Jazyk
Pozretia
715
PeterMa 34 1

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu – O katolíckej identite

Drahí bratia a sestry!

Dnes – na Prvú adventnú nedeľu – začíname nový cirkevný rok. Advent každoročne prežívame ako obdobie duchovnej prípravy na sviatky Ježišovho narodenia. Duchovnú hĺbku Adventu naznačuje čítanie z Markovho evanjelia, v ktorom Pán Ježiš vyzýva svojich učeníkov k bdelosti. Hovorí im, že majú bdieť, lebo nevedia, kedy sa vráti pán domu.

Božia výzva k bdelosti je výzvou na naše obrátenie. Je apelom na svedomie, aby sme sa v každom okamihu života usilovali žiť podľa evanjelia, a nie podľa sveta. Naše duchovné obrátenie je spojené s radostným očakávaním dobrého Pána. V druhom čítaní z Listu Korinťanom apoštol Pavol pripomína, čo má Boh pripravené pre tých, ktorí ho nasledujú: budú obohatení milosťou poznania Pána; a tiež dostanú silu vytrvať bez úhony až do konca (porovnaj. 1 Kor 1, 5-8).

Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii o Cirkvi hovorí: „Do spoločenstva Cirkvi sú naplno začlenení tí, ktorí majú Kristovho Ducha, prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené prostriedky spásy a sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom – ktorý ju spravuje prostredníctvom najvyššieho veľkňaza a biskupov -, a to zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkevného vedenia a spoločenstva. Ale nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi „telom“, ale nie „srdcom“. Nikto zo synov a z dcér Cirkvi nech však nezabúda, že svoje jedinečné postavenie nemá pripisovať svojim zásluhám, ale má za ne vďačiť osobitnej Kristovej milosti, a ak s ňou nebudú v súlade naše myšlienky, slová a skutky, nielenže sa nespasíme, ale navyše budeme prísnejšie súdení (LG, 14). Snahu o tento súlad nášho života s milosťou členstva v Kristovej Cirkvi, ktorá je od počiatku katolícka, nazývame „katolíckou identitou“.

Spoločnosť má určité predstavy, ako sa má katolík správať, čo ho charakterizuje a ako sa v nej angažuje. Tento obraz vychádza z ľudskej skúsenosti, niekedy môže byť nepravdivý a deformovaný, často je ovplyvnený dejinami. Sme katolíkmi, sme hrdí na svoju vieru a Cirkev. To však neznamená, že by sme si neboli vedomí mnohých ľudských slabostí, ktoré život Cirkvi v dejinách sprevádzali. Rovnako naša hrdosť neznamená, že by sme chceli znevažovať ľudí iného presvedčenia. My sme však vo viere hlboko presvedčení, že v našej Cirkvi sa stáva najlepšie viditeľným práve to spoločenstvo, ktoré založil sám Kristus, keď poveril apoštolov, aby šli, hlásali evanjelium, učili národy a krstili ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Katolícka cirkev je naším domovom. Je to miesto, kam sa môžeme kedykoľvek vrátiť ako deti k rodičom. V našich kostoloch nachádzame v Oltárnej sviatosti živého Krista, ktorý nám skrz apoštolov sľúbil, že zostane s nami až do skončenia sveta. Vo sviatostiach nachádzame veľkú duchovnú posilu pre náš každodenný život, aby sme zostali verní nášmu Majstrovi a mali dostatok síl prekonávať prekážky, ktoré pred nás kladie každodenný život. Čím viac prežívam svoje spoločenstvo s Pánom, tým viac katolícka viera preniká môj život. Čím pravidelnejšie pristupujem k sviatosti zmierenia a konám pokánie, tým skôr dokážem vo svojom svedomí správne rozlíšiť dobro od zla.

Drahí bratia a sestry! Osobný vzťah k Bohu je základom našej ľudskej a katolíckej identity. Medzi duchovným životom a vonkajšími náboženskými prejavmi jestvuje úzky súvis. Pre katolíka je samozrejmosťou navštevovať bohoslužby v nedele a prikázané sviatky či pristupovať k sviatosti zmierenia. Ak by sme sa týchto zbožných úkonov vzdávali alebo ich pravidelne vynechávali, vážne by sme sa mali pýtať samých seba, ako prežívame a rozvíjame svoju vieru a nakoľko nám na nej záleží. Otázka náboženskej praxe je zvlášť naliehavá v prípade výchovy detí a mládeže. Milí rodičia, chceme sa vám poďakovať za náboženskú výchovu, ktorú dávate svojim deťom. Rovnako vás chceme povzbudiť, aby ste s otvoreným srdcom venovali vo svojich rodinách priestor modlitbe a prichádzali spoločne na bohoslužby. Vás, chlapci a dievčatá, milá mládež, chceme pozvať a povzbudiť k odvahe budovať svoj život s Kristom. Majte dobrú vôľu a odvahu k modlitbe, prijímaniu sviatostí a duchovnému životu. Katolícka cirkev je vaším domovom, vždy tu budete vítaní. Jedného dňa to budete vy, kto bude v rodine odovzdávať posolstvo evanjelia ďalším generáciám.

Katolícka identita sa prejavuje aj v spoločenskom živote. Žijeme v dobe, v ktorej musíme zápasiť o také hodnoty, ktoré sa stáročia zdali samozrejmé. Naša krajina je dodnes poznačená ťažkým balvanom potratového zákona, ktorý spôsobil nesmierne množstvo utrpenia a duchovných škôd aj medzi veriacimi.

Rovnako zápasíme o zachovanie manželstva ako zväzku muža a ženy. Manželstvo muža a ženy, z ktorého vzniká rodina, má svoju výnimočnosť, žiaden iný vzťah mu nemožno postaviť na roveň. Tu však nejde iba o právo. Je dôležité, aby sme my sami svojimi rozhodnutiami dokazovali, že to chápeme rovnako. Mnoho mladých žije spolu bez sobáša. Jedným zo znakov našej identity by mala byť odvaha robiť rozhodnutia, neutekať pred zodpovednosťou. Rodinné vzťahy nie sú na prenájmom, s možnosťou vrátenia či výmeny. Keď ľudia majú strach zo záväzkov, práve veriaci by mali vedieť povedať: „Som tu pre teba: v zdraví a šťastí, v chorobe aj v nešťastí. Budem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života!" Nepodľahnime malomyseľnosti: nestavajme budúcnosť na piesku, na spolužitiach „na skúšku“. Prejavme odvahu stavať s vierou – na skale sviatosti, o ktorú sa dá oprieť, keď ľudská krehkosť nevládze.

Ak sa pýtame, čo protirečí katolíckej identite, tak na prvom mieste je to zanedbanie nášho vzťahu s Ježišom Kristom a nemravný život. Ak sa na jednej strane zúčastňujeme na bohoslužbách, ale zároveň vieme, že ako ľudia sme v niektorej oblasti vážne zlyhali, mali by sme nastúpiť na cestu možnej nápravy a konať pokánie. Nemôžeme sa zmieriť s tým, že svojím spôsobom života vydávame zlé svedectvo o spoločenstve viery, do ktorého sa hlásime. V rovnakom duchu túto pravdu pripomína aj sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom. Ak trpí alebo, naopak, je vychvaľovaný jeden úd, spolu s ním trpia alebo sa radujú všetky údy. Katolíckej identite protirečí liberalizmus, ktorý relativizuje základné ľudské a prirodzené hodnoty. My katolíci nemôžeme súhlasiť s eutanáziou, údajnou možnosťou voľby pri tehotenstve; s rodovou ideológiou alebo so zmenou pojmu manželstva. S katolíckou identitou nie je v súlade ani taká forma vlastenectva, ktorá kladie národ nad akékoľvek iné hodnoty. Sme si vedomí, že spolužitie ľudí rôznych národov, rás a jazykov nie je jednoduché. Všetci sme však stvorení na Boží obraz; za každého človeka zomrel Kristus na kríži. V žiadnom prípade nesmieme urážať, znevažovať alebo fyzicky útočiť na ľudí pre ich farbu pleti, národnosť alebo náboženstvo. Rasizmus a antisemitizmus s katolíckou vierou nemajú nič spoločné.

Všetci katolíci, či už ako voliči alebo verejní predstavitelia, mali by sme sa vo verejnom živote správať tak, aby boli naše postoje v súlade s našou vierou, nikdy nie proti nej. Z toho vyplýva, že by sme v žiadnych voľbách nemali podporovať takých kandidátov, ktorých postoje sú v zásadných otázkach s našou vierou v rozpore.


Drahí bratia a sestry! Pán Ježiš nás v dnešnom evanjeliu výzva k bdelosti. Je to jeho žiadosť k oživeniu nášho duchovného života a k uvedomeniu si jeho zmyslu. Sme pozvaní k hlbšiemu a radostnejšiemu spoločenstvu s Pánom. Čím viac budeme naozaj duchovne žiť, tým autentickejšie budú aj naše vonkajšie prejavy: katolícka viera sa dôslednejšie prejaví aj v rodine, zamestnaní, škole i vo verejnom živote. Ďakujeme vám za vaše úsilie zostať Bohu verní na každom mieste, kde vás Boh postavil. Vážime si, že aj v rozličných ťažkostiach, ktoré denne prekonávate, hľadáte prameň posily v modlitbe, Božom slove a Eucharistii. Do nastávajúceho Adventného obdobia vám a vašim blízkym, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, vyprosujeme hojnosť Božích darov, aby ste potom mohli prežiť milostiplné a pokojné Vianoce, ktoré nech sú predzvesťou aj našej blaženej večnosti.

Zo srdca vás žehnajú biskupi Slovenska
Napísať komentár
warez
Peter(skala)
Založil Pán Ježiš Katolícku Cirkev alebo nie?

kľudne sa môže vyjadriť aj zvyšok NOMákov, bude to zaujímavé.
ľubica zmienil tento príspevok v Prečo sú čerti škaredí? Môj názor na “spestrenie” Vianočných trhov – Mgr. Lucia Drábiková, PhD..
Peter(skala)
jasne že nie som zabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
Teraz uvidime, reakciu na akciu - kauzalitu tradyho
PeterMa
a nie som Peter skala...to je ina osoba...
warez
Peter(skala) nezmysli šíri od koncilu liberálna hierarchia vrátane teba. Vyhýbaš sa faktu, tak ma viníš z dopletenia. Si schopný odpovedať na kratučkú otázku? Založil Pán Ježiš Katolícku Cirkev alebo nie?

Čujme, čujme!
mike084 sa to páči. 
PeterMa
warez, bohuzial. dopleteny si ty a to totalne! Pises uplne nezmysly.Si zrejme silno tuziaci po Bohu, momentalne s Tebou nepohne uz nik, iba sam Boh. Ale to uz je iba vylucne na Jeho voli...pomodlim sa aj ja za Teba, nech ti skor ci neskor ukaze pravdu. Pokoj s Tebou!
warez
PeterMa iste je to prisilná káva, lebo to nie je pravda. V Katolíckej Cirkvi nevidno najlepšie nejaké prvé spoločenstvo Ježiša Krista, ale DOGMA viery jasne hovorí: Pán Ježiš založil Katolícku Cirkev.

A kto hlása niečo iné je bludár.

Je smutné vidieť ako ste všetci dopletení a nepoznáte obsah viery, o ktorej tvrdíte, že sa k nej hlásite. Problém spočíva nie v tom, či sme my katolíci - vždy … Viac
ľubica sa to páči. 
PeterMa
majina1 , nechcel som uz reagovat, ale patri sa odpovedat..Dakujem za upozornenia, budem o nich vazne premyslat.Tvoje (ne)zelanie sa uz splnilo, kedze cas, ktory som si vopred urcil pre Gloriu tv uz vyprsal, a uz tu nebudem pisat (iba ak sa vyskytnu velmi zavazne udalosti a dovody).
Som velmi rad, ze nemienis vystupit z katolickej cirkvi, kedze velmi vela ludi to uz dnes robi...statisticky 5 a … Viac
majina1
Pre PeterMa nie som si vedomá odklonenia od Katolíckej cirkvi a ani nemienim z nej vystúpiť, keď budu padať hoc aj oracie mašiny, ale nebudem prižmurovať oči nad skazou, ktorá sa deje v Katolíckej cirkvi, lem preto, že do nej patrím. Preto poukážem na chyby, ktoré prinášajú veľmi zle ovocie v Katolíckej cirkvi a aj ich dokážem pomenovať a ak mám dostatok milosti, tak sa ich vyvarujem. Veď mnoho … Viac
ľubica sa to páči. 
PeterMa
Alica, clovek (aj ja ) sa moze sam exkomunikovat z cirkvi...a ani o tom nemusim cely zivot vediet (napr. dlho platil zakon, ze kto vstuil do komunistickej strany, sam sa exkomunikoval...a kolki chodili veselo do kostola)...na to som chcel upozornit, doslova v dobrom naliehavo varovat...a ohladom Vatikanu, mozno tam vidim este ovela viac, ak vy...Ale jednoznacne teraz uz viem, ze rebelia je … Viac
alica111
PeterMa To co pisete je komplet hruba loz.Aj tak sa im to nepodari,
Vieme, Boh zasiahne, je to predsa jeho Bitka, ale až vtedy, keď sa bude zdať, že je všetko stratené.

Napokon potom čím chceš odôvodniť exkomunikáciu keď nie si kňaz?
Na jednej strane píšeš o Bezákovi a Kuffovi úplne triezvo, racionálne, s nadhľadom a na druhej strane nevidíš pohromu vo vatikáne. To akosi nedáva zmysel.
PeterMa
Alica, nie som knaz , som len kajucny hriesnik, ktory sa snazi o pokoru a pravu vieru. Napriek tomu to nie je bezpredmetne. Katolicka cirkev hlasa dogmu "bez cirkvi niet spasy", hlasa to drviva vacsina knazov. Nehlasali to v minulosti medialne znami cirkevni predstavitelia. Napr. Bezak, ci otec Kuffa to spominal vo svojm davnejsom videu (vsetci mame jedneho "boha"). Zaujimave, ze Bazak je uz v … Viac
alica111
PeterMa Warez,(majina, lubica a dalsi); naozaj ma netesi, naopak, velmi ma boli to, ze musim napisat: s velkou pravdepodobnostou si sa uz davnejsie sam z katolickej, teda Kristovej cirkvi exkomunikoval...a to tym, ako verejne neunavne pises a co hlasas....
Teda ti, co sa uz na zaklade svojej zmanipulovanosti priklonili k tejto cielenej rebelii a nevedome sa samoexkomunikovali. ...
irkev vas caka… Viac
ľubica sa to páči. 
majina1 sa to páči. 
PeterMa
Warez,(majina, lubica a dalsi); naozaj ma netesi, naopak, velmi ma boli to, ze musim napisat: s velkou pravdepodobnostou si sa uz davnejsie sam z katolickej, teda Kristovej cirkvi exkomunikoval...a to tym, ako verejne neunavne pises a co hlasas.Takych aj na tomto webe je viac, a je to uz epidemia na Slovensku,doslova vzbura proti cirkvi.Je to naozaj osobna tragedia s nedozernymi nasledkami pre … Viac
warez
Páni biskupi sú presvedčení, že v ich Cirkvi sa najviac stáva viditeľným to spoločenstvo, ktoré založil Pán Ježiš. Neviem posúdiť ako je to v tej ich cirkvi - to sa naozaj neviem vyjadriť, ale jedno viem, Pán Ježiš založil Katolícku Cirkev, ktorej som ja členom a členstvo v žiadnej inej neprijímam.
majina1
Keď to už takto tí naši predstavitelia Katolíckej cirkvi z KBS prezentovali a podvolili sa k prijímaniu krimigrantov, tak nech si ich nasťahujú na svoje obrovské prázdne fary a do svojich cirkevných domov a nech im preukazujú lásku, tolerantnosť, pochopenie, podmienky na to majú, priestory tiež a o peniazoch ani nehovorí, tak nech nám laikom, hriešnym a ťažko chápavým chovať priživníckych … Viac
ľubica sa to páči. 
Zobraziť ďalších 3 páči sa mi to.
warez
ľubica pred 4 hodinami
Prečo sa hanbím za našu KBS, teda za našich biskupov:
1/ S katolíckou identitou nie je v súlade ani taká forma vlastenectva, ktorá kladie národ nad akékoľvek iné hodnoty.

tu sa nenaviezli iba do ĽSNS, ale i do Slovenského národa ako takého, ktorý je podľa nich menej ako akákoľvek iná hodnota.
ľubica sa to páči. 
+Joseph+
KBS má problém se stotožnit se Slovenským štátem a katolickou tradicí, tot vše
majina1 sa to páči. 
Zobraziť ďalších 3 páči sa mi to.
ľubica
Prečo sa hanbím za našu KBS, teda za našich biskupov:
1/ S katolíckou identitou nie je v súlade ani taká forma vlastenectva, ktorá kladie národ nad akékoľvek iné hodnoty.
............
Prečo narážajú v jednom kuse páni biskupi týmto vyjadrením do LSNS? V jednom kuse, pretože tento rok pravidelne pred púťami bolo v Lumene oznámené od KBS: nedoporučujeme, doslova zakazujeme národné symboly!!! aj v … Viac
majina1 sa to páči. 
warez
PeterMa ako môže mať Slovensko problém s niečím, čo nemá, pre mňa zostane do smrti záhadou :DDD
ľubica sa to páči. 
Zobraziť ďalších 2 páči sa mi to.
warez
alica111 láska k vlasti a národu jasne pochádza zo 4. Božieho prikázania, cti otca svojho a matku svoju. Sme povinní milovať svoju vlasť a národ, a to viac ako ostatné národy, ktoré si stačí iba ctiť. Ale Boha treba nadovšetko, teda i nad tsvoj národ. I nad svoj vlastný život.
majina1 sa to páči. 
Zobraziť ďalších 3 páči sa mi to.
warez
Druhá poznámka však bude ostrejšia. Páni biskupi už neveria, že Pán Ježiš založil Katolícku Cirkev. Zavádzajú nás, že to spoločenstvo, čo založil Pán Ježiš, je IBA najviac viditeľné v "našej" Cirkvi. Neviem ako v ich cirkvi - ale to ich "Ježišovo spoločenstvo" je Katolícka Cirkev.

PS: A aj to odsunuli iba do subjektívnej roviny, My sme hlboko presvedčení.... kopu bludárov je o všeličom možnom … Viac
ľubica sa to páči. 
alica111 sa to páči. 
alica111
peterma, škoda že nereaguješ, nechcela som sa ťa dotknuť, aj som to dokonca zmazala :)....len chcem predsa ešte jednu vec: láska k vlasti, národu a jazyku je pevná súčasť našej katolíckej viery. Ak ju kresťan nemá, nie je dobrým kresťanom PeterMa
Ak nám dnes hovoria predstavitelia štátov a dnes už aj cirkvi o tom, že musíme byť tolerantní k rasám, národom, náboženstvám, popierajú samého KRISTA!… Viac
ľubica sa to páči. 
Zobraziť ďalších 2 páči sa mi to.
alica111
Nabuduce napiste list, aby knazi pri citani pastierskeho listu citali vzdy rovnakym tonom hlasu a nepouzivali emocne zafarbenie pri jednotlivych pasazach, lebo to bude klasifikovane ako vyklad...

Kňazi to čítajú bez emocií a verím, že mnohí nesúhlasia s určitými pasážami, dokonca to mám overené.
ľubica sa to páči. 
PeterMa
@warez Ano, Slovensko ma problem s vlastenectvom, ktore je pod manipulaciou a falosnou ideologiou. Slovensko ma hlavne problem, ze je uz velmi malo skutocne odannych Bohu, ktori by to aj dokazali cez verejny zivot. A bez Boha sa neda viest ani svaty a spravodlivy boj...moj subjektyvny nazor...je nedela, prehnal som to na nete uz...nebudem uz dnes reagovat, skuste sa "zamotavat" sami medzi sebou:… Viac
warez
budem trochu ironický, ale posledné, čo by mi napadlo, že Slovensko má problém s prehnaným vlastenectvom.
majina1 sa to páči. 
Zobraziť ďalších 2 páči sa mi to.
PeterMa
alica111,Nekomentoval som pastiersky list, ale je pravdou, ze som zvyraznil urcite pasaze...tie, ktore su palcivym problemom dnesnej doby, ci su uz duchovne, alebo svetske...ako napr. masova kampan na odchod z cirkvi a fakt, ze cirkev aj tych caka, ze sa vratia do Kristovho narucia ako stratene deti, o potrebe osobneho vztahu s Kristom, o tom, ze cirkev si je vedoma aj chyb, ktore sa urobili z … Viac
alica111 sa to páči. 
mike084
čo je zlé na starobylom a predávanom Katolíckom podaní Deus, Rex, Patria to aby človek už nemohol spievať Slovensko moje, otčina moja
ľubica sa to páči. 
alica111
Sme si vedomí, že spolužitie ľudí rôznych národov, rás a jazykov nie je jednoduché. Všetci sme však stvorení na Boží obraz; za každého človeka zomrel Kristus na kríži. V žiadnom prípade nesmieme urážať, znevažovať alebo fyzicky útočiť na ľudí pre ich farbu pleti, národnosť alebo náboženstvo. Rasizmus a antisemitizmus s katolíckou vierou nemajú nič spoločné.
S katolíckou identitou nie je v súlade … Viac
majina1 sa to páči. 
ľubica sa to páči. 
PeterMa
.Ako momentalne citim vieru....
(nizsie bol text piesne dekuji, dekuji, tak ma inspiroval)

Dakujem,dakujem za kríž,
na ktorom Najsvatejsieho vztycili,
on ma sprevadza pocas kriz.
Ved Jeho aj pre mna mucili,
moje udery ho vtedy tiez tryznili.
Ale On to vsetko dokazal zniest,
aby aj hriesneho hriechy poucili,
a mohol aj nas do neba priviest.

Za to, ze si ma ucil, ako bremeno niest,
prehltat horko… Viac
PeterMa
@dyk,Tazko povedat, co je faktom vo svetskych veciach...Ja by som napisal ohladom tejto temy iba jeden,a to zakladny fakt: zidia nebudu spaseni, pokial neprijmu Jezisa Krista, Jeho ucenie a nevstupia do Jeho Cirkvi, teda katolickej, ktora bola od pociatku.
mike084 sa to páči. 
ceskoslo sa to páči. 
dyk
Faktom je, že antisemitizmus nemuseli spomínať. V tomto liste to vizerá, akoby zrazu písali o niečom inom, lebo na Slovensku sa to nedeje. Ale ako upozornenie do vzdialenej budúcnosti to môže byť.
majina1 sa to páči. 
Zobraziť ďalších 2 páči sa mi to.