Clicks91
Victory
2

Rozjímání nad Gal 5,13-14

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři.
Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.
Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!


Apoštol Pavel mluví o svobodě. Jenže i liberální teologové a různí duchovní chytráci nebo náboženští podvodníci zneužívají svobodu k páchání nepravosti. Apoštol varuje, aby se naše svoboda nestala příležitostí k prosazování sebe, svého egoismu, ale v lásce máme sloužit jedni druhým.
Dále apoštol říká, že celý zákon je v jednom slově: „Miluj bližního jako sebe samého.“ Uvědomujme si to často a realizujme to. Milovat bližního znamená obětovat se za něho, toužit po tom, aby byl spasen, snažit se mu zprostředkovat pravdu Boží o spáse a vést ho k obrácení a k přijetí Ducha svatého, aby mohl žít, chodit v Duchu svatém tak, jak o to usiluji já – to je pravá láska. Tak miluji bližního jako sebe samého. Já chci být spasen, já chci mít věčný život, já chci být šťasten zde na zemi i po smrti a toto přeji i mému bližnímu. Ježíš dokonce dodává, že máme mít takovou lásku, jakou má On: „Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás.“ Ježíš za nás obětoval život, tedy i my máme být připraveni za spásu druhých třeba i život obětovat, protože jde o věčnost, o věčný život. Tento pozemský život beztak smrt ukončí a být mučedníkem za Krista, za spásu duší, je skutečné hrdinství a mimořádná milost. Takže egoistický strach je třeba vyhnat dokonalou láskou, to je spojením s Ježíšovou láskou, touhou po záchraně duší!

Byzantský katolický patriarchát
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Theodorá-Máriá likes this.