Jazyk
Zobrazení
1,2 tis.
Libor Halik 29
Veřejná doména

19. října 2013 biskup Williamson

FRANTIŠEK BEZBOŽNÝ
Katolíci, kteří si zachovali jakýkoliv opravdový smysl své víry, jsou pohoršováni slovy a skutky člověka, který v současnosti sedí na Petrově stolci. Člověk skoro přemýšlí nad tím, jestli tam byl dosazen, aby zničil to, co zbývá z katolické Církve. Jako správné dítě Druhého vatikánského koncilu se odvrací od Boha k člověku. Zde je například prvních devět klíčových citátů vyňatých (nikoliv mnou) z rozhovoru, který František 24. září poskytnul ateistickému redaktorovi italských novin.
Citáty 2 až 5 se týkají Církve. (Shrnuji.): 2 Církevní správa musí být více horizontální, méně vertikální. 3 Římská kurie příliš sleduje své vlastní zájmy. Musí vyjít k lidu. 4 Papež již nesmí být králem obklopeným pochlebovačnými dvořany. 5 Příliš mnoho kněží sleduje své vlastní zájmy a jsou překážkou křesťanství. Citáty jako jsou tyto, zjevně potěší moderní demokratickou veřejnost, které se nikdy nelíbilo, aby ji oficiální Církev říkala, co má dělat, jsou však tyto citáty čestné či spravedlivé vůči nesčetným papežům, kuriím, pracovníkům administrativy a kněžím, kteří předcházeli Františkovi po 1900 let, aby zachovávali uspořádání Církve pro spásu duší? Zanechá za sebou naopak František ještě nějaké uspořádání, nějaké spasené duše?
Citáty 1 a 6 se týkají světa: 1 Pod mým dozorem zůstane Církev mimo politiku. Aby ponechala demokratické lidi, aby se vrhli do pekla? 6 Dva nejhorší problémy současného světa jsou nezaměstnanost mladých a osamělost starých. Toto jsou dva opravdu lidské problémy dneška, ale proč? Není to právě proto, že duchovní jako František ponechávají politiku politikům a stavějí peníze před mladé lidi? A protože duchovní jako on odmítají prosazovat církevní zákony, které tím, že drží rodiny pohromadě, jim napomáhají starat se o staré lidi?
Citáty 7 až 9 se týkají náboženství: 9 Ježíš nám dal jen jediný způsob spásy, milujte se navzájem. Ale láska k bližnímu bez lásky k Bohu, která přichází první, se mění v nenávist k bližnímu, například komunismus. 7a Obracet lidi nedává smysl. To dává největší smysl, jestliže, jako v tomto případě, se nikdo nemůže dostat do nebe, aniž by věřil v Boha a v jeho Božího Syna, Ježíše Krista! 7b Musíme se všichni promísit a pohnout jeden druhého k Dobru. My ale musíme pohnout jeden druhého k Bohu. Co jiného je Dobro? Jestliže František nezmíní Boha, kdo uvěří v Boha?
Citát 8 je nejzávažnější ze všech: 8a „Věřím v Boha, nikoliv v katolického Boha, neexistuje žádný katolický Bůh.“ To je vážně zcestné. Pravda, Bůh je Bohem všech lidí, ale pro všechny lidi zavedl jediné náboženství a jedinečné náboženství, a tím je katolické náboženství. Bůh katolicismu je proto jediným pravým Bohem. 8b „Ježíš je jeho vtělením, mým učitelem a mým pastýřem, ale Bůh Otec, Abba, je světlem a Stvořitelem.“ Taktéž vážně zcestné. Nenaznačuje toto „ale“, že Ježíš není Stvořitelem? Věří František, že Ježíš je něčím víc než jen člověkem? 8c „Každý má svou vlastní ideu dobra a zla a musí si zvolit následování dobra a boj proti zlu, jak je pojímá.“ To není vůbec zcestné. Je to popřením vší objektivní morálky, popřením všech zásad katolické morálky. Je to pobídka pro všechny lidi, aby konali, jak se jim zlíbí. Přichází-li to od člověka, který je podle všeho zdání katolickým papežem, je to čiré šílenství.
Papež František může prohlašovat, že se pokouší proniknout k modernímu člověku, ale proniknout k němu bez Boha je totéž jako skočit do nebezpečné řeky na pomoc tonoucímu člověku bez lana uvázaného ke břehu. Člověk jen utone spolu s topícím se. Vaše Svatosti, vy nepomáháte, ale topíte se!
Kyrie Eleison
Zdroj: rexcz.blogspot.cz/…/komentar-eleiso…
Překlad: D. Grof

19 October 2013 biskup Williamson FRANCIS GODLESS Number CCCXXVII (327)
www.dinoscopus.org
Catholics who retain any real sense of their faith are being scandalized by the words and deeds of the man presently seated on the Chair of Peter. One almost wonders if he was put there to destroy what remains of the Catholic Church. Like a true child of Vatican II, he is turning away from God towards man. Here for example are the first nine of eleven key quotes extracted (not by me) from an interview given by Francis on September 24 to the atheist editor of an Italian newspaper.
Quotes 2 to 5 concern the Church (I summarize): 2The Church administration must be more horizontal, less vertical. 3 The Roman Curia is too self-serving. It must go out to the people. 4 The Pope must no longer be a king surrounded by flattering courtiers. 5 Too many priests are self-serving, and obstacles to Christianity. Now quotes like these will obviously please a modern democratic public that has never liked being told by the official Church what to do, but are these quotes fair or just towards the countless Popes, Curias, Administrations and Priests that went before Francis for 1900 years to maintain the structure of the Church for the salvation of souls ? Will Francis on the contrary leave any structure still standing, any souls saved, behind him ?
Quotes 1 and 6 concern the world: 1 On my watch the Church will stay out of politics. To leave democratic men to throw themselves into Hell ? 6 The world’s two worst problems today are the unemployment of the young and the loneliness of the old. Now these are two real human problems of today, but why ? Is it not because churchmen like Francis leave, precisely, politics to the politicians, putting money in front of young people ? And because churchmen like him refuse to enforce those Church laws which, by holding the family together, help it to look after old people ?
Quotes 7 to 9 concern religion: 9 Jesus gave us only one way of salvation, love of one another. But love of neighbour without love of God coming first turns into hatred of neighbour, for example Communism. 7a Converting people makes no sense. It makes the greatest of sense, if, as is the case, nobody can get to Heaven without believing in God and in his Divine Son, Jesus Christ ! 7b We must all mix together and move one another to the Good. But we must all move one another towards God. What else is the Good ? If Francis will not mention God, who will believe in God ?
Quote 8 is the gravest of all: 8a “I believe in God, not in a Catholic God, there is no Catholic God.” This is gravely misleading. True, God is the God of all men, but he instituted for all men one religion, and one religion only, and that is the Catholic religion. Thus the God of Catholicism is the one and only true God. 8b “Jesus is his incarnation, my teacher and my pastor, but God the Father, Abba, is the light and the Creator.” Also gravely misleading. Does not that “but” suggest that Jesus is not the Creator ?Does Francis believe that Jesus is anything more than just a man ? 8c “Everyone has his own idea of good and evil and must choose to follow the good and fight evil as he conceives them.” This is not misleading at all. This is the denial of all objective morality, the denial of all principles of Catholic morality. This is an invitation to all men to do as they like. Coming from the man who is to all appearances the Catholic Pope, it is sheer insanity.
Pope Francis may plead that he is trying to get through to modern man, but to get through to him without God is just like jumping into a dangerous river to help a drowning man without a rope tied to the bank. One will only drown with him. Your Holiness, you are not helping but drowning !
Kyrie eleison.
hvezdaXY zmínil tento příspěvek v Pan Ratzinger uvolnil pouty Lefebristům jen proto, aby je vrátili zpět pod moc Římské říše. Co jim ….
TULÁK
Ponejprv politiky a pak voliče a nakonec ten zbytek.
Zoša
Segale nepovídej. Já myslela že Pařez je bubeníkem v místní kapele
a on je ve státní správě
TULÁK
Tak to jim do Vatikánské kasičky přispějí Češi nějakou kačkou.Pak, že o české kačky není zájem.Čipování tolika lidí bude něco stát.To byl vtip.Doufám se toho zase někdo nechytne.
Zoša
To jsou hadi , už mají napilno s NWO , Rusko jim zřejmě zatím stojí v cestě.
Už se třesou tak jak Duka na restituce, až založí Celosvětovou Římskou říši
TULÁK
Aha, tady je důvod.www.ceskenoviny.cz/…/998713
Kvůli nepokojům uměle vyvolaným mezi muslimy a ruskými občany.Muslimů je v Rusku opravdu hodně a podněcování takových nepokojů rozhodně Rusku a jeho stabilitě nepřispěje.A o to tam jde.Vyvolat nějaké ruské jaro a obrátit všechno vzhůru nohama.Známe bando z Bílého domu.Topí se tam v dluzích, ale dorážejí a pokouší všechny kolem.
TULÁK
Dneska mě zaskočila zpráva, že pravoslavná církev v Rusku se má sjednotit s muslimy za účelem boje s nemorálností.Jistě, zní to na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu, aby to nebyl nějaký podraz.Opravdu, jak rozpoznat skutečný záměr?Nebylo by jednodušší obracet skutečně lidi ke Kristu?Kde není zájem, tam asi ani kompromisy nepomůžou.
Caesar
Bishop Fellay on Pope Francis
“We have in front of us a genuine Modernist!”


www.cfnews.org/…/14e8cf27a431ca5…
Caesar
Celý ekumenizmus a dialog nie je nic iné, ako multikulturalizmus, teda agenda masoniery.
Cirkev poznala pod ekumenizmom len návrat bludárov a hertikov do katolíckej cirkvi, no ale co robit, ked IIVK degradoval cirkev len na jeden z nábozenských kultov a teda priznal, ze vo vsetkých nábozenstvách, protestantizme, pohanstve .... je ten istý Boh len v inej forme uctievania.
Koncilový ekumenizmus a … Více
tores
Já věděl, že se poznáme.
Stanabargerova
Tores si píse sám se sebou v článku Marek Vácha?
Stanabargerova
Tak z jakého důvodu nemohu na tvoje články reagovat, ač bych ráda ?
tores
Tulák: Ledatak pokoncilní sekta. Kdepak katolíci a dialog s protestantama.
TULÁK
Sivas, jako zastánce Františka jsi mě zaskočil.Katolíci a luteráni si v těchto dnech odpustili a zřejmě nic nebrání dalšímu dialogu.Tady je tedy vidět, kam směřuje František a spol.www.radiovaticana.cz/clanek.php4
Zoša
Otče Libore, prosím, můžete zde uvést několik základních myšlenek z tohoto kázání?
Děkuji Vám!

Es braucht eine radikale Zäsur!
Es braucht eine radikale Zäsur!
tores
Neznáme.

Stanabargerova 21.10.2013 16:42:54
Tores, proč nechceš se mnou komunikovat? Nic jsem ti neudělala! je to osobní? Známe se?
tores
Správně sivas - nedej se! Nechat kleriky klerikama, ať si dělají, co chtějí! Jejich věc, jestli to je nebo není katolické! My máme svých starostí nad hlavu!
sivas
Nechapem co sa luterani alebo co za odpadlici ste stale montujete do sveteho otca , mate dost svojich starosti ,sak od vzbury lutera uz vas je asi 45000 odnozi všelijake denominacie a dokonca uz svetite nelen zeny ale aj homosexualoch, a hladate ..

Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brvno?
Stanabargerova
Tores, proč nechceš se mnou komunikovat? Nic jsem ti neudělala! je to osobní? Známe se?
Zoša
Otče Libore píšete:

Biskup Williamson poskytuje chléb pro dospělé křesťany, většina soudobých charizmatiků poskytuje pouze mléko pro děti.

Možná proto, že latiníci zapoměli, že církev tvoří také děti ,jsou už dnes jen starožitná
sekta...
Zoša
A vůbec "proroctví se musí naplnit", říkával zesnulý bratr Archetyp.

p.s. také ty jeho garáže jsou k věci. Děti Boží si vždy vyberou to pozitivní.
Aleluja!
Zoša
Nesleduji co vše Ferko hovorí, ale velmi sympatické mi je to,
že církev není organizace ale matka
+Joseph+
svatý Atanáš byl od heretiků taky exkomunikovaný
bratr
Nejsem si jist, zda biskup Williamson, který byl 21 let exkomunikován je kompetentní mluvit o tomto. Člověk, který řekne toto:
Věřím, že žádné plynové komory neexistovaly ... Myslím, že v nacistických koncentračních táborech zahynulo 200 až 300 tisíc Židů ... ale žádný z nich v plynových komorách.
není pro mne důvěryhodný.
Libor Halik
Biskup Williamson poskytuje chléb pro dospělé křesťany, většina soudobých charizmatiků poskytuje pouze mléko pro děti. Je však nutné naučit se jíst pokrm dospělých, i když jak připomíná sv. Terezička Lisieux, stále zůstáváme vůči Bohu dětmi, On je nekonečně starší a moudřejší než my, což ateisté ve svém pyšném spoléhání na sebe sama vůbec nechápou.
tores
Ano - jeden obrovský děs a velká hrůza.