Language
14

റാറ്റ്സിംഗറുടെ എഴുത്ത്: "മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള" ആശയം വിനാശകരണമാണ…

"ദൈവമില്ലെങ്കിൽ, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും", ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ 2014-ൽ എഴുതിയതാണിത്. മെയ് 8-ന് സാന്ദ്രോ മജിസ്റ്റർ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മുൻ മാർപാപ…
31

Думка Ратцінгера: концепція «прав людини» є руйнівною

У 2014 році Бенедикт XVI написав наступне: «Якщо Господа не існує, то права людини нічого не варті». Про це 8 травня написав Сандро Магістер. Бенедикт XVI пише про те, що тільки в 2014 році йому…
2 94

Texto de Ratzinger: Conceito de "direitos humanos" é destrutivo

"Se Deus não existe, os direitos humanos entram em colapso" é algo que Bento XVI escreveu em 2014. O texto foi publicado por Sandro Magister em 8 de maio. Bento XVI escreve que, somente em 2014, ele …
36

Мнение Ратцингера: концепция "прав человека" несет разрушение

В 2014 году Бенедикт XVI написал следующее: "Если Господа не существует, то права человека ничего не стоят". Об этом 8 мая написал Сандро Магистер. Бенедикт XVI пишет о том, что только в 2014 …

Ratzinger Text: Das Konzept der “Menschenrechte” ist destruktiv

“Wenn Gott nicht existiert, dann brechen die Menschenrechte zusammen”. Das schrieb der emeritierte Papst Benedikt XVI. in einem Text, der am 8. Mai von Sandro Magister veröffentlicht wurde. Benedikt …
Brazos
Naja, ihr macht es mir leicht, zu den alten Göttern zurückzukehren, ihr habt die Wahrheit nicht.
Rückkehr-Ökumene
Nach der Einsicht, die Benedikt XVI. gemäß der obigen Aussage gewonnen hat, sollte er jetzt auch erkennen, dass nicht nur jene Stelle in der Enzyklik… More
16

Ratzingera teksts: "Cilvēktiesību" koncepts ir iznīcinošs

"Ja Dievs neeksistē, cilvēku tiesības sabrūk" ir teksts, ko Benedikts XVI rakstīja 2014. gadā. To publicēja Sandro Magisters 8. maijā. Benedikts XVI raksta, ka viņš tikai 2014. gadā saprata, ka starp…
50

Văn bản Ratzinger: Khái niệm về "Nhân quyền" vô cùng nguy hại

"Nếu Thiên Chúa không tồn tại, nhân quyền sẽ sụp đổ" là một văn bản Benedict XVI đã viết vào năm 2014. Nó được xuất bản bởi Sandro Magister vào ngày 8 tháng Năm. Benedict XVI viết rằng ông chỉ nhận …
45

Teksto ni Ratzinger: Ang Konsepto ng "Karapatang Pantao" ay Nakakasira

Ang, "Kung walang Diyos, ang karapatang tao ay masisira" ay isang teksto na isinulat ni Benedict XVI noong 2014. Ito ay inilathala ni Sandro Magister noong Mayo 8. Isinulat ni Benedict XVI na napagta…
1 563

Ratzinger-szöveg: Az "emberi jogok" fogalma romboló hatású

"Ha Isten nem létezik, akkor az emberi jogok szétesnek" - írta XVI. Benedek 2014-ben. A szöveget Sandro Magister május 8-án publikálta. XVI. Benedek azt írja, hogy csak 2014-ben jött rá arra, hogy …
5 2 954

Ratzingerov text: koncept "ľudských práv" je deštruktívny

"Ak Boh neexistuje, ľudské práva sa zrútia" je text, ktorý napísal Benedikt XVI. V roku 2014. Vydalo ho 8. mája Sandro Magister. Benedikt XVI. Píše, že si v roku 2014 uvedomil, že medzi predchádzajúc…
Hoki
Milý ceskoslo, já s tebou přece nepolemizuji o sociálních otázkách, ale o tom že roste poznání i rozměr lidské svobody. A samozřejmě tak jako u … More
5 2 1K

Benoît XVI : le concepts des "droits de l'homme" est destructeur

"Si Dieu n'existe pas, les droits de l'homme s'effondrent" est un texte écrit par Benoît XVI en 2014. Il a été publié par Sandro Magister le 8 mai. Benoît XVI écrit qu'il a compris en 2014 qu'il y a …
GChevalier
Ratzinger devait rester silencieux ; mais on lui a dit de faire une compilation de textes afin que Bergoglio puisse la préfacer, ce qui a été fait. … More
Catholique et Français
Autrefois, avant le déluge, avant Vatican II, beaucoup de curés des campagnes de France disaient aux enfants des catéchismes : "Les Droits de l'… More
4 7 1.3K

Testo di Ratzinger: concetto di "diritti umani" distruttivo

“Se Dio non esiste, i diritti umani crollano" è un testo di Benedetto XVI scritto nel 2014. Fu pubblicato da Sandro Magister l'8 maggio. Benedetto XVI scrive di aver capito solo nel 2014 che c'è disc…
Baliven
Grazie Santità...
3 2 2.1K

Tekst Ratzingera: koncepcja "praw człowieka" jest destrukcyjna

"Jeśli Bóg nie istnieje, prawa człowieka załamują się" to tekst Benedykta XVI z 2014 roku. Został on opublikowany przez Sandro Magistera 8 maja. Benedykt XVI pisze, że w 2014 roku zdał sobie sprawę …
ZBM
Benedykt XVI najwyraźniej nie wierzy w świętość Jana XXIII i rozstaje się z modernizmem.
Rafał_Ovile
Teocentryzm przed antropocentryzmem. Nie będzie ochrony życia człowieka od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci bez postawienia przez … More
292

نص راتزينغر: مفهوم "حقوق الإنسان" مدمر

"إذا لم يكن الرب موجودًا، فإن حقوق الإنسان تنهار" هو نص كتبه بنديكت السادس عشر كتب في عام 2014. وقد نشره ساندرو ماجيستر في 8 مايو/أيار. وكتب بنديكت السادس عشر أنه أدرك فقط في …
1 5 783

Texto de Ratzinger: el concepto de los “derechos humanos” es destructivo

“Si Dios no existe, los derechos humanos se derrumban” es un texto que el papa emérito Benedicto XVI escribió en el 2014. Fue publicado por Sandro Magister el 8 de mayo. Benedicto XVI escribe que se …
jamacor
Según Ratzinger, los “derechos humanos” separados de Dios llevan a la negación del cristianismo. Pues con este presupuesto es imposible que Francisco… More
104

Ratzinger-tekst: Het concept van "mensenrechten" is destructief

"Als God niet bestaat, dan worden de mensenrechten geschonden" is een tekst die Benedictus XVI schreef in 2014. Deze werd gepubliceerd door Sandro Magister op 8 mei. Benedictus XVI schrijft dat hij …
4 2.5K

Ratzinger Text: Concept of "Human Rights" Is Destructive

“If God does not exist, human rights collapse” is a text Benedict XVI wrote in 2014. It was published by Sandro Magister on May 8. Benedict XVI writes that he realised only in 2014 that there is a …
Dr Bobus
Although BXVI claims to be in harmony with Pacem in Terris, he is not. The encyclical links human rights to natural rights/natural law, then to God.… More
Fischl
Silently, the EU formulated abortion as a "human right" on March 1st .