Jazyk
Zobrazení
414
Beno 43 2

Horské kázání

1Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.2Otevřel ústa a učil je:3»Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.4Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.5Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.6Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.7Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.8Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.9Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.10Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.11Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost;12radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.13Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.14Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře.15A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě.16Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.17Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.18Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane.19Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třebas i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký.20Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.21Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 'Nezabiješ.' Kdo by zabil, propadne soudu.22Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni.23Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem24a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar.25Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře.26Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře.27Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Nezcizoložíš.'28Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci.29Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla.30A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla.31Také bylo řečeno: 'Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.'32Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se svou ženou - mimo případ smilstva - uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství.33Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 'Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu své přísahy.'34Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn,35ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;36ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým.37Ale vaše řeč ať je: ano, ano - ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého.38Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko a zub za zub.'39Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou;40a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť;41a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě.42Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej.43Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele.44Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.45Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.46Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci?47A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané?48Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

1Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích.2Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagógách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali.3Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice,4aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.5A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagógách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali.6Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.7Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov.8Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.9Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.10Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.11Chléb náš vezdejší dej nám dnes.12A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.13A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého.14Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec;15ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.16A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali.17Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář,18abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.19Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou.20Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást.21Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.22Oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tedy tvé oko zdravé, celé tvé tělo bude jasné.23Je-li však tvé oko nemocné, celé tvé tělo bude temné. Jestliže tedy vnitřní světlo je tmou, jak hluboká bude sama temnota!24Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.25Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?26Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni?27Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku?28A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou -29a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich!30Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní!31Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme?32Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.33Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.34Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení.

1Nesuďte, abyste nebyli souzeni.2Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou mírou měříte, takovou se naměří vám.3Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ?4Nebo jak chceš říkat svému bratrovi: 'Dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám máš ve svém oku trám!5Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.6Nedávejte svaté věci psům a neházejte svoje perly před vepře, nebo je nohama pošlapou, obrátí se proti vám a roztrhají vás.7Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám!8Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře.9Vždyť kdo je mezi vámi takový, že dá vlastnímu synovi kámen, když ho poprosí o chléb?10Nebo když poprosí o rybu, že mu dá hada?11Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí.12Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci.13Vejděte těsnou branou. Neboť prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí.14Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou!15Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci.16Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky?17Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce.18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce.19Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně.20Poznáte je tedy po jejich ovoci.21Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.22Mnoho z nich mi řekne v ten den: 'Pane, Pane, copak jsme v tvém jménu neprorokovali? A nevyháněli jsme tvým jménem zlé duchy? A nedělali jsme tvým jménem mnoho divů?'23Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mě, kdo děláte nepravosti!24Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále.25Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále.26Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku.27Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký.«28Když Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad jeho učením.29Učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé Zákona.

Napsat komentář
Beno zmínil tento příspěvek v Zůstaňte ve mně.
Beno
Pečlivě si prostudujte Ježíšovo učení a dělejte, co Ježíš přikazuje. Pak nebudete hledat "chybějící kontext" v prohlášeních Svatého otce Františka.
P.S. Neodsuzujte člověka, který ocitoval jeden verš z Písma svatého za to, že necitoval celé Písmo svaté.
(Nebeský Otec ať požehná všem, kteří rozumí tomu, co jsem napsal.)
Beno
Ježíš řekl: "Nepřišel jsem, abych svět soudil, ale abych svět zachránil". J 12, 47
Beno
Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. 27Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou 28a já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. 29Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce.
10. kapitola Evangelia svatého Jana
henta se to líbí. 
Beno
1V té chvíli přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: »Kdo je vlastně v nebeském království největší?«2Tu zavolal dítě, postavil ho před ně 3a řekl: »Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. 4Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší.5A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Mt 18. kap.
Skutečné obráce… Více
henta se to líbí. 
henta
Ano je to k smíchu máš pravdu,
občas se tomu také zasměji,
ale to moc nepomáhá.
Raděj mi žehnej a ne se smát.Beno
Beno
Také žiješ ve virtuální realitě jako ceskoslo, který chce, aby se u něho hlásily holky? :)))
P.S. Pravděpodobně virtuální... :)))
henta
Mojim největším bludem, je, že jsem si po dobu 6 let nechala
postupně nasadit pouta, jednou duší zde na GTV.
Jen doufám, že to uvolňování bude rychlejší
a že příjde než odejdu na věčnost. :-(
Beno
Já si tvé smíření s církví nepředstavuji. To je na tobě, zda setrváš ve svých bludech nebo se vrátíš ke Kristu.
henta
Beno před 1 hodinou Kardinál Burke: Spoločnosť Sv. Pia X je "v schizme"
Nepřihřívej si svou polívčičku, nesmiřitelná přezdívko :P

Jak si představuješ usmíření? :-o
Osobně proti tobě nic nemám, tak je to s každým.
Jakou "vůni" kdo nasaje takovou je schopen předat.
henta
Horské kázání je těsná brána a uzká cesta to je pravda. Podle toho si
upravavuje životy símě Boží.
Ovšem pro símě satanovo je to jako natahovací guma,
kterou matou símě Boží! To je skutečnost odpovídající
Bibli.
Beno
ceskoslo před 35 minutami
jak si zjevenkáři notují
Kdyby lidé milovali skutečně Krista, tak by je to vedlo k poznání jeho nauky. Kdyby poznali jeho nauku, tak by se nehonili za "zjeveními", které ji jasně odporují. Kořeny problému jsou prostě v nedostatku lásky.
---------------------------
Odkud jsi to opsal, ceskoslo? Můžeš to zkusit hned - s Horským kázáním. To je pravé učení Ježíše Krista.
Více
henta
Např. toto usvědčuje Bergoglia a všechny hierarchy z toho že jsou ze zlého.:

37Ale vaše řeč ať je: ano, ano - ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého.
henta
Filofej 13. srp
henta,ale aj všetci ostatní,ktorí ste uverili kolosálnemu bludu,že by sa Cirkev mohla stať Babylonom,viete čo Cirkev je?Je to mystické telo Kristovo!

Buď nerozumíš tomu co je Mystické Tělo, nebo jen ze zvyku provokuješ
a zavádíš.
henta
!31Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme?32Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.33Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.34Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého … Více
Beno
Nebude vám nic platné, když budete znát všechna tajemství světa a přitom nebudete činit, co učí Ježíš!
A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 1. Korinťanům 13,2
Beno
Ježíš Kristus je Pán. Je hlavou církve. Proto čtěte Písmo svaté a neohlížejte se na překonané středověké bludy. Naštěstí jsou už pryč doba, kdy bylo normou ve jménu Boha Lásky upalovat bližní. Čtěte horské kázání, abyste věděli, co máte dělat pro svou spásu a dosud neděláte.
Pamatujte, že Ježíš řekl: 8Vy však si nedávejte říkat 'mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. 9A … Více
Beno
Tradice pominou, výklady pominou, ale Kristovo slovo zůstane na věky. Nepromarněte čas a čtěte Písmo svaté.
Ježíš řekl: Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou!
henta se to líbí. 
Beno
ceskoslo před 18 minutami
Ivetka Korčáková so svojim synom na mieste zjavení v Litmanovej
Především je opravdu důležité rozlišovat. Ale nikoliv na základě libých, či nelibých pocitů, ale zda je zjevení v souladu s katolickou věroukou. Proto je dobré, se jí zaobírat. Člověk, který nezná nauku své vlastní Církve, naletí hned prvnímu falešnému zjevení.
Nejprve je třeba znát, co učil Ježíš. Proto … Více
N0B0DY.SK
Ľudí je ľahké oklamať, keď nepoznajú Bibliu ani katechizmus. A nemajú čisté srdce, ktoré zbadá zlobu.
henta se to líbí. 
Beno se to líbí. 
Filofej
henta,ale aj všetci ostatní,ktorí ste uverili kolosálnemu bludu,že by sa Cirkev mohla stať Babylonom,viete čo Cirkev je?Je to mystické telo Kristovo!
Babylon je podľa učenia cirkevných otcov svetská moc,ktorá sa protivírusová Bohu.
Aj keby v Cirkvi boli falošní proroci,vlci,skazení preláti,biskupi,vrátane rímskych pápežov(a koľko ich v histórii už bolo),tak stále je to Cirkev Kristova a nie … Více
Beno se to líbí. 
Stylita se to líbí. 
henta
Beno neměj účast na "novém evangeliu" nemáš jistotu dostaneš-li
milost vrátit se na úzkou cestu/přes těsnou bránu/.
Když se chceš držet Evangelia tak přesně. Pán Ježíš ji propustil
slovy: "Jdi a více nehřeš"......
Beno před 12 hodinami
Ale vážně. Proč je zapsán příběh o přistižené cizoložnici? Hlavně proto, aby si nikdo z nás nenamlouval, že je bez hříchu.
Líbi se mi to
Více
Filofej se to líbí… Více
Beno
Že ne? A jakým hříchem hřeší, když jedí ze společného stolu?
henta
henta, kdybys opravdu nebyla v Babylonu, nezajímalo by tě, jak vdova cizoloží na hromádce s rozvedeným. Když už o jejich hříchu víš, modli se za ně, aby jim Bůh 77x za den odpustil, jak to děláš podle Spasitelova příkazu ty.

à propos, jak je možné, že víš, co se děje za zavřenými dveřmi? Třeba mají jen společný stůl…:)))

To na věci nic nemění !
henta
pletko, proto, abys více nehřešil. Do nebe nic nečistého nepříjde.
Dobře ti radím jdi cestou odvěkou......
Beno
Ale vážně. Proč je zapsán příběh o přistižené cizoložnici? Hlavně proto, aby si nikdo z nás nenamlouval, že je bez hříchu.
Filofej se to líbí. 
Vilém se to líbí. 
Beno
@janevanj, raději nedávej mým komentářům like, nebo tě spravedliví katolíci ukřižují :)))
henta
Cizoložníci a zvrácenci celého babylonu spojte se!
Už se dočká i Janevanj. Bude v jednotě s celosvětovým ,všechno bude dovoleno.
Gamga styl.
henta
To máš pravdu třeba se navzájem po....e a hopsejte si na hromádkách. Adie!
Beno
henta, kdybys opravdu nebyla v Babylonu, nezajímalo by tě, jak vdova cizoloží na hromádce s rozvedeným. Když už o jejich hříchu víš, modli se za ně, aby jim Bůh 77x za den odpustil, jak to děláš podle Spasitelova příkazu ty.

à propos, jak je možné, že víš, co se děje za zavřenými dveřmi? Třeba mají jen společný stůl…:)))
henta
JSTE......JÁ JSEM UPOSLECHLA A BABYLON OPUSTILA/CO TADY JEŠTĚ DĚLÁM?/
STÁLE JSEM V SÍTI KRISTA PÁNA, ALE NE S MRCHCHOŽROUTY.....
Beno
henta před 2 minutami
Navíc mě málem ukřižovali
Tak vidíš, jak mají katoličtí hříšníci tendence soudit a současně vykonat exekuci. Tak nebudeme dělat stejnou chybu a necháme Boží anděly, aby na konci věků vykonali probírku sami. Do té doby jsme v jedné síti všelijaká havěť :)))
Filofej se to líbí. 
janevanj se to líbí. 
henta
Benošku to je právě to. oni musí nejprve prokázat ,že jsou rozvedeni s cizoložníkem
a mají svoji domácnost. Tak jak se to řeší u pravověrných. A potom se pokračuje
na úzké cestě......bez bolesti a rozdělení ten přechod ze široké cesty na úzkou
není možný.Brána je těsná.....
henta
Navíc mě málem ukřižovali, když jsem jim řekla,že nemáme stejného
boha s mohamedány. Protže velebný jim to říkal. Ty lidi jsou
na široké cestě s dovolením hierarchie a místního faráře.
Beno
V Amoris laetitia žádný takový pokyn (jdi a hřeš dál) není. Každý se může přesvědčit. Jiná věc je, že katolíci po zpovědi se vrací ke svým hříchům, To snad víte sami z vlastní zkušenosti.
Filofej se to líbí. 
henta
Tak velké pohoršení jaké je v moji bývalé farnosti je do nebe volající.
Už jsem o tom zde mluvila. Vdova cizoloží o stošest na hromádce
s katolicky rozvedeným, před tím ji už jedne cizoložník zemřel.
A mají dovoleno přijímat. Mají to dovolené z Olomouce.
henta
Beno nedělej z nás pitomce. Pán Ježíš řekl cizoložnici jdi a už nehřeš.... ne jdi a š.kej dál.....
jak se jim to snaží namluvit babylon
Beno
Když je síť plná hříšníků, tak se nemůžeme divit, že se v církvi dějí zlé věci. No ale co máme dělat podle Ježíše? 77x za den odpouštět 365 a 1/4 dne v roce. Nemůžeme se zaseknout a jednat tak, jako že my už máme vyhráno, tak ať se zavře brána. Vyhráno nemáme, také denně potřebujeme odpuštění. Kdo si myslí, že ne, nemá olej do lampy v rezervní nádobce. Měl by se starat, dokud je čas, aby si … Více
henta
Rozjímání nad 2Sol 2,9-10
...Je základní otázka: Miluji já pravdu? Pokud ji miluji, pak pro ni budu přinášet i oběti a ta pravda mě zachrání. Konečně, vtělenou Pravdou je samotný Ježíš. On řekl nejenom: „Já jsem Cesta“, ale i „Pravda a Život“. A v nikom jiném není spásy, než v Kristu (Sk 4,12)....
Beno se to líbí. 
Beno
Poučte se u Ježíše. Koho na Hoře Blahoslavenství učil? Myslíte, že křesťany?
Vilém se to líbí. 
Beno
Církev od počátku do sebe absorbovala všemožné pohanské bludy, pouze je pokřesťanštěním zkultivovala. Z Neptuna je Křtitel, z Afrodité Maria... Na pohanských výšinách vyrostly křesťanské kostely. Dnes je církev více rozmáchlá a tak vidíme, jak v sobě rozpouští budhismus, hinduismus, islám... Díky zpravodajským médiím k nám přicházejí informace, které někteří ze strachu a nedostatku víry … Více
Vilém se to líbí. 
N0B0DY.SK se to líbí. 
Beno
Místo planých řečí si přečtěte, co máte dělat a neděláte.