zh.news
28

方济各说,他的不同宗教间的异端来自“第二次梵蒂冈会议”

教皇方济各在2月5日从阿拉伯联合酋长国飞往罗马的航班上为他的Abu Dhabi声明 的“人类博爱”上进行了辩护。他在声明中称…
ml.news
22

തൻ്റെ മതാന്തര പാഷണ്ഡതകൾ “രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൽ നിന്നാണെന്ന്“ …

യു.എ.ഈയിൽ നിന്ന് റോമിലേക്കുള്ള തൻ്റെ മടക്കയാത്രയിൽ (ഫെബ്രുവരി 5), “മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള“ തൻ്റെ അബുദാബി പ്രസ്താവനയെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ…
ko.news
17

Francis, 그의 종교간 이단은 "2번째 바티칸회"에서 온다고 말해

UAE에서 로마로의 비행기에서 (2/5) 교황 Francis "모든 종교들이 "신의 뜻"이라고 주장한, "인간 부족"에 대한 자신의 Abu Dhabi 성명을 …
pt.news
198

Francisco diz que heresias inter-religiosas vêm "do Concílio Vaticano II"

Durante o seu voo dos Emirados Árabes Unidos para Roma (5 de fevereiro), o Papa Francisco defendeu sua declaração de Abu Dhabi sobre a "Fraternidade Humana", na qual ele afirmou que todas as religi…
"extra Ecclesiam nulla salus – fora da Igreja não há salvação".More
"extra Ecclesiam nulla salus – fora da Igreja não há salvação".
uk.news
23

Папа Франциск вважає, що його міжрелігійна єресь походить "з часів Другого Ватиканського …

5 лютого, під час перельоту з Об'єднаних Арабських Еміратів до Риму, Папа Франциск виступив на захист своєї заяви в Абу-Дабі на підтримку "людського братства", в ході якої він заявив, що всі релі…
hu.news
453

Ferenc pápa azt mondja, a vallásközi eretnekségei a "második vatikáni zsinattól" jönnek elő

Az Egyesült Arab Emírségekből Rómába tartó repülő útján Ferenc pápa megvédte az abu-dzabi kijelentését, miszerint minden vallás "Isten akarata". Ferenc pápa azt mondta, hogy az elméletei "a második …
sl.news
35

Frančišek pravi, da njegove medverske herezije izhajajo "iz drugega vatikanskega koncila"

Med letom iz Združenih arabskih emiratov v Rim (5. februarja) je papež Frančišek branil svojo izjavo iz Abu Dhabija o „človeškem bratstvu“, v kateri je zatrdil, da so vse vere "željene s strani …

François attribue ses hérésies interreligieuses au "Concile Vatican II"

Lors de son vol des Emirats Arabes Unis à Rome le 5 février, le pape François a défendu sa déclaration d'Abou Dhabi statement sur la "fraternité humaine", dans laquelle il affirmait que toutes les …
Visiblement, et selon ses propres termes, la vipère "La louange de mes lèvres", dans l'incapacité absolue du jugement rationnel de sa conscience et …More
Visiblement, et selon ses propres termes, la vipère "La louange de mes lèvres", dans l'incapacité absolue du jugement rationnel de sa conscience et dans les ténèbres de son infidélité, par ailleurs contrevenant en cela à la Foi catholique, ne peut que s'acculer à l'approbation aveugle de tous les actes et des discours progressistes du concile Vatican II.

Bonus :

Au regard de la Foi catholique, il est saint et salutaire de dénoncer catégoriquement les actes et discours hérétiques et vénéneux d'un concile général dans l’Église catholique (préparé à l'avance par des progressistes autrefois mis au banc de l'Eglise, avec la participation de pasteurs protestants, d'un marrane homosexuel futur adultère, d'un juif antichrist négationniste des évangiles, d'une coterie de membres du B'naï B'rith, des orthodoxes aux ordres du KGB et d'une une poignée de franc-mac) et de se rebeller ouvertement et factuellement contre des actes et discours de papes, étant à cet effet soumis au jugement rationnel des consciences et éclairé par la Foi catholique.


La louange de mes lèvres : "Au regard de la Foi catholique, l’approbation des actes des Papes de la part des catholiques ne doit pas être aveugle mais soumise au jugement rationnel de leurs consciences, éclairé par la Foi catholique"

Visiblement, et selon ses propres termes, la vipère "La louange de mes lèvres", dans l'incapacité absolue du jugement rationnel de sa conscience et …More
Visiblement, et selon ses propres termes, la vipère "La louange de mes lèvres", dans l'incapacité absolue du jugement rationnel de sa conscience et dans les ténèbres de son infidélité, par ailleurs contrevenant en cela à la Foi catholique, ne peut que s'acculer à l'approbation aveugle de tous les actes et des discours progressistes du concile Vatican II.

Bonus :

Au regard de la Foi catholique, il est saint et salutaire de dénoncer catégoriquement les actes et discours hérétiques et vénéneux d'un concile général dans l’Église catholique (préparé à l'avance par des progressistes autrefois mis au banc de l'Eglise, avec la participation de pasteurs protestants, d'un marrane homosexuel futur adultère, d'un juif antichrist négationniste des évangiles, une coterie de membres du B'naï B'rith, des orthodoxes aux ordre du KGB et d'une une poignée de franc-mac) et de se rebeller ouvertement et factuellement contre des actes et discours de papes, étant à cet effet soumis au jugement rationnel des consciences et éclairé par la Foi catholique.


La louange de mes lèvres : "Au regard de la Foi catholique, l’approbation des actes des Papes de la part des catholiques ne doit pas être aveugle mais soumise au jugement rationnel de leurs consciences, éclairé par la Foi catholique."

View 141 more comments.
vi.news
246

Francis nói rằng sự dị giáo liên tôn của ông đến "Từ Công đồng Vatican II"

Trong chuyến bay từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đến Rome (ngày 5 tháng 2), Giáo hoàng Francis đã bảo vệ tuyên bố Abu Dhabi của mình trên "Human Fraternity" rằng tất cả các tôn giáo đều là …

Franciszek twierdzi, że jego międzyreligijne herezje wywodzą się "z Drugiego Soboru Watykańskiego"

W czasie przelotu z ZEA do Rzymu (5 lutego) papież Franciszek bronił swojej wypowiedzi z Aby Dhabi w sprawie “ludzkiego braterstwa”, w której twierdził, że wszystkie religie są "pożądane przez …
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi: z przewrotnością żydowską, z bezeceństwe…More
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

Przez sam fakt niesprzeciwiania się żadnemu błędowi człowiek staje się winien popierania błędów wszystkich."

Papież Pius VI, Bulla Debito Apostolatus Nostri.
Bos016
Chrystus jest jedyną drogą i prawdą, i przez niego wszystko się stało (Credo-fundament naszej- wiary) Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przy…More
Chrystus jest jedyną drogą i prawdą, i przez niego wszystko się stało (Credo-fundament naszej- wiary)
Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

(J. 14.6)
Franciszek, biskup Rzymu ma obowiązek strzec depozytu wiary.
View 9 more comments.
lv.news
22

Francisks saka, ka viņa reliģiskās pārliecības nāk "no Vatikāna otrās padomes"

Lidojuma laikā no Apvienotajiem Arābu Emirātiem uz Romu (5. februāris) pāvests Francisks aizstāvēja savu Abu Dabī sniegto paziņojumu par “Cilvēku brālību”, kurā viņš apgalvoja ka visas reliģijas …
ru.news
66

Папа Франциск считает, что его межрелигиозная ересь исходит "со времен Второго Ватиканского …

5 февраля во время перелета из Объединенных Арабских Эмиратов в Рим Папа Франциск выступил в защиту своего заявления в Абу-Даби в поддержку "человеческого братства", в ходе которого …
hr.news
812

Franjo kaže da njegova međureligijska krivovjerja dolaze "od Drugog vatikanskog sabora"

Tijekom leta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Rim (5. veljače) Papa je branio svoju izjavu iz Abu Dhabija o "ljudskom bratstvu" u kojoj je tvrdio da su sve religije "Božja volja". Franjo je rekao …

František hovorí, že jeho medzináboženské rúhania pochádzajú "z Druhého Vatikánskeho Koncilu"

Počas svojho letu zo Spojených Arabských Emirátov do Ríma (5. februára) František obhájil vyhlásenia Abu Dhabi na "ľudské bratstvo", v ktorom tvrdil, že všetky náboženstvá sú "vôľou Božou". Františe…
Zoltán_M
Ja Zoltán_M zavrhujem II.Vatikánsky Koncil a neriadim sa s II. Vatikánskym Koncilom! Riadim sa podľa latinskej tridentskej sv. omše podľa rímskeho …More
Ja Zoltán_M zavrhujem II.Vatikánsky Koncil a neriadim sa s II. Vatikánskym Koncilom! Riadim sa podľa latinskej tridentskej sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962.
ľubica
toto je strašné, koľko katolíkov si to prečítalo a ide spokojne dalej------ no ked všetky náboženstvá sú Božou vôľou podľa /biskupa F/, tak zaiste …More
toto je strašné, koľko katolíkov si to prečítalo a ide spokojne dalej------
no ked všetky náboženstvá sú Božou vôľou podľa /biskupa F/, tak zaiste aj toto bude Božia vôľa: Vedeli ste? Dobytie Ríma - cieľ islamu - čo hovoria moslimovia medzi sebou
View 5 more comments.
ms.news
122

Francis Berkata Bahawa Heresi Antara-agama Datang "Dari Kaunsil Vatican Kedua”

Ketika penerbangannya dari UAE (United Arab Emirates) ke Rome (5hb Februari) Pope Francis mempertahankan kenyataan yang dibuat olehnya di Abu Dhabi mengenai frasa “Human Fraternity” dan mana tuntu…
rené62
l'auteur de se texte fait un énorlme contresens! Car Bergoglio ne reconnait nullement une héréssie dans "vatican2", mais il affirme (et c'ets la …More
l'auteur de se texte fait un énorlme contresens!

Car Bergoglio ne reconnait nullement une héréssie dans "vatican2", mais il affirme (et c'ets la Vérité!) qu'il se situe dans la droite ligne de "Vatican2"!
Tout vrai Catholique - à la lumiere de lal Foi - reconnait évidemment que Vatican2 contient des hérésies, et que - donc - ceux qui l'ont presidé ne pouvaient PAS être de vrais Papes, puisqu'alors, les doctrine sde vatican2 eusent été protégée par le charisme d'infaillibilité!
ce texte prouve seulement qu'en effet, de roncalli à bergoglio, le "magistere" de la secte conciliaire est homogène.. dans l'heresie!
ro.news
94

Francisc declară că ereziile sale inter-religioase vin "de la Conciliul Vatican II"

În timpul zborului său din Emiratele Arabe Unite către Roma (5 februarie), Papa Francisc a apărat declarația din Abu Dhabi despre "Fraternitatea umană" conform căreia toate religiile sunt "voia lui …

Francesco dice che le sue eresie interreligiose provengono "dal Concilio Vaticano Secondo"

Durante il suo volo dagli Emirati Arabi Uniti a Roma (5 febbraio), papa Francesco ha difeso la sua dichiarazione di Abu Dhabi sulla “fratellanza umana” in cui ha affermato che tutte le religioni …
Non è ecumenismo, ma è comunismo. Tutti uguali, miseri, schiavi, controllati, con un microchip sotto la pelle, peggio degli animali, come robot, …More
Non è ecumenismo, ma è comunismo. Tutti uguali, miseri, schiavi, controllati, con un microchip sotto la pelle, peggio degli animali, come robot, adoranti un leader maximo con la facciata da relegioso.
Per una volta ha ragione ! È da più di mezzo secolo che la Chiesa tradisce la sua stessa dottrina: Cinquant'anni fa Paolo VI cedeva al ricatto masso…More
Per una volta ha ragione ! È da più di mezzo secolo che la Chiesa tradisce la sua stessa dottrina: Cinquant'anni fa Paolo VI cedeva al ricatto massonico ed all'Islam. Così si indeboliva la Chiesa Una, Santa, Cattolica ed Apostolica
Ecco il documento ufficiale:
Paolo di Tarso shares this.
ar.news
23

فرانسيس يقول إن هرطقاته حول بين الأديان تأتي من "مجمع الفاتيكان الثاني"

دافع البابا فرانسيس أثناء رحلته من الإمارات العربية المتحدة إلى روما (5 فبراير/شباط) عن تصريحه في أبو ظبي حول "الأخوة البشرية" الذي ادعى فيه أن جميع الأديان "من إرادة الرب". وقال فران…

Franziskus rechtfertigt seine interreligiösen Häresien mit dem Zweiten Vatikanum

Bei seinem heutigen Rückflug von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Rom verteidigte Papst Franziskus seine historische Abu Dhabi-Erklärung über die menschliche Brüderlichkeit. Die Erklärung …
Cicero aber sagt: „Wie lange noch, Catilina, wirst du unsere Geduld missbrauchen?“
jmjilers
wo er recht hat hat er recht
View 38 more comments.

Francisco dice que sus herejías antirreligiosas provienen “del Concilio Vaticano II”

Durante su vuelo desde los Emiratos Árabes Unidos a Roma, el 5 de febrero, el papa Francisco defendió su Declaración de Abu Dhabi sobre “Fraternidad Humana”, en la que afirmó que todas las religione…
Padre Eterno en tus manos encomendamos la situación por la cual estamos viviendo. Envié tus Ángeles Guerreros para que proteja la Santa Iglesia …More
Padre Eterno en tus manos encomendamos la situación por la cual estamos viviendo. Envié tus Ángeles Guerreros para que proteja la Santa Iglesia Católica y a tus hijos fieles a la Sana Doctrina. Te lo pedimos por la Sangre y por las Llagas de tu divino hijo nuestro Señor Jesucristo y la interseción de la Santísima Virgen María. Amén
Los actos de Bergoglio denotan un profundo ODIO A LA SANTA FE CATÓLICA
View 2 more comments.

Francis Says His Inter-religious Heresies Come "From Second Vatican Council”

During his flight from the United Arab Emirates to Rome (February 5) Pope Francis defended his Abu Dhabi statement on “Human Fraternity” in which he claimed that all religions are "willed by God". …
Tesa
St. Paul Miki: "There is no way to be saved except the Christian way. My religion teaches me to pardon my enemies and all who have offended me. I do …More
St. Paul Miki: "There is no way to be saved except the Christian way. My religion teaches me to pardon my enemies and all who have offended me. I do gladly pardon the Emperor and all who have sought my death. I beg them to seek baptism and be Christians themselves."
" If any man love not our Lord Jesus Christ, let him be anathema, maranatha." — 1 Corinthians 16: 22More
" If any man love not our Lord Jesus Christ, let him be anathema, maranatha."
— 1 Corinthians 16: 22
View 14 more comments.