ml.news
21

ക്യാമറയിൽ: “ലൈംഗികാതിക്രമ“ പ്രവർത്തകരാൽ വിഡ്ഢിയാക്കപ്പെട്ട് ഫ്രാൻസിസ് …

ഫെബ്രുവരി 20-ന് പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ “ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ“ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘം പോളിഷ് സഭാവിരുദ്ധ പ്രവർത്തകരെ …
pt.news
96

Em frente à câmera: Francisco enganado por supostos ativistas de "abuso" [VÍDEO]

Após a audiência geral de 20 de fevereiro, o Papa Francisco encontrou um grupo de ativistas anticlericais poloneses que exploram "abusos". O grupo foi liderado pela deputada polonesa Joanna Scheuring…
vi.news
30

Trước ống kính: Francis bị lừa bởi các nhà hoạt động vì "lạm dụng" [VIDEO]

Sau buổi tổng khán vào ngày 20 tháng 2, Giáo hoàng Francis đã gặp một nhóm các nhà hoạt động chống Giáo hội của Ba Lan, những người khai thác "hành vi lạm dụng". Nhóm này được dẫn đầu bởi nghị sĩ …
ko.news
15

비디오에 : Francis, 주장의 "학대" 활동가들에게 속아 [비디오]

2월 20일 일반 알현 후, 교황 Francis가 "학대들"을 이용하는 폴란드 반-교회 활동가들을 만났다. 이 그룹은 불분명한 설림 "두려워해 …
tr.news
81

Kamerada: Francis, Sözde “Taciz” Aktivistleri Tarafından Kandırıldı [VIDEO]

20 Şubat tarihli genel vaazdan sonra, Papa Francis “tacizleri” kullanan bir grup Kilise Karşıtı eylemci ile bir araya geldi. Gruba, Polonya milletvekili Joanna Scheuring-Wielgus ve "Korkma" diye anıl…
hr.news
426

Snimljeno: Franju prevarili navodni aktivisti protiv "zlostavljanja" [VIDEO]

Nakon opće audijencije 20. veljače papa Franjo susreo se s skupinom poljskih anticrkvenih aktivista koji iskorištavaju "zlostavljanja". Skupinu su vodili poljska zastupnica Joanna Scheuring-Wielgus …
ru.news
56

В объективах телекамер: Папа Франциск вновь поддался на уловки тех, кто продвигает тему "…

20 февраля сразу же после проведения общей аудиенции Папа Франциск встретился с группой активистов из Польши, которые эксплуатируют тему "насилия" и выступают против католической …
lt.news
33

Nufilmuota ir paviešinta: Pranciškų apgavo ir paklaidino tariami „išnaudojimų“ aktyvistai (VAIZDO …

Po vasario 20-osios bendrosios auditorijos Popiežius Pranciškus susitiko su Lenkijos anti-bažnytinės grupuotės aktyvistais, kurie bjauriai naudojasi dabartine „lytinių išnaudojimų“ krize dvasininkijo…
fr.news
11663

François trompé par de présumés militants anti-abus [VIDÉO]

Après l'audience générale du 20 février, le pape François a rencontré un groupe de militants anti-Eglises polonais qui exploitent les "abus". Le groupe était dirigé par la députée polonaise Joanna …
Pourquoi M. Bergoglio publiquement donne-t-il du crédit à ces personnes qui accusent l'Eglise en Pologne ? Serait-ce pour nuire à celle-ci ?More
Pourquoi M. Bergoglio publiquement donne-t-il du crédit à ces personnes qui accusent l'Eglise en Pologne ?
Serait-ce pour nuire à celle-ci ?
La louange de mes lèvres likes this.

Vor laufender Kamera: Franziskus von angeblichen „Missbrauchs“-Aktivisten getäuscht [Video]

Nach der Generalaudienz am 20. Februar traf sich Papst Franziskus mit einer Gruppe anti-kirchlicher Aktivisten, die angebliche Missbrauchsfälle für ihre Zwecke ausnutzen. Die Gruppe wurde von der …
sudetus
widerlich dieser Scharlatan, man kann ich nicht mehr sehen !
Mangold03
Na laut Bild kann er sich doch verbeugen, vor der weltlichen Hoheit. Wie ist das dann mit der Feier der Hl. Eucharistie zu verstehen`????
View 29 more comments.
hu.news
311

Kamerán: Ferenc pápát átverik az állítólagos "bántalmazási" aktivisták (VIDEO)

A február 20-ai általános audencia után Ferenc pápa egy csoportnyi lengyel egyházellenes aktivistával találkozott, akik kihasználják a "bántalmazásokat". A csoport vezetője Joanna Scheuring-Wielgus …
sl.news
32

Na videoposnetku: Frančiška pretentali "aktivisti", ki naj bi jih zlorabili [VIDEO]

Po maši, ki je potekala 20. februarja, se je papež Frančišek srečal s skupino poljskih aktivistov proti Cerkvi, ki izkoriščajo "zlorabe." Skupino sta vodila poljska poslanka Joanna Scheuring-Wielgus …
es.news
41599

En cámara: Francisco engañado por presuntos activistas de “abuso” [VIDEO]

Después de la audiencia general del 20 de febrero, el papa Francisco se reunió con un grupo de activistas polacos contrarios a la Iglesia que explotan los “abusos”. El grupo estaba dirigido por la …
Bergoglio calculadamente elige a los activistas gay que son victimas y presuntas victimas de abuso como el homosexual y activista gay Carlos CruzMore
Bergoglio calculadamente elige a los activistas gay que son victimas y presuntas victimas de abuso como el homosexual y activista gay Carlos Cruz al que Bergoglio confirmó en el vicio de la sodomía Hace poco una victima de abuso sexual (Arturo Borrelli) fue arrestada en el Vaticano por protestar pacíficamente; a esa victima si no la llamó por teléfono para disculparse ni lo besó. Tambien se sabe que Bergoglio ignoró en Buenos Aires a un niño que fue abusado sexualmente por un profesor del Colegio Caballitos Marianista al que la diócesis encubrió y no recibió tampoco a la mama de un niño que fue abusado por el pedófilo Rubén Pardo que murió de sida al que Bergoglio encubrió y escondió en el Hogar Sacerdotal de Condarco 581 y la mama de la victima que quería hablar con Bergoglio fue echada de su oficina y escoltada por los guardias de seguridad de Bergoglio.
malemp
DON MINUTELLA: el Prologo de San Juan antidoto contra la FALSA IGLESIA : "EL VERBO DE DIOS SE HIZO CARNE"More
DON MINUTELLA: el Prologo de San Juan
antidoto contra la FALSA IGLESIA : "EL VERBO DE DIOS SE HIZO CARNE"
View 2 more comments.
ms.news
27

Dalam Kamera: Francis Diperbodohkan Oleh Aktivis Yang Dikenal-pasti "Mengekploitasi" [VIDEO]

Selepas sesi pendengaran 20hb Februari, Pope Francis berjumpa dengan sekumpulan aktivis Anti-Gereja Poland yang mengeksploitasi dalam “penyalahgunaan”. Kumpulan ini diketuai oleh MP Poland, Joanna …
lv.news
24

Kamerā redzamais: Francisku apmuļķo melīgie „izmantošanas” aktīvisti [VIDEO]

Pēc 20. februāra vispārējās auditorijas pāvests Francisks tikās ar Polijas pret-baznīcas aktīvistu grupu, kas izmantoja „ļaunprātīgu izmantošanu” kā ieganstu, lai runātu ar pāvestu. Grupu vadīja Poli…
ar.news
26

أمام الكاميرا: فرنسيس يخدعه نشطاء "التحرش" [فيديو]

التقى البابا فرنسيس بعد جمهور عام 20 فبراير/شباط، بمجموعة من الناشطين البولنديين المعاديين للكنيسة الذين يستغلون "التحرشات". وقاد المجموعة النائبة البرلمانية البولندي جوان…
it.news
23.6K

Ripreso: Francesco raggirato da presunto attivista sulle "molestie" [VIDEO]

Dopo l'udienza generale del 20 febbraio, Papa Francesco ha incontrato un gruppo di attivisti anticlericali polacchi che sfruttano le "molestie". Il gruppo era guidato dai parlamentari polacchi Joanna…
Non credo raggirato, troppo banale. He knows what he does
en.news
22.6K

On Camera: Francis Fooled by Alleged “Abuse” Activists [VIDEO]

After the February 20 general audience, Pope Francis met a group of Polish Anti-Church activists who exploit “abuses”. The group was led by the Polish MP Joanna Scheuring-Wielgus and Marek Lisiński, …
Tesa
[Ultraliberal] Massimo Faggioli: "A church in which the pope and the nuns wear the same kind of shoes"More
[Ultraliberal] Massimo Faggioli:
"A church in which the pope and the nuns wear the same kind of shoes"
Bergoglio selectively chooses gay activists who are victims and alleged victims of abuse such the homosexual and gay activist Carlos Cruz, whom …More
Bergoglio selectively chooses gay activists who are victims and alleged victims of abuse such the homosexual and gay activist Carlos Cruz, whom Bergoglio confirmed in the vice of sodomy. A victim of sexual abuse (Arturo Borrelli) was recently arrested in the Vatican for protest peacefully; to that victim he did not call him to apologize or kiss him. It is also known that Bergoglio ignored in Buenos Aires a child who was sexually abused by a teacher of the Marianist Caballitos School, which the diocese concealed. And did not receive the mother of a child who was abused by the pedophile Rubén Pardo who died of AIDS which Bergoglio concealed and hid in the Condarco 581 Priestly Home. And the victim's mother who wanted to speak with Bergoglio was thrown out of his office and escorted by Bergoglio's security guards.
www.churchmilitant.com/%e2%80%a6/cardinal-bergog…
4christum.blogspot.com/…/bergoglio-cover…