Clicks208
Stylita
21

Boží slovo na den 23.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka.

(Ježíš) opět vstoupil do synagogy. Byl tam člověk s ochrnulou rukou. Dávali (na Ježíše) pozor, zdali ho uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. On tomu člověku s ochrnulou rukou řekl: "Vstaň, pojď doprostřed!" Pak se (farizeů) zeptal: "Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle? Život zachránit, anebo zabít?" Ale oni mlčeli. Zarmoucen nad zatvrzelostí jejich srdce, rozhlédl se po nich s hněvem a řekl tomu člověku: "Vztáhni ruku!" Vztáhl ji, a ruka byla zase v pořádku. Farizeové šli hned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by ho zahubili.
Mk 3,1-6
acer
k listu židům: Abraham uznal Melchizedechovu přednost tím, že přijal od něho požehnání a pak že mu dal desátý díl z kořisti. - Je králem spravedlivosti a pokoje. Sv.Tomáš říká: „Dobře spojuje spravedlnost a pokoj, protože nikdo nezavedl pokoj, kdo nezachovává spravedlnost“.
V Písmě sv. se totiž neudává jeho rod a doba vlády; ne že by neměl rodokmen. (Pro levitské kněze bylo důležité, aby měli …More
k listu židům: Abraham uznal Melchizedechovu přednost tím, že přijal od něho požehnání a pak že mu dal desátý díl z kořisti. - Je králem spravedlivosti a pokoje. Sv.Tomáš říká: „Dobře spojuje spravedlnost a pokoj, protože nikdo nezavedl pokoj, kdo nezachovává spravedlnost“.
V Písmě sv. se totiž neudává jeho rod a doba vlády; ne že by neměl rodokmen. (Pro levitské kněze bylo důležité, aby měli rodokmen až po Leviho.) Tak se podobá Synu Božímu, který na zemi nemá otce, na nebi nemá matku a jako Bůh je věčný.
Žalmista (109, 4) předpověděl toto věčné kněžství Kristovo, které má jiný ráz, než mělo starozákonní kněžství levitské.
Starý Zákon se nazývá „předpisem", protože byl dán člověku jako něco zvenku; a takový ráz má i starozákonní kněžství. Tak ani Zákon, ani kněžství nebylo něco vnitřního, co by člověka posvětilo a duchovně oživilo. Proto obojí muselo skončit, když byla dána nová naděje skrze Kristovo kněžství; skrze ně se nám dostává posvěcení a nový život, a tedy přiblížení k Bohu samému.
Libor Halik likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Melchizedech byl král Sálemu a kněz Boha Nejvyššího. Když se Abrahám vracel po porážce králů, vyšel mu vstříc a požehnal mu. Abrahám mu přidělil ze všeho desátek. (Jméno Melchizedech) se vykládá "král spravedlnosti" a král Sálemu zase (znamená) "král pokoje". Neuvádí se jeho otec, matka,…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Melchizedech byl král Sálemu a kněz Boha Nejvyššího. Když se Abrahám vracel po porážce králů, vyšel mu vstříc a požehnal mu. Abrahám mu přidělil ze všeho desátek. (Jméno Melchizedech) se vykládá "král spravedlnosti" a král Sálemu zase (znamená) "král pokoje". Neuvádí se jeho otec, matka, rodokmen, kdy začal žít a kdy skonal; a tím se podobá Božímu Synu a zůstává knězem navždy. A je to ještě zřejmější, protože se objevuje jiný kněz Melchizedechovi podobný, který se jím stal ne podle předpisu o tělesném původu, nýbrž mocí života nezničitelného. Vždyť (o něm) je dosvědčeno: `Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova'!
Zid 7,1-3.15-17

Žalm:
Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!

Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po mé pravici,
dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám."

Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu:
"Panuj uprostřed svých nepřátel!

Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku:
zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou."

Hospodin přísahal a nebude toho litovat:
"Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!"
Zl 110
Žalm 110

Evangelium: Mk 3,1-6

Církevní kalendář:
sv. Ildefons
Narodil se asi v r. 606. Stal se vzdělaným mnichem a r. 657 arcibiskupem v rodném Toledu. Je autorem spisů o panenství P. Marie a dalších. Známý byl nejen jako spisovatel, ale i hudebník. Vystupoval energicky, ale přitom s laskavostí, dobročinností, otcovskou starostlivostí a trpělivým poučováním. Jeho nástupce chválil jeho ctnosti i schopnosti.
více: catholica.cz