Language
16

ഇറ്റലിയിൽ സമീപ കാലത്ത് നടന്ന ഭരണ അട്ടിമറിയെ വത്തിക്കാൻ പിന്തുണച്ചുവോ?

മാർക്കോ തൊസാത്തിയുടെ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പെസ്സോ ഗ്രോസോയുടെ ലേഖനത്തിൽ, വിദേശശക്തികളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം, ലീഗ, ഫൈവ് …
Write a comment
42

Steunde het Vaticaan de recente staatsgreep in Italië?

Volgens een artikel dat Pezzo Grosso op het blog van Marco Tosatti heeft gepubliceerd, steunt het Vaticaan de Italiaanse president Sergio Mattarella die, na instructies van buitenlandse mogendheden …
Write a comment

O Vaticano apoiou o recente golpe de Estado na Itália?

Um artigo publicado por Pezzo Grosso, no blog de Marco Tosatti, afirma que o Vaticano está apoiando o presidente italiano [esquerdista] Sergio Mattarella que, depois de ter recebido instruções de …
Write a comment
21

Sinuportahan Ba ng Vatican ang Kamakailan Lamang na Coup d'Etat sa Italya?

Isang artikulo na inilathala ni Pezzo Grosso sa blog ni Marco Tosatti, ay pinatunayan na ang Vatican ay sinuportahan ang Italyanong (left-wing na) presidente na si Sergio Mattarella, na matapos …
Write a comment
50

Phải chăng Vatican đã hỗ trợ cuộc lật đổ gần đây ở Ý?

Một bài báo được xuất bản bởi Pezzo Grosso trên blog của Marco Tosatti, với thông tin rằng Vatican đang hỗ trợ chủ tịch Italy [cánh tả] Sergio Mattarella, người sau khi nhận được chỉ thị từ các …
Write a comment
27

梵蒂冈支持最近意大利的政变吗?

一篇Pezzo Grosso发表在Marco Tosatti博客上的文章指出,梵蒂冈支持意大利左翼总Sergio Mattarella ,他从外国势力收到指令后,…
Write a comment
18

Чи підтримав Ватикан захоплення влади в Італії?

У блозі Марко Тосатті розміщена стаття авторства Пеццо Гроссо, який вважає, що Ватикан підтримує (прихильника лівих поглядів) Президента Італії, Серджо Маттарела, який, отримавши вказівки від …
Write a comment
206

A Vatikán támogatta az olasz puccsot?

Marco Tosatti blogján publikált egy cikket Pezzo Grosso, aki azt állítja, hogy a Vatikán támogatja az olasz (baloldali) Sergio Mattarella elnököt, aki, miután utasításokat kapott bizonyos külföldi …
Write a comment
12

क्या वैटिकन ने इटली में हालिया तख्ता पलट डी'एटैट का समर्थन किया था?

मार्को टोसाट्टी के ब्लॉग पर पेज़ो ग्रोसो द्वारा प्रकाशित एक लेख यह सुनिश्चित करता है कि वेटिकन इतालवी [वामपंथी] राष्ट्रपति सर्जीओ मैटारेला का समर्थन कर रहा है, जिन्होंने विदेशी शक्तियों से निर्देश …
Write a comment

Hat der Vatikan den italienischen Staatsstreich von oben unterstützt?

Ein Artikel von Pezzo Grosso auf dem Blog von Marco Tosatti erklärt, dass der Vatikan den [linken] italienischen Präsidenten Sergio Mattarella dabei unterstützt habe, die Regierungsbildung der …
Write a comment
eiss
Der Vatikan ist ein Kleinstaat mit einer exzellenten Diplomatie. Das ist seine Stärke und das sollte so bleiben. Das sichert ihm die Unabhängigkeit, … More
Glaubenstreu
"naviculum" Ich hoffe das die Lege bei den bevorstehenden Wahlen noch einen grösseren Sieg erringen wird, als das letzte Mal. Denn es ist höchste … More

Le Vatican a-t-il soutenu le récent coup d'État en Italie ?

Un article publié par Pezzo Grosso sur le blog de Marco Tosatti, soutient que le Vatican soutient le président italien Sergio Mattarella qui, après avoir reçu des instructions de puissances …
Write a comment
GChevalier
C'est tout simple : l'Antéchrist soutient tout ce qui est subversif.
Etienne bis
Rien d'étonnant. Rien d'édifiant non plus. De quoi ils se mêlent ces clowns ? More
29

Поддержал ли Ватикан захват власти в Италии?

В блоге Марко Тосатти размещена статься авторства Пеццо Гроссо, который считает, что Ватикан поддерживает (сторонника левых взглядов - прим. ред.) президента Италии, Серджо Маттарелла, …
Write a comment
20

바티칸이 최근 이탈리아 쿠데타를 지원?

Pezzo Grosso가 Marco Tosatti의 블로그에 올린 글은 바티칸이 외국세력으로 부터 지시를 받은 후 일요일, 3월 선거에서 압도적인 …
Write a comment
27

Ar Vatikanas palaiko perversmą Italijoje?

Marco Tosatti internetiniame dienraštyje žurnalisto Pezzo Grosso publikuotas straipsnis patvirtino, kad Vatikanas palaiko Italijos prezidentą Sergio Mattarella, kuris praėjusį sekmadienį neleido …
Write a comment

¿El Vaticano apoyó el reciente golpe de Estado en Italia?

Un artículo publicado por Pezzo Grosso en el blog de Marco Tosatti sostiene que el Vaticano está apoyando el presidente [izquierdista] italiano Sergio Mattarella, quien después de haber recibido …
Write a comment
atreverse pensar
No me extrañaría.
Gesù è con noi
San Pablo lo advirtió que en los últimos tiempos vendrían gentes bufona que guiadas por sus bajas pasiones se burlaría de nosotros los cristianos.

Il Vaticano ha supportato il recente colpo di stato in Italia?

Un articolo pubblicato da Pezzo Grosso sul blog di Marco Tosatti afferma che il Vaticano stia sostenendo il presidente italiano [di sinistra] che, dopo aver ricevuto istruzioni dalle potenze …
Write a comment
luca78
Non c'erano dubbi, bergogno doveva proteggere i suoi amati immigrati!
13

Vai Vatikāns atbalstīja neseno apvērsumu Itālijā?

Pesso Grosso publicētais raksts Marko Tosatti emuārā liecina, ka Vatikāns atbalsta itāļu kreisās varas prezidentu Serdžio Mattarellu, kurš pēc tam, kad viņš saņēmis ārvalstu spēku norādījumus, …
Write a comment
15

Vatikan İtalya'daki Son Askeri Darbeyi Destekledi Mi?

Pezzo Grosso'nun Marco Tosatti'nin blogunda yayınladığı bir yazı, Vatikan'ın, yabancı güçlerden talimatlar aldıktan sonra, iki partili (Mart seçimlerinde ezici bir çoğunluğu kazanan Lega ve Beş …
Write a comment
27

هل دعم الفاتيكان الانقلاب الأخير في إيطاليا؟

يدعم مقال نشره بيزو غروسو على مدونة ماركو توساتي، أن الفاتيكان يدعم الرئيس الإيطالي [اليساري] سيرجيو ماتاريلا، والذي بعد أن تلقى تعليمات من قوى أجنبية، حال يوم الأحد دون …
Write a comment

Did Vatican Support the Recent Coup d’Etat in Italy?

An article published by Pezzo Grosso on Marco Tosatti’s blog, sustains that the Vatican is supporting Italian [left-wing] president Sergio Mattarella who, after having received instructions from …
Write a comment
Sunamis 46
They supported hillary....tool
yuca2111
La Salette: "Rome will lose the faith and becomes the seat of the antichrist"