Jazyk
Zobrazení
163
menhir 10 1

Definice víry

Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. (Žd 11:1)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 Ó, nerozumní Galaťané, kdo vás očaroval, vás, kterým byl před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný?
2 Toto jediné se chci od vás dovědět: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, nebo na základě slyšení víry?
3 To jste tak nerozumní? Začali jste Duchem, a nyní dokončujete tělem?
4 Tolik jste vytrpěli nadarmo? Jestliže to skutečně bylo nadarmo!
5 Tedy ten, který vás vystrojuje Duchem a působí mezi vámi mocné věci, činí tak na základě skutků Zákona, nebo na základě slyšení víry?
6 Je tomu jako s Abrahamem: ‚uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost.‘
7 Vězte tedy, že ti, kdo jsou z víry, jsou synové Abrahamovi.
8 Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry; dopředu oznámilo Abrahamovi: ‚V tobě budou požehnány všechny národy.‘
9 Takže ti, kdo jsou z víry, docházejí požehnání s věřícím Abrahamem.
10 Neboť všichni ti, kteří jsou ze skutků Zákona, jsou pod prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, kdo nezůstává ve všem tom, co je napsáno v knize Zákona, aby to činil.‘
11 Je jasné, že Zákonem není nikdo před Bohem ospravedlňován, neboť ‚spravedlivý bude živ z víry‘.
12 Zákon však není z víry, nýbrž: ‚Kdo ty věci bude činit, bude v nich živ.‘
13 Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě.‘
14 To proto, aby k pohanům přišlo to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha.
15 Bratři, po lidsku pravím: Už potvrzenou závěť člověka nikdo neruší ani k ní nic nepřipojuje.
16 Zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Písmo neříká: ‚a potomkům ‘, jako by jich bylo mnoho, ale jedná se jen o jednoho: ‚a tvému potomku,‘ a tím potomkem je Kristus.
17 Říkám tedy toto: Zákon, jenž byl dán po čtyřech stech třiceti letech, nemůže zrušit smlouvu již předtím právoplatně potvrzenou od Boha, a tak zmařit to zaslíbení.
18 Neboť jestliže je to dědictví ze Zákona, není již ze zaslíbení; Abrahamovi je však Bůh daroval skrze zaslíbení.
19 K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli přestoupením, dokud by nepřišel potomek, kterému bylo dáno zaslíbení. Byl ustanoven skrze anděly rukou prostředníka.
20 Prostředník však není jen pro jednu stranu, Bůh však je jeden.
21 Staví se tedy Zákon proti Božím zaslíbením? Rozhodně ne! Neboť kdyby byl dán Zákon, který by byl mocen obživit, byla by spravedlnost vskutku ze Zákona.
22 Avšak Písmo uzavřelo všechno pod hřích, aby bylo dáno zaslíbení z víry Ježíše Krista těm, kdo věří.
23 Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod Zákonem, uzavíráni pro víru, která měla být zjevena,
24 takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry.
25 Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli.
26 Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši.
27 Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli.
28 Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
29 A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.
menhir
Poučení pro ty, kteří jsou způsobilí k učení.
Stejné jako je tomu v případě skutků z víry, je to i v případě tohoto výroku:
1Co se týká duchovních projevů, bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti. 2Víte, že když jste byli pohané, bývali jste neodolatelně vlečeni k němým modlám. 3Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v Duchu Božím, neřekne: ‚Ježíš buď proklet,‘ a nikdo nemůže říci: ‚Pán Ježíš,… Více
snakee
Evičko, chápeš to v duchu Antonína Eliáše Dohnala
snakee
Kutíku ve sto registracích netroll menhir předevčírem

Pán Ježíš se neptal učedníků: "Kde jsou vaše skutky?"!!! Ptal se po víře. Kdyby měli učedníci víru, nepodléhali by strachu. Zde vidíme, jak vše spolu souvisí. Kdo má strach, nemá lásku. Nemá Boha. Nemá syna, Syna, ani Otce. Kdyby měli učedníci víru, sami by přikázali větrům a vodě a nastal by KLID.
Cožpak neznáte toto zaslíbení z Ježíšovýc… Více
menhir
Nestačí věřit, že je nad námi Bůh. To není ta víra, kterou od nás požaduje Kristus. Náboženské přesvědčení, které člověku umožňuje, aby si dělal, co chce, je k ničemu. Satan ví, že je Bůh a stejně si dělá co chce, taková víra je satanská.
Podle hloupostí, kterými se tu vzájemně trápíte, je snadno rozpoznat, že nemáte víru. Skutečnou víru.
Samson1
No menhir, nevím co přesně nazýváš hloupostí, ale obsah víry je hodně široký, třebas víra v přítomnost Krista v eucharistii, že je třeba jíst a pít, abys měl v sobě život no a Bůh je stále ve třech osobách, Stvořitel, Vykupitel, Posvětitel a jsou v plné jednotě.
menhir
1Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
2neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.
(Řím 5:1-2)
Kdybyste měli víru, netrápili byste se hloupostmi.
miňocraft
Viera,viera a ešte raz VIERA!
Bez nej nemá cenu žiaden skutok.Viera v Ježiša-Mesiáša a vykupitela sprostredkúva večný život.On je ten,ktorý zobral na seba každý môj hriech,ktorý som spáchal,alebo ešte aj spácham a vyznám a On sám zomrel aj s mojim hriechom na kríži a mna očistil.Zadarmo,z lásky ku mne aby zotrel môj dlžobný úpis,ktorým satan svedčil proti mne!
menhir
Pán Ježíš se neptal učedníků: "Kde jsou vaše skutky?"!!! Ptal se po víře. Kdyby měli učedníci víru, nepodléhali by strachu. Zde vidíme, jak vše spolu souvisí. Kdo má strach, nemá lásku. Nemá Boha. Nemá syna, Syna, ani Otce. Kdyby měli učedníci víru, sami by přikázali větrům a vodě a nastal by KLID.
Cožpak neznáte toto zaslíbení z Ježíšových úst?
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on … Více
menhir
Kde je vaše víra?
22Stalo se, že jednoho dne vstoupil do lodi se svými učedníky a řekl jim: „Přeplavme se na druhou stranu jezera.“ A vypluli.
23Zatímco se plavili, usnul. A na jezero se snesla větrná bouře; začali se naplňovat vodou a byli v nebezpečí.
24Přistoupili k němu, vzbudili ho a řekli: „Mistře, Mistře, hyneme!“ On vstal, pohrozil větru a přívalu vod; i ustaly a nastal klid.
25Řekl jim: …
Více
menhir
K zamyšlení pro ty, kteří upřímně hledají Boha:
Abraham uvěřil. To je již skutek.
23I naplnilo se Písmo, které praví: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost‘ a byl nazván Božím přítelem. 24Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlňován, a ne jen z víry. (Jakub 2:23-24)