Clicks353
Radek33
21

Modlitwy do Trójcy Świętej i Bożej Opatrzności

Modlitwy do Trójcy Świętej

Modlitwa Matki w stanie Błogosławionym

Ufam Trójcy Przenajświętszej

Modlitwy wieczorne

Modlitwy do Trójcy Świętej

Modlitwa świętego Augustyna

Litania do Trójcy Przenajświętszej

Godzinki do Trójcy Przenajświętszej

Modlitwa do Najświętszej Trójcy

Wezwania do Najświętszej Trójcy (wersja 2)

Wezwania do Najświętszej Trójcy (wersja 1)

Powierzenie się Trójcy Świętej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej


Modlitwy do Opatrzności Bożej:

Oddanie się Opatrzności Bożej

Boże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego byś Ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja. Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim, wielbię milość i dobroć Twoją ku mnie. Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego. Proszę Cię tylko w Imię Jego i przez Jego nieskończone zasługi o cierpliwość w przeciwnościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Amen

Litania do Opatrzności Bożej

Kyrie, elejson. - Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Świeta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, wypływająca z Trójcy Przenajświętszej,
Opatrzności Boża, powołująca świat z nicości do bytu,
Opatrzności Boża, utrzymująca świat w istnieniu,
Opatrzności Boża, która rządzisz wszystkim,
Opatrzności Boża, która wszystko kierujesz do celu,
Opatrzności Boża, darząca człowieka odkupieniem,
Opatrzności Boża, która uświęcasz człowieka,
Opatrzności Boża, ukazana w Sercu Jezusowym,
Opatrzności Boża, powołująca nas do wiary świętej,
Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia,
Opatrzności Boża, źródło nieskończonej miłości,
Opatrzności Boża, podporo sprawiedliwych,
Opatrzności Boża, pokrzepienie prześladowanych,
Opatrzności Boża, ratunku grzeszników,
Opatrzności Boża, pokoju serc,
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot,
Opatrzności Boża, karmicielko ubogich,
Opatrzności Boża, ostojo pracujących,
Opatrzności Boża, ucieczko w każdej potrzebie,
Opatrzności Boża, skarbnico wszelkiego dobra,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Panie, wychwalamy Opatrzność Twą świętą.
W. I ufamy Jej bezgranicznie.

Módlmy się: Boże, obrońco ufających Tobie, bez którego nic nie jest mocne ani święte, kieruj nami w Opatrzności swojej, niech pod Twymi rządami i za Twoim przewodem tak przechodzimy wśród ziemskich kolei życia, byśmy mogli dojść do wiecznej Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Koronka do Opatrzności Bożej

O Jezu, posłany przez Ojca na ziemię jako Zbawiciel człowieka, spraw, aby nasza modlitwa stała się współudziałem z Jego Opatrznością.

(na dużych paciorkach)

Opatrzności Boga Żywego, Stwórcy i Odkupiciela, czuwaj nad nami i nad cłym światem.

(na małych paciorkach)

Opatrzności Boża naucz nas pomnażać Twoje dary i rozdzielać ich owoce naszym bliźnim.

Zakończenie

Ojcze Przedwieczny, jako służebnice Twojej Opatrzności, z dziecięcą ufnością powierzamy Ci naszą przyszłość i wraz z Matką Kościoła uwielbiamy Twój zamysł zbawienia wszystkich ludzi, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, a naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa:

O Panie, wiemy,
że kochasz i strzeżesz
swoich wiernych.
Pomagaj zawsze
Twoim dzieciom przez
Twą Świętą Opatrzność.
Chroń i oświecaj Kościół
Twoim Świętym Duchem,
aby wszyscy umieli
rozpoznawać znaki czasu
i Twojej obecności
w naszymż¿yciu.
Składamy Ci dzięki
za wszystkie Twoje dary.
Amen.

NOWENNA DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

(W Zgromadzeniu odmawiana przed Uroczystością Trójcy Świętej)

Hymn - Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska…

Modlitwa na każdy dzień Nowenny


Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz - wierzę w Ciebie. Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem - ufam Tobie!
Opatrzności Boża, która jako Matka najtroskliwsza zaspakajasz na każdy dzień wszystkie potrzeby swych dzieci - kocham Cię, uwielbiam Cię, powierzam się Tobie!
Przez Krew i bolesną Mękę Jezusa Chrystusa - naszego Odkupiciela i Pośrednika u Ojca Niebieskiego, zachowaj nas, zmiłuj się nad nami, w ranach Jego ukryj nas!

Dzień 1
Co mówi nam prawda o Bożej Opatrzności? Mówi nam, że cały świat, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jest w rękach Boga. I tak naprawdę to ,,w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy" (Dz 17,28). To nie On żyje w naszym świecie, lecz to my żyjemy w Jego świecie. On nigdy nie wypuszcza nas ze swoich rąk. Nie traci nas sprzed oczu. Nie gubi planów naszego życia. Inaczej nie byłby Bogiem, ani doskonałą Miłością, ani doskonałą Obecnością. Nie byłby Ojcem i Matką. - ,,Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie! Oto wyryłem cię na obu dłoniach" (Iz 49, 15-16).

Dzień 2
Bóg, który nas stworzył własnymi rękami, nie zakończył swojego dzieła w pierwszej chwili stwarzania. Stwarza nas nieustannie. Nieustannie kształtuje nas na swój obraz i podobieństwo. Więcej - nie chce tego czynić bez naszej woli i bez naszej współpracy. Opatrzność wyraża się w tym, że czuwa nad naszą drogą, prowadzącą do pełni szczęścia, do spełnienia się każdego z nas.

Dzień 3
,, Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce" (Ps 115,3), to jednak pozostawia nas istotami całkowicie wolnymi. Więcej, daje nam możliwość uczestnictwa w swojej Opatrzności. Chce, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną. Chce, abyśmy się stali Jego pomocnikami (por. I Kor 3,9). Ilekroć podejmujemy to pragnienie Bożej Opatrzności, nasze życie staje się opatrznościowe, nawet wtedy, gdy prowadzi przez doświadczenia. Ilekroć natomiast żyjemy własnym życiem, rozmijamy się z Bogiem - tylekroć nasze życie zanika, staje się życiem ,,nieopatrznym". Przypomina nam o tym święty Paweł: ,,Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą" (Flp 2,13).

Dzień 4
Od naszej wiary i zaufania zależeć będzie nasze powierzenie się lub nie Bożej Opatrzności. Opatrzność zawsze pozostanie wierna. Takie zaufanie staje się prawdziwą próbą, gdy naprzeciw naszej wiary w Opatrzność Bożą stanie pokusa zgorszenia z powodu szalejącego zła. W takich momentach bardzo potrzebujemy duchowego wsparcia i obecności innych, którzy wierzą, którzy mają nadal siłę powtarzać z wiarą: ,,Wszystko w rękach Boga". Kościół nigdy nie próbował szukać wyczerpującej odpowiedzi na istnienie zła, lecz zawsze pokazywał drogę wiary i zaufania, na której można znaleźć wyczerpującą odpowiedź na istnienie Dobra - Bożej Opatrzności. Znamienne są słowa Katechizmu, który jest prawdziwym głosem Kościoła - Matki: ,,Wierzymy mocno, że Bóg jest Władcą świata i historii. Drogi Jego Opatrzności są dla nas często nieznane. Dopiero u kresu, gdy skończy się nasze poznanie częściowe, gdy zobaczymy Boga ;;twarzą w twarz" (I Kor 13,12), w pełni poznamy drogi, którymi Bóg prowadził swoje stworzenie, nawet przez dramaty zła i grzechu, do odpoczynku ostatecznego Szabatu, ze względu na który stworzył ziemię i niebo" (nr 314).

Dzień 5
Pełnienie woli Ojca łączył Jezus ze swoim powołaniem i posłannictwem (J 17,3). Pełnimy wolę Ojca na wzór Jezusa, gdy żyjemy naszym powołaniem, które jest wolą Boga dla nas.
Modląc się, pamiętajmy, iż prośba, której motywacja i przedmiot są dobre same w sobie, może nie odpowiadać woli Bożej i nie zostać spełniona. Będzie spełniona tylko wtedy, gdy zgadza się z mądrością i wolą Boga: ,, Jeżeli Pan zechce", jak pisze św. Jakub (Jk 4,15). O co wobec tego możemy, o co powinniśmy prosić Boga, z tą pewnością, że otrzymamy? Każda prośba o to, by wzrastać w wierze, nadziei i miłości, lub stawać się świętym w całym postępowaniu (por. 1P 1,15), zawsze będzie wysłuchana, ponieważ, jesteśmy tego pewni, ,,wolą Bożą jest (nasze) uświęcenie" (1Tes 4,3). Bóg nie może na to nie odpowiedzieć. "Ojciec Twój odda tobie", On ci to da. Kiedy? To sekret Jego mądrości. Bądźmy jednak tego pewni.

Dzień 6
Pełnimy na co dzień wolę Ojca, gdy używamy naszej woli zgodnie z wolą i zamiarem Ojca. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Bóg na początku stworzenia mocą swej woli ,,rzekł" i stało się. Siłą swej woli wprowadził porządek i harmonię do chaosu stworzenia. Człowiek mocą swojej woli i Bożej łaski powinien wprowadzić porządek i harmonię w chaos i bałagan swego małego świata. Winien usunąć to, co blokuje działanie Bożej Opatrzności.

Dzień 7
Bóg jest Miłością… Uświadamiamy sobie, że jeśli tak jest, to On ma wobec każdego z nas wspaniały plan miłości, wzywa nas do miłości. Na ten Boży plan miłości Maryja odpowiedziała słowami:,,Niech mi się stanie". Maryja powiedziała swoje ,,fiat" z pragnieniem i radością. Taka powinna być również nasza postawa. Bo zamysł Boga - wola Boża, to coś pięknego, dobrego, coś pożytecznego dla nas.

Dzień 8
Wiemy, że Bóg jak dobry Ojciec myśli o nas i troszczy się o każdy nasz dzień. Jest ,,nasz", ale doświadczamy jak trudno w chwili cierpienia, choroby, próby, powiedzieć ,,Ojcze". Najtrudniej jest przyjąć wolę Bożą w cierpieniu. Trzeba się często wraz z Jezusem krwawo pocić, zmagać wewnętrznie. Światłem i oparciem w takich godzinach jest modlitwa: ,,Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie" (Łk 22 ,42).

Dzień 9
W naszym zwykłym życiu doświadczamy różnych opatrznościowych wydarzeń, cierpień iprób, doświadczamy niepowodzeń, które są potrzebne, aby Bóg, który jest Ojcem, jest Miłością, mógł do nas mówić jasno lub lepiej, by Bóg mógł być w nas słuchanym. Ale nie jest tak, że Bóg decyduje o cierpieniu, niepowodzeniu, chcąc tylko nas doświadczyć. Bóg może przyzwolić na wiele doświadczeń, bo widzi dalej, niż sięga nasze, nawet największe doświadczenie.
Pieśń - Kto się w opiekę odda Panu swemu…

Wiara w Twoją Opatrzność, o mój Boże podtrzymuje nas w nadziei, że wejrzysz na potrzeby nasze i dasz nam to, co jest konieczne do zbawienia naszego. Polecamy Ci, więc siebie samych, Zgromadzenie nasze, Kościół Święty, rodziny i naszych bliźnich. Daj, nam, Panie, w Tobie niezachwianą ufność, abyśmy nigdy nie upadały na duchu, gdy niedostatek, choroba lub inne doświadczenia nawiedzą nas z Twej woli. Przybądź nam z pomocą, gdy wołać do Ciebie będziemy. Błogosław pracy naszej, aby owoc wydała, a Tobie chwałę i bliźnim pożytek przyniosła. Ufamy potędze Twojej Opatrzności i w Niej pokładamy całą nadzieję naszą. Amen.

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Najświętsza Maryjo Panno
Niepokalana Matko Bożej Opatrzności,
otaczaj swą opieką nasze życie i uświęcaj nasze dusze swą łaską.
Wypraszaj dla nas u Ojca miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy
przebaczenie za nasze grzechy, pojednanie z naszymi braćmi,
otuchę w naszych zmartwieniach.
Dokonaj w nas głębokiej odnowy serca,
aby stało się godnym mieszkaniem dla Twojego Syna.
Wspieraj nas w walce z letniością, egoizmem i pychą,
byśmy mogli wielkodusznie wypełniać nasze obowiązki i służyć bliźnim.
Tobie się powierzamy, o Maryjo, w naszej wędrówce przez ten świat,
Ciebie przyzywamy jako przewodniczkę i obronę przed niebezpieczeństwami.
Bądź nam pewną ucieczką w dręczących nas zmartwieniach.
O słodka Matko Opatrzności, zwróć ku nam swe spojrzenie:
Tyś naszą nadzieją na ziemi.
Spraw, byśmy mogli mieć w Tobie Matkę chwały w niebie.
Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Opatrzności

Panno Najświętsza,
Matko Bożej Opatrzności,
napełnij nasze dusze swoimi łaskami,
kieruj naszym życiem zgodnie z wolą Boga.
Wyjednaj przebaczenie naszych win.
Bądź dla każdego z nas
przewodniczką, obroną, ucieczką.
Pocieszaj nas w codziennych troskach,
ratuj w niebezpieczeństwach,
bądź pewną pomocą w przeciwnościach życia.
Wypraszaj dla nas czystość serca,
aby stało się godnym mieszkaniem
dla Twego Boskiego Jezusa.
Oddal od nas
niedbalstwo, letniość i grzech.
Wspieraj nas we wszelkich potrzebach
duchowych i materialnych
i spraw, byśmy byli godni
szerzyć Twą Opatrzność
na potrzebujących braci i siostry.

www.trojca.com.pl/swiatynia/modlitwy-do-tro…
mk2017 likes this.
Radek33
Modlitwa do Matki Bożej Opatrzności

Panno Najświętsza,
Matko Bożej Opatrzności,
napełnij nasze dusze swoimi łaskami,
kieruj naszym życiem zgodnie z wolą Boga.
Wyjednaj przebaczenie naszych win.
Bądź dla każdego z nas
przewodniczką, obroną, ucieczką.
Pocieszaj nas w codziennych troskach,
ratuj w niebezpieczeństwach,
bądź pewną pomocą w przeciwnościach życia.
Wypraszaj dla nas czystość serca,
More
Modlitwa do Matki Bożej Opatrzności

Panno Najświętsza,
Matko Bożej Opatrzności,
napełnij nasze dusze swoimi łaskami,
kieruj naszym życiem zgodnie z wolą Boga.
Wyjednaj przebaczenie naszych win.
Bądź dla każdego z nas
przewodniczką, obroną, ucieczką.
Pocieszaj nas w codziennych troskach,
ratuj w niebezpieczeństwach,
bądź pewną pomocą w przeciwnościach życia.
Wypraszaj dla nas czystość serca,
aby stało się godnym mieszkaniem
dla Twego Boskiego Jezusa.
Oddal od nas
niedbalstwo, letniość i grzech.
Wspieraj nas we wszelkich potrzebach
duchowych i materialnych
i spraw, byśmy byli godni
szerzyć Twą Opatrzność
na potrzebujących braci i siostry.
mk2017 and one more user like this.
mk2017 likes this.
jadwiska likes this.
Radek33
Powierzenie się Trójcy Świętej

Panie wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny Boże, któryś,
był, jest i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie
czasy duszę, ciało, zmysły, wszelkie myśli, słowa i czyny moje,
wiarę i wytrwałość w dobrem, abyś je strzegł każdej
godziny i każdego momentu mojego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco
Przenajświętsza i ochroń mnie od wszelkiego zła, szczególnie
More
Powierzenie się Trójcy Świętej

Panie wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny Boże, któryś,
był, jest i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie
czasy duszę, ciało, zmysły, wszelkie myśli, słowa i czyny moje,
wiarę i wytrwałość w dobrem, abyś je strzegł każdej
godziny i każdego momentu mojego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco
Przenajświętsza i ochroń mnie od wszelkiego zła, szczególnie
od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszystkich widzialnych i
niewidzialnych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę
Najświętszej Maryi, przez modlitwy świętych Patriarchów,
wstawiennictwo świętych Apostołów, stałość Męczenników
i zasługi Wybranych. Amen.
mk2017 and one more user like this.
mk2017 likes this.
jadwiska likes this.