Język
Wyświetlenia
1 tys.
ŚW.FILOMENA 2 1

Szokująca zmiana polityki PIS otwierającą Polskę na uprawy GMO

Dnia 25.11.2016 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu – Ministerstwo Środowiska.

W projekcie ustawy wspomnianej wyżej są m. in. zapisy:
Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.

2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej „strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO”…

Podkreślić trzeba, że tym razem już nie mówi się zupełnie o uprawach eksperymentalnych, nie ma takiego pojęcia – są uprawy, a więc wszystkie uprawy łącznie, na czele z uprawami komercyjnymi!

Wspomniany projekt przeczy obietnicom PiSu, który – w osobie Pana Ministra profesora Jana Szyszki – niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO.

Jest niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO.

Narusza Konstytucję RP, ponieważ :
a) zezwala na niszczenie środowiska,
b) zezwala na narażanie na szwank zdrowia Obywateli RP,
c) narusza zasadę własności rolnej.

UWAGA! W dodatku dzieje się to wszystko w czasie, kiedy Komisja Europejska pozwala krajom na wprowadzanie zakazów upraw GMO! W 2015 roku wprowadzono bardzo ważną poprawkę do prawa dotyczącego inżynierii genetycznej, zmieniającą dyrektywę 2001/18/WE. Na mocy tej nowej dyrektywy 2015/412/EU państwa członkowskie UE otrzymały prawo wprowadzenia całkowitego (!!!) zakazu upraw GMO na swoim terytorium.

W związku z powyższym żądamy:
1.
Wprowadzenia w proponowanej ustawie zapisu o całkowitym i bezwarunkowym zakazie uwalniania GMO do naturalnego środowiska (w celach komercyjnych i eksperymentalnych).

2. Wydania odpowiednich rozporządzeń dla służb w celu skutecznego egzekwowania wyżej wspomnianego zakazu.

3. Aby Rząd PiS wytłumaczył się przed wyborcami z tej zaskakującej zmiany w stronę upraw GMO.

-…Z uwagi na mocne stanowisko PiS (w przeszłości), który opowiadał się przeciwko GMO, partia zyskała silne poparcie społeczeństwa, które było zawsze podejrzliwe wobec genetycznie modyfikowanych roślin i wprowadzania ich do łańcucha pokarmowego…- podkreśla Edyta Jaroszewska – Nowak, rolniczka, przewodnicząca Stowarzyszenia EKOLAND o/Zachodniopomorski.

-…Nowe propozycje powyżej omawianej ustawy rządu PiS są BARDZO kontrowersyjnym zwrotem od jego dotychczasowego stanowiska! Odbieramy to jako wyraźny gest POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW…- dodaje Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla.

-…Proponowane nowe przepisy o uprawach GMO nie są w stanie uchronić Polaków i Polskę przed zagrożeniami ze strony GMO. Bezwarunkowy zakaz upraw GMO jest konieczny w sytuacji, gdy szybko rośnie liczba publikacji wyników badań naukowych potwierdzających wcześniej rozpoznane i oraz nowe zagrożenia ze strony GMO dla zdrowia i środowiska, zwłaszcza gleby. Co więcej, uprawy GMO to nie tylko uzależnienie rolników od obcych korporacji, ale w rezultacie zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, Polski … – zauważa prof Jacek Nowak

-…Jeśli rząd RP tego chce, to może zakazać BEZWARUNKOWO uprawiania GMO w CAŁYM KRAJU na mocy nowej dyrektywy 2015/412/EU, podobnie jak zrobiły to inne kraje, które chcą być wolne od GMO np. Niemcy, Austria czy Francja, która ma całkowity zakaz uprawy kukurydzy MON810 oraz 8 innych odmian kukurydzy GM, które są dopiero w procesie autoryzacji (1507×59122, 1507, 59122, Bt11, GA21, MIR604, Bt11*MIR604*GA21). I TAKIEGO ZAKAZU OCZEKUJEMY!…- podsumowuje Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.

LINK DO projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12287054/12361601/12361602/dokument228401.pdf

KONTAKT:
Edyta Jaroszewska-Nowak, tel. 6096453386
prof Jacek Nowak, tel. 887027862
Jadwiga Łopata, tel. 33 8797114

==========================

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

INFORMACJE DODATKOWE:
PRZYPOMINAMY FAKTY:

A.
Już w latach 2004-2006 wszystkie Sejmiki Wojewódzkie zadeklarowały chęć tworzenia stref wolnych od GMO, podpisując odpowiednie, oficjalne dokumenty. Tym samym cała Polska ogłosiła się strefą wolną od GMO!

B. W Polsce podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej 70-80% konsumentów jest przeciw GMO!

C. JUŻ OD DAWNA WIADOMO, ŻE NIE JEST MOŻLIWA koegzystencja/współistnienie/sąsiadowanie upraw tradycyjnych i GMO.

D. Propozycja „Ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 czerwca 2016 ” zawiera zapisy utrudniające prowadzenie upraw GMO, ale są one NIEWYSTARCZAJĄCE. Np.:

1. „utworzenie strefy wskazanej do upraw GMO wymaga zgody Ministrów Rolnictwa i Środowiska po wcześniejszym zasięgnięciu opinii rady gminy” – to będzie tak samo łatwe do „załatwienia”, jak było/jest np. w przypadku sprzedaży ziemi.

2. „pisemne oświadczenie posiadaczy gruntów położonych w odległości 3 km od gruntu, gdzie ma być prowadzona uprawa, że nie sprzeciwiają się temu” – to można załatwić np. za flaszkę bo naród jest biedny i ogłupiony przez ciągłą propagandę. W DODATKU DUŻE GOSPODARSTWA W WIELU PRZYPADKACH NIE BĘDĄ POTRZEBOWAŁY ZGODY SĄSIADÓW, BO UPRAWY BĘDĄ WEWNĄTRZ ICH AREAŁU.

GUS: W 2015 r. gospodarstwa rolne zajmowały 16,3 mln ha gruntów w ogólnej powierzchni kraju wynoszącej 31,3 mln ha. W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 14,9 mln ha gruntów, z kolei gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadały 1,4 mln ha łącznego areału gruntów.

Najwięcej gospodarstw rolnych znajdowało się w grupie obszarowej 110 ha obszaru użytków rolnych, a zatem 1030 tys. – to 73,2% gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne. Zajmowały one TYLKO 28,2% areału gospodarstw rolnych.

Gospodarstw rolnych posiadających powyżej 10 ha użytków rolnych było 352 tys., zajmowały one 26,8% powierzchni gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw użytkujących więcej niż 15 ha użytków rolnych było 207 tys.
Gospodarstw rolnych z obszarem użytków rolnych powyżej 1000 ha zaobserwowano jedynie 270, użytkowały one 3,7% całkowitej powierzchni gospodarstw rolnych oraz 790 gospodarstw posiadających od 500 do 1000 ha użytków rolnych, zajmujących 3,7% obszaru ogólnego gospodarstw rolnych.

http://www.gospodarz.pl/aktualnosci/artykuly-porady-analizy/uzytkowanie-gruntow.html

Wystarczy kilka dużych gospodarstw, które podejmą uprawę GMO aby zanieczyścić całą Polskę.

3. „dokumentację potwierdzającą, że uprawa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko” – to przypomina np. wymaganą dokumentację przy budowie wież przekaźnikowych telefonii komórkowej – czyli zasady: papier wszystko przyjmie, a urzędnicy przymkną oko!

za: wolna-polska.pl/wiadomosci/szokujaca-zmian…

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

BENEDYKT XIV - O NADMIERNEJ ROLI ŻYDÓW W KRÓLESTWIE POLSKIM


Knesset w Krakowie i sprzedawczyki

Sejm dopuścił do antypolskiej ustawy! Będziemy płacić renty 50 tysiącom obywateli Izraela za zbrodnie Niemców i Sowietów !!!

Ekipa Beaty Szydło pobije rekord zadłużenia w ciągu roku ustanowiony przez ekipę Donalda Tuska

Izrael: Benjamin Netanjahu chwalił Polskę za „odważną walkę z antysyjonizmem”

Biskupi faryzeusze w Łagiewnikach nie uznali Jezusa jako Króla Polski

I POSŁUCHAJ:

SZOKUJĄCE SŁOWA , PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO , DO ŻYDÓW Z IZRAELA ...

Dr Zbigniew Kękuś: czy S. Dziwisz sprofanuje Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana?

Czy to już Judeopolonia?

POLECAM !!! Robią nas w konia: pseudo-KATOLICY i pseudo-WIERZĄCY u władzy
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w Andrzej Duda: Polska jako państwo zawsze sprzyjała Izraelowi i chcę zapewnić, że nadal sprzyja ⚠.
ŚW.FILOMENA
PIS DOPUŚCIŁ DO ANTYPOLSKIEJ USTAWY - EMERYTURY DLA ŻYDÓW- www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp
Anty_modernista
Żydzi idą!
Żydzi atakują!
Żydzi przeszli do wzmożonej, wytężonej, wściekłej, szaleńczej ofensywy. Walczą na wszystkich polach, na wszystkich
odcinkach, we wszystkich dziedzinach życia naszego.
Walczą z nami tu, wewnątrz kraju, usiłują też wciągnąć
czynniki zagraniczne, międzynarodowe.

Z fabryk usuwają robotników polskich, rzucając hasło —
fabryka żydowska tylko dla żydów. Śmią operować takiem
Więcej