Language
17

ജർമ്മൻ പണസഭയാൽ "താഴ്ത്തപ്പെടുന്നതായി" ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബിഷപ്പുമാർക്ക് …

ആഗോളസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള "നേതാക്കളായും", "അദ്ധ്യാപകരായും" ജർമ്മൻ ബിഷപ്പുമാർ നടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുനിന്നും പരാതി ഉയരുന്നതായി …
50

世界各地的主教都感受到德国金钱教会“高人一等的态度”—…

来自世界各地的声音都在抱怨德国主教们虚伪自命为普世教会的“和平使者”和“老师”,红衣主教Gerhard Müller如是说。 …
13

전세계 주교들, 독일 돈 교회에 의해 "조롱" 당한 것 처럼 느껴 - …

전세계 목소리들은 보편적 교회를 위해 "평화지킴이"와 "선생님"이 되고자 하는 독일 주교들의 거짓에 대해 불평한다고 추기경 …
12

आधुनिकतावादी जर्मन बिशप ने आधुनिकतावादी फ्रांसिस पर आरोप लगाया

मैगडेबर्ग, जर्मनी के एक कट्टरपंथी आधुनिकतावादी बिशप गेरहार्ड फीज ने प्रोटेस्टेंट कम्युनियन से मुकरने का पोप फ्रांसिस पर आरोप लगाया है। 6 जून को प्रोटेस्टेंट कम्युनियन पर जर्मन बिशप के सर्वसम्मति से …
1 70

Bispo alemão modernista acusa o modernista Francisco

O bispo Gerhard Feige, de Magdeburg (Alemanha), um modernista local, acusou Papa Francisco de retroceder em relação à Comunhão Protestante. Feige criticou Francisco em katholic.de (6 de junho) por …
jsmello
Modernista sendo modernista. Planta a confusão e depois cobra coerência: "Para Feige é “espantoso” também que Francisco não se tenha oposto à Comunh… More
12

Німецький єпископ-модерніст критикує модерніста Папу Франциска

Радикальний модерніст, єпископ Герхард Фейг з німецького міста Магдебург, звинуватив Папу Франциска в різкій зміні позиції з питання надання Причастя протестантам. 6 червня Фейг розкритикува…
64

Modernistische Duitse bisschop beschuldigt modernistische Franciscus

Mgr. Gerhard Feige uit Maagdenburg, Duitsland, een radicale modernist, heeft paus Franciscus beschuldigd van een ommezwaai wat de protestantse communie betreft. Feige bekritiseerde Franciscus op
49

Немецкий епископ-модернист критикует модерниста Папу Франциска

Радикальный модернист, епископ Герхард Фейге из немецкого Магдебурга, обвинил Папу Франциска в резкой смене позиции по вопросу причастия для протестантов. 6 июня Фейге раскритиковал …
29

Makabagong Aleman na Obispo Inakusahan ang Makabagong si Francis

Si Obispo Gerhard Feige ng Magdeburg, Germany, isang radikal na makabago, ay inakusahan si Papa Francis ng pag-atras sa Protestanteng Komunyon. Binatikos ni Feige si Francis sa katholisch.de (Hunyo …
54

Những nhà chủ nghĩa tân thời: Đức Giám Mục Đức buộc tội Giáo Hoàng Francis

Đức Giám Mục Gerhard Feige của Magdeburg, Đức, một người theo chủ nghĩa hiện đại cấp tiến, đã cáo buộc Đức Giáo Hoàng Phanxicô về một thay đổi 180 độ có liên quan đến Lễ Ban Thánh Thể của Tin Lành. …
2 616

Un évêque moderniste allemand accuse le moderniste François

Mgr Gerhard Feige, de Magdebourg, en Allemagne, moderniste radical, a accusé le pape François d'un revirement à propos de la communion protestante. Feige a critiqué François sur katholisch.de (6 …
Catholique et Français
Bonjour, Aube Nouvelle, il me semble, à vous lire, que vous êtes un Catholique bien pourvu de finesse, de bon sens, de lucidité et d'intelligence … More
GChevalier
Feige a raison : si la communion peut être donnée aux adultères, elle peut l'être aussi aux protestants. Mais cet aveugle ne voit pas que François l'… More
259

Modernistički njemački biskup optužuje modernističkog Franju

Biskup Gerhard Feige iz Magdeburga u Njemačkoj, radikalni modernist, optužio je papu Franju za naglu promjenu mišljenja o protestantskoj pričesti. Feige je kritizirao Franju na katholisch.de (6. …
600

Modernistický Nemecký biskup obviňuje modernistického Františka

Biskup Gerhard Feige z Magdeburgu, radikálny modernista z Nemecka, obvinil Pápeža Františka z obratu týkajúceho sa Protestantského Sv.Prijímania. Feige kritizoval Františka na katholisch.de (6. júna…
11

Vācu modernistu bīskaps apsūdz Francisku

Vācijas modernistu radikālais bīskaps Gerhards Feige no Magdeburgas apsūdzēja pāvestau Francisku par to, ka iņš it kā esot par 180 grādiem mainījis nostaju par komūnija sniegšanu protestantiem. Feige…

Modernistischer deutscher Bischof attackiert modernistischen Franziskus

Bischof Gerhard Feige von Magdeburg hat Papst Franziskus für seine Kehrtwende bei der Protestanten Kommunion angegriffen. Feige kritisiert Franziskus auf katholisch.de (6. Juni). Er habe um eine …
Magee
Mögen Sie sich endlich selbst zerfleischen, diese Dämonen des Fortschritts weg vom Evangelium Jesu Christi und dem wahren römisch-katholischen … More
Plaisch
Das ist doch ein elendes Theater und die Geistlichen ? Herren wissen gar nicht mehr für was sie da sind. Sie müssen die Herde nähren mit der Gnade … More
344

A modernista német püspök a modernista Ferenc pápát vádolja

A magdeburgi Gerhard Feige püspök, aki egy radikális modernista, azzal vádolja Ferenc pápát, hogy hirtelen teljesen megváltoztatta véleményét a protestáns szentáldozásról. Feige a katholisch.de olda…
12 830

Obispo modernista alemán acusa a Francisco de modernista

El obispo Gerhard Feige, de Magdeburgo (Alemania), un modernista radical, ha acusado al papa Francisco de hacer un giro en U respecto a la Comunión a los protestantes. Feige criticó a Francisco el 6 …
jamacor
Para Feige es “asombroso” también que Francisco no se opusiera a la Comunión para los adúlteros, pero sí lo hace con la Comunión a los protestantes. … More
San Atanasio ora pro nobis
EDGARIUS es usted un sacerdote? More
777

أسقف ألماني حداثي يتهم فرانسيس الحداثي

اتهم أسقف ماغدبورغ بألمانيا جيرهارد فيجي، وهو حداثي راديكالي، البابا فرانسيس بإدارة الظهر بخصوص القربان البروتستانتي . وانتقد فيج فرانسيس على موقع katholisch.de (6 يونيو/…
5 1 1.5K

Vescovo tedesco modernista accusa il modernista Francesco

Il vescovo Gerhard Feige di Magdeburgo, Germania, un modernista radicale, ha accusato papa Francesco di aver fatto una inversione di marcia riguardo la Comunione ai Protestanti. Feige ha criticato …
Burning Bush
L'aggettivo tedesco ' feige ' tradotto in italiano significa ' vigliacco ' . Nomen omen ?
Acchiappaladri
Notate come il disgraziato vescovo Gerhard Feige inavvertitamente proclami la verità: "... Per Feige, è anche "stupefacente" che Francesco non si … More
20

Modernist Alman Piskopos, Modernist Francis'i Suçladı

Radikal bir modernist olan Magdeburg Piskoposu Gerhard Feige, Protestan Komünyonu ile ilgili U dönüşü nedeniyle Papa Francis'i suçladı. Feige, 6 Haziran tarihinde, katholisch.de internet sitesinde, …
14 1.6K

Modernistyczny niemiecki biskup oskarża modernistę Franciszka

Biskup Gerhard Feige z Magdeburga w Niemczech, radykalny modernista, oskarżył Franciszka o nieuzasadniony zwrot w sprawie Komunii dla Protestantów. Feige skrytykował papieża 6 czerwca na katholisch.…
molot
@ZBM Z pewnością Benedykt XVI udzielał osobiście Rogerowi. Sobór Watykański II zezwolił na interkomunię. Jan Paweł II oficjalnie to wprowadził … More
ZBM
Jan Paweł II udzielił Komunii protestantowi o. Roger'owi z Taizé!
4 2.2K

Modernist German Bishop Accuses Modernist Francis

Bishop Gerhard Feige of Magdeburg, Germany, a radical modernist, has accused Pope Francis of a U-turn concerning Protestant Communion. Feige criticised Francis on katholisch.de (June 6) for having …
Lisi Sterndorfer
The Vatican does not know any more.
Lisi Sterndorfer
There is this contradiction. On the one side they would elevate individual human reason and conscience to the supreme arbiter of truth, but also say … More