Language
15

Başpiskopos Ladaria: Kilise, Kadınları Yasal Şekilde Atayamaz

İnanç Doktrini Cemaati Başkanı olan Başpiskopos Luis Ladaria'ya göre, kadınların rahiplikten dışlanması Katolik inancının bir parçası. 29 Mayıs tarihinde, Osservatore Romano'ya yazan Ladaria, bu …
14

ആർച്ചുബിഷപ്പ് ലദരിയ: സഭയ്ക്ക് നിയമസാധുതയോടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വൈദികപട്ടം …

പുരോഹിതജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ പുറത്ത് നിർത്തുന്നത് കത്തോലിക്കാവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വിശ്വാസതിരുസംഘത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ …
18

대주교 Ladaria: 교회는 여성을 유효하게 임명할 수 없어

신앙교리회 회장, 대주교 Luis Ladaria에 의하면, 신부직으로 부터 여성의 제외는 가톨릭 신앙의 일부이다. Osservatore Romano (May 29)에 …
4 80

Arcebispo Ladaria: A Igreja não pode ordenar mulheres de forma válida

A exclusão das mulheres do sacerdócio faz parte de fé Católica, de acordo com o arcebispo Luis Ladaria, Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Escrevendo em Osservatore Romano (29 de maio…
28

Архиепископ Ладария считает, что церковь не имеет законных оснований для возведения женщин…

По мнению префекта Конгрегации доктрины веры, архиепископа Луиса Ладария, невозможность служения женщин в церкви является одним из ключевых принципов католической веры. 29 мая, в …
31

Arsobispo Ladaria: Ang Simbahan ay Hindi Maaaring Mag-ordina ng Kababaihan ng May Bisa

Ang hindi pagsama ng mga babae sa pagpapari ay parte ng Katolikong pananampalataya, ayon kay Arsobispo Luis Ladaria, ang Prepekto ng Kongregasyon para sa Doktrina ng Pananampalataya. Sa kanyang …
1 305

Ladaria érsek: Az egyház nem szentelhet fel nőket

A katolikus hit része az, hogy a nők nem lehetnek papok - mondta Luis Ladaria érsek, aki a Hittani Kongregáció prefektusa. Az Osservatore Romano lapnak írva Ladaria azt mondta, hogy ez egy egyérte…
Gratia copiosa
Tisztelet a kivetelnek, de a nagy tobbseg futyul arra amit a Hittani Kongragacio mond, nyilatkozik, sot elrendel. Meg amit VI. Pal allapitott meg a … More
14

Arhibīskaps Ladarija: baznīca nevar iecelt sievietes

Saskaņā ar arhibīskapa Luisa Ladarijas, ticības doktrīnas draudzes prefekta, teikto sieviešu izslēgšana no iespējas kļūt par priesterēm ir daļa no katoļu ticības. Raksts Osservatore Romano (29. …
258

Nadbiskup Ladaria: Crkva ne može valjano zaređivati žene

Isključenje žena iz svećenstva dio je katoličke vjere, kaže nadbiskup Luis Ladaria, prefekt Kongregacije za nauk vjere. Pišući za Osservatore Romano (29. svibnja) Ladaria to zove neodrživim, nepro…
12

आर्कबिशप लाडरिया: चर्च वैध रूप से महिलाओं को पदस्थ नही कर सकता है

आस्था के सिद्धांत के लिए कान्ग्रेगेसन के प्रीफेक्ट आर्कबिशप लुइस लाडरिया के मुताबिक पादरी के पद से महिलाओं का बहिष्कार कैथोलिक आस्था का हिस्सा है। 29 मई को ओस्सर्वेटोर रोमानो में लिखते हुए लाडरिया …
6 2 537

Arcybiskup Ladaria: Kościół nie ma możliwości ważnego święcenia kobiet

Wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest częścią wiary katolickiej według arcybiskupa Luisa Ladarii, prefekta Kongregacji Doktryn Wiary. W Osservatore Romano z 29 maja Ladaria nazywa to niewątpliwą, …
Tymoteusz
Kapłan działa w imieniu Chrystusa (in persona Christi), a że Pan Jezus jest Bogiem - mężczyzną, więc siłą rzeczy kobieta nie będąc mężczyzną, nie … More
Tymoteusz
O tym się nie mówi, ale może jest to jakaś odpowiedź, dlaczego kobiety nie mogą być wyświęcane na kapłanów: „Czas oczyszczenia Dalej powiedział Pan … More
7 2 194

Arzobispo Ladaria: la Iglesia no puede ordenar válidamente mujeres

La exclusión de las mujeres del sacerdocio es parte de la Fe católica, según el arzobispo Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Al escribir el 29 de mayo en el Osserva…
vgg
Vg2: Atanasio de Trento: DEMUESTRAME QUE ES FALSO LO QUE HE DICHO. Y si dices algo decente (???) lo consideraré. Pero si es para decir que soy … More
San Atanasio ora pro nobis
- Mt 19,27-30 - Entonces, tomando Pedro la palabra, le dijo: "He aquí que nosotros todo lo hemos dejado, y te hemos seguido: ¿qué es, pues, lo que … More
55

Đức Tổng Giám mục Ladaria: Giáo hội không thể thụ phong phụ nữ một cách hợp lệ

Việc loại trừ phụ nữ khỏi chức tư tế là một phần của đức tin Công giáo, theo Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, Trưởng Ban Giáo Lý Đức Tin. Viết trong Osservatore Romano (29 tháng 5), Ladaria gọi …
27

رئيس أساقفة لاداريا: الكنيسة لا تستطيع أن ترسيم النساء بشكل صحيح

يعتبر استبعاد النساء من الكهنوت جزء من الإيمان الكاثوليكي، حسب رئيس الأساقفة لويس لاداريا، محافظ مجمع عقيدة الإيمان. ووصف لاداريا خلال كتابته على Osservatore Romano (29 مايو …
4 2 826

Arcivescovo Ladaria: Chiesa non può ordinare donne validamente

L'esclusione delle donne dal sacerdozio è parte della fede Cattolica, secondo l'arcivescovo Luis Laudaria, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Scrivendo su Osservatore Romano…
Sotgiu Antonella
Concordo! NO al sacerdozio femminile.
Sempliciotto
Le campane suonano, la festa è vicina! Stanno cominciando a discutere apertamente, questo dice no, quello dice sì, l'altro dice ni, quell'altro dice … More
3 7 1.6K

Erzbischof Ladaria: Die Kirche kann Frauen nicht gültig weihen

Der Ausschluss der Frauen vom Weihesakrament ist Teil des katholischen Glaubens. Das schreibt Erzbischof Luis Ladaria, der Präfekt der Glaubenskongregation im Osservatore Romano (29. Mai). Ladaria…
Pater Jonas
Eines sollte uns klar sein. Egal wie laut die Frauen nach Gleichberechtigung im Diakonalen oder gar Priesterlichen Amt schreien und egal ob ein … More
Carlus
Das kann auch die Warnung vor dem Sturm sein. In Deutschland gibt es einen Verband der Diakone und ebenso einen der Diakoninnen und beide arbeiten … More
4 3 1.5K

Archbishop Ladaria: Church Cannot Ordain Women Validly

The exclusion of women from the priesthood is part of the Catholic faith, according to Archbishop Luis Ladaria, the Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith. Writing in the Osserva…
Sunamis 46
The time is not ripe yet for such a document- was said for the protestan catholc marriage wish to share communion i mean for the protestant to be … More
GChevalier
Ladaria fait comme Müller en son temps à propos de la famille : une critique, mais l'Antéchrist fait passer la chose. Depuis Vatican II, on a l'… More