Clicks567

Konejme denní zástupné pokání za neúctu k Marii Panně

Napadlo mě dnes ve 3.00 v noci, když jsem nemohl usnout. Začal jsem to dělat a usnul jsem. Odpusť Pane Bože našim spoluobčanům (i nám - jsme-li v tom vinni) lhostejnou neuctivost, nebo i přímé urážky k Tebou pro všechny národy vybrané mamince, hříchem neposkvrněné Marii, vždy Panně.
Odpusť, prosíme a nezahlaď za to kvůli neuctivým ateistům, židům, pohanům, muslimům, protestantům, pravoslavným, dnešním druhovatikánským katolíkům náš národ válkou, občanskou válkou, suchem, hladomorem, smrtelnými přirozenými, či uměle vyrobenými nemocemi.
Smiluj se nad námi, nad naším ubohým pyšným a závistivým národem, a pomož nám, našemu národu se napravit, jako jsi mu pomáhal několikrát v historické minulosti se napravit. Vzpomeň si na modlitby našich svatých předků, kteří Tě prosili, aby náš národ pro své hříchy nezahynul v budoucnosti.
Ty jsi nám Bože, pečlivě vybral Marii Pannu za naši matku. Ctít matku svou je součástí Desatera Tvých přikázání.
Většina našich spoluobčanů, ateisté, stejně jako židé, pokládají Pannu Marii za lehkou ženu, která tak jako mnoho dnešních žen měla dítě s cizím chlapem před manželstvím. Uráží tím skutečnou Pannu Marii a Boha, který ji stvořil bez dědičného hříchu a s její aktivní spoluúčastí chránil před každným hříchem, každou vinou až do její smrti a nanebevzetí, neboť v hrobě její tělo, stejně jako to Kristovo, nezůstalo. Maria je druhou Evou, stejně jako Kristus je druhým Adamem.
Muslimové z ciziny, kteří se do našich měst se skrytým souhlasem ministerstva vnitra, houfně stěhují, sice nepovažují Marii Pannu za hříšnici, avšak o jejím jednorozeném Synu mají fantasmagorické představy. Myslí, že ho hřeby neudržely na kříži. Že netrpěl za nás a naše hříchy, ale hned uletěl do nebe. Tento názor ale neodpovídá historické realitě, ani pozemskému pokornému konání Syna Božího.
Druhovatikánští katolíci na rozdíl od svých předků katolíků už nemají normální katolickou úctu k Neposkvrněné Marii Panně. Jejich úcta je podnormální z pohledu zbožných předků. Proto mají málo dětí, někdy naschvál jen jedno, ačkoliv na rozdíl od Marie Panny žijí se svým manželem sexuálně. A kdyby sexuálně se svým manželem nežily, tak by smrtelně hřešily, neboť jejich manžel není svatý a navěky panic Josef.
Kdyby ctily Marii Pannu, měli by odvahu mít mnoho dětí, neboť by věřili v nadpřirozenou pomoc Marie Panny, Bohorodičky, která chudým novomanželům v Káni Galilejské přímluvou u svého Syna Ježíše Krista zajistila zázračnou proměnu vody ve víno. Maria se dodnes stará o chudé, kteří ji opravdově uctívají. O neuctivé, skrze hřích zbohatlé, se však zázračně nepostará. Oni nebudou mít Božího pokoje v srdci, neboť je psáno, že nemají pokoje bezbožní.
Protestantská menšina považuje Marii Pannu za maminku Syna Božího, ale nic více s ní nechce mít společného, což je dost neuctivé. Kromě toho v rozporu s originálním hebrejsko-řeckým textem Písma svatého, protestanté 500 let nesprávně informují, že po narození Syna Božího měl sv. Josef sex s Marií a s ní pak další pouze lidské děti. Protestantské překlady Písma svatého a s nimi druhovatikánské ekumenické překlady, které se opičí po protestantských, v tomto detailu nepřesné překlady, chybně tlumočí např. Jakuba jako bratra Ježíšova. Ve skutečnosti má být bratrance Ježíšova. Neboť hebrejci měli pro slovo bratr a bratranec stejný termín. Z prosby Krista na kříži, aby se apoštol Jan postaral o Ježíšovu maminku, vdovu, plyne, že bratry ani sestry Pán Ježíš neměl. Jinak by svou maminku nepředával do péče apoštolu Janovi, který pak o ni dlouhé roky pečoval v Efezu, jak je z historie známo. Tam díky rozhovorům s Marií Pannou, poznal apoštol Jan mnohé detaily z života Ježíšova, které znala jen jeho matka.
Pravoslavná menšina volyňských Čechů, Rusů, Ukrajinců a jejich potomků, i několika konvertitů, nepovažuje, Bohu žel, posledních zhruba 200 let Pannu Marii za Neposkvrněnou hříchem dědičným. Přitom ještě svatý Dmitrij Rostovský, biskup a metropolita, popisoval Marii Pannu jako dědičným hříchem Neposkvrněnou. Tělo tohoto světce, zesnulého r.1709, když ho v r.1752 vyjmuli z hrobu, nepodlehlo rozkladu. Byl svatořečen r.1757 Ruskou pravoslavnou církví.
Proto se pravoslavní Ruska, ale i celého světa, dopouští už zhruba 200 let neúcty k Panně Marii v tomto detailu. Proto, když se Panna Maria zjevila ve Fatimě r.1917, tak požadovala po katolickém papeži Piovi XI. (a dalších papežích a všech katolických biskupech současně) od r.1929 zasvětit Rusko pod ochranu jejího NEPOSKVRNĚNÉHO srdce. Katoličtí papežové a biskupové ji však dodnes v tomto neposlechli a Rusko jmenovitě a společně nezasvětili. Proto přišla 2. světová válka a po ní rozšíření bludů z Ruska do celého světa. Proto se Rusko neobrátilo a Ruská (i každá další menší) pravoslavná církev dodnes nectí Pannu Marii coby Neposkvrněnou dědičným hříchem. I proto je dodnes v Rusku procentuelně nejvíc na světě umělých dobrovolných potratů nemluvňátek před porodem. Ty jsou s výslovným souhlasem "pravoslavného" homosexuálního pedofila (homopedofila dle 1 archivního záznamu z ruské TV www.blesk.cz/…/putin-je-pry-pe… a www.dailymail.co.uk/…/I-wasn-t-tickli… a www.dailymail.co.uk/…/Litvinenko-clai… a foxmulder2.blogspot.com/…/najwieksze-sekr… ) z KGB prezidenta Putina dodnes plně finančně hrazeny ze státního rozpočtu, coby zdarma antikoncepce. V Číně je umělých potratů více, ale jsou nedobrovolné - z donucení a násilně prováděné od vlády a jejích úřadů po narození prvního dítěte (od zhruba r.1982) a od r.2016 po narození druhého dítěte.
Prozatím většinou pouze Poláci konají zástupné pokání za neúctu k Panně Marii. Dle mapek:

Z Evropy a Asie jen zde:

Z kontinentů Ameriky jen zde:

Uboze málo, že!

Veřejná doména
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás
Barbarin likes this.
Každý učedník Kristův- patří Neposkvrněné Bohorodičce. I protestanti,
kteří z moci Boží činí mocné skutky Boží-/ i když ji nevyznávají ústy/.
Odprošení za neúctu k Neposkvrněné P.M. kladu pod moc krve Kristovy
do rány v levé noze, už několik let. Jsem pod vedením baziliánů-patriarchy Eliáše.
p.s. už několik let... nedlouho po tom co jsem se společně/ tehdy s pravoslavným knězem/
Liborem Halíkem zúčastnila ,rekolekcí na Ukrajině.
alan.koller likes this.
V Polsku vychází kniha „Poplach pro Církev“. Úryvek z ní přeložil dr. R. Malý. Církev podcenila roli kultury a v jistém okamžiku rezignovala na úlohu jejího mecenáše. Snad ještě v 19. století měla jakési pozice ve školství, ale hned v další etapě následovala její abdikace na výchovu a vzdělání, kterou jí vnutily nepřátelské (tj. zednářské) vlády. Od té chvíle kultura a vzdělání se začaly …More
V Polsku vychází kniha „Poplach pro Církev“. Úryvek z ní přeložil dr. R. Malý. Církev podcenila roli kultury a v jistém okamžiku rezignovala na úlohu jejího mecenáše. Snad ještě v 19. století měla jakési pozice ve školství, ale hned v další etapě následovala její abdikace na výchovu a vzdělání, kterou jí vnutily nepřátelské (tj. zednářské) vlády. Od té chvíle kultura a vzdělání se začaly rozvíjet zcela mimo Církev a její vliv. Do té doby byl člověk vychováván v křesťanském prostředí a stával se anima naturaliter christiana (duše přirozeně křesťanská), poněvadž všechno kolem bylo křesťanské a on to do sebe nasával. Dnes v kultuře a ve vzdělávacím procesu člověk včetně křesťanů nasává něco úplně jiného. dnešní krize Církve je hlavně krizí duchovenstva. V jistém okamžiku nastala změna duchovní formace kněží na Západě pod vlivem optimismu 60. let 20. století, koncepce otevření se světu a nekritického pohledu na různé závěry humanitních věd. Propojení teologie s psychologií, sociologií, psychoanalýzou nebo literární vědou dospělo až k vyřazení křesťanského poselství. Bylo přijato jiné paradigma, křesťanství zcela cizí. Od té doby začala kulhat i seminární formace. Tehdy můžeme mluvit o počátku homosexuální a pedofilní krize v Církvi. Nastoupilo přijetí sexuální revoluce do nitra Církve. Tak se stává, že jsou 40letí kněží, kteří se nikdy v životě nezpovídali. Ve Francii, když k nim přicházejí muslimové, kteří chtějí konvertovat ke křesťanství, tak jsou často od toho právě kněžími odrazováni. Německý episkopát rozhodl, že nemá být ani obracení, ani evangelizace muslimů. V Římě nikdo z profesorů na Biblickém institutu nevěří v pravdivost událostí popisovaných v evangeliích. To jsou nevěřící lidé! To jsou kněží? Co oni to tam žvaní? Národy nevěří, protože současní katoličtí kněží nevěří. Když v Irsku probíhalo referendum o tzv. homosexuálních manželstvích, tak mnozí kněží se otevřeně vyslovovali pro LGBT. Nesetkalo se to s žádnými napomenutími nebo tresty ze strany biskupů. Více na:
www.duseahvezdy.cz/…/mentalni-koloni…
pehol likes this.
Zedad
Jsou lidé, kteří nás matou.
Barbarin likes this.
Zedad
Odpusť nám Pane Ježíši
Zedad likes this.