ml.news
20

ബിഷപ്പുമാരുടെ യുവജന സൂനഹദോസ് “നാടകമായിരുന്നു“

സൂനഹദോസ് “വളരെയധികം നാട്യമായിരിക്കുമെന്ന“ ഊഹം ഇല്ലാതെ പോയതിനാൽ തനിക്ക് “സ്വല്പം ലോകപരിചയം കുറഞ്ഞുപോയെന്ന്“ ഒക്ടോബർ 2018-ന് നടന്ന യുവജന …
pt.news
114

Sínodo Episcopal para a Juventude foi "encenado"

O arcebispo de Sydney, Anthony Fisher, um participante do Sínodo para a Juventude ocorrido em outubro de 2018, confessou ao site CatholicHerald.co.uk (31 de janeiro) que ele se sentiu "um tanto …

Bischofssynode über die Jugend war „inszeniert“

Erzbischof Anthony Fisher von Sydney, einer der Väter der Bischofssynode über die Jugend im Oktober 2018, gab vor dem CatholicHerald.co.uk (31. Januar) zu, dass er „ein bisschen naiv“ war. Er hätte …
Wie kann denn ein Erzbischof heutzutage naiv sein. Seien Sie wachsam, Exzellenz!
Theater theater der vorhang geht auf, Lachen und weinen zugleichMore
Theater theater der vorhang geht auf,
Lachen und weinen zugleich
View 3 more comments.

Synod Młodych był "ustawiony"

Arcybiskup Sydney, Anthony Fisher, uczestnik Synodu Młodych z października 2018 przyznał CatholicHerald.co.uk 31 stycznia, że był "trochę naiwny" i nigdy nie przypuszczał, że Synod "mógłby być w …
michael81 likes this.
ro.news
60

Episcopii Sinodului Tineretului au înscenat totul

Arhiepiscopul din Sydney, Anthony Fisher, a participant la Sinodul Tineretului din 2018, a mărturisit pentru CatholicHerald.co.uk (31 ianuarie) că el era "puțin naiv", deoarece nu i s-a întâmplat …
hu.news
340

A püspöki fiatalok szinódusát "megrendezték"

A sydney-i Anthony Fisher érsek, a 2018 októberi fiatalok szinódusa egyik résztvevője bevallotta a CatholicHerald.co.uk oldalnak, hogy "kicsit naiv" volt, mivel nem merült fel benne az, hogy a …
ms.news
18

Synod Pemuda Bishop “Dipentaskan”

Archbishop Sydney, Anthony Fisher, salah seorang peserta Synod Pemuda Oktober 2018, membuat pengakuan kepada CatholicHerald.co.uk (31hb Januari) bahawa dia berasa dirinya sedikit "naif” kerana dia …

Biskupská Mládežnícka synoda bola "plánovaná"

Sydney, arcibiskup Anthony Fisher, účastník Mládežníckej synody v októbri 2018, priznal CatholicHerald.co.uk (31. januára), že bol "trochu naivný", pretože nikdy ho nenapadlo, že synoda "bude tak …
uk.news
21

Єпископальний Синод у справах молоді став "постановкою"

31 січня, в ході бесіди з CatholicHerald.co.uk архієпископ з Сіднея, Ентоні Фішер, який взяв участь в Синоді у справах молоді в жовтні 2018 року, повідомив, що він "був настільки наївним", що не міг …
vi.news
47

Thượng hội đồng Giám mục về Thanh niên là ‘dàn dựng’

Tổng giám mục Sydney, Anthony Fisher, một người tham gia Thượng hội đồng Giám mục về Thanh niên vào tháng 10 năm 2018, đã thú nhận với CathHerald.co.uk (ngày 31 tháng 1) rằng ông có "hơi ngây thơ" …
ru.news
58

Епископальный синод по делам молодежи стал "постановкой"

31 января в ходе беседы с CatholicHerald.co.uk архиепископ из Сиднея, Энтони Фишер, который принял участие в синоде по делам молодежи в октябре 2018 года, сообщил, что он "был настолько …
ar.news
36

مجمع شباب الأساقفة "تم ترتيبه"

اعترف رئيس أساقفة سيدني أنتوني فيشر، وهو مشارك في مجمع الشباب في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، لموقع CatholicHerald.co.uk (31 يناير / كانون الثاني) بأنه "ساذج إلى حد ما" حيث …
hr.news
438

Biskupska sinoda mladih je bila "isplanirana"

Nadbiskup Sydneyja Anthony Fisher, sudionik Sinode mladih u listopadu prošle godine, priznao je za CatholicHerald.co.uk (31. siječnja) da je bio "malo naivan", jer mu nikad ne bi palo na pamet da će …

Sinodo Episcopale per la Gioventù "inscenato"

L'arcivescovo di Sydney Anthony Fisher, uno dei partecipanti al Sinodo della Gioventù dell'ottobre 2018, ha confessato a CatholicHerald.co.uk (31 gennaio) di sentirsi "un po' ingenuo" in quanto non …

Le synode de la jeunesse des évêques était "mis en scène"

L'archevêque de Sydney Anthony Fisher, participant au Synode pour la jeunesse d'octobre 2018, a confié à CatholicHerald.co.uk (31 janvier) qu'il était "un peu naïf", car il ne lui était jamais venu …
Il y a de quoi rougir jusqu'à la racine des cheveux : "cet état d'esprit"
Pourquoi, dans cette état d'esprit, cet archevêque australien n'a-t-il pas mis (lourdement) les pieds dans le plat, dès la fin de cette parodie de …More
Pourquoi, dans cette état d'esprit, cet archevêque australien n'a-t-il pas mis (lourdement) les pieds dans le plat, dès la fin de cette parodie de synode ?
View 6 more comments.
lv.news
16

Bīskapu jauniešu sinode bija “iestudēta”

Sidnejas arhibīskaps Antonijs Fišers, kurš bija dalībnieks 2018. gada oktobra Jaunatnes sinodē, atzina vitnei CatholicHerald.co.uk (31. janvāris), ka viņš ir „bijis naivs” un ka viņam nekad nav …

Sínodo de los obispos sobre la Juventud fue “escenificado”

El arzobispo de Sydney, monseñor Anthony Fisher, quien participó en el Sínodo sobre la Juventud en octubre de 2018, confesó el 31 de enero al sitio web CatholicHerald.co.uk que él fue “un poco …
jamacor
Fue la excusa perfecta para sacar, más adelante, un documento que tenga el mismo valor magisterial que lo tratado en un Concilio Universal tipo CVII.
Un montaje
DEFENSA DE LA FE likes this.

Bishops’ Youth Synod Was “Staged”

Sydney Archbishop Anthony Fisher, a participant at the October 2018 Youth Synod, confessed to CatholicHerald.co.uk (January 31) that he was “a little naïve” as it never occurred to him that the …
pw
Bravo Archbishop for speaking the truth. Sydney needs you to continue calling out the pretence of synodality.
aderito
Deliver us Lord from all decievers
View one more comment.