Clicks161
Stylita
21

Boží slovo na den 12.8. A.D. 2019

Když Ježíš (a jeho učedníci) spolu chodili po Galileji, řekl jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou. Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen.“ (Učedníci) se velmi zarmoutili. Když přišli do Kafarnaa, přistoupili výběrčí chrámové daně k Petrovi a zeptali se: „Váš mistr chrámovou daň neplatí?“ Odpověděl: „Platí.“ Jakmile vešel do domu, předešel ho Ježíš otázkou: „Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů, nebo od cizích?“ Když odpověděl „od cizích“, Ježíš mu řekl: „Synové tedy k tomu vázáni nejsou. Abychom je však nepohoršili, jdi k moři, vhoď udici, a tu rybu, která se první chytí, vezmi, otevři jí ústa a najdeš stříbrný peníz. Ten vezmi a dej jim za mě i za sebe.“

Mt 17,22-27
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/19_01.htm

1. čtení:
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Nuže, Izraeli, co žádá od tebe Hospodin, tvůj Bůh? Jenom aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, abys ho miloval a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, abys zachovával Hospodinovy příkazy a jeho zákazy, které ti …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/19_01.htm

1. čtení:
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Nuže, Izraeli, co žádá od tebe Hospodin, tvůj Bůh? Jenom aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, abys ho miloval a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, abys zachovával Hospodinovy příkazy a jeho zákazy, které ti já dnes přikazuji k tvému dobru. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe a nebesa nebes, země i vše, co je na ní. Přece však Hospodin přilnul jen k tvým předkům z lásky k nim a po nich vyvolil jejich potomstvo, totiž vás, ze všech národů, jak je tomu dnes. Obřežte si předkožku svého srdce a už nezatvrzujte svou šíji. Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, silný a hrozný, který nikomu nestraní a nebere úplatky, zjednává právo sirotku a vdově, miluje přistěhovalce a dává mu chléb a šat. Milujte cizince, neboť jste byli přistěhovalci v egyptské zemi. Hospodina, svého Boha, se boj, jemu služ, jeho se přidržuj a v jeho jménu přísahej! On je tvá chlouba, on je tvůj Bůh, jenž pro tebe vykonal tyto veliké a hrozné skutky, které viděly tvé oči. Tvoji předkové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob, a nyní Hospodin, tvůj Bůh, tě rozmnožil jako hvězdy na nebi.“
Dt 10,12-22

Žalm:
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!
Nebo: Aleluja.

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
chval svého Boha, Sióne,
že zpevnil závory tvých bran,
požehnal tvým synům v tobě.

Zjednal tvému území pokoj
a sytí tě jadrnou pšenicí.
Sesílá svůj rozkaz na zemi,
rychle běží jeho slovo.

Oznámil své slovo Jakubovi,
své zákony a přikázání Izraeli.
Tak nejednal se žádným národem:
nesdělil jim svá přikázání.
Zl 147B

Evangelium: Mt 17,22-27

Církevní kalendář:
sv. Euplus (+304)
Pocházel údajně z Řecka, ale žil na Sicílii. Za doby Diokleciánova pronásledování křesťanů byl jáhnem v Katánii. Přisluhoval při oltáři, hlásal Boží slovo a pomáhal Božímu lidu duchovně i hmotně.
Euplus byl později označen mučedníkem za svaté Písmo, které opatroval a nesmírně si ho vážil. Zdůrazňoval: "Poznat Písmo, znamená poznat a milovat Ježíše." On je přítomný v síle slova. Euplův výrok je odrazem Ježíšových slov: "Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Kdo mě miluje, bude zachovávat má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal."(Jan 14,21 a 24) A v 15. kapitole je pro nás výzva, abychom zůstali v jeho lásce.
Euplus byl zajat ve chvíli, kdy četl evangelium, a byl předveden s knihou před soudce, který se tázal po jejím původu. Euplus mu z ní prý v odpověď přečetl: "Blahoslavení, kteří trpí protivenství pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské."(Mt 5,10)
A s touto radostnou myšlenkou přijal rány bičováním i mučednickou smrt.
catholica.cz
@Teodora- to by si ako tajomníčka najväčšieho žijúceho proroka mala vedieť a nepýtať sa iných.
Tiež by si nám všetkým mala dať odkaz na miesto v Písme ,kde je napísané ,že tisícročné kráľovstvo bude na zemi až po porazení antikrista, ako je to s tretím Jeruzalemským chrámom,kde v Písme je napísané ,že pri poslednom súde nám Boh povie:"Ty si mohol zmeniť dejiny ,tok udalostí vo svojom národe ,…More
@Teodora- to by si ako tajomníčka najväčšieho žijúceho proroka mala vedieť a nepýtať sa iných.
Tiež by si nám všetkým mala dať odkaz na miesto v Písme ,kde je napísané ,že tisícročné kráľovstvo bude na zemi až po porazení antikrista, ako je to s tretím Jeruzalemským chrámom,kde v Písme je napísané ,že pri poslednom súde nám Boh povie:"Ty si mohol zmeniť dejiny ,tok udalostí vo svojom národe ,vo svete...A čo si robil?" ,kde je teraz to ohnivé jazero ,do ktorého bude po súde hodená celá zem i vesmír a do ktorého Dohnalovci už teraz hádžu celé hory démonov,aby zachránili svet. Tiež kde v Písme je napísané ,že dar proroctva dostaneme vtedy ,keď si budeme 5 min. opakovať mantru:"Teraz prijímam dar proroctva". To všetko by prorokova tajomníčka a hovorkyňa mala vedieť.