ml.news
10

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംഹാരകൻ തൊലേദോ കർദ്ദിനാളായേക…

സന്യസ്തർക്കുള്ള തിരുസംഘത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായ ആർച്ചുബിഷപ്പ് ഹോസെ കർബാല്യോ, 65, തൊലേദോയുടെ ആർച്ചുബിഷപ്പും കർദ്ദിനാളും ആയേക്കാമെന്ന് …
pt.news
161

Destruidor de Institutos Religiosos, graças a Francisco, pode se tornar cardeal de Toledo

Marco Tosatti escreve que o arcebispo José Carballo, de 65 anos, secretário-geral da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades da Vida Apostólica, pode ser tornar arcebispo de …
cristine
Horror!
vi.news
39

Kẻ hủy diệt tôn giáo của Francis có thể trở thành Hồng y của Toledo

Marco Tosatti viết rằng Tổng Giám mục Jose Carballo, 65 tuổi, thư ký của Tu hội Tôn giáo, có thể trở thành Tổng Giám mục Toledo và sau đó là Hồng y. Carballo là một người theo chân Francis, liên quan…
ru.news
42

Уничтожитель религиозных учреждений, действующий по поручению Папы Франциска, может …

Марко Тосатти пишет, что 65-летний секретарь Конгрегации по делам Институтов Посвящённой Жизни и Обществ Апостольской Жизни, архиепископ Хосе Карбальо может стать архиепископом и …

Franziskus’ Mann für die Zerstörung der Orden soll Kardinal von Toledo werden

Marco Tosatti schreibt, dass Erzbischof José Carballo (65), der Sekretär der Kongregation für die Institute geweihten Lebens, der nächste Erzbischof von Toledo und später Kardinal werden soll. Carba…
Untersuchen, um abzuschaffen. Kontemplative Orden sollen das Beispiel von Maria und Martha leben. "Maria hat den besseren Teil erwählt".
Mangold03
auf der einen Seite setzt er wieder mal einen wunderbaren Akzent um im gleichen Atemzug wieder anderwärtig vernichtend zuzuschlagen. So geht das …More
auf der einen Seite setzt er wieder mal einen wunderbaren Akzent um im gleichen Atemzug wieder anderwärtig vernichtend zuzuschlagen. So geht das Verwirrspiel in die nächste Runde und der positive Akzent ist bereits wieder ein Schattenspiel.
View one more comment.
ko.news
9

Francis의 종교기관 파괴자, Toledo 추기경이 될 수 있어

Marco Tosatti는 종교회 장관인 대주교 José Carballo (65)가 Toledo 대주교가 되고 나중에 추기경이 될 수 있다고 적는다. Carballo는 자기 회의 큰 …
hr.news
336

Franjin razarač vjerskih instituta mogao bi postati kardinal Toleda

Marco Tosatti piše da bi nadbiskup José Carballo (65), tajnik Kongregacije za vjernike, mogao postati nadbiskup Toleda, a potom i kardinal. Carballo je franjevac koji je osobno sudjelovao u velikom …

Niszczyciel instytucji religijnych może zostać kardynałem Toledo

Marco Tosatti pisze, że arcybiskup Jose Carballo (65), sekretarz Kongregacji ds. Religijnych może zostać arcybiskupem Toledo, a później kardynałem. Carballo jest franciszkaninem, który osobiście jest…
Sługa diabła i burzyciel KK-go Bergolio dopiera sobie towarzystwo według dyrektyw belzebuba .
mulciper likes this.

Le destructeur d’instituts religieux de François pourrait devenir cardinal de Tolède

Marco Tosatti écrit que l'archevêque José Carballo, 65 ans, secrétaire de la Congrégation pour les religieux, pourrait devenir archevêque de Tolède et plus tard cardinal. Carballo est un franciscain …
apvs
Et pourquoi pas "pape auxiliaire" ? Médaillé de la curie d'honneur, pour service rendu au combat ? 90 !!? Mais même le Baron Rouge aurait pâlit devan…More
Et pourquoi pas "pape auxiliaire" ? Médaillé de la curie d'honneur, pour service rendu au combat ?
90 !!? Mais même le Baron Rouge aurait pâlit devant cet extraordinaire tableau de chasse !
Est-ce qu'en vrai "gentleman" il les force à atterrir avant de les abattre, ou bien les descend-t-il en flamme pour ne leur laisser aucune chance ? Quel homme, quel homme !

lv.news
28

Franciska reliģisko institūtu iznīcinātājs varētu kļūt par Toledo kardinālu

Marco Tosatti raksta, ka arhibīskaps Hosē Karballo, reliģiskās kongregācijas sekretārs, var kļūt par Toledo arhibīskapu un vēlāk par kardinālu. Karballo ir franciscānis, kurš bija personīgi iesaistīt…

Destructor de Institutos religiosos de Francisco podría ser cardenal de Toledo

Marco Tosatti escribe que el arzobispo José Carballo, de 65 años, el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, puede convertirse en …
Vividores masoniles bergoglianos haciendo de clero catolicón, PERO SE LES ACABA EL CHOLLO apocmente... THE END.
Y claro, "por sus obras los concoceréis" y sus obras lo hacen el preferido de Francisco.
View 2 more comments.
ar.news
25

يمكن أن يصبح مدمر فرانسيس للمؤسسات الدينية هو كاردينال توليدو

كتب ماركو توساتي أن رئيس الأساقفة خوسيه كاربالو، البالغ من العمر 65 عاما، أمين مجمع الأديان، قد يصبح رئيس أساقفة توليدو ثم كاردينال لاحقا. وكاربالو فرنسيسكاني ومتورط شخصي…
sl.news
39

Frančiškov uničevalec verskih inštitutov bi lahko postal kardinal Toleda

Marco Tosatti piše, da bi lahko nadškof José Carballo, star 65 let, tajnik Kongregacije za vernike, postal nadškof Toleda in kasneje tudi kardinal. Carballo je frančiškan, ki je bil osebno vpleten v …

Il distruttore di istituti religiosi grazie a Francesco potrebbe diventare cardinale di Toledo

Marco Tosatti scrive che l'arcivescovo José Carballo ( di 65 anni), segretario della Congregazione per i Religiosi, potrebbe diventare arcivescovo di Toledo e poi Cardinale. Carballo è un francescano…
Beh, ha ottime referenze. E' super ricattabile e quindi con le doti necessarie ad arrivare ai più alti livelli di comando delle fogne vaticane. Ad …More
Beh, ha ottime referenze. E' super ricattabile e quindi con le doti necessarie ad arrivare ai più alti livelli di comando delle fogne vaticane. Ad esempio come esecutore della demolizione dei Frati Francescani dell' Immacolata o per la montagna di soldi che ha fatto sparire (per colpa o dolo lo sa lui) quando era superiore dei Frati Minori Francescani.
www.corrispondenzaromana.it/…/lo-scandalo-fin…

Francis’ Destroyer of Religious Institutes Could Become Toledo Cardinal

Marco Tosatti writes that Archbishop José Carballo, 65, the secretary for the Congregation for Religious, may become Toledo Archbishop and later a Cardinal. Carballo is a Franciscan who was personall…
Lalanz
Their time is running out, pray for them not to enter into the pit of hell
It's Christ's Will that Contemplative Nuns should keep apart from the world and live in Community, praying and fasting for sinners. This silly man …More
It's Christ's Will that Contemplative Nuns should keep apart from the world and live in Community, praying and fasting for sinners.
This silly man will bring the wrath of Christ down on his arrogant head. Who is HE to view the Contemplative life of none-active Religious as pointless?
View 2 more comments.