Clicks119
Stylita
4

Boží slovo na den 17.6. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko a zub za zub.' Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej."
Mt 5,38-42
Jen bych se rád pozastavil u Vestfálského míru a sv. Řehoře Barbariga, jak níže uvedl Stylita. Tento mír mohl vnést konečně zase pokoj do zbídačených zemí.... Je zajímavé sledovat, jaké postoje měl Jan Ámos Komenský v této době, moc jsme se o tom neučili za jaké zájmy bojoval :) Prostí lidé na vesnicích vymírali, nebyli nijak chráněni, lidé emigrovali, v zemích nastal obrovský úbytek obyvatelstva…More
Jen bych se rád pozastavil u Vestfálského míru a sv. Řehoře Barbariga, jak níže uvedl Stylita. Tento mír mohl vnést konečně zase pokoj do zbídačených zemí.... Je zajímavé sledovat, jaké postoje měl Jan Ámos Komenský v této době, moc jsme se o tom neučili za jaké zájmy bojoval :) Prostí lidé na vesnicích vymírali, nebyli nijak chráněni, lidé emigrovali, v zemích nastal obrovský úbytek obyvatelstva, hospodářství země upadalo... Rozsáhlá území byla hrůzně vypleněna, kultivovanost, víra, vzdělání a mravy ruku v ruce s tím upadaly.... České země byly Švédy těžce poškozeny a jak se Švédové tváří teď na migranty? To jsou paradoxy, že? Závěrem jen reflexivně i něco z Reflexu :) www.reflex.cz/…/10-duvodu-proc-…
Zedad
Zpívejme Hospodinu
Zedad
...v den spásy jsem ti pomohl....
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_01.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Jako (Boží) spolupracovníci vás napomínáme, abyste nepřijali milost Boží nadarmo! (Bůh) přece říká: `V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.' Hle, teď je ta "doba příhodná", hle, teď je ten "den spásy"! Nikomu v ničem nedáváme …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_01.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Jako (Boží) spolupracovníci vás napomínáme, abyste nepřijali milost Boží nadarmo! (Bůh) přece říká: `V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.' Hle, teď je ta "doba příhodná", hle, teď je ten "den spásy"! Nikomu v ničem nedáváme pohoršení, aby nebyla potupena (naše) služba, ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci všestrannou vytrvalostí, v souženích, v nesnázích, v úzkostech, v ranách, v žalářích, v nepokojích, v námahách, ve bděních, v postech; čistotou, poznáním, shovívavostí, dobrotivostí, Duchem svatým, upřímnou láskou, slovem pravdy, silou Boží, zbrojí spravedlnosti v útoku i v obraně; za pocty i potupy, při zlé i dobré pověsti. Že prý jsme svůdcové, a přece jsme pravdiví; že prý neznámí, a zatím jsme dobře známí; jako zmírající, a hle - žijeme; jako trestu propadlí, a přece na smrt vydáni nejsme; prý jsme smutní, a zatím se stále radujeme, jakoby chudáci, a přece mnohé obohacujeme, jako bychom nic neměli, a zatím máme všechno.
2Kor 6,1-10

Žalm:
Hospodin uvedl ve známost svou spásu.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrejte!
Zl 98

Evangelium: Mt 5,38-42

Církevní kalendář:
sv. Řehoř Barbarigo (+1697)
Pocházel z Benátek. Ve 20 letech se stal diplomatem. V Münsteru se podílel na dosažení Vestfálského míru. Byl zapsán do "Rady moudrých". Jeho touhou však byla jen moudrost pocházející od Boha. Stal se knězem a horlivým služebníkem. Papežem byl povolán na biskupský stolec v Bergamu a později v Padově. Stal se i kardinálem. Jako biskup byl velice laskavý a soucitný, přitom vedl pokorný život kajícníků. Založil seminář, zřídil školu výchovných jazyků i mnohojazyčnou tiskárnu. Zemřel s pověstí svatosti.
více: catholica.cz
Zedad likes this.