Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
pt.news
148

Francisco hipócrita: “Não confundir os fiéis”, “a teologia precisa se ajoelhar”

Os teólogos deveriam discutir dentro da academia, mas “não confundir os fiéis”, disse Francisco à Comissão Teológica Internacional em 29 de novembro. Ele explicou que as questões controversas “podem…
ml.news
16

കപടനാട്യക്കാരനായ ഫ്രാൻസിസ്: “വിശ്വാസികളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത്“, “…

ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ അക്കാദമിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും “വിശ്വാസികളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കരുതെന്നും“, നവംബർ 29-ന്, ഫ്രാൻസിസ് …
uk.news
44

Лукавий Папа Франциск: "Не плутайте віруючих", "Богослов'я вимагає колінопреклоніння"

29 листопада Папа Франциск повідомив Міжнародноій теологічній комісії, що богослови повинні вести обговорення, а не "плутати віруючих". Він пояснив, що різні думки "можуть заплутати" віруючи…
vi.news
93

Francis giả tạo: "Đừng gây hoang mang cho các tín hữu", "thần học cần phải quỳ gối"

Các nhà thần học nên thảo luận trong học viện, nhưng "đừng gây hoang mang cho các tín hữu," Francis đã nói với Ủy ban Thần học Quốc tế vào ngày 29 tháng 11. Ông giải thích rằng những câu hỏi gây …
ms.news
9

Francis Berhipokrit:"Jangan Mengelirukan Penganut," "Ahli Teologi Perlu Melutut!"

Ahli Teologi harus berbincang sesama sendiri dalam bulatan akademi tetapi bukan “mengelirukan penganut,” Francis berkata kepada Suruhanjaya Teologi Antarabangsa pada 29hb November. Dia menjelas …
ru.news
106

Двуличный Папа Франциск: "Не путайте верующих", "Богословие требует коленопреклонения"

29 ноября Папа Франциск сообщил Международной теологической комиссии, что богословы должны вести обсуждение, а не "путать верующих". Он пояснил, что разные мнения "могут запутать" …
ro.news
89

Francisc Ipocritul: „Nu confuzați credincioșii”, „Teologia trebuie să îngenuncheze”

Teologii ar trebui să discute în cadrul academiei, dar „să nu-i confuze pe credincioși”, a declarat Francisc Comisia Teologică Internațională pe 29 noiembrie. El a explicat că întrebările contestate …

Pokrytecký František: „nemeťte veriacich,“ „Teológia potrebuje kľačať"

Teológovia by mali diskutovať v rámci akadémie, ale „nemýliť veriacich“, František povedal Medzinárodnej Teologickej Komisii dňa 29. novembra. Vysvetlil, že sporné otázky „môžu zmiasť“ veriacich a „…
ľubica
zlodej kričí na zlodeja...asi tak
Monika G
Klečet by měl především papež František a to hodně dlouho za všechno to zlo, které za svého pontifikátu poctivým věřícím a KC způsobil.
zaba and 2 more users like this.

Hipokryta Franciszek: "nie mylcie wiernych", "teologia wymaga przyklęknięcia"

Teologowie powinni dyskutować w gronie akademickim, ale "nie mylić wiernych", powiedział Franciszek Międzynarodowej Komisji Teologicznej 29 listopada. Wyjaśnił, że rozważane kwestie "mogłyby zmylić"…
Henoh-Bardzo chciałbym by w Kościele nie zapominano o szacunku dla drugiego człowieka, szczególnie o szacunku do cierpiących których widzimy w …More
Henoh-Bardzo chciałbym by w Kościele nie zapominano o szacunku dla drugiego człowieka, szczególnie o szacunku do cierpiących których widzimy w kościele Nie można gardzić kimś tylko dlatego, że jest chory. Ale to działa w dwie strony - nie można go wywyższać tylko dlatego, że jest chory! Niektórzy chorzy są mądrzejsi niż niektórzy zdrowi i są bliżej Boga. Ale wszystko to niektórzy. Nigdy nie można uogólniać
Henoh--Papież Franciszek upadł boleśnie podczas ceremoni na Jasnej Górze. Był to upadek bolesny bo w tym wieku tak już jest. Przecież papież …More
Henoh--Papież Franciszek upadł boleśnie podczas ceremoni na Jasnej Górze. Był to upadek bolesny bo w tym wieku tak już jest. Przecież papież Franciszek jest stary, zbolały, ma chore nogi i kolana a musi jeszcze mieć siły na dzień jutrzejszy. A jednak choroba jest przyczyną nieklękania, ponieważ Franciszkowi dokucza rwa kulszowa i ma problemy z kręgosłupem , co zostało jasno przekazane, oficjalnie. Próbuje się tłumaczyć, że Franciszek ma już 80 lat, jest stary i zniedołężniały,i to są tego efekty co widzimy nawet w naszych kościołach dziś.
View 24 more comments.
nl.news
57

Franciscus de hypocriet: "Verwar de gelovigen niet", "Theologie moet knielen"

Theologen moeten binnen de academie discussiëren, maar "de gelovigen niet in de war brengen", aldus Franciscus aan de Internationale Theologische Commissie op 29 november. Hij legde uit dat omstred…
ar.news
29

نفاق فرنسيس: "لا تربكوا المؤمنين" "فاللاهوت يحتاج إلى الركوع"

أخبر فرنسيس اللجنة اللاهوتية الدولية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني أن على اللاهوتيين أن يناقشوا داخل الأكاديمية لكن "لا يربكوا المؤمنين". وأوضح أن المسائل المتنازع عليها "يمكن …
hu.news
679

Álszent Ferenc pápa: Ne zavarják össze a hívőket, a teológiának térdre kell borulnia

A teológusok akadémián belül beszélhetnek, de "ne zavarják össze a hívőket" - mondta Ferenc pápa a Nemzetközi Teológiai Bizottságnak november 29-én. Elmondta, hogy a szóban forgó kérdések "összezav…
tr.news
115

İkiyüzlü Francis: "İnananların Kafasını Karıştırmayın", "Teolojinin Diz Çökmesi Gerek"

Francis 29 Kasım tarihinde, Uluslararası İlahiyat Komisyonu'na verdiği demeçte, ilahiyatçılar akademi içinde tartışmalarını, ancak “inananların kafasını karıştırmamalarını” söyledi. Tartışmalı sorul…
BroDomain likes this.
sl.news
39

Hipokritični Frančišek: "Ne sejte zmede med zveste. Teologija je tista, ki mora poklekniti"

Teologi bi morali razpravljati znotraj akademije, vendar s tem "ne bi smeli zmesti vernikov," je Frančišek 29. novembra povedal Mednarodni teološkai komisiji. Pojasnil je, da lahko sporna vprašanja …
lt.news
39

Veidmainiškas Pranciškus: „Nepainiokite tikinčiųjų“, „teologija privalo klūpėti“

Teologai turėtų diskutuoti akademijose, tačiau „nepainioti tikinčiųjų“, lapkričio 29 d. vykusioje Tarptautinėje teologijos komisijoje teigė Pranciškus. Jis paaiškino, kad ginčijami klausimai „galėtų …
lv.news
13

Liekulīgais Francisks: “Nejauciet ticīgos”, “Teoloģijai vajag nomelnot”

Teologiem vajadzētu diskutēt akadēmijas iekšienē, bet “nejaukt ticīgos”, sacīja Francisks Starptautiskā teoloģijas komisijā 29. novembrī. Viņš paskaidroja, ka strīdīgie jautājumi "var sajaukt" ticīg…

François l'hypocrite : "Ne pas confondre les fidèles", "La théologie doit s'agenouiller".

Les théologiens devraient discuter au sein de l'académie, mais "ne pas confondre les fidèles", a dit François à la Commission théologique internationale le 29 novembre. Il expliquait que les questio…
L'Antéchrist ne dit que des âneries, c'est bien connu, et plus il en dit, plus les gens sont contents ! Voilà le paradoxe.More
L'Antéchrist ne dit que des âneries, c'est bien connu, et plus il en dit, plus les gens sont contents ! Voilà le paradoxe.
blanche52
C'est peut-être qu'il y a des choses dessoudées ? souvenez-vous que l'on avait dit qu'il avait une tumeur bénigne au cerveau au début de son pontific…More
C'est peut-être qu'il y a des choses dessoudées ? souvenez-vous que l'on avait dit qu'il avait une tumeur bénigne au cerveau au début de son pontificat, elle a peut-être grossi ?
View 3 more comments.

Francisco hipócrita: “No confundir al pueblo”, “la teología debe hacerse de rodillas”

Los teólogos deberían discutir en la academia, pero “no confundir a los fieles”, dijo Francisco el 29 de noviembre a la Comisión Teológica Internacional. Explicó que las cuestiones controvertidas “…
BERGOGLIO ES EL REY DE LA CONFUSION.MUY BUENA FOTO.
View 9 more comments.

Francesco ipocrita: "Non confondete i fedeli", "La teologia si deve inginocchiare"

Teologi dovrebbero discutere all'interno dell'Accademia, ma "non confondere i fedeli", ha detto Francesco alla Commissione Teologica Internazionale il 29 novembre. Francesco ha spiegato che question…
Quando non si ha senso della misura, almeno si avesse quello della vergogna...
Stat Crux
Infatti l'apostasia di Bergoglio non si presta a nessun equivoco: è chiarissima. Solo @padrepasquale continua a non VOLERLA VEDERE.
View 7 more comments.

Heuchlerischer Franziskus: " Verwirrt nicht die Gläubigen", "Theologie muss knien"

Theologen sollten innerhalb der Akademie diskutieren, aber "die Gläubigen nicht verwirren", sagte Franziskus vor der "Internationalen Theologenkommission" am 29. November. Er fügte hinzu, dass stri…
PF ist der Falsche Prophet der Bibel und ein Heuchler, wie er im Buche steht!
SvataHora
Diese "kniende Theologie" führt uns der "Heilige Vater" immer am Gründonnerstag vor, wenn er seinem Fuß- und Schweißkäse-Fetisch frönt. - Und jetzt …More
Diese "kniende Theologie" führt uns der "Heilige Vater" immer am Gründonnerstag vor, wenn er seinem Fuß- und Schweißkäse-Fetisch frönt. - Und jetzt beugt er seine Knie auch noch vor primitiven Indianergötzen!
View 16 more comments.