Clicks3.1K
AKSORZ
164

Ekumeniczne "Ziarno" w TVP !

Tydzień modlitwy o jedność chrześcijan trwający od 18-25 stycznia 2018r to czas w którym organizowane są różnego rodzaju inicjatywy , spotkania jak i nabożeństwa ekumeniczne zakończone „Dniem Islamu” w Kościele Katolickim. Niestety to ekumeniczne szaleństwo nie oszczędziło nawet najmłodszych dzieci którym zaserwowano program Ziarno pt. „Śniadanie ekumeniczne”. Do programu zaproszono prawosławnego duchownego ks.Dawida Raminowicza oraz przedstawicielkę kościoła luterańskiego panią diakon Halinę Radacz. Program prowadzi ks.Adam Węgrzyn SBD. Ogólny wydźwięk programu to jedność wszystkich wyznań w jednym kościele.

Co boli najbardziej to to, że program ziarno kształtuje młodych katolików przedstawiając im prawdy wiary katolickiej oraz sylwetki świętych jak i objawień w które wierzymy. Lecz nagle w tym odcinku to co nauczano dotychczas dzieci zostaje wywrócone. Okazuje się że „księdzem” może być kobieta, że spowiedź sakramentalna nie jest potrzebna a nawet jeżeli to w kościele luterańskim można iść do pani Haliny i poopowiadać jej co leży na sercu. Że był „wspaniały człowiek” jak Marcin Luter który wyzwolił Biblię z dziwnego języka łacińskiego którego i tak nikt nie rozumiał.

Jednak po kolei :

www.youtube.com/watch

Jedno ze „spontanicznych” pytań w programie brzmiało „czy pani jest księdzem”. W odpowiedzi słyszymy że „i tak i nie” bo pani Halina sprawuje wiele urzędów. Na kolejne pytanie odnośnie spowiedzi po raz kolejny odpowiedź brzmi „tak i nie”. W tym momencie aż cisną się do ust słowa Pana Jezusa „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.” (Mt 5 , 37). Jednak to jest właśnie domeną protestantów mówić i tworzyć podziały wyznaniowe według własnych upodobań. Jak można publicznie opowiadać w katolickim programie że jest się księdzem nie dopowiadając że w wyznaniu protestanckim nie ma czegoś takiego jak sukcesja apostolska a więc nie istnieje coś takiego jak święcenia kapłańskie. Niestety w dobie dobroludzizmu ekumenicznego tak marginalna prawda nie ma znaczenia. Jak już uprzednio pisałem herezja Lutra … o przepraszam … ks.dr Lutra jak i Jana Kalwina została przedstawiona jako "wspaniała przysługa dla ludzkości", która wyzwoliła Słowo Boże tak skutecznie ukrywane przez Kościół. Reformatorzy wyzwoliciele dali ludzkości Biblię dla ludu w języku narodowym. Zapewne był to ich jedyny zamysł i wkład w polepszenie duchowego bytu ludu bożego umęczonego łaciną ludzi. W bardzo sprytny i łagodny sposób przedstawiono protestancki pogląd Sola Scriptura (Tylko Pismo) które odrzuca Tradycję i objawienia uznane przez Kościół Katolicki. Wydawać by się mogło że ks.Węgrzyn uratuje sytuację broniąc nauki Kościoła. Owszem wspomniał o dwóch filarach wiary katolickiej Pismo Święte i Tradycja jednak zaraz po tym pada „spontaniczne” pytanie do pani Haliny o znajomość Pisma Świętego u Ewangeliów. Po raz kolejny serce zadrżało mi z radości gdy ks.Węgrzyn tłumaczy że według nauki katolickiej tylko Kościołowi Katolickiemu przysługuje prawo o autentycznym rozstrzyganiu Pisma Świętego – BRAWO ! Jednak zaprogramowane zachowanie dzieci w studio nie pozwala na jakakolwiek refleksję czy pytanie typu - „zaraz zaraz, skoro Urząd Nauczycielski Kościoła zapewnia nam właściwe rozumienie Pisma Świętego w taki sposób abyśmy nie zbłądzili to jak jest u Luteran ? Czy tam panuje zasada „róbta co chceta ?” Podejrzewam że odpowiedź była by jak wcześniej „i tak i nie”. Zakończenie programu to krótka przemowa ks.Antoniego Długasza mówiąca o tym aby wszyscy chrześcijanie zjednoczyli się. Jednak pytanie brzmi - W co konkretnie ? W jaki kościół ? W nowy kościół zjednoczony ? A może jednak aby ludzie innych wyznań weszły na drogę Kościoła Katolickiego który posiada pełnię prawdy a przede wszystkim sakramenty które jak naucza są niezbędne do zbawienia ? Żadna z takich odpowiedzi nie pada a wydźwięk programu zostaje pusty jak i cała idea wypaczonego ekumenizmu.

Może niech podsumowaniem będzie 87 punkt z encykliki Mystici Corporis (O Kościele, Mistycznym Ciele Chrystusa) w której papież Pius XII pisał :

„Tych również, którzy do widzialnej budowy Kościoła nie należą, My od początku naszego Pontyfikatu, jak zresztą wiecie, Czcigodni Bracia, powierzyliśmy Opiece niebieskiej, uroczyście to stwierdzając, że gdy śladami Dobrego Pasterza kroczymy, nie mamy innego, równie serdecznego pragnienia nad to, aby oni "życie mieli i obficiej mieli".

I to uroczyste nasze oświadczenie chcemy tu przez tę Encyklikę powtórzyć, w której głosimy chwalę "wielkiego i wspaniałego Cała Chrystusowego" (Ireneusz).

W tym celu upraszaliśmy Sobie modły całego Kościoła i zapraszamy wszystkich i każdego z osobna sercem, pełnym miłości, aby idąc dobrowolnie i ochotnie za natchnieniem wewnętrznym łaski Bożej, starali się wydobyć z tego stanu, w którym o wieczne zbawienie własnej duszy spokojni być nie mogą (Pius IX, Jam vos omnes, 1866).

Chociaż bowiem nieświadomym jakimś pragnieniem i życzeniem kierowaliby się ku Mistycznym Ciału Zbawiciela, tracą tyle i tak wielkich łask niebieskich i pomocy, które uzyskać można tylko w Kościele Katolickim.

Niechże więc wejdą do jedności katolickiej
i z Nami w tej jednej budowie Ciała Jezusa Chrystusa złączeni, do jednej Głowy się zwrócą w tej społeczności, pełnej najchwalebniejszej miłości. Nie ustając nigdy w prośbach Naszych do Ducha miłości i prawdy, czekamy na nich z podniesionymi i otwartymi rękoma, jako na tych, co mają przyjść nie do obcego, ale do swojego własnego i ojcowskiego domu.”


Dodatkowo przytoczę jeszcze nauczanie ekumeniczne telewizji internetowej Lumen (internetowa telewizja nowej ewangelizacji) w której tak oto pokazuje się losy Chrześcijan od początku dziejów:

https://youtu.be/kEU5J_joXtA?t=1m21s

Jak widzimy że na początku istniała jedna wspólnota chrześcijańska (którą na pewno nie należy mylić z Kościołem Katolickim) z której odłączyły się Prawosławni i Protestanci … Takie nauczanie dzieci przez kolejną katolicką telewizję buduje obraz ukazujący że trzeba powrócić do stanu jaki miał miejsce w pierwszych wiekach Kościoła – bo taka była i jest wola Pana Jezusa. Taki stan rzeczy nie powinien dziwić gdyż jednym z filarów nowej ewangelizacji jest właśnie szeroko pojęty ekumenizm na którym cały ruch zaistniał czerpiąc wiele od protestantów.

Również w tym miejscu pozwolę sobie zacytować słowa z Encykliki Piusa XI "Mortalium animos" O popieraniu prawdziwej jedności religii :

"Ustanowienie jednego jedynego Kościoła przez Chrystusa

Byśmy jednak na chwałę Boga i dla naszego zbawienia mogli obie te rzeczy słusznie wypełnić, Jednorodzony Syn Boga ustanowił na ziemi swój Kościół. A więc sądzimy, że ci, którzy mienią się chrześcijanami, nie mogą nie uwierzyć, że Chrystus ustanowił Kościół i to jeden jedyny. Gdy się jednak dalej pytamy, jakiego rodzaju ten Kościół z woli swego Założyciela ma być, nie wszyscy są jednego zdania. Wielu np. jest zdania, że Kościół Chrystusa nie musi być widomy, przynajmniej o tyle, że nie musi występować w formie jednego ciała wiernych, wyznających jedną i tę samą naukę i pozostających pod jednym nauczycielem i jednym kierownikiem. A pod widomym Kościołem nie rozumieją niczego innego, jak tylko fakt związku, złożonego z rozmaitych chrześcijańskich wspólnot, choćby te wspólnoty wyznawały różne, albo wzajemnie zwalczające się nauki.

Błędne zapatrywania o zjednoczeniu w wierze

W tym miejscu należy objaśnić i usunąć błędne zapatrywania, na których wspiera się cała podstawa tych spraw i te różnorodne wspólne dążenia niekatolików ku zjednoczeniu chrześcijańskich Kościołów, o czym była mowa. Inicjatorzy tej idei prawie wciąż przytaczają słowa Chrystusa: Ut omnes unum sint (...) Fiet unum ovile et unus pastor ("Aby wszyscy byli jedno (...) Jedna niech będzie owczarnia i jeden pasterz")14 , ale w ten sposób, jakby te słowa wyrażały życzenie i prośbę, które mają się dopiero spełnić. Są bowiem zdania, że jedność wiary i kierownictwa - co jest znamieniem prawdziwego i jednego Kościoła Chrystusa - nigdy poprzednio nie istniała i dzisiaj także nie istnieje. (…) Mówią też, że Kościół sam przez się, już ze względu na swą naturę, rozpada się na części, to jest składa się z wielu odrębnych Kościołów, czy też odrębnych wspólnot, które wprawdzie w kilku zasadniczych punktach nauki są zgodne, ale w innych punktach się różnią. Istnieją one według ich zdania na równych prawach. Kościół - tak sądzą - co najwyżej tylko w okresie od czasów apostolskich aż do pierwszych soborów powszechnych był jeden jedyny i zgodny. Mówią, że należy więc dawne sprawy sporne i różnice zdań, które po dziś dzień są kością niezgody wśród rodzin chrześcijańskich, pozostawić na boku, z innych zaś nauk ulepić i przedłożyć wspólną regułę wiary, której wyznawanie zbratałoby wszystkich i przez co wszyscy czuliby się braćmi. (…). Oto, Czcigodni Bracia, ich wspólne zapatrywania."


Text ukazał się na Fb "Prawda o ruchu charyzmatycznym"


////////////////////////////////////////////////////////
"Jesteśmy w trakcie pełnego kryzysu wiary!"- o obecnej anarchii i apostazji w Kościele mówi ks. Bux

Utrzymywać że wszystkie religie są głosem prawdy, jest największą niedorzecznością.

Nie dosyć na tym, wszystkie religie chcą pochodzić z nieba, i w samej istocie ta z nich będzie prawdziwą, która tego dowieść potrafi; inne zaś pozostaną urojeniem lub kłamstwem...

Jestże rzeczą podobną do prawdy,…
More
"Jesteśmy w trakcie pełnego kryzysu wiary!"- o obecnej anarchii i apostazji w Kościele mówi ks. Bux

Utrzymywać że wszystkie religie są głosem prawdy, jest największą niedorzecznością.

Nie dosyć na tym, wszystkie religie chcą pochodzić z nieba, i w samej istocie ta z nich będzie prawdziwą, która tego dowieść potrafi; inne zaś pozostaną urojeniem lub kłamstwem...

Jestże rzeczą podobną do prawdy, aby wszystkie religie, wszystkie wyznania, zarówno były miłymi Bogu?

Wszakże nieskończona prawda nie może kochać błędu, a to co jest złem nie może się podobać dobroci bez granic!

Ten zatem co twierdzi, że wszystkie religie zarówno są dobre, że za pomocą jakiegokolwiek wyznania człowiek dopełnia obowiązków swoich względem Boga, bluźni przeciwko prawdzie, urąga dobroci Stworzyciela.


(Ks. Jakub Balmes, O sposobie osiągnienia prawdy. Filozofia praktyczna. Tłumaczenie z hiszpańskiego. Poznań 1853, ss. 132-133).
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny
o nawrócenie heretyków
.


Panno przemożna, która wyniszczyłaś wszystkie herezje całego świata,

wyzwól świat chrześcijański z sideł szatańskich i wejrzyj łaskawie na dusze,

zdradą szatańską zwiedzione,

aby porzuciwszy wszelką przewrotność heretycką serca błądzących opamiętały się i do jedności prawdy katolickiej wróciły,

za Twoim wstawieniem się do Pana …
More
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny
o nawrócenie heretyków
.


Panno przemożna, która wyniszczyłaś wszystkie herezje całego świata,

wyzwól świat chrześcijański z sideł szatańskich i wejrzyj łaskawie na dusze,

zdradą szatańską zwiedzione,

aby porzuciwszy wszelką przewrotność heretycką serca błądzących opamiętały się i do jedności prawdy katolickiej wróciły,

za Twoim wstawieniem się do Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego,

który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po

wszystkie wieki wieków.
peccatoribus
Wszystko to jest godne największego pożałowania..niestety..,
yuitrel and one more user like this.
yuitrel likes this.
Amid likes this.
ratiorustica
Pogonić tą babę w przebraniu księdza. Karnawał się jeszcze nie rozpoczął.
Ojciec święty Pius XI wydał encyklikę "Mortalium animos" w której uroczyście potępił ekumenizm, przestrzegając katolików przed tą śmiertelną dla Wiary pułapką:

"Wyznawcy tej idei (tj. ekumenizmu - przyp.ŁK) nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i stopniowo popadają w naturalizm i ateizm.

Z tego jasno wynika, że ktokolwiek …More
Ojciec święty Pius XI wydał encyklikę "Mortalium animos" w której uroczyście potępił ekumenizm, przestrzegając katolików przed tą śmiertelną dla Wiary pułapką:

"Wyznawcy tej idei (tj. ekumenizmu - przyp.ŁK) nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i stopniowo popadają w naturalizm i ateizm.

Z tego jasno wynika, że ktokolwiek popiera podobne idee lub bierze udział w ich przedsięwzięciach, odstępuje zupełnie od religii przez Boga objawionej,..
Papież w swej encyklice przypomniał także odwieczne nauczanie Magisterium Kościoła w zakresie dzieła ewangelizacji:

"Jasną rzeczą więc jest, Czcigodni Bracia, dlaczego Stolica Apostolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjazdach niekatolickich.

Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono …
More
Papież w swej encyklice przypomniał także odwieczne nauczanie Magisterium Kościoła w zakresie dzieła ewangelizacji:

"Jasną rzeczą więc jest, Czcigodni Bracia, dlaczego Stolica Apostolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjazdach niekatolickich.

Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego, prawdziwego Kościoła katolickiego,
od którego kiedyś, niestety, odpadli".
..
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Antychryst

Kim jest ta postać, która budzi lęk i kojarzy się z popadnięciem ludzkości w totalną niewolę zła?

Święty Jan przedstawia Antychrysta jako tego, który zaprzecza, że Pan Jezus jest Królem (Mesjaszem) ludzi i narodów, gdyż on sam chce ogłosić się ich królem (por. lJ 2,22).
.
@Rebelius Już poprawione :) Dzięki że zauważyłeś :)
Katechizm św. Piusa X:
P. 158. Kto jest poza Kościołem, ustanowionym przez Jezusa Chrystusa?
O. Poza Kościołem, ustanowionym przez Jezusa Chrystusa są:
1. nieochrzczeni
2. jawni apostaci, heretycy, schizmatycy i ci ekskomunikowani, których należy unikać.
wacula25@wp.pl
ekumenizm znakiem nadziei na powrót do jedności Europy .Ekumenizm ma wiele wspólnego z nową ewangelizacją - I realizowany jest w konkretnej postaci w miejscu symbolicznym, czyli podczas Europejskich Spotkań Młodych. Duchowy ekumenizm jest jedyną odpowiedzią na choroby świata WIARY............
predex
EEE to chyba jednak facet tylko ladnie umalowany.
Weronika.S
Marcin Luter, który zanegował Kościół Katolicki jest postrzegany jako ,,wspaniały człowiek,, a stanowisko takie jest nawet nie tyle heretyckie, co wprost demoniczne...
Weronika.S
Ekumenizm to szeroka autostrada (a nie nakazana przez Chrystusa wąska stroma ścieżka), która prowadzi do religijnego niebytu. To zwiedzenie wiernych wewnątrz Kościoła jest tragedią współczesności. Chrystus zapytał Apostołów ,,i wy chcecie odejść?,, Odpowiedzieli: ,,dokąd pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego,,. Apostołowie nie odeszli, ale ekumeniści odchodząc od Chrystusa, kontestują Jego …More
Ekumenizm to szeroka autostrada (a nie nakazana przez Chrystusa wąska stroma ścieżka), która prowadzi do religijnego niebytu. To zwiedzenie wiernych wewnątrz Kościoła jest tragedią współczesności. Chrystus zapytał Apostołów ,,i wy chcecie odejść?,, Odpowiedzieli: ,,dokąd pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego,,. Apostołowie nie odeszli, ale ekumeniści odchodząc od Chrystusa, kontestują Jego naukę.
Edgar71 likes this.
nie ma łączenia bez wyrzeczenia się herezji i przystąpienia do jedynej prawdziwej wiary Świętego Kościoła Rzymskokatolickiego..
Weronika.S and one more user like this.
Weronika.S likes this.
Agnieszka -C likes this.
Marny Apologeta
Cała prawda !
Marny Apologeta likes this.