Clicks156
Stylita
2

Boží slovo na den 13.8. A.D. 2019

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v nebeském království největší?“ Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: „Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných.“
Mt 18,1-5.10.12-14
Zedad
Hospodin tvůj Bůh sám půjde před tebou
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/19_02.htm

1. čtení:
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Za Jordánem v moabské zemi řekl Mojžíš všemu Izraeli tato slova: Pravil jim: „Je mi dnes sto dvacet let a nemohu už vycházet a přicházet, a Hospodin mi řekl: `Tento Jordán nepřekročíš!' Hospodin, tvůj Bůh, sám půjde před tebou a vyhubí před tebou všecky tyto národy a zmocníš se jich. …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/19_02.htm

1. čtení:
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Za Jordánem v moabské zemi řekl Mojžíš všemu Izraeli tato slova: Pravil jim: „Je mi dnes sto dvacet let a nemohu už vycházet a přicházet, a Hospodin mi řekl: `Tento Jordán nepřekročíš!' Hospodin, tvůj Bůh, sám půjde před tebou a vyhubí před tebou všecky tyto národy a zmocníš se jich. Jozue půjde před tebou, jak Hospodin poručil. Hospodin s nimi udělá to, co udělal se Sichonem a Ogem, králi amoritskými, i s jejich zemí: zničil je. Hospodin vám je vydá a vy s nimi naložíte zcela podle příkazu, který jsem vám dal. Buďte silní a stateční, nebojte se a neděste se před nimi, neboť Hospodin, tvůj Bůh, sám půjde s tebou, nenechá tě a neopustí.“ Potom Mojžíš zavolal Jozua a řekl mu před celým Izraelem: „Buď silný a statečný, neboť ty půjdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že jim tu zemi dá, a ty ji dáš jim jako majetek. Hospodin sám půjde před tebou, nenechá tě a neopustí. Neboj se a nechvěj se!“
Dt 31,1-8

Žalm:
Hospodinovým podílem je lid jeho.

Hospodinovo jméno budu vzývat,
vzdejte čest našemu Bohu!
Je Skála, dokonalá jsou jeho díla,
neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé.

Pamatuj na dávné dny,
uvažuj o létech mnohých pokolení!
Ptej se svého otce, a oznámí ti,
ptej se svých starců, a řeknou ti:

Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla,
když rozděloval syny Adamovy,
stanovil hranice národů
podle počtu synů Izraele.

Neboť Hospodinovým podílem je lid jeho,
Jakub je dědičný jeho úděl.
Hospodin sám ho vedl,
nebyl u něho cizí Bůh.
Dt 32

Evangelium: Mt 18,1-5.10.12-14

Církevní kalendář:
sv. Poncián a Hippolyt (+ asi 236)
Poncián se 21. 7. 231 stal papežem. Hippolyt byl znalcem Písma, ctitelem tradice, úzkostlivým moralistou i církevním spisovatelem. Při potírání bludů se dopustil některých nesprávností a stál na straně vzdoropapeže. Za císaře Maximina r.235 byli oba odsouzeni k nuceným pracím v dolech na Sardinii, kde se oba smířili. Hippolyt vyzval k obnovení jednoty a pro hrubé zacházení oba brzy zemřeli vyčerpáním.
více: catholica.cz
Zedad likes this.