Jazyk
Zobrazení
161
Stylita 8

Boží slovo na den 20.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana.

Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: "Už nemají víno." Ježíš jí odpověděl: "Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina." Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne." Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování (předepsanému) u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl (služebníkům): "Naplňte džbány vodou!" Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: "Teď naberte a doneste správci svatby!" Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle." To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými a učedníky do Kafarnaa, ale zdrželi se tam jen několik dní.
Jan 2,1-12
Samson1
Bohoušku nevím, co tím myslíš, P.Maria je nová Eva Nevěsta Ducha svatého, Ježíš je její potomek a ti, co přijali Krista její potomstvo, tedy kdo věří a přijal rista, Církev, křest a s ním milost Boží posvěcující, je prostě potomstvem, potomkem Ženy, nové stvoření. Když Bůh ustanovil nepřátelství mezi ženou a jejím potomstvem, byl v tom příslib spásy, vykoupení, které se dostalo člověku, nikoli … Více
acer
Osloveni „ženo" není ponižující, nýbrž čestné a uctivé jako s kříže (Jan 19, 26; 20,13.15), známé i ze světského písemnictví: u Homéra a u Sofokla na př. se jménem „žena“ označuje královna; císař Augustus tak jmenoval Kleopatru. - Ježíšova slova přímo neodmítají matčinu prosbu, nýbrž se jimi spíše vyjadřuje nedorozumění. Ježíš totiž má odstranit onu tíživou situaci, ale to bez zázraku nejde. Než … Více
acer
Osloveni „ženo „není ponižující, nýbrž čestné a uctivé jako s kříže (Jan 19, 26; 20,13.15), známé i ze světského písemnictví: u Homéra a u Sofokla na př. se jménem „žena“ označuje královna; císař Augustus tak jmenoval Kleopatru. - Zdá se, že Kristova slova přímo neodmítají matčinu prosbu, nýbrž se jimi spíše vyjadřuje nedorozumění. Ježíš totiž má odstranit onu tíživou situaci, ale to bez zázraku … Více
Samson1
Ano oslovení ženou je s vazbou na soud Boží po spáchaném hříchu v ráji. Každý byl odsouzen zvlášť, muž, žena i Satan - had: Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou a jejím potomstvem.... No a P. Maria je Ježíšem oslovována ženou. Po nanebevzetí P. Marie Kristus předává P. Marii vládu nad světem, stává se Prostřednicí všech milostí.
Zedad
Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.
Zedad
Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň. Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v … Více