Clicks483

Z cizoložstev se zrodili zlí lidé, neboť Bůh nenávidí cizoložstvo a On dává duše lidským tělům

Když bude přistižen muž, že ležel s vdanou ženou...
V. Mojžíšova = Deuteronomium, Kapitola 22

13 Když si muž vezme ženu a vejde k ní, ale pak ji bude nenávidět,
14 obviní ji ze špatnosti a bude o ní roznášet zlou pověst tím, že bude říkat: "Vzal jsem si tuto ženu, přiblížil jsem se k ní, ale zjistil jsem, že není panna",
15 tedy otec té dívky a její matka přinesou důkaz dívčina panenství do brány ke starším města.
16 Otec té dívky řekne starším: "Tomu muži jsem dal za ženu svou dceru, ale on ji teď nenávidí.
17 Hle, obviňuje ji ze špatnosti a říká: Zjistil jsem, že tvoje dcera nebyla panna. Tady je důkaz panenství mé dcery." A rozprostřou roušku před staršími města.
18 I vezmou starší toho města onoho muže a ztrestají ho.
19 Dají mu pokutu sto šekelů stříbra a předají je otci té dívky, protože roznášel zlou pověst o izraelské panně. Ta zůstane jeho ženou. Po celý svůj život ji nesmí propustit.
20 Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna,
21 tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu.
22 Když bude přistižen muž, že ležel s vdanou ženou, oba zemřou: muž, který ležel se ženou, i ta žena. Tak odstraníš zlo z Izraele.
23 Když dívku, pannu zasnoubenou muži, najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet,
24 vyvedete oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou: dívka proto, že v městě nekřičela, a muž proto, že ponížil ženu svého bližního. Tak odstraníš zlo ze svého středu.
25 Jestliže nalezne muž zasnoubenou dívku na poli a zmocní se jí a bude s ní ležet, zemře jenom ten muž, který s ní ležel.
26 Dívce neuděláš nic. Dívka se nedopustila hříchu hodného smrti. Je to podobný případ, jako když někdo povstane proti svému bližnímu a zabije ho.
27 Vždyť ji našel na poli, zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tu nikdo, kdo by ji zachránil.

28 Když najde muž dívku, pannu, která není zasnoubena, a chytí ji, bude s ní ležet a budou přistiženi,
29 muž, který s ní ležel, dá otci té dívky padesát šekelů stříbra. Stane se jeho ženou, protože ji ponížil. Po celý svůj život ji nesmí propustit.

IV. Mojžíšova = Numeri, 5. kapitola
11 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:
12 "Mluv k Izraelcům a řekni jim: Kdyby se žena některého muže dostala na scestí a zpronevěřila se mu
13 a někdo se s ní tělesně stýkal, třebaže to zůstane skryto jejímu muži a ona se neprozradí, poskvrnila se, i když proti sobě nemá svědka a nebyla přistižena.
14 Když se muže zmocní žárlivost a bude žárlit na svou ženu, která se poskvrnila, anebo se ho zmocní žárlivost a bude žárlit na svou ženu, která se neposkvrnila,
15 přivede svou ženu ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu éfy ječné mouky, ale nepoleje ji olejem ani na ni nedá kadidlo, neboť to je obětní dar žárlivosti, připomínkový obětní dar, který má připomenout vinu.
16 Kněz ženu přivede a postaví ji před Hospodina.
17 Pak vezme kněz do hliněné nádoby svatou vodu, nabere trochu prachu z podlahy v příbytku a dá jej do vody.
18 Potom kněz postaví ženu s rozpuštěnými vlasy před Hospodina a dá jí do rukou připomínkový obětní dar, to je obětní dar žárlivosti. Kněz bude mít v ruce hořkou vodu prokletí
19 a bude zapřísahat ženu slovy: »Jestliže se s tebou nikdo nestýkal a ty ses nedostala na scestí a neposkvrnila ses před svým mužem, buď nedotčena touto hořkou vodou prokletí.
20 Ale jestliže ses dostala na scestí a byla svému muži nevěrná a poskvrnila se tím, že se s tebou stýkal někdo jiný kromě tvého muže...«,
21 tu kněz zapřisáhne ženu přísežnou kletbou a řekne jí: »Ať s tebou Hospodin naloží uprostřed tvého lidu podle přísežné kletby! Hospodin ať způsobí, aby tvůj klín potratil a břicho ti nadulo.
22 Ať tato voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby ti břicho nadulo a tvůj klín potratil.« Žena odpoví: »Amen, amen.«
23 Kněz pak napíše tyto kletby na listinu a spláchne je do hořké vody
24 a dá ženě vypít tu hořkou vodu prokletí, takže ji voda prokletí naplní hořkostí.
25 Potom vezme kněz z ženiny ruky obětní dar žárlivosti, bude obětní dar nabízet podáváním Hospodinu a přinese jej k oltáři.
26 Vezme z obětního daru hrst na připomínku a obrátí ji na oltáři v obětní dým. Potom dá ženě napít té vody.
27 Když jí dal napít té vody, tedy v případě, že se poskvrnila zpronevěrou svému muži, naplní ji voda prokletí hořkostí, břicho jí naduje, její klín potratí a žena bude ve svém lidu kletbou.
28 Jestliže se však žena neposkvrnila, nýbrž je čistá, bude podezření zproštěna a bude mít potomky.
29 Toto je řád v případě žárlivosti, když se žena dostane na scestí, je nevěrná svému muži a poskvrní se.
30 Muž, jehož se zmocní žárlivost a jenž bude na svou ženu žárlit, postaví ji před Hospodina a kněz s ní vykoná vše podle tohoto řádu.
31 Muž bude prost viny, žena svou vinu ponese."

Evangelium sv. Matouše 26. kapitola:
19
Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka.
20Navečer usedl s Dvanácti ke stolu,
21a když jedli, řekl jim: „Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí.“
22Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: „Snad to nejsem já, Pane?“
23On odpověděl: „Kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí.
24Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno; ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!“
25
Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: „Jsem to snad já, Mistře?“ Řekl mu: „Ty sám jsi to řekl.“
26
Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“
27Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni.
28Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.

Veřejná doména
Po 2. světové válce, zejména od 1965 (od času 2.vatikánského koncilu) se cizoložsvo stalo v křesťanské kultuře, Bohu žel, stejnou normou jako je od novozákonní doby v kultuře židovské. Narodili se často zlí lidé, kteří spáchali mnoho zlého a páchají stále více. Proto se civilizace změnila v Sodomu, a zlegalizovaly se sodomské hříchy.
Barbarin likes this.
nie som si az tak ista. preco? lebo vidim mnoho "krestanov" zijucich sporiadanym zivotom. a nie je to pekny pohlad.
Aj tajné hriechy, sú veľmi ťažkými hriechami. I tajné hříchy, jsou velmi těžkými hříchy.
Barbarin and one more user like this.
Barbarin likes this.
Segal likes this.