Jazyk
Zobrazení
449
Victory 2

Reakce na komentář kard. Müllera

Vážený pane kardinále,
máte pravdu, že nelze generalizovat a za zločin jednoho kněze odsuzovat všechny. Rovněž máte pravdu, že příčinou zneužívání není v žádném případě celibát. Ve Vašem komentáři („Nic se nezlepší popíráním faktů“) však neuvádíte pravou příčinu homosexuálních zločinů. Tou příčinou jsou hereze a neopohanství (srov. Ř 1).
Citujeme z Vašeho komentáře: „Když duchovní spáchá zločin sexuálního zneužívání na mladistvých, naši ideologové neváhají obviňovat všechny kněze, anebo Církev – jak teologicky nevzdělaně říkají.“
Odpověď: Kořen homosexuality je teologicky odůvodněn v listě k Římanům 1,25-26: „Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli... Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní... muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti.“ Zkráceně: Hereze + neopohanství = homosexualita
Hereze
: II. Vaticanum mlčelo k herezím neomodernismu a tím je de facto schválilo. Brzy pronikly na všechny teologické fakulty. Postupně vyměnily pravdu Boží za lež“.
Neopohanství: Nostra aetate (1965) + Assisi (1986...) otevřely dveře do církve pohanství, které se klaní a slouží tvorstvu místo Stvořiteli.
Ovocem je Boží trest: masové rozšíření homosexuality! Církev odmítla pravdivé pokání z hříchů proti 1. přikázání, to je z herezí a z modlářství. Tato apostatická církev nese vinu za to, že kněží, biskupové a kardinálové propadají homosexualismu. Budoucí kněz je v semináři živený herezemi a tzv. úctou k pohanství a nemůže být vysvěcen, pokud by se proti herezím postavil. Jak by mohl takový kněz hájit pravověrné učení a Boží zákon? Vždyť přece hlava církve líbá nohy transsexuálům, obětem homosexuálního zneužívání sugestivně tvrdí herezi: „Bůh tě tak stvořil, takového tě miluje i ty se tak musíš milovat,“ a přitom kryje homosexuální zločiny. Toho však, kdo na tyto zločiny veřejně ukazuje a požaduje vykořenění homosexuální sítě na nejvyšších místech, nazývá ďáblem.
Bez pravdivého pokání církve v oblasti víry se morální zvrácenosti nevykoření!
Citace: „Nesmíme příčinu zločinu... svádět (ani) na společnost...“
Odpověď: Objevil se nový fenomén: děti (8-15 let) znásilňují děti (4-8 let). Za rok 2018 bylo v Anglii 40 000 takových případů. Dokonce 2626 přímo ve škole. Kdo je vinen? Děti? Anebo společnost, která zavedla tzv. sexuální výchovu a už od mateřských škol navádí na gender-kursech a trénincích děti k zvrácenému chování? Rodiče tato společnost, o níž Vy tvrdíte, že nenese vinu, nutí na základě instrukcí ministerstva a OSN, ale i prostřednictvím zákonů, aby vlastní děti demoralizovali onanií už od nejútlejšího věku. Rodiče, kteří to odmítají, jsou obviněni, že porušují práva dítěte a hrozí jim jeho odebrání. Taková společnost nese plnou vinu za morální zločiny!
Hlavní vinu však nese církev, která zradila své poslání a odmítá pokání!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
11. 1. 2019