pt.news
1130

Ideólogo-chefe de Francisco: Amazônia "deve" introduzir [inválido] diaconato feminino

O bispo aposentado Erwin Kräutler, de 80 anos, não tem dúvidas: o Sínodo Pan-Amazônico "deve" introduzir um [inválido] diaconato feminino. O prelado notoriamente anticatólico foi escolhido por Fran…
BlogVALDERI shares this.
hr.news
308

Franjin glavni ideolog: Amazonska "mora" uvesti [nevaljani] ženski đakonat

Umirovljeni biskup Erwin Kräutler (80) ne sumnja: Amazonska sinoda "mora" uvesti [nevaljani] ženski đakonat. Franjo je ozloglašenog antikatoličkog prelata izabrao za glavnog ideologa Amazonske …
ml.news
178

ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞൻ: ആമസോൺ “നിർബന്ധമായും“ […

വിരമിച്ച ബിഷപ്പ് എർവിൻ കോയ്റ്റ്ലർക്ക് (80) സംശയമേതുമില്ല: ആമസോൺ സൂനഹദോസ് “നിർബന്ധമായും“ [അസാധുവായ] വനിതാ ഡീക്കന്മാരെ അവതരിപ്പിക്കണം. കത്ത…
tr.news
50

Francis'in Baş İdeoloğu: Amazon, [Geçersiz] Kadın Diyakozluğu "Tanıtmalı"

80 yaşındaki emekli Piskopos Erwin Kräutler'in hiç şüphesi yok: Amazon Sinodu [geçersiz] kadın diyakozluğu "tanıtmalı". Ünlü Katolik karşıtı din adamı, Francis tarafından Amazon Sinodu'nun baş ideo…
uk.news
49

Покладіть кінець міфам Амазонії: місцевим жителям не потрібен ні шлюб, ні священна меса

Якби у 59-річного єпископа Райнхольда Нанна з єпархії Каравела в Перу було б більше священиків, він просто б не зміг організувати їхнє життя, отримуючи "мізерні дари" від місцевих жителів. Нанн …
lt.news
45

Sustabdykite Amazonės mitologiją: Amazonijos gyventojai nesidomi santuokomis ar Šventosiomis Mišiom…

Jeigu Peru Caraveli miesto vyskupystės vyskupas Reinholdas Nann (59-erių) turėtų daugiau kunigų, jis nežinotų kaip reiktų jiems parūpinti pragyvenimą už iš kaimų surinktas „menkas aukas“. Nann gimė …
ru.news
119

Положите конец мифам Амазонии: местным жителям не нужен ни брак, ни священная месса

Если бы у 59-летнего епископа Райнхольда Нанна из епархии Каравели в Перу было бы больше священников, он просто бы не смог организовать их жизнь, получая "скудные дары" от местных …
vi.news
40

Ngăn chặn những huyền thoại của Amazon: Người Amazon rất ít quan tâm đến hôn nhân và thánh lễ

Nếu Giám mục Reinhold Nann, 59 tuổi, ở Giáo phận Caravelí, Peru, có nhiều linh mục hơn, ông cũng sẽ không biết cách sắp xếp cuộc sống cho họ từ "những quyên góp ít ỏi" đến từ các làng mạc. Nann sinh…
ar.news
53

أوقفوا خرافات الأمازون: شعوب الأمازون غير مهتمة بالزواج أو القداس

إذا كان أسقف أبرشية كارافيلي في بيرو رينهولد نان، 59 عامًا، يملك عدد كبيرا من القساوسة، فلن يعرف كيف يدبر لقمة عيشهم من "العروض الهزيلة" القادمة من القرى. وقد ولد نان في ألمانيا …
lv.news
40

Pārtrauciet Amazones mītus: Amazonieši ir neieinteresēti laulībās vai svētajā misē

Ja bīskapam Reinholdam Nannam (59 gadi) no Karavelí diecēzes, Peru, būtu vairāk priesteru, viņš nezinātu, kā no viņiem noorganizēt iztiku no “vietējo naudas”, kas nāk no ciematiem. Nanns dzimis Vācij…
hu.news
2396

Állítsuk meg az amazonasi mítoszt: Az amazonasiakat nem érdekli a házasság vagy a szentmise

Ha az 59 éves Reinhold Nann püspök a perui Caravelí egyházmegyéből több pappal rendelkezne, akkor nem tudja, hogyan tervezne nekik megélhetést a "csekély ajánlatokból", amit a falvakból kapnak. Nann…
lowoa and one more user like this.
pl.news
1940

Zatrzymać mity amazońskie: mieszkańcy Amazonii nie są zainteresowani małżeństwami ani mszami …

Gdyby biskup Reinhold Nann (59) z diecezji Caravelí (Peru) miał więcej księży, nie wiedziałby, jak zapewnić im utrzymanie ze "skromnych datków" z okolicznych wsi. Nann urodził się w Niemczech i należ…
Piotr2000
dziwny komentarz...
fr.news
3958

Mettons fin à ce mythe sur l'Amazonie : Les Amazoniens s'intéressent peu au mariage ou à la Sainte …

Si Mgr Reinhold Nann, 59 ans, évêque du diocèse de Caravelí, Pérou, avait plus de prêtres, il ne saurait pas comment s'organiser pour les entretenir avec les "maigres offres" venant des villages. …
Etienne bis
Les prises de position radicales : viri probati à ordonner, les femmes comme diacres, et les bla-bla ésotériques... Il s'agit de remplissages de …More
Les prises de position radicales : viri probati à ordonner, les femmes comme diacres, et les bla-bla ésotériques... Il s'agit de remplissages de propagande.
Pourquoi cette propagande ? C'est une question à poser aux auteurs : un observateur ne peut pas y répondre.
Mais le côté artificiel, fabriqué, de ces propositions-là, il crève les yeux.
dvdenise
Voilà les fruits de Vatican II : les missions ont démissionné ! En conséquence, Bergoglio n'aura plus, pour sa grande joie, qu'à ordonner... des …More
Voilà les fruits de Vatican II : les missions ont démissionné ! En conséquence, Bergoglio n'aura plus, pour sa grande joie, qu'à ordonner... des arbres !!!
View one more comment.
es.news
1482

Paren con el mito de la Amazonia: los amazónicos están poco interesados en el matrimonio o en la …

Si el obispo Reinhold Nann, de 59 años, de la diócesis de Caravelí (Perú), tuviera más sacerdotes, él no sabría cómo organizar una forma de vivir para ellos a partir de las “escasas ofertas” que …
rogelio ernesto
Los indígenas solo están siendo USADOS obviamente.
ro.news
159

Opriți miturile Amazonului: Amazonienii sunt prea puțin interesați de căsătorie sau de Sfânta …

Dacă episcopul Reinhold Nann, în vârstă de 59 de ani, din Eparhia Caravelí, Peru, ar avea mai mulți preoți, nu ar ști cum să le organizeze un trai din „ofertele insuficiente” care vin din sate. Nann …
it.news
81.4K

Stop al mito dell'Amazzonia: sono poco interessati al matrimonio e alla Santa Messa

Se il conquantanovenne vescovo Reinhold Nann, della diocesi di Caravelí, Perù, avesse più sacerdoti, non saprebbe come mantenerli con le "magre offerte" provenienti dal suo villaggio. Nann è nato in …
jack67
...chiedo una cortesia.... siate gentili...inquadratemi questo Vescovo.... non riesco a leggere fra le righe.....
Marziale
<<Nann smonta anche il mito della presunta" fame" di Eucarestia: "In Amazzonia [come anche in gran parte della Chiesa Cattolica], l'Eucarestia non è …More
<<Nann smonta anche il mito della presunta" fame" di Eucarestia: "In Amazzonia [come anche in gran parte della Chiesa Cattolica], l'Eucarestia non è davvero richiesta dai locali. La Liturgia della Parola è per molti come una Messa.”
Il vescovo ha aggiunto che solo "noi teologi" pensiamo che l'Eucarestia sia la cosa più importante.>>
Ascoltare e mettere in pratica la Parola di Gesù Cristo è più importante che ricevere solamente l'Eucaristia.
Marziale
View 6 more comments.
de.news
583.3K

Peruanischer Bischof räumt mit Amazonas-Mythos auf: Weder Ehe noch Eucharistie gefragt

Hätte Bischof Reinhold Nann (59) von Caravelí in Peru mehr Priester, könnten sie, obwohl sie zölibatär leben und keine Familie haben, „von den mageren Einnahmen der Dörfer kaum leben“. Das sagte der …
Im Peru des 15. Jahrhunderts opferte man Kinder, um die Chimú-Götter zu beschwichtigen. So versuchte man, Naturkatastrophen zu beenden – verursacht …More
Im Peru des 15. Jahrhunderts opferte man Kinder, um die Chimú-Götter zu beschwichtigen. So versuchte man, Naturkatastrophen zu beenden – verursacht durch ein Klimaphänomen, das wir heute passenderweise als El Niño bezeichnen. Heutzutage sind die Rollen vertauscht. Jetzt sind es die vor einer bevorstehenden Klimakatastrophe warnenden Kinder, die beschwichtigt werden müssen. Jetzt sind sie es, die Opfer fordern. www.nzz.ch/feuilleton/niall-ferguson-…
Anno
-- Weder Ehe noch Eucharistie gefragt-- Und wessen Schuld ist das?More
--
Weder Ehe noch Eucharistie gefragt--
Und wessen Schuld ist das?
View 3 more comments.
en.news
13.8K

Stop the Amazon Mythos: Amazonians Are Little Interested In Marriage Or In Holy Mass

If Bishop Reinhold Nann, 59, of Caravelí Diocese, Peru, had more priests, he would not know how to organize a living for them from the "meagre offers" coming from the villages. Nann was born in Germ…
Jungerheld
"A liturgy of the word is for most like a mass." - BINGO, Bishop Nann! and we all know it.