ml.news
16

കർദ്ദിനാൾ കാസ്പർ: ബ്രഹ്മചര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഫ്രാൻസിസ് തയ്യാറാണ്

ആമസോണിയൻ മേഖലയിലുള്ള എട്ട് ബിഷപ്പ്സ് കോൺഫറൻസുകൾ ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന ആമസോണിയൻ സൂനഹദോസിൽ വെച്ച്, ബ്രഹ്മചര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഫ്രാൻസ…
ko.news
16

추기경 Kasper: Francis, 독신 폐지 준비 돼

만약 아마조니안 지역의 8명 주교회들이 교황 Francis에게 10월 아마조니안 시노드 도중 독신 폐지를 요청한다면, 교황은, 내 생각에, …
uk.news
15

Кардинал Каспер: Папа Франциск готовий скасувати обітницю безшлюбності

27 травня кардинал Вальтер Каспер повідомив fr.de, що в тому випадку, якщо вісім єпископальних конференцій з Амазонского регіону попросять Папу Франциска скасувати обітницю безшлюбності …
sl.news
28

Kardinal Kasper: Frančišek je pripravljen ukiniti celibat

Če bo osem škofovskih konferenc, ki potekajo v amazonskem prostoru, papeža Frančiška med oktobrsko amazonsko sinodo prosilo, naj odpravi celibat, bi, »papež, po mojem mnenju , bi načeloma pripravl…
pt.news
77

Cardeal Hummes: "Sínodo pan-amazônico decidirá sobre o celibato"

O Sínodo pan-amazônico discutirá a abolição do celibato, disse o cardeal brasileiro Cláudio Hummes a O Estado de São Paulo (22 de março), acrescentando: "O Sínodo é que vai dizer sim ou não." Humm…
ru.news
75

Кардинал Хуммес: "в рамках синода в Амазонии будет принято решение по обету безбрачия"

22 марта кардинал Клаудиу Хуммес сообщил O Estado de Sao Paulo, что в рамках синода в Амазонской низменности будет рассмотрен вопрос об отмене обета безбрачия, добавив, что "синод сможет …
vi.news
72

Hồng Y Hummes:"Thượng hội đồng Amazon sẽ quyết định về đời sống độc thân"

Thượng hội đồng Amazon ở Rome sẽ thảo luận về việc bãi bỏ đời sống độc thân, Hồng y Cláudio Hummes nói với O Estado de Sao Paulo (ngày 22 tháng 3) Hummes hy vọng sẽ đưa vào các linh mục đã kết hôn …
ro.news
21

Cardinalul Hummes: "Sinodul Amazonian va decide asupra celibatului"

Sinodul Amazonian din Roma va discuta despre desființarea celibatului, a declarat cardinalul brazilian Cláudio Hummes pentru O Estado de Sao Paulo (22 martie), adăugând: "Sinodul va spune Da sau Nu.…
fr.news
21621

Cardinal Hummes : "Le synode amazonien décidera du célibat"

Le synode amazonien à Rome discutera de l'abolition du célibat, a déclaré le cardinal brésilien Cláudio Hummes à O Estado de Sao Paulo (22 mars), ajoutant que "le synode va dire oui ou non. Humme…
apvs
Et si ce fameux synode ne leur obtient pas le droit de convoler, verra-t-on des prêtres en aubes jaunes défiler au Vatican ? On peut s'y attendre ! …More
Et si ce fameux synode ne leur obtient pas le droit de convoler, verra-t-on des prêtres en aubes jaunes défiler au Vatican ? On peut s'y attendre !
NB : ce mouvement aurait sans aucun doute plus de faveur auprès des évêques que le mouvement pour la vie, complètement délaissé par eux...
DDFG5
ban voyons et le synode sur la Planète Mars servira à quoi?
Poncet Marie shares this.
lt.news
24

Kardinolas Hummesas: „Amazonės Sinodas nuspręs celibato klausimą“

Amazonės Sinodas Romoje diskutuos celibato panaikinimą, žiniasklaidai O Estado de Sao Paulo nurodė brazilas Kardinolas Claudio Hummesas (kovo 22), taip pat pareiškė: „Sinodas nurodys Taip arba Ne“. …
hr.news
225

Kardinal Hummes: "Amazonska sinoda će odlučiti o celibatu"

Amazonska sinoda u Rimu raspravljat će o ukidanju celibata, rekao je brazilski kardinal Cláudio Hummes za O Estado de Sao Paulo (22. ožujka), dodavši: "Sinoda će odlučiti Da ili Ne." Hummes se …
ms.news
22

Kardinal Hummes: “Synod Warga Amazonian Akan Memutuskan Dalam Celibacy”

Synod Amazonian yang akan diadakan di Rome akan membawa usul pemansuhan celibacy, kata Kardinal Brazil, Cláudio Hummes kepada O Estado de Sao Paulo (22hb Mac), dengan berkata, “Synod akan memba…
ar.news
29

الكاردينال هوميز: "مجمع الأمازون الكنسي سيتخذ القرار بخصوص البتولة الكهنوتية"

ذكر الكاردينال البرازيلي كلاوديو هوميز لـصحيفة O Estado de Sao Paulo (22 مارس/آذار) أن مجمع الأمازون الكنسي في روما سيناقش إلغاء البتولة، مضيفًا أن " مجمع الأمازون الكنسي سيقول …
hu.news
306

Hummes bíboros: Az amazonasi szinódus dönt a cölibátusról

A Rómában megrendezésre kerülő amazonasi szinódus fog dönteni a cölibátus eltörléséről - mondta a brazil Cláudio Hummes bíboros az O Estado de Sao Paulo lapnak, hozzátéve, hogy "a szinódus igent …
pl.news
21882

Kardynał Hummes: "Synod Amazonii przesądzi o celibacie"

Synod Amazonii w Rzymie będzie dyskutował nad zniesieniem celibatu, powiedział brazylijski kardynał Cláudio Hummes w O Estado de Sao Paulo 22 marca, dodając, że "Synod powie, że tak, albo nie". …
Tylko naiwniacy ufają jeszcze modernistom i traktują ich jako prawowity Kościół Chrystusowy .
niewolnicaMaryi likes this.
tr.news
178

Kardinal Hummes: “Amazon Sinodu Bekârete Karar Verecek”

Brezilyalı Kardinal Cláudio Hummes, 22 Mart'ta O Estado de Sao Paulo’ya yaptığı açıklamada, Roma’daki Amazon Sinodu'nun bekâretin kaldırılmasını görüşeceğini söyledi ve ekledi: "Sinod Evet veya …
BroDomain likes this.
lv.news
17

Kardināls Hummess: „Amazones sinodē izlems par celibātu”

"Amazones sinodē Romā apspriedīs celibāta atcelšanu," sacīja Brazīlijas kardināls Klaudio Hummesa izdevumam O Estado de Sao Paulo (22. marts), piebilstot: „Sinodē pateiks „jā” vai „nē”. Hummess …
es.news
1135

Cardenal Hummes: “Sínodo sobre la Amazonia decidirá sobre el celibato”

El Sínodo sobre la Amazonia que se celebrará en Roma discutirá la abolición del celibato, dijo el 22 de marzo el cardenal brasileño Cláudio Hummes al diario O Estado de Sao Paulo, y agregó: “El síno…
Jroe
Rumores, sospechosismo, infundios, falsedades. calumnias. En suma, pecado: «Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta …More
Rumores, sospechosismo, infundios, falsedades. calumnias. En suma, pecado: «Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del Juicio.» (Mt 12, 36)

Kardinal Hummes: Die Amazonas-Synode wird über den Zölibat entscheiden

Die Amazonas-Synode im Oktober in Rom wird darüber diskutieren, den Zölibat abzuschaffen. Das sagte der brasilianische Kardinal Cláudio Hummes vor O Estado de Sao Paulo (22. März): „Die Synode wird …
Waagerl
@Katholische-Legion Wie soll denn dieser Widerstand aussehen? Hat sich denn der Papst zu anderen Widerständen geäussert? Man denke nur an AL u. …More
@Katholische-Legion
Wie soll denn dieser Widerstand aussehen?
Hat sich denn der Papst zu anderen Widerständen geäussert? Man denke nur an AL u. weitere Kapriolen des Papstes.
PF hat freimaurerisches Gedankengut und hinter ihm stehen finstere Mächte.
View 4 more comments.
it.news
41.1K

Cardinale Hummes: "Sinodo per l'Amazzonia deciderà sul celibato"

Il Sinodo per l'Amazzonia a Roma discuterà l'abolizione del celibato, ha detto il cardinale brasiliano Cláudio Hummes a O Estado de Sao Paulo (22 marzo), aggiungendo: “Il Sinodo dovrà dire Sì o No". …
Partono da una necessità e poi trovano soluzioni umane, escudendo Dio. Mentre Gesù chiedeva di pregare il padrone della messe, che mandi operai alla …More
Partono da una necessità e poi trovano soluzioni umane, escudendo Dio. Mentre Gesù chiedeva di pregare il padrone della messe, che mandi operai alla sua messe.
Walter
La chiesa cattolica oramai è come una setta protestante... tutto ebbe inizio con la primavera conciliare... state alla larga!
View 2 more comments.
en.news
41.9K

Cardinal Hummes: “Amazonian Synod Will Decide On Celibacy”

The Amazonian Synod in Rome will discuss the abolishing of celibacy, said Brazilian Cardinal Cláudio Hummes to O Estado de Sao Paulo (March 22), adding, “The Synod is going to say Yes or No.“ Humm…
So many heretic friends of Francis. Hell is filling fast. Pray that we keep the faith.
CatMuse
Ah! Cardinal Hummes who decided with Jorge that "something must be done" about Pope Benedict XVI. I suppose after Kasper deriding 3rd world prelates …More
Ah! Cardinal Hummes who decided with Jorge that "something must be done" about Pope Benedict XVI. I suppose after Kasper deriding 3rd world prelates and being caught out doing so it was only to be expected that they would use the 3rd world to push their degeneracy. Well, the smug little smirk will be wiped off that impious face in the not too distant future.
View 2 more comments.