Clicks781
ŚW.FILOMENA
21

Katolicko-luterańska deklaracja na zakończenie obchodów jubileuszu reformacji

Z cyklu: Ekumeniczne wysiłki na rzecz Jednej Światowej Religii i NWO

Dziękujemy za duchowe i teologiczne dary otrzymane za pośrednictwem reformacji - głosi wspólna deklaracja Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan na zakończenie roku wspólnego upamiętnienia reformacji.

Wydane 31 października, w ostatnim dniu tych obchodów, oświadczenie podkreśla, że w ich trakcie obie strony prosiły o przebaczenie za swe błędy i sposób, w jaki chrześcijanie zranili Ciało Chrystusa [Kościół - KAI] i obrażali się wzajemnie w ciągu 500 lat, jakie upłynęły od początku reformacji.

- My, luteranie i katolicy, jesteśmy głęboko wdzięczni za ekumeniczną drogę, jaką razem przeszliśmy przez ostatnie 50 lat - czytamy w deklaracji. Ta wspólna pielgrzymka doprowadziła do rozwiania uprzedzeń, lepszego wzajemnego zrozumienia i decydujących porozumień teologicznych.

Dokument przypomina, że na rozpoczęcie obchodów, 31 października 2016 r., papież Franciszek i ówczesny prezydent ŚFL bp Munib Younan podpisali wspólną deklarację, w której zobowiązali się do dalszego podążania drogą ekumeniczną ku jedności, o jaką modlił się Chrystus. Tego samego dnia podpisano także deklarację intencji Caritas Internationalis i Departamentu Służby dla Świata ŚFL dotyczącą wspólnej służby potrzebującym naszej pomocy.

- Oto co zadeklarowali papież Franciszek i prezydent Younan: "Wielu członków naszych wspólnot tęskni za przyjmowaniem Eucharystii przy jednym stole, jako konkretnym wyrazem pełnej jedności. Doświadczamy bólu tych, którzy dzielą całe swoje życie, ale nie mogą dzielić zbawczej obecności Boga przy stole eucharystycznym. Uznajemy naszą wspólną odpowiedzialność duszpasterską, by odpowiedzieć na to duchowe pragnienie i głód naszego ludu, aby być jedno w Chrystusie. Chcielibyśmy, aby ta rana w Ciele Chrystusa została uleczona. To jest celem naszych dążeń ekumenicznych, które chcielibyśmy przyspieszyć, także poprzez odnowienie naszego zaangażowania w dialog teologiczny" - przypomina obecny dokument.

Zwraca uwagę, że w minionym roku luteranie i katolicy po raz pierwszy rozważali reformację w perspektywie ekumenicznej. Umożliwiło to na nowe spojrzenie na wydarzenia z XVI w., które doprowadziły do podziału. - Uznajemy, że choć nie można zmienić przeszłości, to jej wpływ na nas dzisiaj może zostać przekształcony, stając się impulsem do wzrastającej komunii i znakiem nadziei dla świata, który musi przezwyciężyć podziały i atomizację. Po raz kolejny jasno widać, że to, co nas łączy jest większe od tego, co nas jeszcze dzieli - napisali autorzy deklaracji.

Wyrazili radość z tego, że katolicko-luterańska Wspólna Deklaracja w sprawie Nauki o Usprawiedliwieniu z 1999 r. została podpisana także przez Światową Radę Metodystyczną i Światową Wspólnotę Kościołów Reformowanych, a dziś przyjmuje ją Wspólnota Anglikańska podczas uroczystej ceremonii w opactwie Westminsterskim w Londynie. Na tym fundamencie "nasze wspólnoty chrześcijańskie mogą nawiązywać coraz ściślejsze więzi duchowego porozumienia i wspólnego świadectwa w służbie Ewangelii".

Obie strony zobowiązują się do kontynuowania wspólnej drogi "ku większej jedności". - Z Bożą pomocą pragniemy na modlitwie rozeznać nasze pojmowanie Kościoła, Eucharystii i posługi duchownej w poszukiwaniu zasadniczego porozumienia, aby przezwyciężyć istniejące między nami różnice - głosi deklaracja.

Kończy się ona przekonaniem, że "Ten, który zapoczątkował w [nas] dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa" (Flp 1,6).

za: www.deon.pl/…/art,32217,katol…
media02.radiovaticana.va/audio/audio2/mp3/00601073.mp3
Źródło: infovaticana.com/…/estamos-agradec…

___________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Kard. Koch: celem ekumenizmu jest "wspólnota stołu eucharystycznego" (uczestniczenie w jednej mszy - różnych wyznań)

Prymas Polski o pozytywnym wpływie, jaki reformacja miała na Kościół katolicki

Bp Nitkiewicz: to nie ekumenizm jest herezją, ale jego odrzucenie

JEZUS CHRYSTUS: Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy w Moim najświętszym Kościele na ziemi

JEZUS: Jako pierwsze mają być zniszczone Sakramenty - potem Msza, następnie Biblia


MATKA BOŻA: Fałszywy prorok wprowadzi potężną wiarę ekumeniczną, co zadowoli każdego heretyka.

JEZUS : Ostrzegam was. Nowa Światowa Religia na zewnątrz będzie się wydawać, dobrą i świętą organizacją, pełną miłości i współczucia

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY


I ZOBACZ:

ŚWIATOWI PRZYWÓDCY RELIGIJNI WZYWAJĄ DO PRZYJAŹNI ... 🔥 JEDNA ŚWIATOWA RELIGIA CORAZ BLIŻEJ ... !!!

Herezja i apostazja jest faktem. Nie widzi tego chyba tylko ten, kto nie ma pojęcia o tym, co to jest wiara katolicka

POLECAM !!! Szykowana po cichu nowa msza będzie Ohydą Spustoszenia !
ŚW.FILOMENA
Declaración conjunta de la Federación Luterana Mundial
y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos al finalizar
el 31 de octubre de 2017, el año de conmemoración común de la Reforma
El 31 de octubre de 2017, último día del año de conmemoración ecuménica común de la Reforma, estamos muy agradecidos por los dones espirituales y teológicos recibidos a través de la …More
Declaración conjunta de la Federación Luterana Mundial
y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos al finalizar
el 31 de octubre de 2017, el año de conmemoración común de la Reforma
El 31 de octubre de 2017, último día del año de conmemoración ecuménica común de la Reforma, estamos muy agradecidos por los dones espirituales y teológicos recibidos a través de la Reforma, conmemoración que compartimos juntos y con nuestros asociados ecuménicos del mundo entero. Asimismo, pedimos perdón por nuestros fracasos, las formas en que los cristianos han herido el Cuerpo del Señor y se han ofendido unos a otros durante los 500 años transcurridos desde el inicio de la Reforma hasta hoy.
Nosotros, luteranos y católicos, estamos profundamente agradecidos por el camino ecuménico que hemos recorrido juntos en los últimos 50 años. Esa peregrinación, sostenida por nuestra oración común, el culto y el diálogo ecuménico, redundó en la eliminación de prejuicios, una mayor comprensión mutua y la identificación de decisivos acuerdos teológicos. Frente a tantas bendiciones a lo largo del camino, elevamos nuestros corazones en alabanza al Dios Trino por la misericordia recibida.
En este día damos una mirada retrospectiva a un año de notables eventos ecuménicos que comenzó el 31 de octubre de 2016 con la oración común luterano-católico romana en Lund, Suecia, en presencia de nuestros asociados ecuménicos. Durante la presidencia de ese servicio, el papa Francisco y el obispo Munib A. Younan, entonces presidente de la Federación Luterana Mundial, firmaron una declaración conjunta que recoge el compromiso de seguir recorriendo juntos el camino ecuménico hacia la unidad por la que oraba Cristo (cf. Juan 17.21). Ese mismo día, nuestro servicio conjunto a quienes necesitan nuestra ayuda y solidaridad también se vio fortalecido por una declaración de intención entre Caritas Internationalis y la Federación Luterana Mundial – Servicio Mundial.
El papa Francisco y el presidente Younan declararon juntos: “Muchos miembros de nuestras comunidades anhelan recibir la Eucaristía en una mesa como expresión concreta de la unidad plena. Sentimos el dolor de quienes comparten su vida entera, pero no pueden compartir la presencia redentora de Dios en la mesa de la Eucaristía. Reconocemos nuestra conjunta responsabilidad pastoral para responder al hambre y la sed espirituales de nuestro pueblo de de ser uno en Cristo. Anhelamos que sea sanada esta herida en el Cuerpo de Cristo. Este es el propósito de nuestros esfuerzos ecuménicos, que deseamos que también progresen mediante la renovación de nuestro compromiso con el diálogo teológico.”
Las bendiciones de este año de conmemoración incluyen el hecho de que por primera vez, luteranos y católicos hayan considerado la Reforma desde una perspectiva ecuménica, lo que dio lugar a un nuevo enfoque de los acontecimientos del siglo XVI que llevaron a nuestra separación. Reconocemos que si bien el pasado no se puede cambiar, su influencia sobre nosotros hoy en día se puede transformar para que sea un estímulo al crecimiento de la comunión y un signo de esperanza a fin de que el mundo supere la división y la fragmentación. Una vez más, resultó claro que lo que tenemos en común es mucho más que aquello que nos divide.
Nos alegra que la Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, firmada en un acto solemne por la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica Romana en 1999, también fuera firmada en 2006 por el Consejo Metodista Mundial y por la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas en este año de conmemoración. Además, hoy mismo será acogida y recibida por la Comunión Anglicana en una ceremonia solemne en la abadía de Westminster. Sobre esta base nuestras comuniones cristianas pueden construir un vínculo más estrecho de consenso espiritual y testimonio común en el servicio del evangelio.
Reconocemos con gratitud, los numerosos eventos de oración y culto comunes que luteranos y católicos celebraron junto con sus asociados ecuménicos en distintas partes del mundo, los encuentros teológicos y las publicaciones significativas que dieron sustancia a este año de conmemoración.
De cara al futuro, nos comprometemos a seguir nuestro camino común, guiados por el Espíritu de Dios, hacia la mayor unidad de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Con ayuda de Dios, pretendemos discernir a través de la oración nuestra comprensión de la Iglesia, la Eucaristía y el Ministerio, buscando un consenso sustancial que permita superar las restantes diferencias que existen entre nosotros. Con profunda alegría y gratitud, confiamos en “que el que comenzó en [nosotros] la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1.6).

infovaticana.com/…/estamos-agradec…