Ngôn ngữ
31

Vatican từ chối Rước Lễ Tin lành của Đức

Giáo Hội của Giáo Lý Đức Tin đã một lần nữa gửi lá thư từ chối một tài liệu chưa được xuất bản của các giám mục Đức 'cho phép Rước Lễ Tin lành. Theo Sandro Magister, lá thư (ngày 25 tháng 5) được …