ഭാഷ
70

ബിഷപ്പ് റോബർട്ട്: "മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ദൈവകൃപയുടെ മിസ്റ്റിക്"

ലോസ് ആഞ്ചലസ്‌: അലെക് റൈറിയുടെ "പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്സ്" എന്ന പുസ്തകം മാർട്ടിൻ ലൂഥറിനെ വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ വീക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചെന്ന് ലോസ് …
അഭിപ്രായം എഴുതുക …