Język
Wyświetlenia
778
Poznaj Ewangelię

Komentarz biblijny do dzisiejszej Ewangelii - J 15, 1-8

Ewangelia wg św. Jana 15, 1-8:

1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 8 Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
_______________________

Komentarz:

1.
W ST winnica jest tradycyjnym symbolem Izraela i jego stosunku do Jahwe [Iz 5,1; Jr 2,21; Ps 80,9]. Książęta machabejscy ryli na swoich monetach winny krzew. Herod Wielki umieścił winne grono ze złota nad bramą świątyni.

Przypowieści ewangelijne porównują królestwo Boże do winnicy [Mk 12, 1-12; Mt 21, 33-46; Łk 20, 9-19]. Jezus nazywa się prawdziwym szczepem winnym. Prawdziwy nie sprzeciwia się fałszywemu, ale oznacza szczep winny doskonały w całym tego słowa znaczeniu. Dawny Izrael był zapowiedzią tego tego szczepu. Jezus Chrystus jest prawdziwym szczepem winnym jako Słowo Wcielone, jako Bóg Człowiek. Jak winny krzew jest złączony z latoroślami, tak Jezus jest złączony z wierzącymi. Oni czerpią z Niego życie nadprzyrodzone. Alegoria wyraża myśl, że Jezus jest głową Kościoła, którego członkami są wierzący. Winny krzew i latorośle są tej samej natury. Syn Boży stał się człowiekiem, dzięki temu Jego ludzka natura może być nazwana winnym szczepem, a ludzie - jego latoroślami.

2. Ojciec zabiega, by krzew winny wzrastał i owocował. Mówi o tym metafora ogrodnika pracującego w winnicy. W porządku duchowym odcięta gałąź oznacza chrześcijanina, którego wiara nie przejawia się w miłości. Odcięcie dokonuje się przez zmniejszenie łask, a po śmierci przez wyłączenie ze wspólnoty zbawionych. Oczyszczenie gałęzi owocujących, czyli chrześcijan, którzy złączeni są z Jezusem przez miłość, dokonuje się przez doświadczenia i próby, odwracające ich od zbędnych spraw doczesnych.

3. Oczyszczenie apostołów zostało już zapoczątkowane. Nauka Chrystusa była narzędziem, które usunęło przeszkody, powstrzymujące rozwój ich życia wewnętrznego.

4. Uczniowie są czyści, lecz czystość ich może być jeszcze doskonalsza, mogą przynosić owoce jeszcze obfitsze pod warunkiem, że pozostaną w łączności z Jezusem. Nie wystarczy uwierzyć w chwili entuzjastycznego uniesienia, ale trzeba wytrwać w wierze i w łączności z Jezusem, udzielającym nieustannie Boskiego życia. Wtedy Jezus będzie także z wytrwałymi. Jeśli człowiek przeciwstawi się łasce, to traci nadprzyrodzoną urodzajność. Gałąź odcięta od krzewu winnego nie może owocować. Tak samo chrześcijanin nie może żyć bez Jezusa.

5. Alegoria o winnym szczepie zostaje zastosowana do uczniów. Ich owocowanie zależy od zjednoczenia z Jezusem. Jeśli zjednoczenie jest trwałe, wzrasta świętość. Kiedy słabnie, zanika możliwość zasługiwania na życie wieczne. Kiedy ustaje całkowicie,następuje atrofia i niemożność spełniania dzieł miłych Bogu.

6. Uczeń Chrystusowy może odłączy się od Jezusa. W porze obcinania winnic suche gałązki wyrzuca się poza winnicę, gdzie wysychają w słońcu i stają się przydatne jedynie na podpałkę [por. Ez 15,3]. Podobnie uczeń, który całkowicie odłącza się od Jezusa i potwierdza ostatnim aktem woli w godzinie śmierci to odłączenie, zostanie odrzucony od Boga.

7. Łączność z Jezusem nie tylko pozwala zasługiwać na życie wieczne, lecz także uprawnia do zanoszenia próśb wszelkiego rodzaju i daje gwarancję ich wysłuchania. Bóg wysłucha tych próśb, które dotyczą zbawienia i uświęcenia.

8. Im ściślej uczniowie będą zjednoczeni z Jezusem, tym więcej będą przynosili owoców, a przez to w pełni okażą się Jezusowymi uczniami, a tym samym przyczynią się do rozszerzenia chwały Boga. Trzeba coraz bardziej upodabniać się do Jezusa; chrześcijanin nie może nigdy zrezygnować z doskonalenia swojego chrześcijaństwa.
____________________________________________

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu Bp Kazimierz Romaniuk, O. Augustyn Jankowski OSB, Ks. Lech Stachowiak Wydawnictwo PALLOTTINUM
Napisz komentarz
Poznaj Ewangelię wspomniał ten post w Ewangelia na co dzień - Środa V tygodnia Okresu Wielkanocnego.