Clicks50
vi.news

Viganò: Sự ly giáo mà Francis đổ cho người khác được tạo ra bởi chính ông

Giáo hoàng Francis đã nói chuyện vào ngày 10 tháng 9 về một khả năng ly giáo "vì ông biết Thượng hội đồng Amazon có thể khiêu khích lên điều đó," Tổng giám mục Carlo Viganò nói với InsideTheVatican.com (Ngày 11 tháng 9).

Viganò thông báo rằng Francis đã sẵn sàng để nói rằng "những người khác" đang thực hiện việc ly giáo. Nhưng trong thực tế, "ông ấy đang tự khiêu khích nó."

Vị Tổng Giám mục hỏi rằng liệu đây có phải là "thái độ của một vị mục sư," người chăm sóc cho tín hữu của mình. Ông nhấn mạnh rằng đây sẽ là nhiệm vụ của Francis "để ngăn chặn một cuộc ly giáo."

#newsMtbjsjetck