Language
18

സഭ ഒരു “പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പാർലമെന്റായി“ മാറുന്നു - കർദ്ദിനാൾ ബർക്ക്

"സിനഡാലിറ്റി“ എന്ന പദം ഒരു “മുദ്രാവാക്യമായി“ മാറിയിരിക്കുകയാണ് - കർദ്ദിനാൾ റെയ്മണ്ട് ബർക്ക് LifeSiteNews.com-നോട് (ഡിസംബർ 4) പറഞ്ഞു. ബർക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്…
10

चर्च एक "प्रोटेस्टेंट संसद" बन रहा है - कार्डिनल बर्क

4 दिसंबर को कार्डिनल रेमंड बर्क ने LifeSiteNews.com को बताया कि शब्द "सिनोडालिटी" एक "नारा" बन गया है। बर्क के मुताबिक, यह "किसी प्रकार के नये चर्च" का प्रतीक है जो "लोकतांत्रिक" है और जहां पोप का …
91

A Igreja está virando um "parlamento Protestante" - Cardeal Burke

A palavra "sinodalidade" se transformou em um "slogan", disse o cardeal Raymond Burke ao LifeSiteNews.com (4 de dezembro). De acordo com Burke, isso simboliza "algum tipo de nova Igreja" que é "democ…
31

Bažnyčia tampa „protestantišką parlamentu“ - nurodo Kardinolas Burke

Terminas „sinodalumas“ pavirto į „šūkį“ - tinklalapiui LifeSiteNews.com teigė Kardinolas Raymondas Burke (gruodžio 4). Pasak Burke, tai simbolizuoja „naujos rūšies bažnyčią“, kuri vis labiau „demokra…
207

Crkva postaje "protestantski parlament" - kardinal Burke

Riječ "sinodalnost" pretvorila se u "slogan" - rekao je kardinal Raymond Burke za LifeSiteNews.com (4. prosinca). Prema Burkeu, to simbolizira "neku novu crkvu" koja je "demokratska" i gdje se autori…
15

Simbahan Nagiging Isang "Parliyamento ng Protestante" – Kardinal Burke

Ang salitang "sinodalidad" ay naging isang "slogan" - sinabi ni Kardinal Raymond Burke sa LifeSiteNews.com (Disyembre 4). Ayon kay Burke, sinisimbolo nito ang "ilang uri ng bagong simbahan" na "demok…
22

Кардинал Берк вважає, що церква стає "протестантським парламентом"

4 грудня кардинал Реймонд Берк повідомив LifeSiteNews.com, що термін "синодальності" перетворився в "слоган". На думку Берка, він покликаний символізувати "нову церкву", яка стає більш "демок…

Kardinal Burke: Kirche wird ein „protestantisches Parlament”

Das Wort „Synodalität“ ist zu einem „Slogan“ geworden. Das sagte Kardinal Raymond Burke vor LifeSiteNews.com (4. Dezember). Laut Burke symbolisiert Synodalität „eine Art neue Kirche”, die „demokratis…
CollarUri
Burke hat schon Recht. Der Absolutismus gilt nur für stalinistische Monarchen. Wer anders denkt, wird von jahrzehntelangen Synoden überstimmt.
Sunamis 46
Es ist so Wie es ist Und man kann erkennen Das sich vieles erfüllt was prophezeit Wurde More
16

Gereja Telah Menjadi "Parlimen Protestan" --Kardinal Burke

Perkataan "synodaliti" telah diubahkan kepada "slogan" - kata Kardinal Raymond Burke kepada LifeSiteNews.com (4hb Disember). Menurut Burke, ini menandakan terdapat "sesetengah gereja baharu" yang …
3 1 1.2K

Kościół staje się "parlamentem protestanckim: - kardynał Burke

Słowo "synodalność" stało się "sloganem", powiedział kardynał Raymond Burke LifeSiteNews 4 grudnia. Według kardynała, symbolizuje ono "jakiś rodzaj nowego kościoła", który jest "demokratyczny", a …
Verba Veritatis
.....WSZYSTKO WSKAZUJE NA TO ,....... że nasi aktywiści z przeklętej MODERNY już parlament protestancki w Ziemi Świętej wspólnie z herety… More
Mariusz Pawełczuk39
Nie nowy kościół, ale oficjalnie heretycki ! "...Wówczas Jezus zapytał: A według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, … More
14

교회가 "신교도 의회"로 변하고 있어 - 추기경 Burke

단어 "시노드화"가 "슬로건"으로 바뀌었다고 추기경 Raymond Burke가 LifeSiteNews.com 에게 마려했다 (12월 4일). Burke에 의하면, 이는 "민주적"…
63

Кардинал Берк считает, что церковь становится "протестантским парламентом"

4 декабря кардинал Рэймонд Берк сообщил LifeSiteNews.com, что термин "синодальность" превратился в "слоган". По мнению Берка, он призван символизировать "новую церковь", которая становит…

Cirkev sa stáva "Protestantským parlamentom" - kardinál Burke

Slovo "synodalita" sa zmenilo na "slogan" - povedal kardinál Raymond Burke pre LifeSiteNews.com (4. decembra). Podľa Burkeho symbolizuje "nejakú novú formu cirkvy", ktorá je "demokratická" a kde je …
Samson1
Ano a v té dobré zprávě je ještě plný obsah. J Ano Pán řekl, že Eliáš ještě přijde, a poukázal i na Jana Křtitele, že šel v moci Eliáše, jedno nevylu… More
miňocraft
Samson1,podstata evanjelia je evanjelium=evangélión=dobrá správa.Tou dobrou správou je,že Ježiš je prisľúbený Mesiáš,Boží Syn,ktorý svojou smrťou … More
21

الكاردينال بورك: الكنيسة أصبحت "برلمانا بروتستانتيا"

ذكر الكاردينال ريمون بورك لموقع LifeSiteNews.com (4 ديسمبر/كانون الأول) أن مصطلح "المجمعية الكنسية" قد تحول إلى "شعار". ويرى بورك أنه يرمز "نوعا ما إلى كنيسة جديدة" وهي "ديمقراطية" …
38

Giáo Hội Trở Thành Một "Quốc Hội Tin Lành" - Hồng Y Burke

Từ "Đồng bộ hóa" đã trở thành "khẩu hiệu" - Hồng Y Raymond Burke nói với LifeSiteNews.com (4/12). Theo Burke, nó tượng trưng cho "một số loại giáo hội mới" là "dân chủ" và nơi mà quyền lực của giáo …
16

Baznīca kļūst par "protestantu parlamentu" saka kardināls Burkē

Vārds "sinodalitāte" ir kļuvis par "saukli" - kardināls Raimond Burkē teica vietnei LifeSiteNews.com (4. decembris). Saskaņā ar Burkē teikto, tas simbolizē "dažus jaunās draudzes" veidus, kas ir "…
1 349

Burke bíboros: Az egyház egy "protestáns parlamentté" változik

A "szinodalitás jeligévé" alakult - mondta Raymond Burke bíboros a LifeSiteNews.com oldalnak. Burke bíboros szerint ez egyfajta "újszerű, demokratikus egyházat" szimbolizál, ahol a pápa hatalma "…
2 2 846

Cardenal Burke: la Iglesia se está convirtiendo en un “Parlamento protestante”

La palabra “sinodalidad” se ha convertido en un “eslogan”, dijo el cardenal Raymond Burke el 4 de diciembre a la página web LifeSiteNews.com. Según Burke, esto simboliza “alguna especie de nueva Igle…
adeste fideles
Mejor dicho imposible Cardenal Burke
DEFENSA DE LA FE
EXCELENTE CARDENAL BURKE HAY QUE HACER PUBLICA LA ESTRATEGIA CON LA QUE DAÑAN NUESTRA IGLESIA.
13 3 2K

La Chiesa diventa un "parlamento Protestante" - Cardinale Burke

La parola "sinodalità" è diventata uno "slogan" - ha detto il cardinale Raymond Burke a LifeSiteNews.com (4 dicembre). Secondo Burke, serve a significare "un qualche tipo di nuova chiesa" che è "…
TommasoG
@nolimetangere È vero! Ho menzionato per errore anche lei, sarà perché scrivo cn iPhone. Rispondevo a poIos che aveva citato questo sacerdote qual… More
nolimetangere
@TommasoG non ho capito la sua risposta... a chi si riferisce e a cosa? Io non ho citato Don Minutella. Che c'entra Don Minutella con quest'… More
6 3 909

Cardinal Burke : l'Église devient un "parlement protestant"

Le mot "synodalité" est devenu un "slogan" - a déclaré le cardinal Raymond Burke à LifeSiteNews.com (4 décembre). Selon Burke, cela symbolise "une sorte de nouvelle église" qui est "démocratique" et …
GChevalier
Si Burke trouve que la conciliaire est une nouvelle Église comme il dit, pourquoi y reste-t-il ?
jili22
Mobilisation pour la récitation du Rosaire en ces temps ténébreux .La seule solution passe par la Sainte Vierge !... More
6 1 3.6K

Church Becoming A "Protestant Parliament" – Cardinal Burke

The word "synodality" has turned into a "slogan" - Cardinal Raymond Burke told LifeSiteNews.com (December 4). According to Burke, it symbolises "some kind of new church" which is "democratic" and …
Mariusz Pawełczuk39
NEW "CHURCH" = NEW OFFICIAL HERESY! "Blessed art thou, Simon Bar-Jona. For flesh and blood hast not revealed this to thee, but my Father who is in … More
Deborah8
This is quoted from Anne Catherine Emmerich. The Pope has to be Benedict XVI. October 1, 1820 “The Church is in great danger. We must pray so that … More