ഭാഷ
62

മതബോധനത്തെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ച് കർദ്ദിനാൾ ഷോൺബോൺ

അമോറിസ്‌ ലെത്തീസ്യയുടെ അടിസ്ഥാനം മതബോധനമാണെന്ന വിയന്ന കർദ്ദിനാൾ ഷോൺബോണിന്റെ വാദത്തെ ജർമ്മൻ മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഗ്വീഡോ ഹോസ്റ്റ് വിമർശ…
അഭിപ്രായം എഴുതുക …