Clicks334
Peter(skala)

Najkontroverznejší článok v dokumente pre Amazóniu, ktorý vadí prof.T.Starkovi, ale nevedno prečo?)

Chapter II

Territory


“Take off your sandals from your feet, for the place you step on is sacred” (Ex 3:5)
Territory, life and God’s revelation

19. In the Amazon, life is inserted into, linked with and integrated in territory. This vital and nourishing physical space provides the possibility, sustenance and limit of life. Furthermore, we can say that the Amazon – or another indigenous or communal territory – is not only an ubi or a where (a geographical space), but also a quid or a what, a place of meaning for faith or the experience of God in history. Thus territory is a theological place where faith is lived, and also a particular source of God’s revelation: epiphanic places where the reserve of life and wisdom for the planet is manifest, a life and wisdom that speaks of God. In the Amazon, the “caresses of God” become manifest and become incarnate in history (cf. LS 84, “Soil, water, mountains: everything is, as it were, a caress of God”).
www.sinodoamazonico.va/…/pan-amazon-syno…

Kapitola Il

Krajina (Územie)

"Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá." ( Ex 3,5)

Krajina (Územie), život a Božie zjavenie

19 V Amazónií je život vložený do krajiny, je s ňou prepojený a včlenený do nej. Tento životný priestor a fyzický zdroj obživy, zaisťuje možnosť života, obživu preň a jeho hranice. Ďalej môžme povedať, že Amazónia - alebo iné pôvodné a miestne územia - nie sú iba "ubi", čiže "kde" - miestom (geografickým priestorom), ale tiež "quid", čiže "čo"priestorom pre vieru, miestom, kde sa vo svojich dejinách stretli s Bohom ( zažili skúsenosť s Bohom). Takéto územie je teologicky miestom, kde sa viera žije, a tiež osobitným zdrojom Božieho zjavenia: miesta zjavení, kde sa prejavuje zásoba života a múdrosť pre planétu, život a múdrosť, ktoré hovoria o Bohu. V Amazónii sa prejavuje "nežnosť Boha" a stelesňuje sa v dejinách (porovnaj LS 84 " Pôda, voda, hory – to všetko je Božím pohladením.")


Profesor Thomas Stark odpovedá na otázku:
V akom zmysle je „tribalizmus“ socialistický a akú podobu môže nadobudnúť v západnej kultúre?

A čo v pracovnom dokumente synody vidíte také, čo by ukazovalo týmto smerom?

Thomas Stark:

"Nuž tribalizmus je istý druh kolektivizmu, ktorý spôsobuje vymývanie mozgu. Potláča individualitu, rozvoj individuálneho myslenia a individuálnej tvorivosti a spája všetkých členov kmeňa do jednej línie myslenia. Zároveň v tribalizme neexistuje individuálny majetok ani tradičné rodiny. Kmene obvykle vychovávajú deti kolektívne; nemajú rovnaké chápanie manželstva a rodiny; správajú sa promiskuitne. A to je to, čo má tribalizmus spoločné s inými formami socializmu.

Ako by sa to mohlo aplikovať v Európe či v Spojených štátoch? Problém je v tom, že nový druh socializmu sa snaží vnútiť kmeňové štruktúry aj rozvinutým krajinám. Toto možno nájsť v pracovnom dokumente synody, v ktorom stojí, že Amazónia je „teologické miesto“ (č. 19), región, v ktorom dochádza k novému zjaveniu, a že my ako západné krajiny v rozvinutých spoločnostiach musíme formovať a modelovať naše spoločnosti v súlade s kmeňovými spoločnosťami v Amazónii.

Toto stojí v tomto dokumente a je to absolútne neprijateľné. Vydať sa na túto tribalistickú cestu by bolo veľmi nebezpečné, pretože by to zničilo zvyšok kresťanskej kultúry, ktorá ešte zostala po deštrukcii posledných 200 až 400 rokov (v závislosti od toho, či to počítame od reformácie alebo osvietenstva)."

www.lifesitenews.com/news/catholic-philos…Thomas Stark hovorí, že v dokumente č.19 sa píše:
"Toto možno nájsť v pracovnom dokumente synody, v ktorom stojí, že Amazónia je „teologické miesto“ (č. 19), región, v ktorom dochádza k novému zjaveniu, a že my ako západné krajiny v rozvinutých spoločnostiach musíme formovať a modelovať naše spoločnosti v súlade s kmeňovými spoločnosťami v Amazónii."


T.Stark citoval doslovne len 2 slová z dokumentu: "teologické miesto" - presnejšie "teologickým miestom", potom voľne parafrázuje ďalšie slová: "...región, v ktorom dochádza k novému zjaveniu.", čo presnejšie pápež opisuje: "...osobitným zdrojom Božieho zjavenia.", ale ďalej Stark už dopĺňa, čo v č.19 sa vôbec nepíše a to: "...my ako západné krajiny v rozvinutých spoločnostiach musíme formovať a modelovať naše spoločnosti v súlade s kmeňovými spoločnosťami v Amazónii."


1.Starkovi vadí formulácia dokumentu, kde sa píše, že Amazonia je teologickým miestom Božieho zjavenia, ale nevysvetľuje, čo presne je na týchto slovách z dokumentu za nebezpečné pre vieru. Slová "teologicke miesto"? Čo je na tom nebezpečné?
Alebo: "Miesto zjavenia Boha"? Ved Boh a teologia, čiže poznávanie Boha odjakživa sa uskutočňovalo v prírode, kde Boh pôsobí, lebo ju stvoril a napokon ešte aj človeka v nej stvoril. Každý jednoduchý človek sa cíti v prírode pokojne, pretože v tichu prírody cíti Božiu prítomnosť, aj keby to nevedel vysloviť teologickými frázami.

2.Stark navyše píše, že "....západné krajiny v rozvinutých spoločnostiach musíme formovať a modelovať naše spoločnosti v súlade s kmeňovými spoločnosťami v Amazónii." To sa určite nepíše v dokumente č.19, ale zrejme v kontexte celého dokumentu alebo niektorej inej časti sa domnieva, či vysvetľuje si po svojom, že krajiny s kresťanskou kultúrou si majú osvojiť "kmeňovú kultúru". Znova neupresňuje, čo konkrétne by malo byť nebezpečné pre krajiny s kresťanskou kultúrou a to prijatím tzv."kmeňovej kultúry". Pápež síce nehovorí doslovne že si majú osvojiť kmeňovú kultúru, ani že máme formovať tieto krajiny v súlade s kmeňovými kultami, avšak prof.Stark má zrejme podozrenie, že práve toto mal pápež na mysli, keď písal resp.schválil dokument. To však sú len domnienky, nepodložené fakty a čo je horšie, tak Stark to vypovedal ani nie tak, že nerozumie dokumentu, ale domýšľavo prekrútil zmysel a dokonca aj text dokumentu.