ml.news
11

സൽവീനിയെ “ഗർഭഛിദ്രം നിർവ്വഹിക്കുന്നവരുമായി“ താരതമ്യം ചെയ്ത് വിഡ്ഢിയായ …

പേപ്പൽ ആല്മണർ, കൂരിയ കർദ്ദിനാൾ കോൺറാഡ് ക്രയെസ്കി പ്രശസ്ത കത്തോലിക്കാ ഇറ്റാലിയൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മത്തെയോ സൽവീനിയെ ഗർഭഛിദ്രകരുമായും …
ko.news
17

어리석은 바티칸 추기경, 장관 Salvini를 "낙태자들"에게 비교

교황 Almoneer인 Curia 추기경 Konrad Krajewski는 인기있는 가톨릭 이탈리아 내무장관 Matteo Salvini를 낙태자들과 독재자들에 비교했다. IlMessagge…
vi.news
42

Hồng Y khờ dại của Vatican so sánh Bộ trưởng Salvini với "Những kẻ phá thai"

Quan Phát Chẩn (Papal Almoner), Hồng y Konrad Krajewski của Giáo triều, đã so sánh Bộ trưởng Nội vụ Ý nổi tiếng, Matteo Salvini, với những kẻ phá thai và những kẻ độc tài. Giải thích với IlMessagge…
pt.news
78

Cardeal do Vaticano compara ministro Salvini a "abortistas"

O esmoler papal, cardeal da Cúria Konrad Krajewski, comparou o popular ministro italiano do interior, católico, Matteo Salvini, a abortistas e ditadores. Explicando a IlMessaggero.it (4 de maio) …
uk.news
22

Дурний кардинал з Ватикану порівняв міністра Сальвіні зі "прихильниками абортів"

Церемоніймейстер Папської двору, Конрад Краєвський, порівняв популярного міністра внутрішніх справ Італії, Маттео Сальвіні, з прихильниками абортів і диктаторами. 4 травня він розповів IlMessa…

Kurienkardinal vergleicht Minister Salvini mit „Abtreibern“

Kurienkardinal Konrad Krajewski, der Päpstlichen Almosenier, hat den beliebten katholischen italienischen Innenminister Matteo Salvini mit Abtreibern und Diktatoren verglichen. Krajewski äußerte sich…
Korrektur, um eine Schädigung des Rufes der katholischen Kirche abzuwenden: Krajewski äußerte sich vor IlMessaggero.it (4. Mai). Er sagte, dass er …More
Korrektur, um eine Schädigung des Rufes der katholischen Kirche abzuwenden:
Krajewski äußerte sich vor IlMessaggero.it (4. Mai). Er sagte, dass er im Namen des Papstes nicht jedem Geschenke machen könne. Als Beispiele nannte Krajewski „bestimmte Persönlichkeiten in Venezuela“ oder ein Krankenhaus, „wo Abtreibungen stattfinden” [obwohl Papst Franziskus Kardinal Bergoglio die ruchloseste Abtreiberin Italiens unterstützt].
Ich bin davon menschlich wirklich enttäuscht, was Kardinal Krajewski, den ich noch als- nur - Erzbischof, damals aber schon päpstlichen Almosenmeiste…More
Ich bin davon menschlich wirklich enttäuscht, was Kardinal Krajewski, den ich noch als- nur - Erzbischof, damals aber schon päpstlichen Almosenmeister ganz flüchtig kennen gelernt habe. Es ist nicht - nur - meine persönliche Meinung, dass Matteo Salvini der überwiegenden Mehrheit der Italiener aus dem Herzen spricht, deshalb ist er so beliebt!
View 6 more comments.
ru.news
64

Глупый кардинал из Ватикана сравнил министра Сальвини со "сторонниками абортов"

Церемониймейстер Папского двора, Конрад Краевский, сравнил популярного министра внутренних дел Италии, Маттео Сальвини, со сторонниками абортов и диктаторами. 4 мая он рассказал IlMes…
lt.news
30

Kvailas Vatikano Kardinolas sulygino ministrą Salvini su „abortininkais“

Popiežiaus paskirtas ligoninės tarnautojas ir Kurija Kardinolas Konradas Krajewskis sulygino populiarųjį kataliką ir Italijos vidaus reikalų ministrą Matteo Salvini su abortininkais ir diktatoriais. …

Głupkowaty kardynał watykański porównuje ministra Salviniego do "aborcjonistów"

Jałmużnik papieski, kardynał Kurii Konrad Krajewski, porównał popularnego włoskiego ministra spraw wewnętrznych, Katolika, Matteo Saliviniego, do aborcjonistów i dyktatorów. Wyjaśniał 4 maja IlMessa…
Piotr2000
To nie tylko "wstyd". To jawne opwiadanie sie za "judaszami" powiazanymi z Kosciolem katolickim".
marta1012
Ale wstyd, toż to Polak ten kardynał. Matteo może wprowadzić normalność we Włoszek wszak to katolik. Brawo panie Ministrze.
View 2 more comments.
hr.news
498

Budalasti vatikanski kardinal uspoređuje ministra Salvinija s "abortionistima"

Papinski djelitelj, kardinal Kurije Konrad Krajewski, usporedio je popularnog talijanskog ministra unutarnjih poslova Mattea Salvinija s abortionistima i diktatorima. Za IlMessaggero.it objasnio je …

Un cardinal idiot du Vatican compare le ministre Salvini à des "avorteurs"

Le cardinal Konrad Krajewski, cardinal de la Curie, a comparé le populaire ministre catholique italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, aux avorteurs et aux dictateurs. Il a expliqué le 4 mai à IlMes…
Et les avorteurs des âmes s'y connaissent......
View one more comment.
lv.news
16

Muļķīgais Vatikāna kardināls salīdzina ministru Salvini ar "abortistiem"

Pāvesta amatpersona, kūrijas kardināls Konrads Krajevskis, ir salīdzinājis populāro katoļu Itālijas iekšlietu ministru Matteo Salvini ar abortistiem un diktatoriem. Kā izskaidrots IlMessaggero.it (…
tr.news
53

Ahmak Vatikan Kardinali, Papaz Salvini'yi "Kürtaj Uzmanları" İle Kıyasladı

Papalık Sosyal Yardımlaşma Görevlisi Curia Kardinali Konrad Krajewski, popüler Katolik İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi kürtaj uzmanları ve diktatörlerle kıyasladı. IlMessaggero.it'e (4 Mayı…
hu.news
404

A buta vatikáni bíboros Salvini minisztert az "abortusz támogatókhoz" hasonlítja

Konrad Krajewski kúria bíboros és pápai alamizsnás a népszerű, katolikus olasz Matteo Salvini minisztert az abortuszt támogatókhoz és diktátorokhoz hasonlította. Az IlMessaggero.it lapnak elmondta, …

Sciocco cardinale del Vaticano paragona il ministro Salvini agli "abortisti"

L'Elemosiniere Papale, il cardinale di curia Konrad Krajewski, ha paragonato il popolare ministro dell'interno cattolico italiano Matteo Salvini ad abortisti e dittatori. Spiegando a IlMessaggero.it…
"Tanto odio nasce dal crollo degli affari", dice @nolimetangere. Credo che abbia centrato il problema. Parlano così anche i resti del PD e di Forza …More
"Tanto odio nasce dal crollo degli affari", dice @nolimetangere. Credo che abbia centrato il problema. Parlano così anche i resti del PD e di Forza Italia
Sono completamente fuori di testa! È la rabbia e l' odio che li fa parlare cosí. Salvini lotta per gli italiani, per tanti italiani, ma tanti ed ad …More
Sono completamente fuori di testa! È la rabbia e l' odio che li fa parlare cosí. Salvini lotta per gli italiani, per tanti italiani, ma tanti ed ad alcuni dà veramente fastidio non averne il controllo. Perchè il controllo sulla massa che avevano lo hanno perso. Non li seguiamo piú. Lo Spirito Santo è anche su di noi e ci suggerisce prudenza altissima verso l' islam e rifiuto dei cambiamenti eretici.. Lo Spirito Santo consiglia di mantenere forte la fede e la tradizione e di essere attivi nella difesa della sana dottrina.
Salvini ha il consenso di molti italiani, e gli altri debbono tacere, non sono chiamati a fare politica ma ad annunziare correttamente il Vangelo.
Inutile che si mascherino da buonisti. Tanto odio nasce dal crollo degli affari.
View 2 more comments.
nl.news
71

Dwaze Vaticaanse kardinaal vergelijkt minister Salvini met "abortionisten".

De pauselijke aalmoezenier, Curiakardinaal Konrad Krajewski, heeft de populaire katholieke Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini vergeleken met abortusartsen en dictators. Uitlegg…
ar.news
19

كاردينال فاتيكان مغفل يقارن الوزير سالفيني "بالمجهضين"

قارن وكيل الصدقات البابوي، الكاردينال كونراد كراجيفسكي، وزير الداخلية الكاثوليكي الإيطالي الشهير ماتيو سالفيني بالمجهضين والدكتاتوريين. وأوضح موقع IlMessaggero.it (4 مايو/…
es.news
319

Necio cardenal vaticano compara al ministro Salvini con "abortistas"

Konrad Krajewski, limosnero papal y cardenal de la Curia romana, comparó al popular ministro del Interior italiano Matteo Salvini con abortistas y dictadores. El 4 de mayo le explicó al sitio web

Foolish Vatican Cardinal Compares Minister Salvini To "Abortionists"

The Papal Almoner, Curia Cardinal Konrad Krajewski, has compared the popular Catholic Italian Interior Minister Matteo Salvini to abortionists and dictators. Explained to IlMessaggero.it (May 4) …
mariamargarita and one more user like this.