne pred začiatkom svätej omše spadol v kaplnke obraz Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie prednou stranou na jeden zo svietnikov pri ambóne, kde sa číta evanjelium, a rozbila sa sklenená výplň rámu.“
Páter mi poslal aj fotku obrazu po jeho nevysvetliteľnom páde a opisuje ďalšie veci, ktoré sa stali:
„Na svietniku pri ambóne, hneď vedľa obrazu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorý potom tesne pred svätou omšou spadol, na začiatku Posvätnej hodiny odrazu zhasla sviečka, hoci dovtedy jasne a bez problémov svietila. Po recitovaní „O Salutaris Hostia“ som ju musel opäť zapáliť. Malátnosť na mňa počas svätej omše doliehala tak, že som sa musel dvakrát oprieť o oltár celým predloktím a hrudníkom, aby som sa vôbec zdvihol. Počas posvätnej hodiny ma začal veľmi bolieť chrbát a ramená, čo sa počas svätej omše ešte vystupňovalo.
...
Začal som mať problémy s dýchaním a dym z kadidla po Posvätnej hodine sa na mňa zniesol ako dusivý mrak ... Odrazu ma prepadla túžba ukončiť svätú omšu bez premenenia. Boh mi však pomohol, požehnal ma a ja som vydržal. Hneď po premenení sa mi zlepšilo dýchanie a mohol som ďalej slúžiť svätú omšu a modliť sa bez predchádzajúcich rušivých prestávok. Po skončení svätej omše som sa cítil a stále sa cítim veľmi dobre – na tele, mysli, aj duchu. Všetky pochybnosti a bolesti zmizli, aj dýchanie je úplne normálne.“
Pátrov záver je celkom logický a nevyhnuteľný:
„Satan si v skutočnosti neželal, aby som túto svätú omšu odslúžil.“
Páter i ja sme za tie roky prežili niekoľko stretnutí s nadprirodzenom. V súvislosti so skúsenosťou z Posvätnej hodiny a svätej omše, obetovanej za Boží zásah do krízy v Cirkvi – krízy, ktorá síce nezačala za pápeža Františka, ale prerastá za jeho pontifikátu do najvyšších cirkevných kruhov – o ktorej mi rozprával páter, mi bolo hneď jasné, že ide o duchovný útok. Takéto veci sa dejú vtedy, keď nás chce diabol odhovoriť od niečoho, čo prinesie naozajstný duchovný úžitok. Páter ma pochopiteľne uistil, že na tento úmysel bude slúžiť sväté omše ešte častejšie a ja povzbudzujem aj vás, aby ste sa na tento úmysel modlili. Ak chcete, obetujte zaň čo najčastejšie posvätný ruženec, sväté prijímanie a každodenné malé obety. Ak ste kňaz a máte ešte miesto na úmysly sv. omší, zvážte prosím aj tento úmysel.
A nebojte sa ak vám začne diabol hádzať polená pod nohy.
www.lifenews.sk/15388/umysel-na-ktory…
Zedad likes this.
Podobně i já sloužím roky každou sv. liturgii (mši sv.) za obnovení Církve, za osvobození od tak početných Jidášů na vedoucích místech. Díky slovenskému svědectví www.lifenews.sk/15388/umysel-na-ktory… jsem lépe pochopil, proč přitom tolik trpím. Je to, díky úmyslu, duchovní boj - přetlačovaná se satanem o mnohé duše.
Ajčir
Bůh může vstoupit do všech situací našeho života, a to i tam, kde je to zničené. Prosme ho.
Libor Halik likes this.
Keď som začal slúžiť svätú omšu na úmysel prosby o Boží zásah do dnešnej krízy v Cirkvi, ktorá za pontifikátu pápeža Františka zasahuje jej najvyššie kruhy, to začalo byť „husté“. Prepadli ma vnútorné pochybnosti (takmer vo všetkom) a zaútočili na moje telo formou bolesti a malátnosti. Tesne pred začiatkom svätej omše spadol v kaplnke obraz Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie....More
Keď som začal slúžiť svätú omšu na úmysel prosby o Boží zásah do dnešnej krízy v Cirkvi, ktorá za pontifikátu pápeža Františka zasahuje jej najvyššie kruhy, to začalo byť „husté“. Prepadli ma vnútorné pochybnosti (takmer vo všetkom) a zaútočili na moje telo formou bolesti a malátnosti. Tesne pred začiatkom svätej omše spadol v kaplnke obraz Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie....www.lifenews.sk/15388/umysel-na-ktory…
Zedad likes this.
One more comment from Libor Halik
V La Salettě r.1846 zjevila Panna Maria, že od r.1864 bude z pekla vypuštěno velké množství dáblů, kteří zničí katolické řehole. 13. januára 1864 dušu pátra Louisa Cestaca (zomrel v roku 1868), ktorý mal vo veľkej úcte Najsvätejšiu Pannu, zasiahol odrazu akoby lúč nebeského svetla. Videl vystupovať spod zeme zlých duchov, ktorí spôsobovali neslýchané spustošenie a skazu. Zároveň sa dvíhal v …More
V La Salettě r.1846 zjevila Panna Maria, že od r.1864 bude z pekla vypuštěno velké množství dáblů, kteří zničí katolické řehole. 13. januára 1864 dušu pátra Louisa Cestaca (zomrel v roku 1868), ktorý mal vo veľkej úcte Najsvätejšiu Pannu, zasiahol odrazu akoby lúč nebeského svetla. Videl vystupovať spod zeme zlých duchov, ktorí spôsobovali neslýchané spustošenie a skazu. Zároveň sa dvíhal v ústrety Najsvätejšej Panne. Naša dobrá Matka mu povedala, že nadišiel čas modliť sa k nej ako ku Kráľovnej anjelov a prosiť ju aby poslala sväté légie na boj s mocnosťami pekla a ich premoženie.
„Matka moja“, hovorí pátrova duša, „Ty, ktorá si taká dobrá, nemôžeš poslať anjelské légie bez toho aby sme museli my prosiť?“
„Nie“, odpovedala Panna Mária. „Modlitba je podmienkou, ktorú ustanovil Boh a ktorú musí splniť každý, kto chce získať milosti.“
„Nauč ma teda Ty sama, Matka moja, ako sa máme k Tebe modliť.“ A pátrova duša prijala od Najsvätejšej Panny túto modlitbu:
„Vznešená Kráľovná neba, najvyššia nebeská vládkyňa anjelov, Teba, ktorej Boh dal už od počiatku moc a poslanie rozdrviť hlavu Satanovi, teda v pokore úpenlivo prosíme aby si poslala svoje nebeské légie, nech pod Tvojím vedením a s Tvojou pomocou prenasledujú zlých duchov a všade proti nim bojujú, premáhajú ich trúfalosť a drzosť a zaženú ich naspäť do priepasti. Kto je ako Boh? Ó, dobrotivá a milostivá Matka, buď našou láskou, našou nádejou! Ó, nebeská Matka, pošli svojich svätých anjelov, aby ma chránili a odháňali odo mňa krutého nepriateľa. Svätí anjeli a archanjeli, bráňte nás, chráňte nás! Amen.“ www.lifenews.sk/15388/umysel-na-ktory… a www.michaeljournal.org/…/the-august-quee…
apredsasatoci likes this.
apredsasatoci likes this.