pt.news
93

Francisco continua minando celibato sacerdotal

O papa Francisco permitiu que padres greco-católicos, trabalhando na Itália, se casem. Em julho, Francisco instituiu um Exarcado Apostólico para os 70.000 ucranianos greco-católicos que moram na …
ml.news
426

പൗരോഹിത്യ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കി ഫ്രാൻസിസ്

ഇറ്റലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക്-കത്തോലിക്ക വൈദികർക്ക് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ വിവാഹിതരാവാൻ അനുവാദം നൽകി. ജൂലൈ മാസത്തിൽ, ഇറ്റലിയിലെ താമസിക്കുന്ന 70,…
lt.news
28

Pranciškus ir toliau sėkmingai kenkia kunigų celibatui

Popiežius Pranciškus suteikė teisę graikų katalikų kunigams, gyvenantiems Italijoje, susituokti. Liepos mėnesį Pranciškus įkūrė apaštališkąjį eksarchatą visiems 70 tūkst. graikų katalikų ukrainiečių,…
hu.news
316

Ferenc pápa továbbra is aláássa a papi cölibátust

Ferenc pápa engedélyezte az Olaszországban működő görögkatolikus papok házasságát. Ferenc pápa júliusban egy apostoli exarchátust hozott létre 70.000 görögkatolikus ukránnak, akik Olaszországban …
hr.news
311

Franjo nastavlja potkopavati svećenički celibat

Papa Franjo dopustio je da se žene grčko-katolički svećenici koji rade u Italiji. U srpnju je Franjo uspostavio apostolsku egzarhiju za 70.000 grčko-katoličkih Ukrajinaca koji su živjeli u Italiji i …
ar.news
19

فرنسيس يواصل محاربة البتولة الكهنوتية

سمح البابا فرنسيس لقساوسة يونانيين كاثوليك بالعمل في إيطاليا. وفي شهر يوليو/تموز، أنشأ فرنسيس إكسشارجية رسولية لحوالي 70.000 من الأوكرانيين الكاثوليك اليونانيي…
ro.news
48

Francisc continuă să subminaze celibatului preoțesc

Papa Francisc a permis preoților greco-catolici, care lucrează în Italia, să se căsătorească. În luna iulie, Francisc a instituit un exarhat apostolic pentru cei 70 000 de ucraineni greco-catolici …
uk.news
38

Папа Франциск знищує обітницю безшлюбності

Папа Франциск дозволив укладати шлюби священикам грецької католицької церкви, які працюють в Італії. У липні Папа Франциск створив апостольський екзархат для 70 000 українців, які відносять…
ru.news
106

Папа Франциск уничтожает обет безбрачия

Папа Франциск позволил заключать браки священникам греческой католической церкви, которые работают в Италии. В июле Папа Франциск создал апостольский экзархат для 70 000 украинцев, …
tr.news
44

Francis, Rahip Bekâretini Baltalamaya Devam Ediyor

Papa Francis, İtalya'da çalışan Yunan Katolik rahiplerin evlenmelerine izin verdi. Francis, Temmuz ayında, İtalya'da yaşayan 70.000 Yunan Katolik Ukraynalıya ve onların 62 [çoğunlukla evli] papazına …
es.news
6449

Francisco continúa socavando el celibato sacerdotal

El papa Francisco ha permitido a los sacerdotes greco-católicos que trabajan en Italia que se casen. En julio, Francisco instituyó un Exarcado Apostólico para 70.000 ucranianos greco-católicos que …
Gesù è con noi
Gloria.TV News 10 de junio de 2018 El orgullo gay en Roma - el Papa Francisco se escondió El sábado pasado se llevó a cabo una Marcha del Orgullo …More
Gloria.TV News 10 de junio de 2018
El orgullo gay en Roma - el Papa Francisco se escondió
El sábado pasado se llevó a cabo una Marcha del Orgullo Gay en Roma, mientras que los prelados locales bien mantenidos, incluido el Papa Francisco, guardaron silencio y se escondieron. El honor de la Iglesia fue salvado por el Comité San Filippo Neri, un grupo de católicos jóvenes y valientes, que organizó una procesión de reparación. El grupo se contactó con el vicario del Papa para Roma, Angelo De Donatis, que este mes se convertirá en un cardenal. Como era de esperar, De Donatis se negó a responder.
Gesù è con noi
Osea que Bergoglio anula el sacerdocio en la antiiglesia de Bergoglio ya no hay 7 sacramentos ni siquiera 6 porque al anular el sacerdocio los demás …More
Osea que Bergoglio anula el sacerdocio en la antiiglesia de Bergoglio ya no hay 7 sacramentos ni siquiera 6 porque al anular el sacerdocio los demás quedan anulados.
View 4 more comments
fr.news
7694

François continue de miner le célibat sacerdotal

Le pape François a permis aux prêtres gréco-catholiques travaillant en Italie de se marier. En juillet, François a institué un Exarchat apostolique pour les 70 000 Ukrainiens gréco-catholiques vivant…
DDFG5
Dehors
ne nous laissez pas succomber
@Jean de Roquefort , et quand "le vicaire du Christ fait l’inverse de ce qu'il doit " qu' à t'il lui ? un bisou , pauvre de vous .Vous êtes VOUS le …More
@Jean de Roquefort , et quand "le vicaire du Christ fait l’inverse de ce qu'il doit " qu' à t'il lui ? un bisou , pauvre de vous .Vous êtes VOUS le chemin du Malin .
View 5 more comments
vi.news
43

Francis tiếp tục phá hoại đời sống độc thân của linh mục

Giáo hoàng Francis đã cho phép các linh mục Công giáo Hy Lạp, làm việc tại Ý, được kết hôn. Vào tháng 7, Francis đã thiết lập một Doãn Tông Tòa Đông Phương cho 70 người Công giáo Ukraina gốc Hy Lạp …
pl.news
11.4K

Franciszek nadal podkopuje celibat księży

Papież Franciszek pozwolił, by pracujący we Włoszech księża grekokatoliccy byli żonaci. W lipcu Franciszek utworzył Egzarchat Apostolski dla 70 tysięcy grekokatolickich Ukraińców żyjących we Włoszech…
VERAN
To jest klamstwo co tutaj propagujecie!!! Papiez niczego niepodkopuje, bo wschodnie koscioly katolickie niemaja celibatu obowiazkowego. Dalej - …More
To jest klamstwo co tutaj propagujecie!!! Papiez niczego niepodkopuje, bo wschodnie koscioly katolickie niemaja celibatu obowiazkowego. Dalej - ksieza sie niemoga zenic, ale sa swieceni zonaci mezczyzni! I nie jest prawda, ze prowadzili życie w celibacie bo wiekszosc z nich ma swoje legalne rodziny
it.news
31.6K

Francesco continua a minare il celibato sacerdotale

Papa Francesco ha permesso ai sacerdoti greco-cattolici che lavorano in Italia di essere sposati. A luglio, Francesco ha istituito un Esarcato Apostolico per i 70'000 ucraini greco-cattolici che …
Pietro da Cafarnao
Quando il sinodo per l'Amazzonia sarà concluso i vescovi e cardinali fedeli a Cristo devono fare il loro dovere fino in fondo. Non basterà che …More
Quando il sinodo per l'Amazzonia sarà concluso i vescovi e cardinali fedeli a Cristo devono fare il loro dovere fino in fondo. Non basterà che ribadiscano i magistero della Chiesa. Dovranno aprire una commissione d'inchiesta sull'elezione papale. Il libro del card. Daneels e le sue dichiarazioni, sono una prova, poi vi sono l'eresia e l'apostasia generate da Amoris Laetitia. La pastorale ormai politica filo-immigrazionista sta riducendo sempre piu la santa Chiesa a un'Onlus concentrata su un benessere umano e non più sulla salvezza delle anime. Tanto più che i capi religiosi non solo al comando delle diocesi, ma anche in Vaticano, tacciono, tergiversano, trovano scuse, attenuanti sulle leggi sull'eutanasia e sulle decisioni inerenti da parte delle autorità degli Stati, tanto per citare una delle tante e gravi omissioni.
Marziale
La donna:forse è un suo sopito e segreto desiderio o forse è un fatto compiuto. MarzialeMore
La donna:forse è un suo sopito e segreto desiderio o forse è un fatto compiuto.
Marziale
View one more comment
lv.news
17

Francisks turpina mazināt priesteru celibāta nozīmi

Pāvests Francisks ir ļāvis Itālijā strādājošajiem grieķu katoļu priesteriem būt precētiem. Jūlijā Francisks uzsāka apustulisko eksarātu 70 000 grieķu katoļticīgiem ukraiņiem, kas dzīvo Itālijā, un …
de.news
212.6K

Franziskus untergräbt Zölibat

Papst Franziskus hat erlaubt, dass byzantinisch-katholische Priester, die in Italien tätig sind, verheiratet sein können. Im Juli gründete Franziskus ein Apostolisches Exarchat für die 70.000 griechi…
M.RAPHAEL
Es gibt keine Rettung. Die Modernisten verstehen die Liebe nicht. Flinten Uschi holt es sichMore
Es gibt keine Rettung. Die Modernisten verstehen die Liebe nicht.
Flinten Uschi holt es sich
Sancta
Ja klar, es ist schon lange losgegangen, der Zölibat wird schrittweise abgeschafft, und niemand ist imstand dagegen was zu tun, wir sind dem Niederga…More
Ja klar, es ist schon lange losgegangen, der Zölibat wird schrittweise abgeschafft, und niemand ist imstand dagegen was zu tun, wir sind dem Niedergang völlig ausgeliefert.
View 19 more comments
en.news
31.8K

Francis Keeps Undermining Priestly Celibacy

Pope Francis has allowed Greek-Catholic priests, working in Italy, to be married. In July, Francis instituted an Apostolic Exarchate for the 70’000 Greek-Catholic Ukrainians living in Italy and …
Gesù è con noi
Gloria.TV News June 10 2018 Gay Pride in Rome – Pope Francis Goes Into Hiding Last Saturday, a Gay Pride March took place in Rome while the local …More
Gloria.TV News June 10 2018 Gay Pride in Rome – Pope Francis Goes Into Hiding
Last Saturday, a Gay Pride March took place in Rome while the local well-nourished prelates, including Pope Francis, went into silence and hiding. The Church’s honour was saved by the Committee San Filippo Neri, a group of young, courageous Catholics, which organized a procession of reparation. The group contacted the Pope’s vicar for Rome, Angelo De Donatis who this month will become a cardinal. Unsurprisingly De Donatis refused to answer.
advoluntas@aol.com
Francis and his homoheretics are in the path to hell and taking countless souls with him. Repent while there is time. St Michael the Archangel defend…More
Francis and his homoheretics are in the path to hell and taking countless souls with him. Repent while there is time.
St Michael the Archangel defend us in battle.
View one more comment