Jazyk
Zobrazení
1,7 tis.
apredsasatoci 29 4

Církví uznané Zjevení Panny Marie z La-Salette: Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista. Církev se zatemní a svět upadne do zděšení

18. září 1846

Pak se Nejsvětější Panna obrátila ke mně a sdělila mi tajemství ve francouzštině.
Zde je úplné tajemství tak, jak mi jej řekla:
‚Melánie, co ti teď řeknu, nezůstane navždy tajné. V roce 1858 je můžeš uveřejnit.
Kněží, služebníci mého Syna, se stali stokou nečistoty pro svůj hanebný život,
nedostatek zbožnosti při celebrování svatých tajemství, lásku k penězům i pro
sklon k poctám a zábavám. Ano, život kněží volá po pomstě, a ta se již vznáší nad
jejich hlavami.
Běda kněžím i ostatním služebníkům Božím, kteří svou nevěrou a
špatným životem znovu křižují mého Syna!
Hříchy lidí volají do nebe a po pomstě, která již stojí za dveřmi. Není zde nikoho,
kdo by pro lid prosil o milosrdenství a odpuštění. Nejsou již žádné šlechetné
duše, není nikoho, kdo by byl hoden přinést věčnou oběť neposkvrněného Beránka
pro dobro světa.
Bůh bude trestat dosud nevídaným způsobem.
Běda obyvatelům země! Bůh na ně vylije plný kalich svého hněvu, a nikdo neujde
mnoha metlám.
Hlavy a vůdci Božího lidu zanedbali modlitbu a pokání, a démon jim zatemnil
rozum.
Stali se bludnými hvězdami, které ďábel přitahuje, aby je zničil.
Bůh dovolí starému hadovi zasévat roztržky a sváry mezi vládce, do všech vrstev
i rodin.

Přijdou tělesné i duševní bolesti. Bůh přenechá lidi sobě samým a bude sesílat
tresty po řadu pětatřiceti let.
Lidská společnost se nalézá v předvečer nejstrašlivějších soužení a největších
revolucí. Lidstvo se musí připravit na vládu železného karabáče a vypít do dna kalich
Božího hněvu
.
Náměstek mého Syna, papež Pius IX., již po roce 1859 nebude moci opustit
Řím. Je však odhodlaný a velkomyslný, a také bojuje zbraněmi víry i lásky: Budu s
ním. Nechť se má na pozoru před Napoleonem III. Je licoměrný, a kdyby chtěl být
jednoho dne papežem i císařem, Bůh se od něj brzy odvrátí. Je orlem, který chce
stoupat stále výš a výš, až padne na ostří vlastního meče, kterého nyní užívá k donucování národů.
Itálie bude potrestána za ctižádost setřást sladké jho Pána. Bude vydána na pospas
a krev bude proudit všude. Kostely zůstanou zavřené nebo znesvěcené, kněží
a řeholníci budou vyhnáni, zasvěcováni smrti a krutě zabíjeni. Mnozí z nich se
vzdají víry a počet těch, kteří od pravé víry odpadnou, bude nesmírně velký; mezi
nimi dokonce i biskupové.
Papež nechť je na stráži před divotvůrci, neboť se blíží čas, kdy se objeví nejúžasnější
události na zemi i ve vzduchu.
V roce 1864 bude Lucifer spolu s velkým množstvím démonů vypuštěn z pekla.
Démoni budou kus po kuse podrývat a podlamovat víru, a podaří se jim dokonce
zaslepit i Bohu zasvěcené osoby do té míry, že přijmou ducha špatných andělů.
Pokud se jim nedostane mimořádné milosti, většina řeholníků zcela ztratí víru a
mnoho duší uvrhnou do zkázy.
Na zemi převládnou špatné knihy a duchové temnoty všude uspí službu Bohu.
Budou mít velkou moc nad přírodou; v mnohých chrámech se těmto duchům bude
sloužit. Lidé budou zlými duchy přenášeni z místa na místo, a mezi nimi i duchovní,
protože se nenechají vést pravým duchem evangelia, který je duchem pokory,
milosrdenství a horlivosti ke cti Boží.
Duchové zemřelých budou probuzeni k životu.
To znamená, že mrtví, kteří žili na zemi, na sebe vezmou podobu spravedlivých
duší, aby tak snáze sváděli lidi. Tito zdánlivě k životu vzbuzení mrtví, mezi nimiž
se skryjí démoni, budou hlásat jiné evangelium, odporující Ježíšovu evangeliu a
popírající nebe i peklo. Všechny tyto duše jako by se znovu usadily ve svých tělech.
Všude se budou odehrávat nejpodivuhodnější zázračné věci, protože pravá víra
vyhasla a falešné světlo zaslepuje svět.
Běda mužům Církve, kteří se zaměstnávají výhradně hromaděním bohatství,
udržením své moci a pyšným panováním.
Náměstek mého Syna bude mnoho trpět, protože Církev bude po nějaký čas vystavena
velkému pronásledování. Ano, bude to doba temna a Církev projde hroznou
krizí.

Protože svatá víra v Boha upadá v zapomnění, chce se každý vést sám a cítí se
být nadřazený sobě rovným. Bude odstraněn veřejný řád i zplnomocnění Církve.
Řád a spravedlnost budou pošlapány; všude budou vidět jen vraždy, nenávist,
žárlivost a rozbroje, zmizí láska k vlasti i rodině.
Svatý Otec bude hodně trpět. Zůstanu s ním až do konce, abych přijala jeho
oběť. Zlí mu budou mnohokrát usilovat o život, aniž by mu však mohli uškodit, ale
ani on, ani jeho nástupce se nedožijí vítězství Církve.
Vlády budou mít všechny stejný cíl, spočívající v odstranění všech religiózních
principů a ve vytvoření prostoru materialismu, ateismu, spiritismu a všem možným
druhům nepravostí.
V roce 1865 bude vidět znesvěcení svatých míst.
V klášterech budou práchnivět ‚květy Církve‘ a démon se pyšně vypne k roli
krále srdcí. Představení religiózních společenství budou muset být při přijímání
nových členů velice opatrní, protože ďábel použije veškeré své vychytralosti, aby
do klášterů propašoval osoby oddané hříchu. Po celé zemi se rozšíří výstřednosti a
sklony k tělesným požitkům.
Francie, Itálie, Španělsko a Anglie se ocitnou ve válce, a ulicemi poteče krev.
Francouzi budou bojovat mezi sebou, Italové s Italy. Pak přijde hrozná všeobecná
válka. Na nějaký čas se Bůh neupamatuje ani na Francii, ani na Itálii, protože tam
evangelium Ježíše Krista již není známo. Démoni rozpoutají celou svou zlobu a zuřivost; lidé se budou vzájemně zabíjet až do domů.
Při prvním úderu Jeho meče se celá příroda zachvěje děsem, protože výstřednosti
a zločiny prorazily nebeskou klenbu. Paříž bude vypálena, Marseille poničí zemětřesení.
Mnohá velká města se zachvějí a budou zničena otřesy země. Všechno
se zdá být již ztraceno, všude panuje jenom vraždění a je slyšet pouze řinčení zbraní
a rouhání.
Spravedliví budou hodně trpět; jejich modlitby, pokání a slzy budou stoupat
k nebesům, a celý národ bude prosit o prominutí a smilování, o moji pomoc a přímluvu.
Tu Ježíš Kristus aktem své spravedlivosti a velkého milosrdenství ke spravedlivým
nařídí andělu všechny své nepřátele usmrtit. Všichni pronásledovatelé
Kristovy Církve i lidé, kteří se oddávali hříchu, naráz zahynou a země bude vypadat
jako poušť. Pak Bůh uzavře mír s lidmi a usmíří se s nimi. Bude se sloužit Ježíši
Kristu, jej vzývat a chválit. Všude rozkvete láska k bližním. Noví vládci budou
pravou rukou Církve svaté, mocné a silné Církve, která bude pokorná, zbožná,
chudá a horlivá podle příkladu ctností Ježíše Krista. Všude bude kázáno evangelium
a lidé udělají ve víře velký pokrok, protože zavládne jednota mezi dělníky Páně
a lidé budou žít v bázni Boží.
Mír a pokoj mezi lidmi nebudou mít dlouhého trvání. Pětadvacet let přebohaté
úrody je nechá znovu zapomenout, že hříchy lidí jsou příčinou všech trestů na zemi.
Předchůdce Antikrista se svými oddíly ze všech národů bude bojovat proti pravému
Kristovi, který je jediným spasitelem světa; bude prolévat hodně krve a usilovat
o zničení úcty k Bohu, aby si dodal jeho zdání.
Země bude trestána všemožným soužením (vedle moru a hladu, které všude zavládnou).
Válka bude stíhat válku až do poslední, kterou povede prostřednictvím
deseti králů Antikrist. Tito králové mají všichni stejný cíl a budou jediní, kdo povládne světu. Než se tak stane, bude světu dán jistý způsob zdánlivého míru; nebude
se myslet na nic jiného než na zábavy a radovánky. Špatní se budou oddávat
všemožným hříchům. Avšak děti svaté Církve, děti víry, mí skuteční následovníci,
budou posilovat lásku k Bohu a ctnostem, které jsou mně nejdražší. Těší mne pokorné,
Duchem Svatým vedené duše! S nimi budu bojovat až do naplnění času.
Příroda volá po pomstě na lidech a oni se chvějí hrůzou v očekávání toho, co je
za zločin znečistění země musí postihnout. Otřese zemí, otřese těmi, kteří jste slíbili
sloužit Ježíši Kristu, ale v nitru zbožňujete jen sami sebe, otřese jimi, neboť Bůh
vás vydá svému nepříteli za to, že jste svatá místa ponechali zkáze.
Mnohé kláštery již nejsou Božími domy, nýbrž revíry Asmodeje, démona nečistoty.
V ten čas vzejde Antikrist z hebrejské řeholnice, falešné panny, spojené se starým
hadem, mistrem smilstva, a jeho otcem bude biskup; již ve chvíli svého narození
bude soptit rouhání proti Bohu. Bude mít již také zuby, slovem, půjde o ztělesněného
Satana. Bude děsivě křičet, provádět podivuhodné věci a živit se výhradně
ohavnostmi. Bude mít bratry; i když nepůjde o ztělesněné démony, přesto
budou dětmi zla. Ve věku dvanácti let již budou nápadní odvážnými vítězstvími;
záhy každý z nich stane v čele armády a bude podporován pekelnými pluky.
V pořadí ročních dob nastane chaos a země bude vydávat jen špatné plody. Hvězdy
přestanou putovat po pravidelné dráze. Měsíc bude odrážet jen slabé, načervenalé
světlo. Voda i oheň upadnou na zeměkouli do křečovitých záchvěvů a hrozná
zemětřesení zničí pohoří i města.
Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.
Démoni budou s pomocí Antikrista provádět na zemi i v povětří neslýchané věci,
a lidé budou stále horší a horší.
Bůh dohlédne na své věrné služebníky i lidi dobré vůle, evangelium bude všude
kázáno, a všemu lidu i všem národům bude známa pravda.
Naléhavě na zemi apeluji a volám všechny skutečné učedníky živoucího Boha,
který panuje na nebesích.
Vyzývám všechny opravdové následovníky vtěleného Krista, jediného a pravého
Spasitele lidstva, volám svá dítka, mé skutečně zbožné, kteří se mně oddávají,
abych je vedla ke svému božskému Synovi. Volám takové, které takřka nesu v náručí,
takové, kteří žijí v mém duchu. A konečně volám apoštoly konce času, věrné
učedníky Ježíše Krista, kteří pohrdají vším pozemským, žijí v chudobě a pokoře,
v modlitbě a odříkání, v cudnosti a spojení s Bohem, v utrpení a nepoznáni světem.
Je čas, aby se dali poznat a šířili po zemi světlo. Pojďte a ukažte se jako mé milované
děti! Jsem s vámi a ve vás, dokud bude víra vaším světlem, které vás ozařuje
v těchto dnech hrůzy a děsu.
Dychtěte po horlivosti ve velebení Ježíše Krista. Bojujte, děti světla, vy počtem
malé stádečko, které všechno vidí a poznává, neboť přišel čas časů, doba konce.
Církev se zatemní a svět upadne do zděšení. Avšak Henoch a Eliáš, naplněni
Duchem Svatým, budou na místě. Promluví z nich moc Boží a lidé dobré vůle uvěří
v Boha, mnoho duší bude utěšeno. Mocí Ducha Svatého výrazně pokročí a odsoudí
ďábelské bludy Antikrista. Běda obyvatelům země! Přijdou krvavé války a
hladomory, epidemie a nakažlivé choroby. Jako strašlivé krupobití bude pršet hmyz
a zvířata. Hromové rány zachvějí městy a zemětřesení pod sebou pohřbí celé země.
V povětří budou slyšet hlasy, lidé budou bušit hlavami o zdi a přivolávat smrt, ale
ta si je se svými hrůzami najde jinde. Ve všech končinách světa poteče krev. Kdo
přežije, neukrátí-li Bůh dobu zkoušek? Krví, slzami a modlitbami spravedlivých se
Bůh nechá obměkčit.
Henoch a Eliáš musejí zemřít, pohanský Řím zmizí. Z nebe bude dštít oheň a
pohltí tři města. Celý kosmos naplní zděšení a mnozí se nechají svést, protože nectili
pravého Krista, který mezi nimi žil. Nastal čas, slunce se zatemňuje, jen víra
bude žít.
Přišel čas, propast se otvírá. Již je zde nejvyšší pán temnot; šelma se svou družinou
se zjevila a vydává se za spasitele světa. Pyšně se dává poznat a zdvihá se k nebi;
dech svatého archanděla Michaela ji však potlačí. Bude svržena na zem, která se
již po tři dny nachází v ustavičných bědách, objeví se ve svém ohnivém těle. Pak
však bude navždy i s celým doprovodem uvržena do propasti pekelné. Voda a oheň
země budou očištěny od všech pyšných výtvorů lidí a všechno se obnoví. Bude se
sloužit Bohu a velebit je.
Rapture
4 (KAT) A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.
Vieš o čom tu hovoril sv Pavol?
apredsasatoci
o tom hovori Jezisova modlitba - prid kralovstvo Tvoje! je to zivot svateho cloveka.

co som vyhrala?
Rapture
@apredsasatoci to je jeho slávny príchod na Olivovu horu, kedy sa zjaví v sláve?, Druhý príchod, mi celá cirkev príde spolu s našim Pánom
Mates5485
Rapture
Prepáč,neviem ako ostatní,ale ja neuznávam jehovistické a protestantské žvásty a drísty a učenie o vytrhnutý,kde prikladate niektorý ešte dátum kedy budete mať vytrhnutie neviem či ovocia na obdobie leta alebo čo :D. Vytrhnutie ako sa to nazýva bude iba na konci sveta. Najprv bude antikrist plnom a fyzickom rozsahu útočiť a potom príde nás pravý JK v oblakoch a zabije ho dychom svojich … Více
Mates5485
Rapture dával si tu stránku www.jw.org/sk/ je to veľký jed a mor
Rapture
@Mates5485 čože som dával? Jehovisticku stránku?, Neviem o tom ,určite nie, ukáž kde,
A po druhé vychvátenie nastane ,ale neviem kedy a neviem ako to presne bude, a prečo ťa to trápi????, Šak sa opýtaj Ducha Svätého, on ti odpovie
Dobrú noc
bohušek
vy moderní katolíci(lépe luteráni), nemáte pojem kde je KC, ty vaše pseudozjevení vás uvrhávají do propastí démonů, Sašo Nečas@johnfrax
johnfrax
Ahoj bohušek,rád sa nechám poučiť,kde je KC,nie som luterán,i keď ak sa niekto narodil do luteránskej rodiny a je dobrým luteránom,kresťanom,tak je Bohu milým.Ktoré psedozjavenia máš na mysli? Bohu šek,teší ma,Alexander Nečas.
bohušek
pozri si svoj profil Sašenko, nejsi schopen vznést jeden argument, radši oponenta zablokuješ
bohušek
ani ten nejzbožnější luterán neprojde branou Božího milosrdenství pokud nepřijme tradici a nauku KC
bohušek
tak neprovokuj a zkoušej to na někoho jiného