Jazyk
Zobrazení
101
menhir 1

Vyšel rozsévač

5„Vyšel rozsévač zasít své semeno. A jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo zašlapáno, a nebeští ptáci je sezobali.

6A jiné padlo na skálu, vyrostlo a uschlo, protože nemělo vláhu.

7A jiné padlo mezi trní; a trní vyrostlo spolu s ním a udusilo je.

8A jiné padlo do dobré země, vyrostlo a vydalo stonásobnou úrodu.“ To řekl a volal: „Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá!“

9Jeho učedníci se ho tázali, co to podobenství znamená.

10On řekl: „Vám je dáno poznat tajemství Božího království, ostatním však v podobenstvích, aby ‚hledíce neviděli a slyšíce nechápali‘. “

11„Toto podobenství znamená: Semeno je Boží slovo.

12‚Podél cesty‘ jsou ti, kteří uslyšeli, a pak přichází Ďábel a bere Slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni.

13Ti ‚na skále‘, když uslyší, s radostí přijímají Slovo. Protože však nemají kořen, věří jen po určitou dobu a v čas zkoušky odpadají.

14‚Do trní padlé‘, to jsou ti, kteří uslyšeli, ale jak jdou svou cestou, dusí je zájmy, bohatství a rozkoše života, a nenesou zralé plody.

15‚V dobré zemi‘, to jsou ti, kteří, když uslyšeli Slovo, drží je pevně v ušlechtilém a dobrém srdci a s vytrvalostí nesou ovoce.“

Lk 8:5-15
menhir
Tolik let je z kazatelen rozséváno SLOVO. Lidé poslouchají, ale pak stejně jdou dál svou cestou, dusí je jejich zájmy, bohatství a rozkoše života a nenesou zralé plody. Jak dlouho ještě?