Zobrazení343
Victory
5

František a Dignitatis Humanae


Na II. vatikánském koncilu (2VK) bylo implicitně vyhlášeno a oficiálně schváleno jiné evangelium a byl přijat jiný duch.
Co je podstatou evangelia? Ježíš je jediný Spasitel! Všichni lidé zhřešili a zasloužili si věčné zavržení. Hříchem ztratil člověk důstojnost Božího dítěte a stal se otrokem zla a ďábla. Bůh ale ze své velké lásky dal svého Syna Ježíše Krista, který za nás zemřel na kříži. Kdo uvěří v Krista a přijme Ho za svého Spasitele, dostane odpuštění hříchů, obdrží v Kristu vysvobození a stane se Božím dítětem. Dědičný hřích však dále působí v duši a stahuje člověka zpět do otroctví. Proto svoboda Božích dětí musí být udržována zachováváním Božích přikázání. Největším z nich je láska k Bohu a k bližnímu.
Na tomto základě byla vybudována i evropská civilizace. Zlom nastal na 2VK. Církev byla otevřena duchu pohanství a nastala jeho masová invaze. Důsledkem je likvidace křesťanství, redukce – genocida lidstva a věčné zavržení.
V dokumentu Dignitatis Humanae je zakódována ideologie falešného humanismu. Zde už není centrem Bůh, ale člověk s jeho „právy“ a falešnou svobodou a důstojností. Koncil ignoruje realitu hříchu, nebere vážně Boží přikázání, která člověka chrání. Koncil nezdůrazňuje pokání jako cestu ke spáse a osvobození od hříchu. Duch 2VK katolíky tlačí na cestu vzpoury proti Bohu a do apostaze.
Dnes už vidíme a žneme plody tohoto zhoubného učení a ducha. Jsou uzákoňovány nejtěžší zločiny proti lidskosti: transgenderismus, kradení dětí rodičům a dávání je homosexuálům a pedofilům...
Toto je ovoce II. Vatikána. Dnes ho prosazuje František a neodchyluje se od něj, jak říká, ani o milimetr.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

11. 2. 2019
Monika G a 4 více uživatelům se to líbi.
Monika G se to líbí.
Mates5485 se to líbí.
Coburg se to líbí.
apredsasatoci se to líbí.
Bohumila se to líbí.