Clicks2.8K
FMK
401

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie (2004)
P. Paul Kramer
Následující článek je přepisem přednášky přednesené v semináři Ambassadors of Jesus and Mary v Glendale v Kalifornii 24. září 2004
Jak často v kontextu všeho toho zmatení v Církvi a problémů ve světě slýcháme otázky: „K čemu to povede? Kde to všechno skončí?“ My ale přesně víme, kde to skončí, protože nám to řekla Naše Paní z Fatimy: „Nakonec Mé Neposkvrněné srdce zvítězí...“ Co zajistí toto vítězství, jsme se dozvěděli ze slov, která následovala: „Nakonec Mé Neposkvrněné srdce zvítězí, Svatý otec mně zasvětí Rusko, Rusko bude obráceno a světu bude poskytnuto období míru.“
Proroctví a zjevení blahoslavené Panny Marie nám jednomyslně říkají, že přijde na svět velký trest. Všechna nejurčitější proroctví a zjevení, jako například zjevení Naší Paní v Quitu v Ekvádoru v roce 1634, nám říkají, že to bude doba, kdy se bude zdát, že hříšnost a zlo vítězí a kdy se bude vše jevit jako ztracené.
„Můj čas přijde“
Ona říká: „Pak přijde můj čas.“ V celém světě bude patrný zázrak milosti. Zlo bude zničeno, hříšnost bude přemožena. A to vše je vyloženo v poselství z Fatimy, ve fatimském tajemství a nejvíce ve třetí části tajemství, které se obecně říká třetí fatimské tajemství.
Naše Paní řekla, že pokud budou lidé dále hřešit proti Bohu, pak přijdou na svět tresty. Úplně prvním požadavkem Naší Paní bylo, aby lidé přestali hřešit proti Bohu, protože Bůh je již až příliš dotčen.

Proč jste neuposlechli Mé požadavky, které jsem vám předložil skrze Svou svatou Matku ve Fatimě?
„Náš Pán je již až příliš dotčen“

Lidé musí přestat urážet Boha. Pokud Jej přestanou urážet, bude Bůh milosrdný a dá nám mír. Ale pokud nepřestanou urážet Boha, pokud lidstvo setrvá ve svých hříších, pak Bůh ztrestá svět: válkou, hladem a pronásledováním Církve. Milost, kterou přinese zasvěcení Ruska a obrácení Ruska, bude poskytnuta, jestliže dostatečné množství lidí bude činit pokání a přivodí tak obrácení hříšníků.
Milost bude poskytnuta, jestliže a pouze tehdy, když lidé přestanou hřešit proti Bohu. Ale jak lidstvo klesá hlouběji a hlouběji do hříšnosti a vzpoura proti Bohu se stává všeobecnou, Bůh zadrží účinnou milost k zasvěcení Ruska, které by vedlo k obrácení Ruska, a svět bude ztrestán. Sama podstata tohoto trestu je vysvětlena ve třetím fatimském tajemství.
Jaké je třetí fatimské tajemství? To víme z textu prvních dvou částí tajemství. Naše Paní dětem řekla: „Viděli jste peklo, kam jdou duše ubohých hříšníků.“ A vysvětlila Boží plán – zachránit hříšníky před tím, aby šli do pekla. A to se má stát pomocí toho, že bude zavedena pobožnost k Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
Zachránit hříšníky
Aby k tomu došlo, žádá Naše Paní pobožnost prvních pěti sobot. A dále to, aby papež spolu se všemi biskupy světa zasvětil, každý ve své katedrále, Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Řekla, že těmito prostředky bude Rusko zachráněno, obrátí se a světu bude dopřán mír. V tom existuje jednomyslná shoda všech proroků a proroctví světců po celé věky.
Hříšnost bude rozdrcena, Bůh zvítězí ve slávě Své Svaté matky a ve slávě tradic Církve, která bude plně obnovena v nádheře nikdy v dějinách Církve nevídané. Bude to čas vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie. Jak to řekla Naše Paní: až se bude vše zdát zcela ztracené, až se bude zdát, že hříšnost zvítězila, „tehdy přijde Můj čas; pak přijde Můj čas.“
Velký trest – brzy!
Ve třetím tajemství je v jasných detailech popsáno, jaká bude povaha tohoto velkého trestu. Bude to, jako než v plné síle udeří uragán: nejprve se modré slunečné nebe začne plnit mraky a vítr zesílí a počasí se pokazí. Nesmíme si plést rané počátky tohoto trestu s tím, co bude podstatou tohoto velkého trestu, této velké bouře v dějinách, kterou předpověděl papež Pius XII. v roce 1945.
Papež Pius XII. řekl, a to ve chvíli, kdy svět právě prodělal hrůzy druhé světové války a lidé toužili po míru, že: „Svět bude muset brzy podstoupit nejhorší utrpení, jaké nikdy v dějinách světa neexistovalo. Brzy bude muset lidstvo podstoupit nejhorší utrpení, které kdy existovalo.“ To je podstatou třetího fatimského tajemství.
Papež Jan Pavel II. na Eucharistickém kongresu ve Filadelfii v roce 1976, kdy ještě nebyl papežem – byl ještě kardinálem Wojtylou – hovořil o tomto trestu, o tom, který je podstatou třetího fatimského tajemství. A řekl, že Církev musí podstoupit velkou zkoušku; bude to boj mezi Církví a proticírkví; mezi evangeliem a antievangeliem.
A krátce poté, kdy byl v roce 1981 zvolen papežem, vrátil se ke stejnému tématu a tentokrát mluvil otevřeně o tom, že toto téma je podstatou fatimského poselství, fatimským tajemstvím. A znovu zopakoval, že Církev musí brzy podstoupit velké zkoušky.
Lžou nám?
Co je tedy ve třetím fatimském tajemství? Před pěti lety, 26. června 2000, Vatikán zveřejnil vidění, o němž tvrdil, že jde o celé třetí fatimské tajemství. Mluvil jsem s brazilským biskupem a on se mě zeptal: „Jestli je ve fatimském tajemství více než toto vidění, lžou nám, protože říkají, že je to celé třetí tajemství?“ Odpověděl jsem: „Kardinál Ratzinger používá mentální rezervaci (tj. vnitřní výhradu, která spočívá v tom, že jednající ve své vůli činí výhradu, kterou však navenek neprojeví – pozn. překl.). Celé tajemství je skrytě obsaženo v tomto vidění. V tomto smyslu, v tomto velmi omezeném smyslu, jde o celé tajemství.“
Ale vlastní třetí tajemství není tímto viděním. Vztahuje se k tajemství – je částí tohoto tajemství, ale tajemství sestává ze slov Naší Paní. Jak otec Valinho, synovec sestry Lucie, poukázal, tam, kde se nachází fráze „v Portugalsku bude dogma víry vždy zachováno atd.“, tam začíná třetí tajemství.
V roce 1960 Vatikán poté, co papež Jan XXIII. otevřel obálku obsahující tajemství a přečetl si tento jednotlivý list papíru, který obsahuje slova Naší Paní z Fatimy, vydal anonymní tiskové prohlášení týkající se třetího tajemství. Tiskové prohlášení tvrdilo, že třetí tajemství nesmí být nikdy zveřejněno a konkrétně se o něm zmiňovalo jako o „slovech, která Naše Paní svěřila jako tajemství třem malým pasáčkům“. Toto je klíčové vyjádření: „slova, která Naše Paní svěřila“. Jde o dopis, jenž má jeden list papíru, který obsahuje slova Naší Paní.
Důkaz: „Skutečně to nebylo vše“
To, co bylo 26. června 2000 odhaleno, byly čtyři listy, kde sestra Lucie popisuje vidění. Nebyla to slova Naší Paní. Dobře známým faktem je, že tajemství je rozděleno do tří částí a my máme text prvních dvou částí. A proto tam, kde text končí, uprostřed věty, slovem „atd.“, tam začíná třetí tajemství. Jde o věc zdravého rozumu, člověk nemusí být filologem a nějak zvlášť se zabývat textovou kritikou, aby došel k závěru, že zde končí druhá část tajemství a začíná třetí část.
Ale o tom skutečně neexistuje pochyb. Když byl otec Schweigl 2. září 1952 osobně poslán papežem Piem XII. do Coimbry, aby vyslechl sestru Lucii ohledně třetího tajemství, hovořil se sestrou Lucií osobně a měl k tomu od papeže pověření. Vrátil se do Říma a v Russicu (papežská ruská kolej – pozn. překl.), kde žil, svým spolubratřím, když se jej ptali na třetí fatimské tajemství, řekl: „Nemohu odhalit nic z toho, co jsem se dozvěděl ve Fatimě o třetím tajemství, ale mohu říci, že má dvě části: jedna se týká papeže. Druhá musí – ačkoliv nesmím nic říci – logicky být pokračováním slov: V Portugalsku bude dogma víry vždy zachováno.“
Je tedy celkem uznávaným faktem, že slova Naší Paní z Fatimy pokračují po onom „atd.“ A v pamětech sestra Lucie klade po onom „atd.“ do závorky slova: „Zde začíná třetí část tajemství“.
Ti, kteří Fatimu zkoumali, vědí, že to, co bylo publikováno před pěti lety 26. června, není celé tajemství. To prostě není. Noc předtím, nebo bych spíše měl říci časně ráno 26. června, jsem šel spát. Zanechal jsem pokyn, že nezáleží na tom, jak brzy ráno to bude, ale jakmile bude třetí tajemství publikováno, ať mi jeho text přinesou – ať mě vzbudí, bude-li to třeba.
Přinesli mi text tajemství, podíval jsem se na něj, a první věcí, kterou jsem řekl, bylo: „Toto není to tajemství!“. Nebyl jsem v tomto soudu sám. Profesor ze semináře, který je blízkým přítelem papeže Jana Pavla II. a který také osobně zná kardinála Josepha Ratzingera, měl týž dojem – toto není třetí tajemství.
Nemůže to být třetí tajemství.
A tak, když jel do Vatikánu, navštívil kardinála Ratzingera a konfrontoval jej. Nebral si servítky. Řekl: „To není možné! Toto nemůže být celé třetí tajemství!“ A trval na tom, aby mu Ratzinger odpověděl ano nebo ne. „Je to celé tajemství? Je to celé tajemství, nebo není? To nemůže být celé tajemství. Teď mi to řekněte!“ Ratzinger připustil: „Opravdu to není celé tajemství.“
Třetí tajemství je o Druhém vatikánském koncilu
Tento profesor je knězem, kterého osobně znám a množství lidí, které znám, znají tohoto kněze osobně. Vytrvale pokračoval dál, neustupoval. A dožadoval se odpovědi: „Co je v tom tajemství? Když tohle není celé tajemství, co je v něm? Ratzingerova odpověď to objasňuje. Už není žádným tajemstvím, proč jej po tolik let skrývali. A proč vatikánští oficiální činitelé během pontifikátu Jana XXIII. ve svých tiskových prohlášeních říkali, že „nesmí být nikdy publikováno“ a nesmí být ani odhaleno. Ratzinger řekl, že ve třetím tajemství Naše Paní varuje, že přijde špatný koncil. A varovala před změnami: varovala před změnami v liturgii, změnami mše. Toto se otevřeně objasňuje ve třetím tajemství.
Lidé jako kardinál Ratzinger však věří, že slovo Druhého vatikánského koncilu je rovné slovu Božímu. Nemohou uvěřit, že na koncilu bylo cokoliv špatného. A tak se rozhodli nevěřit fatimskému poselství. A proto kardinál Ratzinger naznačoval, že zjevení Panny Marie z Fatimy je čímsi stvořeným v obrazotvornosti sestry Lucie.
Kniha The Message of Fatima (Fatimské poselství) vydaná 26. června 2000 obsahuje toto vysvětlení kardinála Ratzingera a cituje antifatimského modernistu otce Edouarda Dhanise, člověka, který je vůči Fatimě tak zaujatý, že odmítnul jet do Portugalska a prozkoumat fakta, protože ve svém myšlení se již rozhodl v neprospěch zjevení. Ratzinger má ten názor, a tak i mluví, že tato zjevení byla čímsi, co bylo stvořeno v obrazotvornosti sestry Lucie a zakládá se to na tom, s čím se ve svém raném věku setkala při četbě zbožných knih.
Moje otázka kardinálu Ratzingerovi je, jak mohla obrazotvornost toho, co četla ve zbožných knihách vykouzlit velký sluneční zázrak? Jak mohlo uvolnění energie tak veliké, že se to rovná jaderné zbrani, změnit během dvanácti minut bláto, které tam sahalo lidem po kotníky, na suchou zem? Jak mohla dětská obrazotvornost sestry Lucie vykouzlit tento zázrak?
Druhý vatikánský koncil není neomylným koncilem
Kolem Druhého vatikánského koncilu panuje tolik zmatku. Pamatuji si, že jsem v The Wanderer četl naprosto neuvěřitelný článek, který podával zcela směšné věroučné vysvětlení, že vše na Druhém vatikánském koncilu, co se týká nauky víry, je podáno neomylně. A autoritu, kterou citovali, byla Katolická encyklopedie! Samozřejmě, že citace z Katolické encyklopedie je zcela mimo souvislosti.
Katolická encyklopedie samozřejmě správně konstatovala, že když koncily učí dogmaticky, učí neomylně. Ale to je proto, že samotným účelem koncilu je definovat věrouku. Všechny předešlé koncily definovaly věrouku. Na koncilu je neomylné to, když definuje věrouku. Jestliže je přítomen papež, vyhlašuje definici neomylně a slavnostně, aby nebylo pochyb. Jestliže není přítomen a ratifikuje ji později, stává se touto slavnostní deklarací koncil neomylným.
Dokonce i sám Druhý vatikánský koncil jasně rozlišuje mezi neomylným učením a učením, které není neomylné. A tak, když je svolán ekumenický koncil a biskupové světa se společně shromáždí a vydávají prohlášení k věrouce pak, pokud nedefinují, akt sám není aktem neomylným. Podaná nauka může být neomylná. Například, jestliže jde již o definitivní učení univerzálního a řádného Magisteria Církve, pak sama podstata toho, co učí, je již neomylná. Ale není to neomylný akt v sobě a sám o sobě.
Pouhá skutečnost, že koncil činí prohlášení k nauce, nedělá z tohoto prohlášení prohlášení neomylné. Koncil musí neomylně vyhlásit dogma slavnou definicí. Není-li definováno, nejde o neomylný akt. Věc je velice jednoduchá a tak to učí Církev. Ve Druhém vatikánském koncilu jsou závažné omyly. Striktně řečeno, učení o ekumenismu je heretické.
Hereze ekumenismu
Papež sv. Pius V. ve svém katechismu, římském katechismu – také známém jako katechismus Tridentského koncilu – učí, že všechna protestantská náboženství jsou falešnými náboženstvími a jsou inspirovány ďáblem, a proto je jejich ovoce špatné. Dekret o ekumenismu Druhého vatikánského koncilu říká, že Bůh používá tyto církve a církevní společenství jako prostředky spásy.
Nauka Církve, katolická víra, je ale velice jasná v tom, že prostředky spásy jsou svátosti Svaté katolické Církve. S tím v souladu je nauka, poklad víry, který podává Církev a Magisterium Církve, Boží zjevení. Prostředky spásy jsou katolická víra, praktikování katolické víry, je jimi sedm katolických svátostí. Jen ty samotné.
Protestantská náboženství jako taková jsou inspirována ďáblem, jak ve svém katechismu učí papež sv. Pius V. Nové náboženství Druhého vatikánského koncilu říká, že tyto peklem inspirované sekty, jsou používány jako Boží prostředky spásy. A přesto chce The Wanderer, abyste věřili, že každé věroučné prohlášení Druhého vatikánského koncilu je neomylné. Nemůže mít pravdu Tridentský koncil a zároveň Druhý vatikánský koncil! Představují naprosto odlišné nauky. Pravdu může mít jen jeden, druhý se mýlí.
U Druhého vatikánského koncilu vidíme, že všechna nekatolická a nekřesťanská náboženství jsou popisována jako dobrá. V koncilní církvi (tj. nikoliv v katolické Církvi všech časů) jsou všechna náboženství považována za dobrá a pravá. Dle koncilní církve jsou sužovány neštěstím toho, že obsahují některé omyly a jsou v nich přimíseny k dobrým věcem i některé špatné, ale jinak jsou dobrá a pravdivá.
To je falešná nauka nové ekumenické církve – Římské protestantské koncilní ekumenické církve. Římskokatolická církev vždy měla odlišnou nauku: existuje pouze jediná pravá Církev. Existuje jediná pravá víra a to katolická. Všechna jiná náboženství jsou falešná náboženství. Všechny jiné církve jsou falešnými církvemi. To vždy bylo naukou a vírou katolické Církve.
Takže už zde vidíme počátky toho, co se stane největší herezí v dějinách Církve – a ta přivodí největší utrpení, jaké kdy svět viděl, jak to řekl papež Pius XII.
Papež pod nadvládou satana?
Malachi Martin ve svém posledním rozhovoru pro Art Bell Show hovořil o vzdoropapeži. Do studia volal člověk z Austrálie a řekl, že jistý jezuita mu prozradil, že ve třetím tajemství se odhaluje, že v budoucnu přijde papež, který bude zcela pod nadvládou ďábla. Malachi odpověděl, že „to zní jako doslovný citát z tajemství“.
Papež sv. Pius X. řekl, že měl vidění a v tomto vidění viděl svého nástupce prchat přes mrtvá těla svých bratří a viděl, že tento papež musel odejít do exilu. Musel se skrýt, musel prchat v přestrojení, aby skryl svou totožnost. Žil v ústraní, ale pak byl odhalen a vytrpěl krutou smrt.
Myslím si, že můžeme bezpečně dovodit, že tato proroctví se mohou vyplnit za pontifikátu Benedikta XVI. Jedním z důvodů je ten, že jsem osobně znal římského stigmatika Antonia Ruffiniho. Znal jsem ho 20 let. Obdržel viditelná stigmata v roce 1955 a papež Pius XII. si jej tak vysoce vážil, že nařídil vybudování kaple na místě, kde Ruffini tato stigmata obdržel.
Bez obalu jsem se Ruffiniho zeptal: „A co zasvěcení Ruska? Bude to papež Jan Pavel II. kdo zasvětí Rusko?“ A Ruffini odpověděl: „Ne, nebude to Jan Pavel II. Nebude to ani papež bezprostředně po něm, ale až ten další. Ten zasvětí Rusko.“
To ponechává mezi Janem Pavlem II. a jeho druhým nástupcem pouze jeden pontifikát. To může být papež trestu, ten, kterého papež Pius X. viděl ve vidění. Jak Naše Paní v jednom ze Svých zjevení řekla: „Řím prodělá velkou revoluci.“ Tehdy zde bude hromadné vraždění, hromadné zabíjení ve Vatikánu. A papež uprchne z Říma v přestrojení.
„Falešná církev temnoty“
To měla na mysli Naše Paní, když řekla, že Svatý Otec bude pronásledován, že Církev bude pronásledována. Anna Kateřina Emmerichová, sestra augustiniánka a stigmatička, popisovala falešnou církev, kterou nazývala „falešnou církví temnoty“. Tato falešná církev přijme omyly pravoslaví a protestantismu, bude to ekumenická církev, protože vzdoropapeže uzná celý svět – nikoliv věřící, ale svět – sekulární svět a sekulární vlády.
Vzdoropapež bude uznán za legitimního papeže „církve“ a legitimní hlavu státu Vatikán. Tato „církev“ bude sjednocena se všemi falešnými náboženstvími. Budou spolu sjednoceny pod univerzalitou zednářského zastřešení. V této nesourodé ekumenické unii budou uznávaná náboženství tzv. civilizovaného světa. Takto se dostaneme do doby velkého pronásledování, jaké svět nikdy neviděl.
Pronásledování jako nikdy předtím
Ve jménu „civilizace lásky“, ve jménu „jednoty“, ve jménu Druhého vatikánského koncilu bude pravá víra postavena mimo zákon a bude se tolerovat pouze legálně zavedené náboženství. Není třeba velké představivosti, abychom viděli, co se v důsledku toho stane. Jen se podívejte na reformaci v Anglii a Irsku. Katolíci a zvláště pak duchovní byli podrobeni nejstrašnějšímu brutálnímu mučení a popravám.
Kněží, pokud byli chyceni, byli oběšeni, vláčeni a čtvrceni. Protestanti používali věřící katolické Iry pro pobavení. Přivázali jim na hlavu kus lněného plátna a podpálili ho. A když se katolík pokusil hořící kus plátna odstranit, rozerval si a strhnul vlastní skalp. To byl způsob, jak nepříliš jemně povzbudit katolíky k tomu, aby se vzdali a stali se protestanty.
Terminologie, slovní zásoba zde již existuje. Jak říkám, naší představivosti nezbylo nic, pokud jde o to, jak se bude odehrávat pronásledování. Nonkonformisté, rebelové, kteří nepřijímají zavedené náboženství – jak se s nimi asi bude zacházet? Jen se podívejte na trestní zákoník v Anglii a Irsku, který byl aplikován proti katolíkům.
Irští katolíci měli zapovězeno vzdělání. Chtěli je držet v úplné negramotnosti a úplné nevzdělanosti. Tím bylo jednodušší pokoušet se vymýt katolíkům mozek protestantismem.
Protestanti vlastnili všechnu půdu a měli rozličné plodiny a hospodářská zvířata a dobytek. Katolíci ale neměli nic než brambory a když udeřila plíseň, nevyvíjelo se žádné úsilí pomoci katolíkům od smrti hladem.
Britské impérium hledalo pro občany impéria právní řešení, aby každý mohl mít své vlastní občanství v různých koloniích a zemích, které se staly součástí Britského společenství národů. S jednou zřetelnou výjimkou: Irové byli ponecháni bez státní příslušnosti. Ztratili svůj britský status, což pro ně činilo obtížnějším emigrovat.
Počkejte, až bude v této zemi vyhlášeno stanné právo. A počkejte, až se nekatolické náboženství stane zavedeným náboženstvím a naše ústavní náboženské svobody budou odstraněny. Až bude zavedena takováto církev, pak přijdou i tyto zákony a tehdy se dozvíme, o čem celé pronásledování Církve je. Tehdy přijde utrpení, jaké v dějinách světa nikdy nebylo.
Rusko zaútočí
Všeobecně se věří, že Sovětský svaz se v roce 1989 zhroutil a že tím skončila studená válka. Ale nedávno dokonce i Wall Street Journal poukázal na to, že tu teď existuje nová studená válka. Rusko se připravuje na válku proti západu.
Když jsem před rokem navštívil Rusko, četl jsem si publikace v ruštině a ruští političtí analytici sami připouštěli, že plánují zahájit válku proti západu. Jaký je pro to důvod? Vysvětlují, že Spojené státy se agresivně derou do střední Asie a na Střední východ. Ruští vůdci se velice obávají, že budou obklíčeni. Říkají, že Američané tvrdí, že zde budou pouze dočasně, ale pak zůstanou. A my (Rusové) budeme těmi, kdo bude vytlačen silou.
Americké vojenské plány
Všeobecně se tvrdí, že útok k dobytí Afghánistánu a k dobytí Iráku byl odpovědí na akty mezinárodního terorismu. Dobytí Afghánistánu, Iráku a Íránu však bylo plánováno dlouho dopředu, dávno před 11. zářím 2001.
Jak říká staré rčení: Veribus scriptum manet – co je psáno, to je dáno.
Existují dokumenty, které byly sepsány v 90. letech a které nastiňují, jaká bude zahraniční politika v bezprostřední a blízké budoucnosti. A tyto dokumenty volají po dobytí těchto zemí, protože zednářská vláda (což je tajná vláda v rámci vlády) chce ve světě ustavit (jak řekl Bush starší 11. září 1991) nový světový pořádek.
Nový světový pořádek
Nový světový pořádek je zcela zednářský a jeho náboženství je zednářské. Podíváte se na jednodolarovou bankovku a vidíte výraz: „In God We Trust“ (důvěřujeme Bohu). Podíváte se do leva od tohoto výrazu a vidíte, o jakém bohu mluví. Vidíte pyramidu, egyptskou pyramidu, trojúhelník a oko. A vidíte jakoby paprsky slunce vycházející z trojúhelníku.
Georg Bush starší se zmiňoval o tisíci světelných bodů. Tisíc světelných bodů, to je zednářské světlo, světlo solárního božstva zednářství, pohanského egyptského solárního božstva. Jak říká Albert Pike ve svém díle Morals and Dogma of Freemasonary (Morálka a dogma svobodného zednářství): [Je to] „Lucifer, Světlonoš. O tom nepochybujte.“ Toho myslí, když říkají „důvěřujeme Bohu“.
Ve jménu boje s terorismem plně zavedou stanné právo, které přijde postupně. V ústavě USA již byly ústavní svobody výrazně omezeny. Poté budou ti, kdo jsou definováni jako „náboženští fanatici“ vyvlečeni ze svých domovů a posláni do táborů. Hovořil jsem o tom již v roce 1989 – „prováděcí nařízení“ uzákoněná Georgem Bushem starším dávají vládě povolení, že za výjimečného stavu může konfiskovat majetek, všechna vozidla a zatýkat civilisty a posílat je do táborů.
Prováděcím nařízením jim byla dána pravomoc zákona. To bude znamenat pronásledování Církve v severní Americe. A bude válka.
Třetí světová válka
Ve všech proroctvích světců všech dob a ve většině nejzaručenějších a nejjistějších zjevení Naší Paní se jednomyslně vyjevuje, že přijde velká strašná světová válka.
Vypukne náhle od východu po západ. Naše Paní řekla sestře Eleně Aiello: „Rusko zaútočí na Ameriku tajnými armádami.“ Rusové již mají armádu speciálních sil a arabských teroristů, které vycvičili spolu s rudými komunisty z Číny. Mají ohromnou armádu, tajné armády, které čekají na den, kdy bude vydán signál. Pak všechny najednou vyrazí a vyvolají zmatek na západě a ve Spojených státech a v celé severní Americe.
A napadnou Evropu. Ráno se bude zdát, že je ve světě mír. Do večera bude celý svět vtažen do války. Naše Paní řekla: „Jestliže se lidé neobrátí (jestliže se neodvrátí od svých hříchů), svět bude ztrestán válkou, hladem, pronásledováním Církve a pronásledováním Svatého Otce.“ Myslím si, že již máme určitou představu scénáře toho, co se bude odehrávat v onom období války, hladu, pronásledování Církve a pronásledování papeže.
Naše Paní, spolu s proroctvími mnoha světců a dalších svatých jedinců, kteří zemřeli v pověsti velké svatosti, řekla: „Bude se zdá, že špatnost vítězí.“ A tehdy započne vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie.
Obrácené Rusko přemůže nepřátele Boží
Každá výmluva se hodí, aby se nemuselo zasvětit Rusko. Říkají, že nemůžeme zasvětit Rusko, protože to vyprovokuje pronásledování Církve. Ale Církev už je v Rusku pronásledována. Naše Paní ale neřekla, že zasvěcení přivodí pronásledování Církve, řekla, že přivodí obrácení Ruska. Když se Rusko obrátí, přestane Církev pronásledovat.
Nejen to, když se Rusko obrátí (a Rusko je až do dneška stále největší vojenská supervelmoc na zemi), katolická tradice bude mít sílu nejmocnější vojenské supervelmoci, jakou kdy svět viděl. Ruští pravoslavní jsou trvale velmi tradiční. Dnes se bojí Římské Církve, protože viděli koncilní protestantskou revoluci v Církvi. Viděli, jak byla Církev do velké míry zničena, rozvrácena a zkažena. Myšlenka, že by měli dovolit, aby se totéž stalo s jejich tradicemi, je pro ně nesnesitelná.
Když jsem byl v Rusku, jeden velmi vzdělaný Moskvan mi vysvětlil: kdybyste v Rusku změnil třeba jen znění modlitby v liturgii, bylo by to považováno za rovnocenné s herezí. Pravoslavní věřící by se proti tomu vzbouřili, takové změny by odmítli. Viděli ale, že v Římské Církvi byl proti změnám jen velmi malý odpor, proti protestantizujícím změnám, které vedou Církev k velké apostazi předpovězené v Písmu svatém a také předpovězené ve třetím fatimském tajemství.
Ale při obrácení Ruska se tradiční pravoslavné Rusko stane tradičním katolickým Ruskem. A to bude hybná duchovní síla, která rozdrtí nový světový pořádek.
Nebojte se
Svět bude vtažen do ohromné války. Pius XII. řekl: „Svět musí brzy podstoupit utrpení, jaké v dějinách světa nikdy nebylo.“ Ďábel je autorem všeho zla: války, utrpení, hladu, vyhladovění k smrti, pronásledování Církve, které je uskutečňováno jeho poskoky, zednáři.
Oni stojí za útoky, aby mohli zničit náš národ a změnit jej na fašistickou republiku, na fašistickou diktaturu, aby se stala centrem světové republiky, alespoň tak si to myslí. A aby bylo zavedeno zednářské náboženství po celém světě, aby byl uctíván Lucifer a aby se svět rouhal Ježíši Kristu. To je jejich plán.
Ale Náš Pán Ježíš Kristus řekl: „Nebojte se, já jsem přemohl svět! A kníže tohoto světa je již odsouzen!“ Pamatujme si, že Kristus je Věčný král, Pán pánů a Král králů. A Všemohoucí Otec řekl: „Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.. ..a národy ti předám do dědictví.“ Kristus je Králem a tak nám to Naše Paní přišla připomenout.
On zvítězí skrze Ní. „Nakonec mé Neposkvrněné srdce zvítězí, Svatý Otec mně zasvětí Rusko, Rusko bude obráceno a světu bude poskytnuto období míru.“ Naše Paní řekla: „Až se bude vše zdát zcela ztracené, až se bude zdát, že hříšnost zvítězila, tehdy přijde Můj čas.“
Skrze Její vítězství po celém světě zvítězí katolická Církev a katolická víra. A celý svět bude hlásat a zplna hrdla volat: Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne.
Libor Halik
Co jsem uvedl, je pravda, Hoki. Vy odůvodňujete své lži informací z 1. 10. 2012 11:25 www.pravoslavnacirkev.info/…/520-olomoucko-b… Já kněz žiji 2 roky z NADPŘIROZENÉ víry, bez pravidelného kněžského platu, pronásledován těmi Jidáši, jako jste Vy Hoki, kteří pro peníze a jiné hříchy Pána Ježíše Krista dávno zradili, nebo ho nikdy nepřijali.
Peter(skala)
VAROVANIE! Pozor na Veľké Varovanie od Boha a na falošných prorokov
www.varovanie-zazrak-trest.estranky.sk/…/varovanie--pozo…
Filofej
Máme aj kňaza Gombitu z Košíc, čo sa stará o bezdomovcov,nedávno bežal supermaraton do Ríma,aby tak upozornil na ich biedu.Mali sme aj Antona Srholca,ten už zomrel a určite ešte máme mnoho Bohuznamych kresťanov , ktorí však nechcú byť medializovaní a starajú sa tých, na ktorých svet zabudol.
Peter(skala)
..ešte jeden svätec nechcel Dogmu a sv.Jan Maria Vianney tiež neuznaval zjavenia v La Salette a nakoniec s aukazalo, že sa mýlili
Peter(skala)
Hoki včera
Dívám se raději nejdříve na tváře živých lidí Péťo... 5. DOGMA by mělo být - pomáhej pohledem, slovem, gestem, modlitbou a činem. www.novinky.cz/…/341964-bezdomov…

..žeby sv.Tomaš Akvinský?
Velikán Cirkvi a predsa nechcel Dogmu o Nepoškvrnenom počatí...
2 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Peter(skala)
ľubica
dnes je prvý deň deviatnika.....ešte 5 minút a bude druhý de)

Deviatnik pred Hromnicami. Začína sa 24.januára a končí na Hromnice 2. Februára
žiadne hádky ani údery, na to nie je už čas
Peter(skala)
...čím sa potom liši kresťan od pohana, ked obaja po neuspechu použiju rovnaku zbraň: odpor nasilia?!
Peter(skala)
Hoki pred 42 minútami
...a když je napíše, já na něj reagovat budu, jak chci a kdy chci. Chápeš? Zkus chápat tedy více rozumem než emocí. Pak spor nebudeš vnímat zjevně povrchně. Kdyby mi někdo urazil mámu nebo tátu nebo mé děti, dostane nejdřív upozornění (nastavím mu tvář) a pak před držku, protože nabízenou "ruku" nepřijal.

a ja že druhe lice (doslovne)
4 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
stale to nechapeš?
Nemôžeš obhajovať papeža ani Ježiša tým, že budeš uražať toho, kto uraža papeža
Ježišovi sa to nepáči tak ako sa mu nepači že niekto uraža papeža.
Ani papež by nechcel aby sme sa ho zastaali takým spôsobom, že budeme uražať jeho oponentov.
Naša cesta nemá byť "zlým za zlé" ale "dobrom premahať zlo"
Ak priama kritika, tak kritika nazoru a nie osoby, ako takej, lebo to sa potom …More
stale to nechapeš?
Nemôžeš obhajovať papeža ani Ježiša tým, že budeš uražať toho, kto uraža papeža
Ježišovi sa to nepáči tak ako sa mu nepači že niekto uraža papeža.
Ani papež by nechcel aby sme sa ho zastaali takým spôsobom, že budeme uražať jeho oponentov.
Naša cesta nemá byť "zlým za zlé" ale "dobrom premahať zlo"
Ak priama kritika, tak kritika nazoru a nie osoby, ako takej, lebo to sa potom vracia ako bumerang
Ty povieš že je zlý, on povie že si horší, ty pritvrdiš a on ti vrati ešte viac... začarovaný kruh
Peter(skala)
lenže Ty neodsudzuješ len nazory svojho spoludiskutujuceho, ale aj jeho samotneho, ked píšeš na verejnosti (pred všetkými) čo si o nom mysliš. Keby si odsudzoval len jeho nazor, tak to je ine, ale ty na verejnosti riešiš jeho sukromný život a ešte knaza?!

My tu riešime temu o Treste, Zazraku, vojne atd... aby sme si navzajom vymenili nazory k daným témam a ty chceš silou mocou ťahať na verejnost…More
lenže Ty neodsudzuješ len nazory svojho spoludiskutujuceho, ale aj jeho samotneho, ked píšeš na verejnosti (pred všetkými) čo si o nom mysliš. Keby si odsudzoval len jeho nazor, tak to je ine, ale ty na verejnosti riešiš jeho sukromný život a ešte knaza?!

My tu riešime temu o Treste, Zazraku, vojne atd... aby sme si navzajom vymenili nazory k daným témam a ty chceš silou mocou ťahať na verejnosti človeka aby sa kajal zo svojich hriechov. Nechaj nas diskutovať o teme a venuj sa tým, ktorí chcu sa venovať tvojim témam, lebo sa ti to vrati 100 nasobne
Peter(skala)
Hoki pred 10 minútami
Libore, ta tvá NADPŘIROZENOST

Hoki...nerieš... na to je sukromna pošta
Napiš nazor na temu popripade s čim nesuhlasiš, ale neodsudzuj bližneho pre jeho opačny nazor
amarillo likes this.
Peter(skala)
6.6.2015 pp.František o 3 svet.vojne (začala)

Drahí bratia a sestry,
v biblických čítaniach, ktoré sme si vypočuli, viackrát zaznelo slovo „pokoj“. Vynikajúce prorocké slovo! Pokoj je Božím snom, je Božím plánom pre ľudstvo, pre dejiny, spolu s celým stvorením. A je to plán, ktorý sa neustále stretáva s opozíciou zo strany človeka a zo strany Zlého. Aj v našej dobe sa túžba po pokoji a úsilie o …More
6.6.2015 pp.František o 3 svet.vojne (začala)

Drahí bratia a sestry,
v biblických čítaniach, ktoré sme si vypočuli, viackrát zaznelo slovo „pokoj“. Vynikajúce prorocké slovo! Pokoj je Božím snom, je Božím plánom pre ľudstvo, pre dejiny, spolu s celým stvorením. A je to plán, ktorý sa neustále stretáva s opozíciou zo strany človeka a zo strany Zlého. Aj v našej dobe sa túžba po pokoji a úsilie o jeho vybudovanie zrážajú s faktom, že vo svete prebiehajú početné ozbrojené konflikty. Je to istý druh tretej svetovej vojny, ktorá sa bojuje „po kúskoch“, a v kontexte globálnej komunikácie sa vníma atmosféra vojny.

Viac tu: varovanie-3svetovavojna.webnode.sk/…/papez-frantisek…

7.8.2015 pp.František o 3.svet.vojne (začala)

Týchto migrantov v niekoľkých posledných týždňoch odmietla prijať Barma, Malajzia, Thajsko aj Indonézia. „Vo svete je veľké množstvo vojen,“ vyhlásila hlava katolíckej cirkvi. „Sme vo vojne, opakovane hovorím, že toto je tretia svetová vojna, rozložená na niekoľko častí,“ dodal pápež. Ako však podotkol, „existujú určité náznaky nádeje a radosti“.

Viac tu: varovanie-3svetovavojna.webnode.sk/…/papez-frantisek…

19.11.2015 pp.František o 3 svet.vojna (začala)

„Čo zostane? Ruiny, tisíce detí bez vzdelania, toľkí nevinní mŕtvi. Toľkí! A toľké peniaze vo vreckách obchodníkov so zbraňami. Ježiš raz povedal: ‚Nemožno slúžiť dvom pánom: buď Bohu, alebo bohatstvu.‛ Vojna je práve tá voľba bohatstva: ‚Vyrábajme zbrane, takto sa ekonomika trochu stabilizuje, a udržíme si ďalej náš prospech‛. Je tu jedno ošklivé slovo Pána: ‚Zlorečení!‛ Pretože on povedal: ‚Požehnaní tvorcovia pokoja!‛ Títo, čo pracujú pre vojnu, čo vytvárajú vojny, sú zlorečení, sú to zločinci. Vojna sa dá ospravedlňovať – v úvodzovkách – veľkým množstvom dôvodov. Ale keď je celý svet, tak ako dnes, vo vojne – celý svet, je to svetová vojna, po kúskoch, tu, tamto, tam, všade... niet tu ospravedlnenia. A Boh plače. Ježiš plače.“


Viac tu: varovanie-3svetovavojna.webnode.sk/…/papez-frantisek…
Libor Halik
K dlžke vojny. Sú 2 verzie ruského prekladu z gréčtiny sv. Paisija. Vyzerá to, že 2x pol roka s prestávkou bude tým správným prekladom. Vojna Ruska s Tureckom zatial nezačala, to značí že 3. svetová vojna zatial nezačala. Čakajme na začiatok. Zatial Erdogan vládne v Turecku a zatial sa s Ruskom kamaráti ako Hitler sa kamarátil so Stalinom pred 2. svetovou vojnou. Zatial sme vo fázi ako keď bola …More
K dlžke vojny. Sú 2 verzie ruského prekladu z gréčtiny sv. Paisija. Vyzerá to, že 2x pol roka s prestávkou bude tým správným prekladom. Vojna Ruska s Tureckom zatial nezačala, to značí že 3. svetová vojna zatial nezačala. Čakajme na začiatok. Zatial Erdogan vládne v Turecku a zatial sa s Ruskom kamaráti ako Hitler sa kamarátil so Stalinom pred 2. svetovou vojnou. Zatial sme vo fázi ako keď bola pred 2.svetovou vojnou občianská vojna vo Španielsku. Súčasným Španielskom (Hispánia) je Sýria.
ľubica likes this.
Peter(skala)
Libor Halik pred 1 hodinou
Niektoré národy sa nedožijú konca vojny, Vymrú. USA sa nedožije dle sv. Hildegardy a talianského mnícha z 14.storočia. Česko dle proroctvá Slepého mládenca z 14.storočia. Od momentu varovania sa začne vojna náboženská - kresťania proti tým, ktorí neposlúchli VAROVANIE. Koniec vojny sa priblíži v čase zasvetenia Ruska pápežom Nepoškvrnenej Bohorodičke, Ja sa domnievam …More
Libor Halik pred 1 hodinou
Niektoré národy sa nedožijú konca vojny, Vymrú. USA sa nedožije dle sv. Hildegardy a talianského mnícha z 14.storočia. Česko dle proroctvá Slepého mládenca z 14.storočia. Od momentu varovania sa začne vojna náboženská - kresťania proti tým, ktorí neposlúchli VAROVANIE. Koniec vojny sa priblíži v čase zasvetenia Ruska pápežom Nepoškvrnenej Bohorodičke, Ja sa domnievam niekolko hodín pred zázrakom v Garabandalu 12.4.2018. Dlžka vojny 2x pol roka s prestávkou, alebo 2 a pol roka s prestávkou predpovedal sv. Paisij Atoský.

Dobre som pochopil?
Ak vojna ma trvať 2,5 roka a skončí 12.4.2018, tak už začala ... niekedy v oktobri 2015 ???
Lebo tak mi to dava zmysel: oktober 2015 + 2,5 roka = April 2018
alebo zle počitam?
Libor Halik
Niektoré národy sa nedožijú konca vojny, Vymrú. USA sa nedožije dle sv. Hildegardy a talianského mnícha z 14.storočia. Česko dle proroctvá Slepého mládenca z 14.storočia. Od momentu varovania sa začne záverečná čiasť - vojna náboženská - kresťania proti tým, ktorí neposlúchli VAROVANIE. Koniec vojny sa priblíži v čase zasvetenia Ruska pápežom Nepoškvrnenej Bohorodičke, Ja sa domnievam niekolko …More
Niektoré národy sa nedožijú konca vojny, Vymrú. USA sa nedožije dle sv. Hildegardy a talianského mnícha z 14.storočia. Česko dle proroctvá Slepého mládenca z 14.storočia. Od momentu varovania sa začne záverečná čiasť - vojna náboženská - kresťania proti tým, ktorí neposlúchli VAROVANIE. Koniec vojny sa priblíži v čase zasvetenia Ruska pápežom Nepoškvrnenej Bohorodičke, Ja sa domnievam niekolko hodín pred zázrakom v Garabandalu 12.4.2018. Dlžka vojny 2x pol roka s prestávkou, alebo 2 a pol roka s prestávkou predpovedal sv. Paisij Atoský.
ľubica likes this.
Peter(skala)
Libor Halik pred 23 minútami
3. svetová vojna začne čo najskor. Možno najneskor (nejpozději) pred sobotou pred prvou nedelou v máji (květnu), kedy sa opakuje znak sv. Januária. Teraz bolo zlé znamenie sv. Januária 16.12.2016, čo može znamenať svetovú vojnu každého dňa. Počiatok vojny bude v Turecku. Potom približne 6 mesiacov od počiatku sa to Europy ani USA nedotkne. Až potom bude vojna USA s …More
Libor Halik pred 23 minútami
3. svetová vojna začne čo najskor. Možno najneskor (nejpozději) pred sobotou pred prvou nedelou v máji (květnu), kedy sa opakuje znak sv. Januária. Teraz bolo zlé znamenie sv. Januária 16.12.2016, čo može znamenať svetovú vojnu každého dňa. Počiatok vojny bude v Turecku. Potom približne 6 mesiacov od počiatku sa to Europy ani USA nedotkne. Až potom bude vojna USA s Ruskom a keď bude v Europe najhoršie, príde VAROVANIE všade na nebu. A potom zázrak uzdravovania v Garabandalu - domnievam sa 12.4.2018 v 20.30 ten zázrak.

...takže vojna skončí do 12.4.2018 ???
Prečo ludia hovoria že vojna potrva 2,5 -3 rokov ???
Libor Halik
3. svetová vojna začne čo najskor. Možno najneskor (nejpozději) pred sobotou pred prvou nedelou v máji (květnu), kedy sa opakuje znak sv. Januária. Teraz bolo zlé znamenie sv. Januária 16.12.2016, čo može znamenať svetovú vojnu každého dňa. Počiatok vojny bude v Turecku. Potom približne 6 mesiacov od počiatku sa to Europy ani USA nedotkne. Až potom bude vojna USA s Ruskom a keď bude v Europe …More
3. svetová vojna začne čo najskor. Možno najneskor (nejpozději) pred sobotou pred prvou nedelou v máji (květnu), kedy sa opakuje znak sv. Januária. Teraz bolo zlé znamenie sv. Januária 16.12.2016, čo može znamenať svetovú vojnu každého dňa. Počiatok vojny bude v Turecku. Potom približne 6 mesiacov od počiatku sa to Europy ani USA nedotkne. Až potom bude vojna USA s Ruskom a keď bude v Europe najhoršie, príde VAROVANIE všade na nebu. A potom zázrak uzdravovania v Garabandalu - domnievam sa 12.4.2018 v 20.30 ten zázrak.
ľubica likes this.
Peter(skala)
Libor Halik pred 27 minútami
Sv. Hermenegild má svátek každý rok 13.4. Avšak zázrak v Garabandalu se má stát ve svátek mučedníka pro eucharistii ve čtvrtek v 20.30. Svátky svatých odnepaměti vždy začínaly od večera předchozího dne. Tak jako v Bibli: a byl večer a bylo ráno den druhý. V r.2018 je čtvrtek 12.4. a pátek je 13.4. Hermenegildův svátek začíná od čtvrtka 12.4.2018 večer a končí …More
Libor Halik pred 27 minútami
Sv. Hermenegild má svátek každý rok 13.4. Avšak zázrak v Garabandalu se má stát ve svátek mučedníka pro eucharistii ve čtvrtek v 20.30. Svátky svatých odnepaměti vždy začínaly od večera předchozího dne. Tak jako v Bibli: a byl večer a bylo ráno den druhý. V r.2018 je čtvrtek 12.4. a pátek je 13.4. Hermenegildův svátek začíná od čtvrtka 12.4.2018 večer a končí odpoledne v pátek 13.4.2018. Pro @Peter(skala)

Dakujem za namahu a vysvetlenie
Možno naozaj tento svätec je tým správnym pre tento Velký Den, ale ešte by ma zaujimalo, ako bude dlho trvať 3 sv.vojna a či bude pred Zazrakom alebo po nom?
Libor Halik
Keby bol František pravým pápežom, nemohol by byť luteránom, ale on od bohoslužieb v Švédsku 2016 s lesbickými biskupkami luteránkami a luteránmi je luteránom naozaj a verejne.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Monika G likes this.
markus55
]František je pravým pápežom!
Filofej likes this.
Libor Halik
Sv. Hermenegild má svátek každý rok 13.4. Avšak zázrak v Garabandalu se má stát ve svátek mučedníka pro eucharistii ve čtvrtek v 20.30. Svátky svatých odnepaměti vždy začínaly od večera předchozího dne. Tak jako v Bibli: a byl večer a bylo ráno den druhý. V r.2018 je čtvrtek 12.4. a pátek je 13.4. Hermenegildův svátek začíná od čtvrtka 12.4.2018 večer a končí odpoledne v pátek 13.4.2018. Pro @…More
Sv. Hermenegild má svátek každý rok 13.4. Avšak zázrak v Garabandalu se má stát ve svátek mučedníka pro eucharistii ve čtvrtek v 20.30. Svátky svatých odnepaměti vždy začínaly od večera předchozího dne. Tak jako v Bibli: a byl večer a bylo ráno den druhý. V r.2018 je čtvrtek 12.4. a pátek je 13.4. Hermenegildův svátek začíná od čtvrtka 12.4.2018 večer a končí odpoledne v pátek 13.4.2018. Pro @Peter(skala)
ľubica likes this.
Peter(skala)
Libor Halik pred 1 hodinou
Nevím, jak se to technicky stane, ale po smrti Benedikta XVI. nastoupí nějaký pravověrný papež (č. 113 dle proroctví ctihodného arcibiskupa Cieplaka) a ten zasvětí Rusko Neposkvrněné Panně Marii. Pravděpodobně k tomu ZASVĚCENÍ dojde 12.4.2018, kdy pravděpodobně nastane poté večer 20.30 zázrak uzdravování ve španělské vesničce Garabandal a zůstane tam zatím největší …More
Libor Halik pred 1 hodinou
Nevím, jak se to technicky stane, ale po smrti Benedikta XVI. nastoupí nějaký pravověrný papež (č. 113 dle proroctví ctihodného arcibiskupa Cieplaka) a ten zasvětí Rusko Neposkvrněné Panně Marii. Pravděpodobně k tomu ZASVĚCENÍ dojde 12.4.2018, kdy pravděpodobně nastane poté večer 20.30 zázrak uzdravování ve španělské vesničce Garabandal a zůstane tam zatím největší trvalé viditelné znamení Boží. Díky tomu se obrátí Rusko. Tím večerem začne svátek mučedníka pro eucharistii Hermenegilda. Umučen, že nepřijal prázdnou (neproměněnou) eucharistii z ruk ariánského biskupa bludaře.

Prečo 12.4. ?
Vtedy má sviatok sv.Hermenegild?
Kde sa o tom píše?
Libor Halik
Já kněz žiji 2 roky z NADPŘIROZENÉ víry, bez pravidelného kněžského platu, pronásledován těmi Jidáši, jako jste Vy Hoki, kteří pro peníze a jiné hříchy Pána Ježíše Krista dávno zradili, nebo ho nikdy nepřijali.
ľubica likes this.
Libor Halik
Nevím, jak se to technicky stane, ale po smrti Benedikta XVI. nastoupí nějaký pravověrný papež (č. 113 dle proroctví ctihodného arcibiskupa Cieplaka) a ten zasvětí Rusko Neposkvrněné Panně Marii. Pravděpodobně k tomu ZASVĚCENÍ dojde 12.4.2018, kdy pravděpodobně nastane poté večer 20.30 zázrak uzdravování ve španělské vesničce Garabandal a zůstane tam zatím největší trvalé viditelné znamení Boží. …More
Nevím, jak se to technicky stane, ale po smrti Benedikta XVI. nastoupí nějaký pravověrný papež (č. 113 dle proroctví ctihodného arcibiskupa Cieplaka) a ten zasvětí Rusko Neposkvrněné Panně Marii. Pravděpodobně k tomu ZASVĚCENÍ dojde 12.4.2018, kdy pravděpodobně nastane poté večer 20.30 zázrak uzdravování ve španělské vesničce Garabandal a zůstane tam zatím největší trvalé viditelné znamení Boží. Díky tomu se obrátí Rusko. Tím večerem začne svátek mučedníka pro eucharistii Hermenegilda. Umučen, že nepřijal prázdnou (neproměněnou) eucharistii z ruk ariánského biskupa bludaře.
ľubica likes this.
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
František není papež. Je předpovězeným vzdoropapežem, tím papežem, který je plně ovládaný satanem. Benedikt XVI. je tím předpovězeným papežem, který nebude mít žádnou moc. Zůstal mu jen bílý šat a papežské jméno a bude umučen za 3.světové války, dle předpovědi sv. Pia X., neboť má jméno Josef (Ratzinger) jako sv. Pius X. Josef Sarto.
ľubica likes this.
Peter(skala)
Libor Halik pred 30 minútami
„A co zasvěcení Ruska? Bude to papež Jan Pavel II. kdo zasvětí Rusko?“ A Ruffini odpověděl: „Ne, nebude to Jan Pavel II. Nebude to ani papež bezprostředně po něm, ale až ten další. Ten zasvětí Rusko.“

..takže papež František
markus55 likes this.
Libor Halik
Papež sv. Pius X. řekl, že měl vidění a v tomto vidění viděl svého nástupce prchat přes mrtvá těla svých bratří a viděl, že tento papež musel odejít do exilu. Musel se skrýt, musel prchat v přestrojení, aby skryl svou totožnost. Žil v ústraní, ale pak byl odhalen a vytrpěl krutou smrt. [Emmerichová, blahoslavená (1774-1824) prorokovala, že papež (asi Benedikt XVI.) se vyzpovídá a učiní pokání z …More
Papež sv. Pius X. řekl, že měl vidění a v tomto vidění viděl svého nástupce prchat přes mrtvá těla svých bratří a viděl, že tento papež musel odejít do exilu. Musel se skrýt, musel prchat v přestrojení, aby skryl svou totožnost. Žil v ústraní, ale pak byl odhalen a vytrpěl krutou smrt. [Emmerichová, blahoslavená (1774-1824) prorokovala, že papež (asi Benedikt XVI.) se vyzpovídá a učiní pokání z toho, že podpálil starou Katolickou církev a že budoval novou církev a vykoná zadostiučinění (tj. asi mučednictvím)]
P. Paul Kramer: Já jsem osobně znal římského stigmatika Antonia Ruffiniho. Znal jsem ho 20 let. Obdržel viditelná stigmata v roce 1955 a papež Pius XII. si jej tak vysoce vážil, že nařídil vybudování kaple na místě, kde Ruffini tato stigmata obdržel.
Bez obalu jsem se Ruffiniho zeptal: „A co zasvěcení Ruska? Bude to papež Jan Pavel II. kdo zasvětí Rusko?“ A Ruffini odpověděl: „Ne, nebude to Jan Pavel II. Nebude to ani papež bezprostředně po něm, ale až ten další. Ten zasvětí Rusko.“
ľubica likes this.
Libor Halik
Anna Kateřina Emmerichová, sestra augustiniánka a stigmatička, popisovala falešnou církev, kterou nazývala „falešnou církví temnoty“. Tato falešná církev přijme omyly pravoslaví (tj. rozvody a nové sňatky cizoložících) a protestantismu (tj. homosexuální, bisexuální a pedofilní duchovenstvo), bude to ekumenická církev, protože vzdoropapeže uzná celý svět – nikoliv věřící, ale svět – sekulární …More
Anna Kateřina Emmerichová, sestra augustiniánka a stigmatička, popisovala falešnou církev, kterou nazývala „falešnou církví temnoty“. Tato falešná církev přijme omyly pravoslaví (tj. rozvody a nové sňatky cizoložících) a protestantismu (tj. homosexuální, bisexuální a pedofilní duchovenstvo), bude to ekumenická církev, protože vzdoropapeže uzná celý svět – nikoliv věřící, ale svět – sekulární svět a sekulární vlády.
Vzdoropapež bude uznán za legitimního papeže „církve“ a legitimní hlavu státu Vatikán. Tato „církev“ bude sjednocena se všemi falešnými náboženstvími. Budou spolu sjednoceny pod univerzalitou zednářského zastřešení. V této nesourodé ekumenické unii budou uznávaná náboženství tzv. civilizovaného světa. Takto se dostaneme do doby velkého pronásledování, jaké svět nikdy neviděl.
ľubica likes this.
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
P. Malachi Martin (tj. překladatel 3.fatimského tajemství pro papeže Jana XXIII. do italštiny) ve svém posledním rozhovoru pro Art Bell Show hovořil o vzdoropapeži. Do studia volal člověk z Austrálie a řekl, že jistý jezuita mu prozradil, že ve třetím tajemství se odhaluje, že v budoucnu přijde papež, který bude zcela pod nadvládou ďábla. Malachi odpověděl, že „to zní jako doslovný citát z …More
P. Malachi Martin (tj. překladatel 3.fatimského tajemství pro papeže Jana XXIII. do italštiny) ve svém posledním rozhovoru pro Art Bell Show hovořil o vzdoropapeži. Do studia volal člověk z Austrálie a řekl, že jistý jezuita mu prozradil, že ve třetím tajemství se odhaluje, že v budoucnu přijde papež, který bude zcela pod nadvládou ďábla. Malachi odpověděl, že „to zní jako doslovný citát z tajemství“. Ve všech proroctvích světců všech dob a ve většině nejzaručenějších a nejjistějších zjevení Naší Paní se jednomyslně vyjevuje, že přijde velká strašná světová válka. Vypukne náhle od východu po západ. Naše Paní řekla (blahoslavené) sestře Eleně Aiello: „Rusko zaútočí na Ameriku tajnými armádami.“ (L: o těchto tajnostech asi neví ani šéfpolicajt Putin, ale Ivašov ví)
snakee
a já zase věřím v Krista Pána a jeho přísliby
luk21
9Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned.“
10Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království,
11budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.
12Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou…More
a já zase věřím v Krista Pána a jeho přísliby
luk21
9Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned.“
10Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království,
11budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.
12Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno.
13To vám bude příležitostí k svědectví.
14Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit.
15Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.
16Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti.
17A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.
18Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.
19Když vytrváte, získáte své životy.
20Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.
21Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,
22poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.
23Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.
24Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.
25Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
26Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.
27A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
28Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“
29Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom:
30Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko.
31Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží.
32Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
33Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
34Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.
35Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.
36Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“
pebu
Velmi často mám dojem, že katoličtí křesťané věří jen a jen v tresty. Já věřím v 36 spravedlivých v každé generaci!
Filofej likes this.
ľubica
Velký trest – brzy!
Ve třetím tajemství je v jasných detailech popsáno, jaká bude povaha tohoto velkého trestu. Bude to, jako než v plné síle udeří uragán: nejprve se modré slunečné nebe začne plnit mraky a vítr zesílí a počasí se pokazí. Nesmíme si plést rané počátky tohoto trestu s tím, co bude podstatou tohoto velkého trestu, této velké bouře v dějinách, kterou předpověděl papež Pius XII. v …More
Velký trest – brzy!
Ve třetím tajemství je v jasných detailech popsáno, jaká bude povaha tohoto velkého trestu. Bude to, jako než v plné síle udeří uragán: nejprve se modré slunečné nebe začne plnit mraky a vítr zesílí a počasí se pokazí. Nesmíme si plést rané počátky tohoto trestu s tím, co bude podstatou tohoto velkého trestu, této velké bouře v dějinách, kterou předpověděl papež Pius XII. v roce 1945.
Papež Pius XII. řekl, a to ve chvíli, kdy svět právě prodělal hrůzy druhé světové války a lidé toužili po míru, že: „Svět bude muset brzy podstoupit nejhorší utrpení, jaké nikdy v dějinách světa neexistovalo. Brzy bude muset lidstvo podstoupit nejhorší utrpení, které kdy existovalo.“ To je podstatou třetího fatimského tajemství.
ľubica
Když byl otec Schweigl 2. září 1952 osobně poslán papežem Piem XII. do Coimbry, aby vyslechl sestru Lucii ohledně třetího tajemství, hovořil se sestrou Lucií osobně a měl k tomu od papeže pověření. Vrátil se do Říma a v Russicu (papežská ruská kolej – pozn. překl.), kde žil, svým spolubratřím, když se jej ptali na třetí fatimské tajemství, řekl: „Nemohu odhalit nic z toho, co jsem se dozvěděl …More
Když byl otec Schweigl 2. září 1952 osobně poslán papežem Piem XII. do Coimbry, aby vyslechl sestru Lucii ohledně třetího tajemství, hovořil se sestrou Lucií osobně a měl k tomu od papeže pověření. Vrátil se do Říma a v Russicu (papežská ruská kolej – pozn. překl.), kde žil, svým spolubratřím, když se jej ptali na třetí fatimské tajemství, řekl: „Nemohu odhalit nic z toho, co jsem se dozvěděl ve Fatimě o třetím tajemství, ale mohu říci, že má dvě části: jedna se týká papeže. Druhá musí – ačkoliv nesmím nic říci – logicky být pokračováním slov: V Portugalsku bude dogma víry vždy zachováno.“
Je tedy celkem uznávaným faktem, že slova Naší Paní z Fatimy pokračují po onom „atd.“ A v pamětech sestra Lucie klade po onom „atd.“ do závorky slova: „Zde začíná třetí část tajemství“.
Libor Halik
Moskvu navštíví asi papež František, ten o kterém se ve 3.tajemství (fatimském v nezveřejněné části) odhaluje, že v budoucnu přijde papež, který bude zcela pod nadvládou ďábla. Malachi (tlumočník italského papeže Jana XXIII. pro portugalštinu, který mu překládal celé 3. fatimské tajemství) posluchači do rádia odpověděl, že „to zní jako doslovný citát z tajemství“.
Mezi Janem Pavlem II. a jeho …More
Moskvu navštíví asi papež František, ten o kterém se ve 3.tajemství (fatimském v nezveřejněné části) odhaluje, že v budoucnu přijde papež, který bude zcela pod nadvládou ďábla. Malachi (tlumočník italského papeže Jana XXIII. pro portugalštinu, který mu překládal celé 3. fatimské tajemství) posluchači do rádia odpověděl, že „to zní jako doslovný citát z tajemství“.
Mezi Janem Pavlem II. a jeho druhým nástupcem může být papež trestu (Benedikt XVI.), ten, kterého papež sv. Pius X. viděl vražděného ve vidění. Jak Naše Paní v jednom ze svých zjevení řekla: „Řím prodělá velkou revoluci.“ Tehdy zde bude hromadné vraždění, hromadné zabíjení ve Vatikánu. A papež uprchne z Říma v přestrojení. Více Papež František, pronásledování, válka, zasvěcení Ruska, mír
František v ohrožení zasvětí Rusko Panně Marii
ľubica likes this.
evelina
Zdravím priateľov na GTV
a zároveň sa porúčam, mám MZ
evelina
Váš príspevok si vždy prečítam o. Libore.
Moc zaujímavý opis prítomnosti...


Pán vám žehnaj
Libor Halik
Emmerichová, blahoslavená (1774-1824): Papež (asi Benedikt XVI.) učiní pokání z toho, že podpálil starou Katolickou církev a že budoval novou církev a vykoná zadostiučinění (tj. asi mučednictvím)
Patrick Henry Omlor
poznajmy-prawde.blog.onet.pl/sw-Anna-Katarzyna-Emmerich-o-N,2,ID435486092,n
Anna Katarzyna Emmerich (1774-1824)
Postavili velkou, zvláštní, podivnou církev, která měla zahrnovat…More
Emmerichová, blahoslavená (1774-1824): Papež (asi Benedikt XVI.) učiní pokání z toho, že podpálil starou Katolickou církev a že budoval novou církev a vykoná zadostiučinění (tj. asi mučednictvím)
Patrick Henry Omlor
poznajmy-prawde.blog.onet.pl/sw-Anna-Katarzyna-Emmerich-o-N,2,ID435486092,n
Anna Katarzyna Emmerich (1774-1824)
Postavili velkou, zvláštní, podivnou církev, která měla zahrnovat všechna náboženství jako rovnocenná: protestanty, katolíky a všechny sekty – skutečnou jednotu bezbožníků
(tzn. nepravověrných) s jedním pastýřem a jedním stádem. Musel tam být papež, platný papež, zbavený veškeré autority-moci. Vše bylo připravené, mnoho věcí dokončeno; ale místo oltáře tam byla pouze ohavnost a zkáza. Tak měla vypadat ta nová církev, a proto dal podpálit tu starou (církev); ale Bůh chtěl jinak. Zemřel po zpovědi a zadostiučinění - a ožil nově (str.353).
Závěr: Až dle Garabandalu i Fatimy3 Benedikt XVI. na návštěvě v Moskvě slavnostně dojedná to poslední dobudování nové církve všech nepravověrných i s ruským pravoslavným patriarchou, pak po papežově návratu do Říma začne vraždění katolických duchovních ateisty jako za VŘSR, když nejvyšší ruští pravoslavní biskupové dojednali a začali prakticky podporovat zednářskou prozatímní vládu, která sesadila cara. (Tehdy ještě mučedník Tichon nebyl ruským pravoslavným patriarchou, stal se jím až když bolševici svrhli prozatímní vládu.) (Fragmenty pochází z 2.dílu Života Anny Kateřiny Emmerichové (The Life of Anne Catherine Emmerich) od důstojného C. E. Schmoegera CSsR, který byl poprvé vytištěn r.1867.) Více na: Blízká budoucnost Církve a světa
ľubica likes this.