Jazyk
Zobrazení
604
Varovanie 3

ZŮSTAŇTE OSTRAŽITÍ, ABYSTE NEBYLI PODVEDENI!

Poselství Ježíše ze dne 26. května 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/…/mayo.html
Moji milovaní lidé:
Miluji vás, jste dětmi mého srdce.

Mé srdce překypuje láskou pro každého z vás. Čekám, že má Láska bude opětována.

Pozoruji každé lidské stvoření a velká většina z vás se nachází nespokojená sama se sebou kvůli chamtivosti, která vás zaplavuje z vašeho nitra. Toužíte po tom, co nemáte a když máte, co jste si přáli, zjišťujete, že vám to nestačí. Trpím kvůli tomu, protože tato posedlost vlastnit to nejlepší a největší, je ovocem zrychlujícího se vzdalování, do něhož se lidstvo uvrhlo, od všeho, co přichází ode Mne.
Moji milovaní lidé, přeji si, abyste o tom přemýšleli a stali se citliví k naléhavosti, s níž musíte jednat a pracovat v tomto čase zmatku, jenž ovládl lidstvo.
Někteří mezi mými kladou důraz na vědu, aby popírali události a projevy, které jsou částí znamení tohoto času a které jsou většinou voláním nebe, aby se lidstvo probudilo z duchovní letargie, v níž žijete.
Věda shledala, že v jistých případech není schopna lidem vysvětlit příčiny jevů, kterým v tomto čase lidstvo čelí a ve výsledku je nazývá "nevysvětlitelné", kvůli síle a trvalosti, s jakou některé přírodní události přicházejí.
Jsem to Já, váš Ježíš, Ten, kdo úpěnlivě prosí svou Matku, aby nepřestala, aby pokračovala vás burcovat, abyste se neztratili, aby pýcha, v níž žijete, vás opustila a abyste se vrátili k poslušnosti, k níž vás volá můj Dům. Žádám mou Matku, aby vás přivedla k bdělosti, abyste otevřeli oči a dokázali vidět. Ale můj lid se v tomto čase bouří, jako se bouřil v minulosti.
Mé děti odmítají vstoupit do společenství svatých, svobodná vůle vás vede k práci a jednání podle osobních měřítek, a to je velké nebezpečí pro duši.
Žádám od mých lidí, aby byli opravdoví nositelé mého Slova, aby každý žil svůj život v trvalém vykonávání mé vůle. Musíte zůstat připraveni respektovat Boží Zákon, svátosti a jiná pravidla života k mému obrazu [Žid 5, 7-14], abyste byli ctnostní a jednali v pokoji, ochotní činit dobro a vzdálit se od všeho, co není ode Mne.
Milovaní, je naléhavé, abyste vstoupili na cestu k obrácení… Volám vás k obrácení, protože budete čelit velkým sporům, které vás přivedou k práci a jednání mimo moji vůli a budete se odvolávat na právo člověka být svobodný.
Moji lidé si připustili jít jako ovce do propasti, když pracují a jednají v nevázanosti, která jde daleko za minulé urážky, jimiž lidstvo těžce urazilo Dům mého Otce.
Děti, démon je v lidstvu přítomen, omračuje vás vším, co je možné, abyste se ztratily. Zlý je mazaný a klade pasti, abyste byli zmatení a všechno pokládali za dobré. Démon zná člověka a ví, že člověk miluje zakázané [Gen 3, 1-7], ví, že člověk miluje cítit se svobodný a podvede ho, přivede ho k bezuzdné nevázanosti, k zabíjení nevinných.
Lidé, kteří přijmou vraždy nevinných, nevědí, co činí. Promění se v sídlo pekelných duchů, a proto, moji věrní, musíte naplňování Božího Zákona plně zvroucnit a být stvoření dobra, Božího Zákona. Musíte být řádná, rozvážná, ohleduplná stvoření pevné víry, uctívat Mne, abyste si navzájem pomáhali a aby činy Zlého nedosáhly na více duší.
Vidím tolik těch, kdo se nazývají mými dětmi, jak páchají svatokrádeže, bez nejmenší zodpovědnosti nebo strachu.
Nyní se musíte rozhodnout překonat své slabosti:
Ten, jehož slova plynou lehce a jenž je používá ke zničení pověsti bratra, ať se ovládne…
Ten, kdo ponechává myšlence volnou cestu, aby šla tam, kam touží, ať své myšlenky ovládne…
Ten, kdo použije myšlenku k nevhodné cestě a do hříchu, ať se okamžitě změní!…
Ten, kdo chce najít jednoduché odpovědi na vše, aby věřil, ať Mě napřed hledá, protože nenajde všechny odpovědi, které požaduje, aniž by Mě prosil a hledal nebo se ke Mně přiblížil…
Člověk je stvoření tvrdohlavé a odmítá přijmout, že chce-li se změnit, musí se obrátit k dobru a hledat Mě.

Nezapomeňte, že spása závisí na každém z vás, a proto musíte jít ke Mně.

Mé děti, chci, abyste se všechny zachránily. Musíte být spravedlivé v práci a činech, protože ti, kdo jednají dvojsmyslně, budou stále padat do hříchu, až se to stane zrádným zvykem, který vás nechá podlehnout zlu.
Mé děti musí být spravedlivé ve svých myšlenkách a dílech, jejich činy musí v každém okamžiku předcházet touha líbit se mi, jinak budou pokrytci.
Moji lidé musí být v tomto okamžiku připraveni dát to nejlepší. Znám vás od úmyslu s jakým pracujete a jednáte až k vaší nejnepatrnější myšlence.
Můj lid stále probodává mé ruce a nohy neposlušností k Božímu Zákonu a vůči svátostem. Jak jen kvůli tomu trpím!
Jsem Král s lidem, který se vzbouřil.
Modlete se, děti, jiskra války přichází stále blíž.


Modlete se, Spojené státy zůstanou samy, jejich spojenci je opustí.
Modlete se, děti, příroda jde svou cestou skrze Indonésii a Itálii.

Modlete se, děti, Střední Amerika bude otřesena.
Moji lidé, nevybírejte si světskost, buďte více duchovní a méně ze světa. Jste úrodnou půdou, kterou používám, [Mt 13, 8] aby má Matka vás vedla a aby zlo bylo poraženo.
Moji lidé si neuvědomují, jak Mě urážejí, když jednají mimo mou vůli.
Moji lidé:
Pojďte ke Mně! Dovolte Mi, abych vás nechal vést mým Duchem Svatým.
Moji lidé, zůstaňte ostražití, abyste nebyli podvedeni.
Nesu vás ve svém srdci. Miluji vás.
Váš Ježíš
Napsat komentář
Peter(skala)
Můj lid stále probodává mé ruce a nohy neposlušností k Božímu Zákonu a vůči svátostem. Jak jen kvůli tomu trpím!
Jsem Král s lidem, který se vzbouřil.
Modlete se, děti, jiskra války přichází stále blíž.


Modlete se, Spojené státy zůstanou samy, jejich spojenci je opustí.
Modlete se, děti, příroda jde svou cestou skrze Indonésii a Itálii.

Modlete se, děti, Střední Amerika bude otřesena.