ഭാഷ
46

റെക്കോഡിനുടമയായ ഒരു വൈദികൻ

പോർച്ചുഗൽ: ഫാ. ഷോവാക്കിം പ്രൈറ ദ കൂഞ്ഞ പോർച്ചുഗലിലെ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള വൈദികനാണ്. ജൂലൈ 8-ന് അദ്ദേഹത്തിന് 105 വയസ്സ് തികഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് …
അഭിപ്രായം എഴുതുക …