ml.news
30

“പുരോഗമന“ ദൈവശാസ്ത്രം മൂലം പോളിഷ് സെമിനാരികൾ ക്ഷയിക്കപ്പെടുന്നു

സഭാപ്രതിസന്ധികൾ പോളണ്ടിനെ കടന്ന് പോയില്ലെന്ന് ക്രാക്കോവ് ഇൻസ്റ്റിസ്റ്റ്യൂട്ട് പിയോത്ര് സ്റ്റെല്മാഹ് റോമിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ …
pt.news
168

Seminários poloneses minados por teologia "progressiva"

A crise da Igreja não deixou ilesa a Polônia, disse Arkadiusz Stelmach, vice-presidente do Instituto Piotr Skarga, de Cracóvia, em uma coletiva de imprensa em Roma (20 de fevereiro). Stelmach relata …
cristine
Horror!
uk.news
19

Польські семінарії страждають від "прогресивної" теології

20 лютого, під час прес-конференції в Римі, віце-президент Інституту імені Петра Скарги в Кракові, Акрадіуш Штельмах, заявив, що криза в церкві не обійшла Польщу стороною. Штельмах повідомив,…
ru.news
35

Польские семинарии страдают от "прогрессивной" теологии

20 февраля во время пресс-конференции в Риме вице-президент института имени Пётра Скарга в Кракове, Акрадиуш Штельмах, заявил, что кризис в церкви не обошел Польшу стороной. Штельмах …

polskie seminaria podkopywane przez "postępową" teologię

Kryzys Kościoła nie omija Polski, powiedział Arkadiusz Stelmach, zastępca przewodniczącego krakowskiego instytutu Piotra Skargi na konferencji prasowej w Rzymie 20 lutego. Stelmach donosi, że "postęp…
wlowoj
Nie-zupełnie-prawda - po pierwszym liście abpVigano w "Niedzieli" był wstępny felieton księdza z redakcji, zupełnie ignorujący treść listu, ale z …More
Nie-zupełnie-prawda - po pierwszym liście abpVigano w "Niedzieli" był wstępny felieton księdza z redakcji, zupełnie ignorujący treść listu, ale z deklaracją że redakcja zawsze jest po stronie papieża.
hr.news
284

Poljska sjemeništa potkopana "progresivnom" teologijom

Crkvena kriza nije zaobišla Poljsku, rekao je Arkadiusz Stelmach, potpredsjednik Instituta Krakow Piotr Skarga na konferenciji za novinare u Rimu (20. veljače). Stelmach navodi da je "progresivna" …
lv.news
31

"Progresīvā" teoloģija mazināja poļu seminārus

"Baznīcas krīze nenokļuva Polijā," Arkadiuss Stelmahs, Krakovas institūta Piotr Skarga viceprezidents, teica preses konferencē Romā (20. februāris). Stelmahs ziņo, ka "progresīvā" teoloģija ir plaši …

Poľské semináre podkopané "progresívnou" teológiou

Církevná kríza nešla okolo Poľska, uviedol Arkadiusz Stelmach, viceprezident Krakovského inštitútu Piotr Skarga na tlačovej konferencii v Ríme (20. februára). Stelmach uvádza, že "progresívna" teológ…
Líbí se mi informovat pravdivě, nedávat skutečnosti pohádkově krásné zabarvení. Ano, iniciatíva Poľských Katolíkov zhromaždila 150 000 podpisov v …More
Líbí se mi informovat pravdivě, nedávat skutečnosti pohádkově krásné zabarvení. Ano, iniciatíva Poľských Katolíkov zhromaždila 150 000 podpisov v prospech nerozlučiteľnosti manželstva, ale biskupi ich ignorovali.
Mates5485 and one more user like this.
ar.news
19

المعاهد الدينية البولندية يدمرها اللاهوت "التقدمي"

قال أركاديوس ستيلماتش، نائب رئيس معهد كراكوف بيوتر سكارجا في مؤتمر صحفي في روما (20 فبراير/شباط) إن أزمة الكنيسة لم تتجاوز بولندا. وذكر ستيلماتش أن اللاهوت "التقدمي" واسع …
tr.news
151

Polonya İlahiyat Okulları "İlerici" Teoloji Tarafından Baltalanıyor

Krakow Institute Piotr Skarga başkan yardımcısı Arkadiusz Stelmach, Roma’daki bir basın toplantısında (20 Şubat) Kilise krizinin Polonya’yı da es geçmediğini söyledi. Stelmach, Polonya'daki ilahiyat …
vi.news
79

Các chủng viện Ba Lan bị hủy hoại bởi Thần học "Tiến bộ"

Cuộc khủng hoảng Giáo hội không đi qua Ba Lan, Arkadiusz Stelmach, phó chủ tịch của Viện Krakow Piotr Skarga, cho biết trong một cuộc họp báo ở Rome (ngày 20 tháng 2). Stelmach báo cáo rằng thần học …

Seminarios polacos socavados por una teología “progresista”

La crisis de la Iglesia no pasó por Polonia, dijo el 20 de febrero, en una conferencia de prensa celebrada en Roma, Arkadiusz Stelmach, el vicepresidente del Instituto de Cracovia Piotr Skarga. Stelm…
Santa Faustina intercede por su patria
hu.news
322

A lengyel szemináriumokat aláássa a "progresszív" teológia

Az egyházi válság nem kerülte ki Lengyelországot - mondta Arkadiusz Stelmach, a krakkói Piotr Skarga intézmény elnökhelyettese egy római sajtókonferencián február 20-án. Stelmach jelentése szerint a …
lt.news
45

Lenkijos seminarijoms kenkia „progresyvioji“ teologija

Bažnyčios krizė neaplenkė Lenkijos, Romoje vykusioje pasaulio katalikų tikinčiųjų spaudos konferencijoje teigė Krokuvos Petro Skargos instituto vice prezidentas Arkadiusz Stelmach (vasario 20). Stelm…
fr.news
609

Les séminaires polonais dénigrés par la théologie "progressive"

Arkadiusz Stelmach, vice-président de l'Institut de Cracovie, Piotr Skarga, a déclaré lors d'une conférence de presse à Rome le 20 février que la crise de l'Église n'épargnait pas la Pologne. Stelmac…

Seminari polacchi minati da teologia "progressista"

La crisi della Chiesa non ha lasciato indenne la Polonia, ha detto Arkadiusz Stelmach, vice-presidente dell'istituto Piotr Skarga di Cracovia, a una conferenza stampa a Roma (20 febbraio). Stelmach …
Marziale
Quando si lascia un vuoto l'Altro lo riempie.

„Progressive“ Theologie unterminiert die polnischen Priesterseminare

Die Kirchenkrise geht an Polen nicht vorbei, sagte Arkadiusz Stelmach, der Vizepräsident des Instituts Piotr Skarga in Krakau, bei einer Pressekonferenz in Rom (20. Februar). Stelmach berichtet, dass…
Diese Ideologien, der Feminismus, der Sozialismus, der Relativismus, die Genderideologie, der Homosexualismus, usw, das wird alles in der Grünen-…More
Diese Ideologien, der Feminismus, der Sozialismus, der Relativismus, die Genderideologie, der Homosexualismus, usw, das wird alles in der Grünen-Ideologie vereint und wird seit den 1968ern, immer totaler in die Köpfe, der Menschen gepflanzt. Die Folge dieser Ideologien, ist die fortschreitende Unterdrückung, des menschlichen Gewissens, was jedoch einer permanenten Dauerprobaganda bedarf und womit die heutigen tatsächlichen Machthaber, welche in Organisationen und künstlichen politischen Gebilden, wie der UNO, oder auch der EU, sichtbar werden, ihre unmenschlichen und gottesfeindlichen Ziele verfolgen. Diese Ziele sind massenabtreibung, genderisierung der Gesellschaft, Entkriminalisierung der Phädarasten, Homoehe, adoptionsrecht für Schwule Paare, entchristlichung der Gesellschaft, usw. Alles Dinge, die der menschlichen Vernunft widersprechen, die das menschliche Dasein ärmer machen. Die einzige Institution, die die Macht und den Einfluss besaß, diesen Angriff auf die menschliche …More
Marie M.
Der Sturm und die Hetzkampagnen in Deutschland und in Westeuropa gegen die katholische Kirche und damit gegen das christliche Welt- und Menschenbild,…More
Der Sturm und die Hetzkampagnen in Deutschland und in Westeuropa gegen die katholische Kirche und damit gegen das christliche Welt- und Menschenbild, breitet sich auch in Polen aus, wie man erst gestern wieder beim Rosenmontagszug in Düsseldorf erleben konnte. Säkularismus, Atheismus und Emanzipation werden befördert und als Voraussetzung für Fortschritt und Wohlstand beworben.
View 16 more comments.

Polish Seminaries Undermined by "Progressive" Theology

The Church crisis did not go past Poland, Arkadiusz Stelmach, vice-president of the Krakow Institute Piotr Skarga, said at a press conference in Rome (February 20). Stelmach reports that "progressive…
"Pope" Francis is actually Antipope Francis. This is just more of the same under him.